Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1. Rozdělení ocelí podle chemického složení, hlavních skupin jakostí a použití - ČSN EN 10020 ……………………………….. 2 až 6 2. Oceli pro ocelové konstrukce …………………………………...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1. Rozdělení ocelí podle chemického složení, hlavních skupin jakostí a použití - ČSN EN 10020 ……………………………….. 2 až 6 2. Oceli pro ocelové konstrukce …………………………………..."— Transkript prezentace:

1 1 1. Rozdělení ocelí podle chemického složení, hlavních skupin jakostí a použití - ČSN EN 10020 ……………………………….. 2 až 6 2. Oceli pro ocelové konstrukce …………………………………... 7 3. Značení nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí dle ČSN 42 0002 ………………………………………….... 8 až 9 4. Nelegované konstrukční oceli (stručná charakteristika) …... 10 5. Vybraná použití konstrukčních ocelí tříd 10, 11 a 12 ……….. 11 6. Svařitelné oceli …………………………………………………….. 12 až 15 7. Oceli na hluboký tah ……………………………………………… 16 8. Oceli k cementování ………………………………………………. 7 až 21 9. Oceli k zušlechťování …………………………………………….. 22 až 29 10. Doporučená literatura …………………………………………… 30 Ing. Lubomír Stránský CSc. KONSTRUKČNÍ OCELI Obsah přednášky list č.

2 2 ČSN EN 10020 ROZDĚLENÍ PODLE CHEMICKÉHO SLOŽENÍ 1) Nelegované oceli2) Legované ocelI ROZDĚLENÍ PODLE HLAVNÍCH SKUPIN JAKOSTI 1) Skupiny nelegovaných ocelí2) Skupiny legovaných ocelí B Oceli obvyklých jakostí QS Legované jakostní ocelí Q Nelegované jakostní oceli SS Legované ušlechtilé ocelí S Nelegované ušlechtlé oceli

3 3 B - nelegované oceli obvyklých jakostí  nejsou určeny k tepelnemu zpracování  jsou předepsané pouze maximální obsahy P a S a min. obsah C  předepsané mechanické vlastnosti v nezpracovaném nebo normalizačně žíhaném stavu

4 4 Q - nelegované jakostní oceli Totéž co nelegované oceli obvyklých jakostí a navíc:  jsou vyráběny s větší větší pečlivostí než oceli obvyklých jakostí  max. obsah P a S < 0,045 %  nemají předepsanou metalurgickou čistotu  nemusí mít rovnoměrnou odezvu na tepelné zpracování  jsou na ně však kladeny dodatečné požadavky (např. na tvařitelnost, mez kluzu při zvýšených teplotách, houževnatost aj.) S - nelegované ušlechtilé oceli Totéž co nelegované jakostní oceli a navíc:  předepsané přesné chemické složení  vyšší stupeň metalurgické čistoty  max. obsah P a S < 0,025 %  jsou většinou určeny k cementování, zušlechťování nebo povrchovému kalení a mají na tepelné zpracování rovnoměrnou odezvu  předepsána minimální hodnota nárazové práce (KV > 27 J)

5 5 ČSN EN 10020 ROZDĚLENÍ OCELÍ PODLE POUŽITÍ První písmeno Oceli pro ocelové konstrukce S Oceli pro tlakové nádoby P Oceli pro potrubí I Oceli pro strojní součásti E Oceli pro výstuž do betonu B Oceli pro předpínací výstuž do betonu Y Oceli na kolejnice R Ploché výrobky válcované za studena z výšepevných ocelí k tváření za studena D Ploché výrobky k tváření za studena (kromě D) H Obalové plechy a pásy T Plechy a pásy pro elektrotechniku M

