Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje a služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě 2 0 0 9

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje a služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě 2 0 0 9"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje a služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě 2 0 0 9 http://www.osu.cz/uk http://knihovna.osu.cz http://www.osu.cz/ukhttp://knihovna.osu.cz Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

2 Obsah prezentace Dislokace provozů UK (=i fondů) Práva a povinnosti uživatelů, registrace Informační systém a informační zdroje Online služby výpůjčního protokolu Přehled služeb knihovny Ceník služeb Provozní doba

3 Dislokace pracovišť Univerzitní knihovny v OU Ústřední knihovna Bráfova 3, Ostrava - Moravská Ostrava půjčovna studovna časopisů mediotéka a relax studio meziknihovní služby rešeršní služby školicí středisko Centrum PYRAMIDA

4 Dislokace pracovišť Univerzitní knihovny v OU Studovny fakult PDF- Bráfova, M.Ostrava FF- Čs. Legií,M.Ostrava PŘF-30.dubna,M.Ostrava PŘF-Chittussiho,Hladnov FSS-Fr.Šrámka,Mar.Hory FZS-Syllabova,O.Zábřeh (FU - viz studovna PDF a Mediotéka)

5 Dislokace fondů UK OU ústřední sklady UK Bráfova fakultní a specializ. studovny katedrové a ústavní knihovny OU – kontaktovat zodp. pracovníka katedry archiv UK OU Ostrava – FSS (Mar. Hory) – objednat dokumenty předem z WWW ! Nutno sledovat poznámku o umístění jednotlivých exemplářů dokumentů v katalogu

6 Práva a povinnosti uživatelů Univerzitní knihovny OU  Provozní řády studoven a mediotéky  Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě, přílohy:  nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny  prohlášení uživatele služeb UK OU (podpis při registraci)  ceník poplatků a placených služeb UK

7 Registrace ke službám UK Proč?  služby UK jsou poskytovány JEN registrovaným čtenářům Kdy a Za kolik?  na začátku studia  studenti OU = bez poplatku  Kde?  půjčovna + studovny

8 Identifikace ke službám Při registraci  ISIC nebo SIC OU (více viz www CIT – Služby - Identifikační karty)  OP Při návštěvě knihovny, půjčování atp.  ISIC nebo SIC OU  průkaz s čárovým kódem (bude vydán v UK studentům, kteří nemají nárok na ISIC/SIC)

9 Osobní údaje základní: přetahovány z IS STAG OU dodatečné: při registraci ke službám UK OU (např. číslo mobilu, další kontaktní adresa…) ! I pro e-mailové služby UK platí nutnost používat univerzitní mail ve struktuře číslostudenta@student.osu.cz

10 Informační systém UK OU Knihovnicko-informační systém ALEPH Další vnitřní systémy, databáze UK Přístup do vnějších IZ – komerční databáze Přístup do sítí – Intranet, Internet Další možnosti přístupu ke studijní literatuře: IS DIPL vč. FT (Portál OU), distanční studijní opory v eLearningovém systému http://moodle.osu.cz - vždy po přihlášení http://moodle.osu.cz

11 Další vnitřní inf. zdroje Databáze VŠ kvalifikačních prací OU včetně plných textů Databáze výměny literatury Seznam objednaných a docházejících časopisů v roce … Katalogy a soupisy studoven kateder (historie, germanistika, romanistika)

12 Vnější informační zdroje volně přístupné webové zdroje 30 el. databází odborných informací (licence), z toho 21 zahraničních e-časopisy (předplatné, křížový přístup, z vyd. Elsevier, Wiley, Academic Press, Kluwer) e-books odkazy na portály (např. STM: Science, Technology, Medicine, Google Scholar, EZB – mez. e-knihovna časopisů, e-zdroje na českých VŠ, Jednotná informační brána…)

13 Online Public Access Catalogue (OPAC) =centrální online katalog UK OU (záznamy o primárních zdrojích: tištěné i el. knihy, časopisy, CD, DVD, VHS, mapy, hudebniny, vzdělávací a počítačové programy aj.) volně dostupné služby:  vyhledávání v katalogu v místě i vzdáleně (protokol Z39.50)  zobrazování detailů záznamů vč. exemplářů  práce s nalezenými záznamy  zobrazení dokumentů vně databáze (plné texty)

14 Ukázky vyhledávání a online služeb katalogu OPAC Vyhledávání  základní vyhledávání  vyhledávání z více polí  vyhledávání z více bází  pokročilé hledání

