Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech"— Transkript prezentace:

1 Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech
Barbora Kukrechtová

2 Havlíčkova korespondence
od 2012 příprava edice v rámci grantového projektu Korespondence Karla Havlíčka (406/12/0691) přes 1000 dopisů: česky, německy, polsky a rusky + francouzsky, ukrajinsky, slovinsky, srbochorvatsky, latinsky a lužickosrbsky nutné překlady do ČJ

3 Havlíčkova korespondence s rodiči
1831–1856 do srpna 1842 německy 1842–1845 ruská cesta od dubna 1845 česky v edici překlady vedle českých dopisů (originály v ediční poznámce)

4 Překlady německých dopisů rodičům
Ladislav Quis (1903): Korespondence Karla Havlíčka Miloslav Novotný (1942): Havlíčkovy synovské listy ze studií Jaroslava Janáčková (1990): Strmé cesty

5 Analýza Quis a Novotný: Novotný a Janáčková:
nedatovaný koncept blahopřání otci (Nový rok 1841 x ) dopis matce z 15. a Novotný a Janáčková: dopisy z pražských studií archaizace/modernizace jazyka, puristické tendence, dojem identičnosti pisatelů

6 Slovní zásoba a slovotvorba – překlady
Quis: blízko německým vyjádřením x Novotný: snaha o eliminaci vlivu němčiny menší počet deverbativních substantiv chci […] žádati za prominutí své lehkomyslnosti (Q 5) x chci […] poprosit, abys mi prominul všechnu mou lehkomyslnost (N 28) menší počet deverbativních adjektiv bylo by to vždy prominutelné (Q 14) x bylo by to vždy možná prominouti (N 148) méně substantivně užitých adjektiv Ubrigens werde ich schon dem Vater das übrige schreiben.: Ostatně napíšu otci již další. (Q 14) x Ostatně napíšu otci, co je třeba. (N 148) slova motivovaná jinak než původní německá Nun habe ich mir schon früher […] verschiedene Bücher zusammengekauft: Skoupil jsem si již dříve […] rozličné knihy […] (Q 12) x Nakoupil jsem si tedy již dříve rozmanité knihy […] (N 146)

7 Doslovnost překladů doslovnější Quis, Novotný interpretuje, zlogičťuje: zum Alter mußte uns ein Spalier von Grenadieren Platz machen: k oltáři musel nám špalír granátníků udělati místo (Q 13) x k oltáři musel nám špalíř granátníků raziti cestu (N 147) – bis ich nach Hause kommen werde: […] dokud nepřijdu domů. (Q 14) x […] dokud nepřijedu domů. (N 148) – Montag bleiben hier noch viele Fremde: V pondělí zůstane zde ještě mnoho cizích (Q 13) x V pondělí zde bude ještě mnoho cizinců (N 147)– also kannst Dir den langen Zug denken: tak můžeš si ten dlouhý průvod pomysleti (Q 13) x dovedeš si tedy představit ten dlouhý průvod (N 146) Novotný bez slovesně-jmenných predikátů ihm Zutrauen […] schenken: dáti mu důvěru (Q 14) x mu důvěřovati (N 148)

8 Novotného purismus pokud Novotný doslovnější = doporučení puristů
denn ich werde diesen Brief noch morgen weiter schreiben.: […] neboť budu zítra v tomto listu pokračovati. (Q 12) x […] neboť budu tento dopis zítra psáti ještě dále. (N 146) proti německé modalitě (deontické i epistemické): Du kannst dir kaum vorstellen: sotva si můžeš představiti (Q 12) x sotva si dovedeš představit (N 146) – damit ich mich […] nennen darf: bych […] směl se jmenovati (Q 5) x abych se […] mohl nazývati (N 28) – dessen unangenehme Folge Du eher fühlen mußtest als Ich: jejíž nepříjemné následky jsi více cítiti musel Ty než-li já (Q 5) x jejíž nepříjemné následky jsi sám jistě cítil více nežli já (N 28)

9 Slovní zásoba a slovotvorba – Havlíček
lexikální germanismy: školství a předměty denní potřeby přejímky z němčiny (nebo přes němčinu z jiných jazyků): attest, bibliotéka, jus (= justice), kistna, klasa (známka ve škole), kurs, leintuch, piksla, present, prima, sorta, špargl, špigl, šrák, šreibtiš,vakace; koštovat (= stát o ceně), piglovat kalky: na žádný pád (auf keinen Fall), na takový způsob (auf diese Weise), na žádný spůsob (auf keine Weise), přijít do pořádku (in Ordnung kommen), pomyslet si, předkošile citátová slova: Erinnerungen, Panorama

10 Morfologie – časování sloves
krýt, mazat, kupovat: 1. os. sg. -u X -i v blahopřání otci oba jen -i jinak progresivnější varianty častěji Quis Havlíček spíše -u, -i v závažnějších a slavnostnějších dopisech

