Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

60.1 Pravopis související se stavbou slova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "60.1 Pravopis související se stavbou slova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk."— Transkript prezentace:

1 60.1 Pravopis související se stavbou slova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová Stavba slova V češtině vzniká velké množství slov tzv. ODVOZOVÁNÍM. Vymysli co nejvíce slov příbuzných ke slovu HRAD. Jakými dalšími způsoby vedle odvozování obohacujeme naši slovní zásobu? -skládání -zkracování -přejímání z cizích jazyků -skládání -zkracování -přejímání z cizích jazyků hradba, zahrada, zahrádka, předzahrádka, zahradník, zahradnictví, zahradnický, …

2 60.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura kořen = část slova, kterou mají společnou všechna slova příbuzná předpona = část slova před kořenem přípona = část slova za kořenem koncovka = koncová část slova (je na konci), která se mění při ohýbání (tj. při skloňování, či časování) kořen = část slova, kterou mají společnou všechna slova příbuzná předpona = část slova před kořenem přípona = část slova za kořenem koncovka = koncová část slova (je na konci), která se mění při ohýbání (tj. při skloňování, či časování) STAVBA SLOVA ZA / HRÁD / K / A předpona kořen přípona koncovka Také viz DUM ČJ4. Pokus se takto rozčlenit následující slova: NEVYROVNANOU, SROZUMITELNÝ, NEHYBNOSTMI, NEJNEJASNĚJŠÍM. Pokus se takto rozčlenit následující slova: NEVYROVNANOU, SROZUMITELNÝ, NEHYBNOSTMI, NEJNEJASNĚJŠÍM.

3 60.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pravopis související se stavbou slova 1.zdvojené souhlásky 2.skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 3.samohláska ú/ů 4.předpony s- (se-), z- (ze-), vz- (vze-) 5.pravopis i/í, y/ý po obojetných souhláskách 1.zdvojené souhlásky 2.skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 3.samohláska ú/ů 4.předpony s- (se-), z- (ze-), vz- (vze-) 5.pravopis i/í, y/ý po obojetných souhláskách Viz DUM ČJ54. ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY Přídavná jména odvozená od názvů zvířat mají pouze koncovku –í / -ý (píšeme jedno –n-). krocaní, jelení, havraní, vraný Přídavná jména odvozená od názvů zvířat mají pouze koncovku –í / -ý (píšeme jedno –n-). krocaní, jelení, havraní, vraný raný (=časný)rané brambory, raný salát, raná gotika X ranný / ranní (odvozeno od slova ráno) ranní rosa, ranní noviny raný (=časný)rané brambory, raný salát, raná gotika X ranný / ranní (odvozeno od slova ráno) ranní rosa, ranní noviny V žádném českém slově nepíšeme dvě –ss-. Pozor na dvojice slov typu: poddaný – podaný, nejjasnější – nejasnější.

4 60.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura SKUPINY BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ bje, vje píšeme tam, kde se setkává předpona ob- nebo v- s kořenem slova začínajícím na -je- objet, vjet bje, vje píšeme tam, kde se setkává předpona ob- nebo v- s kořenem slova začínajícím na -je- objet, vjet bě, vě píšeme v ostatních případech oběh, výběh bě, vě píšeme v ostatních případech oběh, výběh pě žádné české slovo nepíšeme s pje pě žádné české slovo nepíšeme s pje mě, mně řekneme si jiný tvar slova nebo slovo příbuzné mě, mně řekneme si jiný tvar slova nebo slovo příbuzné PAMATUJ!!! zapomněl připomněl vzpomněl pomněnka domněnka zapomněl připomněl vzpomněl pomněnka domněnka tamější (tam + -ější) zájmeno JÁ: mě - 2. a 4. pád mně - 3. a 6. pád zájmeno JÁ: mě - 2. a 4. pád mně - 3. a 6. pád SAMOHLÁSKA Ú /Ů ů píšeme uprostřed a na konci slova ů píšeme uprostřed a na konci slova ú píšeme: - na začátku slov (úkol, únik) - na začátku kořene slova (zúčastnit se, trojúhelník) - v citoslovcích (bú, vrkú) - v některých přejatých slovech (túra, múza) ú píšeme: - na začátku slov (úkol, únik) - na začátku kořene slova (zúčastnit se, trojúhelník) - v citoslovcích (bú, vrkú) - v některých přejatých slovech (túra, múza) PŘEDPONY S- (SE-), Z- (ZE-), VZ- (VZE-) s- směr dohromady (slepit, sbor, smíchat) směr shora dolů (sestoupit, shodit, snést) směrem z povrchu pryč (smést, setřít, smazat ) s- směr dohromady (slepit, sbor, smíchat) směr shora dolů (sestoupit, shodit, snést) směrem z povrchu pryč (smést, setřít, smazat ) vz- směr vzhůru (vzpínat se, vzplát, vztyčit se) vz- směr vzhůru (vzpínat se, vzplát, vztyčit se) z- vyjádření změny (změnit, zrušit, zmodrat) v ostatních případech (zmást, zpozorovat) z- vyjádření změny (změnit, zrušit, zmodrat) v ostatních případech (zmást, zpozorovat)