15 OPAC – základní vyhledávání

16

17

18

19

20

21

22

23 OPAC – vyhledávání z více polí

24

25 OPAC – vyhledávání z více bází

26

27

28 OPAC – pokročilé hledání

29

30

31 OPAC – listování v rejstřících

32

33

34 OPAC – práce se záznamem

35

36

37

38

39

40 OPAC – služby autorizovaným uživatelům  sledování stavu výpůjček  provádění služeb (objednávky, prodlužování)  stav peněžního konta  nastavení a používání vlastního profilu (preferovaný způsob vyhledávání, formát zobrazení výsledků)

41 Přihlašování do OPAC přihlášení z www stránek UK OU, k autentizaci nutné:  osobní číslo (přiděluje stud.odd.)  heslo ve struktuře xrodné číslo (zadává se při zápisu, možno změnit na Portále OU)

42 OPAC - přihlášení

43 OPAC - objednávání vzdáleně online (z domu, kolejí, ze studoven OU) na místě v UK Bráfova, výpůjční oddělení – ze 14 PC:  online  ručně vypsat žádanku

44 OPAC – typy objednávání 1) na dokument „na místě“ se statusem „k vypůjčení“ 2) na dokument, půjčený jiným čtenářem ( = rezervace)

45 OPAC – objednávání 1

46 Pozor – nutno kontrolovat status jednotky, ze studoven lze půjčovat:  prezenčně  krátkodobě (přes noc), ale nelze objednat!!!

47 OPAC – objednávání 1 Objednat lze dokument se statusem „K vypůjčení“ a současně „Na místě“

48 OPAC – objednávání 1

49

50 2 Objednávka na půjčený dokument (rezervace)

51 Nutno sledovat pořadové číslo požadavku!

52 Prodlužování výpůjček Prodloužit vše Prodloužit vybrané

53 Načasování prodloužení výpůjčky!!! Jen 3 dny před vypršením lhůty, čtenář obdrží mailem „předupomínku“ Kdy prodlužovat nelze: čtenář má pokutu (neprodloužil včas aj.) čtenář vyčerpal 3 možnosti prodloužení na výpůjčku má rezervaci jiný čtenář

54 Náhled do konta „Čtenář“

55 Zobrazení fin. sankcí

56

57 Výpůjční lhůty (absenční výpůjčky) kategorie uživatelů – různé podmínky půjčování  interní (učitelé, studenti, zaměstnanci OU)  externí (ostatní studenti, veřejnost, knihovny)

58 Výpůjční lhůty Kategorie studenti OU  3 měsíce (skripta, učebnice)  1 měsíc (ost. knihy – slovníky aj.)  14 dnů (hudebniny)  tzv. „krátkodobé“ (přes noc/víkend) 3 dny před uplynutím základní lhůty uživatel obdrží avízo e-mailem (tzv. „předupomínka“)

59 Krátkodobé výpůjčky = z prezenčních fondů studoven = přes noc a víkend  Půjčení: poslední hodina provozní doby  Vrácení: do 10 hodin následujícího pracovního dne Při pozdním vrácení – sankce za každý den!!!

60 Nastavení limitů Kategorie: „Interní uživatelé – studenti“ počet současně půjčených dokumentů = 20 počet požadavků na výpůjčku = 10 ! Systém neumožní překročení limitů!

61 Doba prodloužení dokumentů – studenti OU  max. 3x o jeden měsíc  podmínky:  na daný dokument nemá rezervaci jiný čtenář  student nesmí mít žádný „sankční poplatek“ ! Nutno kontrolovat, nejde-li prodloužit, dokument vrátit – jinak: SANKCE!

62 Absenční výpůjčky versus autorský zákon ČR CO SE NEPŮJČUJE MIMO KNIHOVNU:  audiální a audiovizuální dokumenty  počítačové programy  jiné elektronické dokumenty na CD, DVD  dokumenty se zvláštním režimem (kvalifikační práce, vzácné dokumenty  jednotlivá čísla nebo svázané ročníky periodik Výjimky: veškeré typy dokumentů vč. výše uvedených se absenčně půjčují osobám se specifickými potřebami – info v Centru PYRAMIDA

63 Prezenční výpůjčky Realizují se ve:  speciálních studovnách (studovna časopisů, mediotéka a hudební oddělení)  studovnách fakult

64 Přehled služeb knihovny služby výpůjční – absenční, prezenční meziknihovní (výpůjční) služba práce v sítích vč. komerčních zdrojů rešeršní služby referenční služby služby konzultační a poradenské reprografické služby školení, kurzy

65 Meziknihovní služba (budova UK Bráfova 3) umožňuje přístup k dokumentům, které nejsou ve fondech UK ani ve fondech knihoven v Ostravě zahrnuje fondy knihoven v ČR i v zahraničí pro interní uživatele zdarma formy : dodání originálního dokumentu (výpůjčka) dodání xerokopie ! Lze objednat elektronicky – z WWW stránek knihovny!