11 Morfologie – myslet a muset
jiné slovesné třídy: myslit a musit tvary od myslit a především musit častěji Novotný k oltáři musel nám špalíř granátníků udělati místo (Q 13) x k oltáři musil nám špalír granátníků raziti cestu (N 147) – aniž bych byl myslel na konce, […] myslel jsem stále (Q 12) x aniž jsem myslil na konec, a myslil jsem si neustále (N 146) Havlíček tvary od obou variant

12 Futurum Novotný bez analytického
die werden sich wundern, so eine Menge […] zu sehen: ti se budou diviti, vidouce takové množství (Q 13) x ti se podiví, až uvidí takové množství (N 146). Havlíček používá Budeš widět, že budu teď zas celý jiný člowěk, až se ožením: […] A strany té holky, kterau si wezmu neměj taky pražádnau starost, budeš widět až ji poznáš, že je hodná a hospodářská, a že má dobré wychowání. ( matce)

13 Morfologie – zakončení infinitivu
dopis matce: -ti : -t Quis 22:0, Novotný 16:6, Janáčková 0:22 Havlíček nejdřív rozkolísaně, střídání v rámci jedné věty později -ti ve vážnějších a slavnostnějších pasážích

14 Slovosled – překlady Quisův bližší německému (větný rámec, sloveso ve VH na 2. pozici) X Novotný podle významového principu: VF nestojí ve VV ve finální pozici: aby tato slova, […], naprázdno mi nevyzněla (Q 5) x aby mi tato slova, […], nevyzněla naprázdno (N 28) VF nestojí ve VH na 2. pozici: to náleží už k mému řemeslu (Q 12) x náleží to už k mému řemeslu (N 146) – skoro každý z nás má tu někoho (Q 12) x skoro každý z nás tu má někoho (N 146) bez větného rámce: takže bych byl sotva do prázdnin svůj účet spořádal (Q 12) x takže bych byl sotva urovnal svůj účet (N 146) – tak můžeš si ten dlouhý průvod pomysleti (Q 13) x dovedeš si tedy představit ten dlouhý průvod (N 146) – Nyní musím Tě ještě jednou stran .... upozorniti […] (Q 14) x Nyní tě musím ještě jednou upozornit na France […] (N 148) příklonky podle fonetického principu: a my všickni musíme též toho se súčastniti (Q 13) x a my se jich musíme rovněž všichni zúčastniti (N 147) – teď dívají se na nás (Q 13) x teď se na nás dívají (N 147)

15 Slovosled - Havlíček bližší německému : vliv stylu dopisu
větný rámec: VV: Nepochybuješ že jsem se šťastně do Prahy dostal. VH: Proto budu jak jsem doma pravil ještě tyto čtyry měsíce: Duben. Máj. Červen. Červenec celou výživu z domu potřebovat pak ale nic více. ( matce) sloveso na 2. místě: Všechno co mi dobrotivě posíláš, obdržel jsem a děkuji ti také. ( matce) vliv stylu dopisu příklonky podle fonetického principu (X Quis, viz GREPL 1959)

16 Pragmatika – oslovení Ty/ty v blahopřání otci jen velké T
v dopisu matce Quis velké, Novotný malé (v ostatních dopisech malé i velké, neodvíjí se od originálu) Havlíček také střídá

17 Pragmatika – rozlučkové formule
Lebe(t) recht wohl Quis: Měj se dobře X Novotný: Žij blaze Havlíček: Mějte se zatím dobře ( matce); S Bohem ( matce); S panem Bohem ( matce); Líbám Vás všechny mnohonáctekrát ( matce); S Pánem Bohem ( matce); Buď hodně zdravá a mějte se všechni dobře ( matce) atd.

18 Závěr prokázány Novotného puristické tendence
Quis méně formální, tendence k hovorovosti Novotný ale idiomatičtější Janáčková další modernizace

19 Výhledy ? nové překlady únosná míra stylizace
Havlíčkův rozkolísaný úzus

20 Literatura QUIS, L., ed. (1903): Korespondence Karla Havlíčka. Praha: Bursík a Kohout. NOVOTNÝ M., ed. (1941): Havlíčkovy synovské listy ze studií. Praha: Topič. JANÁČKOVÁ, J., ed. (1990): Strmé cesty: [Karel Havlíček Borovský]: z listáře, zápisků a vzpomínek. Hradec Králové: Kruh. BARTOŠ, F. (1901): Nová rukověť správné češtiny. Telč: Emil Šolc. GREPL, M. (1959): Vývoj slovosledu v Tylově próze. Slovo a slovesnost, 20, s. 247–261. HOŠNOVÁ, E. (2007): Slovosled v dopisech Boženy Němcové. In R. Adam (ed.), Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu: sborník z mezinárodního kolokvia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 68–77. JELÍNEK, M. (2007): Purismus. In Pleskalová, J. et al. (eds.), Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, s. 540–572. KUKRECHTOVÁ, B. (2013): Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech. Nepublikovaná bakalářská práce obhájená na ÚČJTK FF UK.


Stáhnout ppt "Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech"

Podobné prezentace


Reklamy Google