5 60.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pozor také na střídání souhlásek v zakončení přídavných jmen rodu mužského životného!!! ský – ští cký – čtí ký - cí český – čeští německý – němečtí hezký – hezcí (j. č. – mn. č.) Pozor také na střídání souhlásek v zakončení přídavných jmen rodu mužského životného!!! ský – ští cký – čtí ký - cí český – čeští německý – němečtí hezký – hezcí (j. č. – mn. č.) Doplň: Oke__í rám, byli__ý čaj, slu__é dny, tule__í křik, plátě__é šaty, ra__é dětství, vra__ý kůň, ce__ík zboží, ra__í rosa, dřevě__ý stůl. Ob__dnávka, ob__d, (kruhový) ob__zd, (válečná) ob__ť, (maminčino) ob__tí, (hlavní) v__ta, v__zd (do garáže), v__da, zatm__ní, zřejm__, příjem__, soukrom__. Pravo__hlé troj__helníky, sova houká h__, ne__plný dům, p__lka __kolu, d__vod ke sch__zi, z__častnil se pr__vodu. Doplň: Oke__í rám, byli__ý čaj, slu__é dny, tule__í křik, plátě__é šaty, ra__é dětství, vra__ý kůň, ce__ík zboží, ra__í rosa, dřevě__ý stůl. Ob__dnávka, ob__d, (kruhový) ob__zd, (válečná) ob__ť, (maminčino) ob__tí, (hlavní) v__ta, v__zd (do garáže), v__da, zatm__ní, zřejm__, příjem__, soukrom__. Pravo__hlé troj__helníky, sova houká h__, ne__plný dům, p__lka __kolu, d__vod ke sch__zi, z__častnil se pr__vodu. Doplň: Těžká __kouška, __lepím krabičku, maliny __červenaly, __tyčili vlajku, tichý __pěv, __běr papíru, přátelská __chůzka, __měna počasí, všichni __pažili, všechno __tichlo, __působil nám bolest, __padl na zem, __lezl dolů, __účastnil se schůze, učitelský __bor, __chopil se k obraně, zajíc se __krčil, čaj __chladl, __pomínal na domov, __mažte tabuli, lidé se __bíhali, šťastné __hledání, __pamatujte se. B__linkový čaj, p__šná v__la, zb__tečný pov__k, obl__bené zvířátko, uml__t ob__lí ve ml__ně, brz__čko um__ju nádobí, koupím l__že, vym__šlený příběh, hb__tý jaz__ček, bl__zká v__ska. Doplň: Těžká __kouška, __lepím krabičku, maliny __červenaly, __tyčili vlajku, tichý __pěv, __běr papíru, přátelská __chůzka, __měna počasí, všichni __pažili, všechno __tichlo, __působil nám bolest, __padl na zem, __lezl dolů, __účastnil se schůze, učitelský __bor, __chopil se k obraně, zajíc se __krčil, čaj __chladl, __pomínal na domov, __mažte tabuli, lidé se __bíhali, šťastné __hledání, __pamatujte se. B__linkový čaj, p__šná v__la, zb__tečný pov__k, obl__bené zvířátko, uml__t ob__lí ve ml__ně, brz__čko um__ju nádobí, koupím l__že, vym__šlený příběh, hb__tý jaz__ček, bl__zká v__ska.