66 Rešeršní služba (budova UK Bráfova 3) rešerše = soupis záznamů dokumentů, jeho částí nebo faktografických informací, které jsou vybrány podle obsahového (popř. formálního) hlediska rešeršní služby = zpracování rešerší: - retrospektivních (jednorázových) - průběžných (pravidelných) - z českých i zahraničních pramenů v UK OU lze žádat dodání elektronickou cestou Službu lze objednat elektronicky – z www stránek UK!

67 Referenční služby (všechny studovny, půjčovna, web) informace o fondech UK OU, nových přírůstcích ve fondech a vyhledávání v online katalogu informace o službách poskytovaných v provozovnách UK konzultační a informační služby o elektronických informačních zdrojích (licencované zdroje)  informace o bibliografických citacích dokumentů online služba Zeptejte se knihovny (zodpovídání došlých dotazů týkajících se fondů a zdrojů UK a jiných knihoven, poskytovaných služeb, úprav provozní doby, přihlašování se do systémů používaných v UK apod.)

68 Práce na PC (studovny) pro interní uživatele zdarma v průběhu semestrů omezena na 30-45 minut možnost připojení notebooku přes WIFI CO NENÍ POVOLENO!  chat  zasahování do instalovaného SW  zhotovování kopií audiálních a audiovizuálních dokumentů aj. (viz autorský zákon, provozní řády studoven UK OU)

69 Reprografické služby (všechny studovny) zhotovování kopií dokumentů, které jsou součástí knihovních fondů UK, NE: celý dokument (viz tzv. autorský zákon) kopírování (je možné také s použitím kopírovacích karet) skenování tisk z počítače Reprografické služby jsou zpoplatněny – viz Ceník poplatků a služeb

70 Centrum PYRAMIDA = centrum podpory studentům se speciálními potřebami kontaktní centrum zapisovatelská služba asistenční služba služby individ. konzultací a výuky online centrum znakového překladu knihovnické služby (studijní literatura) pomoc při vyhledávání na webu poskytování speciální techniky více viz http://pyramida.osu.cz/ http://pyramida.osu.cz/

71 Specializované služby (Mediotéka + Relax studio) možnost poslechu/produkce zvukových nahrávek, zvukově-obrazových záznamů vč. filmů možnost práce se spec. grafickými programy (fotografie, obrázky, úpravy pro tisk aj.) práce s nootebooky (WIFI) možnost neformálního setkávání v příjemném prostředí, občerstvení možnost „zabukovat“ studio vč. školicího centra na konkrétní skupinovou akci

72 Mediotéka, Relax Studio

73 Pořádání školení, kurzů vyhledávání odborných informací v elektronických bázích dat, rešeršní strategie vyhledávání informací na Internetu vyhledávání dokumentů v elektronickém katalogu

74 Ceník služeb – studenti OU registrace: zdarma meziknihovní služba: zdarma vypracování rešerše: zdarma (platí se jen tisk, zaslání mailem zdarma) práce na PC, v sítích, s placenými zdroji… zdarma reprografické služby:  kopírování 1,30 Kč/s.  tisk ČB - text 2,- Kč, obr. 10,- Kč/s. B - text 5,- Kč, obr. 20,- Kč/s.

75 Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty absenčních výpůjček = 1Kč/den/dok. za nedodržení výpůjční lhůty krátkodobých výpůjček = 50Kč/den (1.týden), 100Kč/den od 2. týdne sankční poplatky za zničení dokumentu nebo jeho ztrátu – až do výše pořizovací ceny manipulační poplatky (3. a 4. upomínka, duplikát průkazu, ztráty) – až 50Kč

76 Provozní doba UK OU běžný provoz v průběhu akademického roku:  ústřední knihovna: po-čt 8-18, pá 8-14  studovna PdF: po-čt 8-19, pá 8-14  stud.FF a PřF-A: po-čt 8-20, pá 8-13  st. FSS,FZS,PřF Hladnov: po-čt 8,30 až 17, polední přestávka, 1 zavírací den  prázdninový provoz (1.7. až 31. 8.) – vybrané dny 8 - 15  červen a září – zkrácený ve stud. PdF, FF a PřF-A 8 - 18


Stáhnout ppt "Informační zdroje a služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě 2 0 0 9"

Podobné prezentace


Reklamy Google