6 6 Vybrané nelegované oceli Skupina nelegovaných ocelí OznačeníMechanické vlastnosti Použití oceli ČSNČSN EN R e [MPa] R m [MPa] A5[%]A5[%] obvyklé jakosti 10 370.0S235235360 až 44027ocelové konstrukce 11 600.1E335N335588 až 70614strojní součásti jakostní 11 418.1P265G265400 až 49029tlakové nádoby 11 523.1S355N355510 až 62823ocelové konstrukce ušlechtilé 12 023.4C15E295490 až 74014k cementování 12 050.6C45E390640 až 78020k zušlechťování 12 081.8C75S14701785 až 19602na pružiny 19 191.4C105U+QT64 HRCna nástroje ČSN 42 0002 význam číslice za tečkou.0 - tepelně nezpracováno.1 – normalizačně žíháno.4 – kaleno a popuštěno při nízkých teplotách.6 – zušlechtěno na dolní pevnost.8 – zušlechtěno na horní pevnost ČSN EN 10 027-1 písmena před numerickou hodnotou S – ocel pro konstrukce, číslo mez kluzu v MPa E – ocel pro strojní součásti, číslo mez kluzu v MPa P – ocel pro tlakové nádoby, číslo mez kluzu v MPa C – písmeno = C uhlík (neleg. ocel se stř, obsahem Mn < 1%, pro nástroje, číslo = 100 x střední obsah uhlíku písmena za numerickou hodnotou N – normalizačně žíháno, nebo řízeně válcováno E – předepsaný max. obsah síry G – jiné charakteristiky H – vysoké teploty S – na pružiny U – nástrojové (+QT = stav zušlechtěný)

7 7 Oceli pro ocelové konstrukce – S Požadavky  vysoká R e, R p 0,2 - úspora materiálu  Rm - méně vyžadováno  vysoký modul pružnosti E  dobré plastické vlastnosti A, Z  dobrá houževnatost - nárazová práce KV, KU  mez únavy  C  odolnost proti porušení křehkým lomem - tranzitní teplota  odolnost proti opotřebení  dobré kluzné vlastnosti  odolnost proti korozi  nízká hmotnost aj.

8 8 Značení nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí dle ČSN 42 0002 Základní značka. doplňkové číslo 41x x x x. x x stav oceli v závislosti na TZ třída oceli informace závislé na třídě oceli pořadové číslo Třída 10  3 a 4 číslice R m v desítkách MPa (00 základní jakost) Třída 11  3 a 4 číslice R m v desítkách MPa (1 = automat. ocel + C)  Třída 12 až 16    3. číslice stř. obsah legujících prvků v % 4. číslice stř. obsah C v desetinách %.0 – tepelně nezpracováno.1 – normalizačné žíháno.2 – žíháno s uvedením způsobu.3 – žíháno na měkko.4 – kaleno nebo kaleno a popuštěno.5 – normalizačně žíháno a popuštěno.6 – zušlechtěno na dolní pevnost.7 – zušlechtěno na střední pevnost.8 – zušlechtěno na horní pevnost.9 – stavy, jež nelze označit 0 až 8

9 9 Rozdělení tvářených konstrukčních ocelí do tříd 11 až 16 (ČSN 42 0002) Význam prvního dvojčíslí

10 10 Nelegované konstrukční oceli (stručná charakteristika) Třída 10  převážnou část tvoří oceli nízkouhlíkové  není předepsán obsah uhlíku, ani stupeň čistoty  některé druhy mají předepsány max. obsahy C, S a P  zaručují se pouze základní mechanické vlastnosti (R e, R m, A)  nepoužívají se k cementování, zušlechťování a povrchovému kalení Třída 11  zaručena horní hranice obsahu C a P a S, případně chemické složení  zaručené mechanické vlastnosti  použití většinou ve stavu normalizačně vyžíhaném  do 0,2 % C jsou dobře svařitelné, tvařitelné i dobře obrobitelné  některé značky jsou určeny k hlubokému tažení (nesmějí vykazovat výrazný sklon k stárnutí)  nad 0.3 % představují základní řadu pro výrobu strojních součástí, mohou se zušlechťovat, prokalitelnost nepřesahuje 25 až 30 mm  vysokouhlíkové oceli jsou vhodné na součásti vystavené opotřebení Třída 12 Oceli mají vyšší čistotu, lépe definované a zaručované vlastnosti oproti třídám 10 a 11, společně s ocelemi tříd 13 až 16 je to základní konstrukční materiál, optimálních vlastností se dosahuje tepelným zpracováním

11 11 Vybraná použití konstrukčních ocelí tříd 10, 11 a 12 Rozmezí obsahu uhlíku v ocelích v jednotlivých třídách třída 10 nepředepisuje se (jsou však převážně nízkouhlíkové) třída 11 od 0,07 do 0,85 % C (včetně povoleného rozmezí v dané třídě) třída 12 od 0,07 do 0,90 % C (včetně povoleného rozmezí v dané třídě)