6 60.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pokus se správně doplnit ú/ů/u u slov cizího původu. Hezká bl__za, nový sk__tr, plná f__ra, odtučňovací k__ra, naše kult__ra, namáhavá t__ra, světlá r__ž, česká literat__ra, telecí rag__, pečlivá manik__ra a pedik__ra, levná brož__ra, roční invent__ra. Pokus se správně doplnit ú/ů/u u slov cizího původu. Hezká bl__za, nový sk__tr, plná f__ra, odtučňovací k__ra, naše kult__ra, namáhavá t__ra, světlá r__ž, česká literat__ra, telecí rag__, pečlivá manik__ra a pedik__ra, levná brož__ra, roční invent__ra. Doplň: L__ška se __hrbila, zm__je se __točila, ostružiny __černaly, Honza šel na __kušenou, listí __hnědlo a __padalo, __kažte jim pozdravení, __hrabte listí na kompost, letadlo __létlo, __práva obuv__, choďte __přímeně, švestky se __cvrkly, __kraťte si cestu, mně se to __protivilo, __hlédl z okna dolů, ten film jsem __hlédl dvakrát, cesta se tam __užuje, ten problém mě __užuje, omítku jsme __eškrábali, kočka mě __eškrábala, lid __vrhl vládu, dítě __vrhlo hrnek mléka, vojenský __běh byl potrestán. Doplň: L__ška se __hrbila, zm__je se __točila, ostružiny __černaly, Honza šel na __kušenou, listí __hnědlo a __padalo, __kažte jim pozdravení, __hrabte listí na kompost, letadlo __létlo, __práva obuv__, choďte __přímeně, švestky se __cvrkly, __kraťte si cestu, mně se to __protivilo, __hlédl z okna dolů, ten film jsem __hlédl dvakrát, cesta se tam __užuje, ten problém mě __užuje, omítku jsme __eškrábali, kočka mě __eškrábala, lid __vrhl vládu, dítě __vrhlo hrnek mléka, vojenský __běh byl potrestán. Doplň: Tvářil se tajem__, jedl střídm__, vzájemné porozum__ní, hrál dojem__, dobrá pam__ť, učil se soukrom__, vzájem__ si pomáhat, zřejm__ na to zapom__l, zm__na počasí, nejznám__jší herec, rozum__li mi, zapom__tlivý žák, upřím__ blahopřát, moje dom__nka, vzpom__l si na to, kvetou pom__nky, rozum__ se dohodnout, připom__l slib, dorozum__l se česky, tam__jší lidé, příjem__jší počasí, nerozum__l ničemu, zatm__ní M__síce, zatem__ní oken, špatné uzem__ní, budeme rozum__jší, šum__ní deště, zbytečné nedorozum__ní, náhlé setm__ní, mylná dom__nka. Doplň: Tvářil se tajem__, jedl střídm__, vzájemné porozum__ní, hrál dojem__, dobrá pam__ť, učil se soukrom__, vzájem__ si pomáhat, zřejm__ na to zapom__l, zm__na počasí, nejznám__jší herec, rozum__li mi, zapom__tlivý žák, upřím__ blahopřát, moje dom__nka, vzpom__l si na to, kvetou pom__nky, rozum__ se dohodnout, připom__l slib, dorozum__l se česky, tam__jší lidé, příjem__jší počasí, nerozum__l ničemu, zatm__ní M__síce, zatem__ní oken, špatné uzem__ní, budeme rozum__jší, šum__ní deště, zbytečné nedorozum__ní, náhlé setm__ní, mylná dom__nka.

7 60.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature The Sick Rose by William Blake The Sick Rose by William Blake O Rose, thou art ___! The invisible ___, That flies in the ____, In the howling ____, Has found out thy bed Of crimson joy; And his dark ____ love Does thy life ____. Ó růže, to ten červ! Ten neviditelný, co vylézá jen za bouře a za tmy, už si tě našel, a kde spíš ví: a temnou láskou tě skrytě umoří. Ó růže, to ten červ! Ten neviditelný, co vylézá jen za bouře a za tmy, už si tě našel, a kde spíš ví: a temnou láskou tě skrytě umoří. William Blake (1757 - 1827) was one of the greatest English poets. He is best known for his prophetic poems and for his collections Songs of Innocence (1789) and Songs of Experience (1794). His work inspired many famous writers and musicians. Blake was also a painter and often illustrated his own work. THOU = you (thou art = you are) THY = your (thy summer's play = your summer's play) ART = are (thou art = you are) Complete these words. destroy, storm, sick, worm, night, secret Complete these words. destroy, storm, sick, worm, night, secret

8 60.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.d 2.c 3.d 4.c Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 60.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 1999. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2001. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2003. http://www.helpforenglish.cz/article/2008042902-william-blake-the-sick-rose (slide 7) http://www.helpforenglish.cz/article/2008042902-william-blake-the-sick-rose obrázky z databáze klipart Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 1999. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2001. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2003. http://www.helpforenglish.cz/article/2008042902-william-blake-the-sick-rose (slide 7) http://www.helpforenglish.cz/article/2008042902-william-blake-the-sick-rose obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 60.10 Anotace AutorMgr. Zuzana Kadlecová Období07 – 12/2012 Ročník6. – 9. ročník Klíčová slovaStavba slova, zdvojené souhlásky, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, předpony s-, z-, vz-, psaní ú/ů. AnotacePrezentace popisující stavbu slova a pravopis s ní související.


Stáhnout ppt "60.1 Pravopis související se stavbou slova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google