12 12 Svařitelné oceli Vlastnosti svařitelných oceli  požadovaná hodnota meze kluzu  dobrá svařitelnost  dobrá houževnatost i za teplot -20°C až -30 °C → odolnost proti porušení křehkým lomem  odolnost proti změnám vlastností za provozu → stárnutí Zvýšení R e nad 350 MPa se dosahuje náhradou intersticiálního zpevnění C - substitučním zpevněním feritu (Mn, Si) mikropřísadami Al, Mo, Nb, V,Ti ( setiny %) → precipitační zpevnění matrice + vázání C a N (karbidy, nitridy) → potlačení stárnutí, zábrana růstu zrna + snížení C ekv. řízeným válcováním (precipitáty Nb, Mo zpomalují rekrystalizaci austenitu v průběhu válcování, Al, Ti brání růstu zrna) termomechanickým zpracováním zpevněním bainickou nebo martenzitickou přeměnou (komplexně legované oceli ∑( Mn, Cr, Mo, Ti, Nb, V, B do 3 až 4%), matrice obvykle dvoufázová ferit + bainit nebo martenzit), R e nad 500 MPa

13 13 Tepelně ovlivněná oblast svaru Charakteristická pásma v tepelně ovlivněné oblasti při svařování ocelí s polymorfní přeměnou  → 

14 14 Svařitelnost nelegovaných (uhlíkových) ocelí  jsou zaručeně svařitelné do maximálního obsahu uhlíku C max. = 0,22 %  uhlík v tepelně ovlivněné oblasti (TOO) způsobuje zvýšení tvrdosti a snižuje plasticitu → vznik vnitřních pnutí → vznik prasklin  může dojít ke - hrubnutí zrna (rekrystalizace po předchozím tváření za studena) - rychlé ochlazení → Widmannstättenova struktura, martenzit - za provozu stárnutí svarových spojů  pro oceli s obsahem C ≤ 0,22 hm.% je nutné určit ekvivalentní obsah uhlíku C ekv, který musí být ≤ 0,50 neboť se uplatňuje : přítomnost legujících prvků v oceli tloušťka stěny svařence t [ mm ] Vztah platí platí do obsahu prvků: [v hm.%] 0,22 % C; 1,6 % Mn; 1,0 % Cr; 3,0 % Ni; 0,14 % V; 0,3 % Cu Svařitelnost legovaných ocelí

15 15 Příklady ocelí pro svařované konstrukce Pro všeobecné použití Ocel Báze (st ř. hodnoty) [hm. %] Pou ž ití [°C] 11 419 11 503 max. 0,2 C; min. 0,02 AI max. 0,18 C; max. 1,4 Mn; max. 0,08 Nb; min. 0,01 AI - 50 16 222 16 320 max. 0,18 C; 1 Ni; 0,06 Nb 0,15 C; 3 Ni 0.15 C; 3 Ni - 70 - 150 Pro zvýšené teploty Ocel Báze (st ř.hodnoty) [hm. %]Pou ž ití [°C] 12 021 12 022 12 025 0,2 C; 0,5 Mn; 0,25 Si; max 0,25 Cr; max 0,25 Ni; max 0,25 Cu max 0,25 C; 0,27 Si; 0,65 Mn; max 0,25 Cr 0, 71 C; 0,27 Si; 0,8 Mn R mT do 500 R p 0,2 do 450 450 15 313 15 236 15 320 15 423 (10CrMo 9-10); 0,23 C; 0,6 Mn; 2,25 Cr; 1,0 Mo ( - ); 0,22 C; 0,45 Mn; 1,35 Cr; 0,35 Mo; 0,5 V ( - ); 0,24 C; 0,65 Mn; 1,35 Cr; 0,6 Mo; 0,25 V ( - ); 0,2 C; 3,2 Cr; 0,6 Mo; 0,5 V R p 0,2 do 500 R mT do 575 R mT do 570 R p 0,2 do 450 Pro snížené teploty S 235, S 275, S 355, S 420,S 460

16 16 Oceli na hluboký tah Charakteristika ocelí  u ocelí se požaduje co nejnižší mez kluzu, poměr (R e :R m )·100 ≈ 60%, tažnost min. 45% (nejjakostnější oceli mají R e max. 160MPa)  matrici tvoři ferit s malým množstvím perlitu bez vyloučeného Fe 3 C III po hranicích (snižuje plastické vlastnosti)  je požadována odolnost proti stárnutí Zna č ka ČSN Zna č ka EN 10027-1 Chemické složení v %Mechanické vlastnosti C max. Mn max. Si max. P max. S max. R e [Mpa] R m [MPa] A [%] 11 301DX510,080,400,0300,030.225-235280-37031 11 304DC030,070,400,025 215270-36036 11 305DC040,070,400,025 215290-36036 11 320DC010,110,045 max260270-37030 11 321(DC01)0,100,450,035 235280-38029 D – ploché výrobky k tváření za studena; C – válcováno za studena; X – způsob válcování nepředepsán; číslo = pořadové číslo oceli Vybrané oceli ze skupiny jakosti: D - Ploché výrobky k tváření za studena

17 17 Oceli k cementování (ČSN EN 10 084) Charakteristika ocelí  jsou určeny k výrobě strojních součástí nebo součástí dopravních prostředků s cementovanými činnými plochami  mají nízký obsah uhlíku  po cementování se kalí a nízkoteplotně popouští  po TZ mají díly vysokou tvrdost povrchové vrstvy a houževnaté jádro Prokalitelnost  u uhlíkových ocelí se prokalitelnost nezaručuje  legované oceli se dodávají bez nebo se zárukou prokalitelnosti (uvádí se minimální a maximální zaručované hodnoty tvrdosti v jednotkách HRC v závislosti na vzdálenosti od plochy kaleného čela čelní zkoušky prokalitelnosti → zkouška Jominiho) Velikost zrna  oceli musí být jemnozrnné Čistota oceli :  ocel musí vykazovat stupeň čistoty odpovídající jakosti ušlechtilé oceli (přítomnost sulfidů, oxidů, silikátů, nitridů po př. hlinitanů) Volba oceli je závislá na požadované tvrdosti cementační vrstvy a pevnosti a houževnatosti jádra součásti po tepelném zpracování

18 18 Oceli k cementování Nelegované (uhlíkové) oceli  C max. od 0,14 do 0,24%  použitelné pro méně namáhané a méně rozměrné součásti  malá prokalitelnost, nižší R m jádra, nesnáší větší měrné tlaky  kalí se do vody  → velké vnitřní pnutí, nerovnoměrná tvrdost povrchové vrstvy Legované cementační oceli  vyšší pevnost a houževnatost jádra při větších měrných tlacích  větší prokalitelnost, větší tvrdost a odolnost proti opotřebení  používají se pro součásti větších průřezů a pro součásti tvarově složité  kalí se převážně do oleje → nižší vnitřní pnutí Oceli Cr a Cr - Mn pro středně namáhané cementované součásti; Cr-Mn oceli patří k nejpoužívanějším a nejúsporněji legovaným; jsou citlivé na přehřátí (hrubnutí zrna) a oba typy jsou náchylné k popouštěcí křehkosti; kalí se do vody nebo do oleje Oceli Cr- Mn mikrolegované Ti nebo Ti + Zr jsou jemnozrnné cementační oceli Oceli Cr – Ni přísada Ni výrazně zvyšuje prokalitelnost, (kalí se do oleje nebo i na vzduchu); necitlivé na přehřátí; přidání 0,5% Mo vede k potlačení sklonu k popouštěcí křehkosti; použití: čepy řízení, křížové klouby motorových vozidel Oceli Ni – Cr - Mo, příp. Ni – Cr – W jsou nejjakostnější cementační oceli, kalí se na vzduchu nebo do oleje, R m jádra až 1300 MPa, nárazová práce až 100 J, vhodná i k zušlechťování

19 19 Vybrané oceli k cementování OcelStř. chemické složeníVlastnosti jádra Příklady použití ČSNEU C max MnCrNi R m [MPa] R p 0,2 [MPa] KCU [J.cm -2 ] 12 023C15E0,200,75 max. 0,25 max. 0,30 490 až 740 29598*) méně namáhané čepy, pouzdra, vačkové hřídele, ozubená a řetězová kola 14 22016MnCr50,191,250,9579059049 značně namáhaná ozubená a řetězová kola, čepy, kardanové kříže 14 22120MnCr50,221,15 98069020 velké součásti s velmi tvrdou vrstvou a velkou pevností jádra 16 22015NiCr60,190,850,951,4588064059*) velmi namáhaná ozubená kola, drážkové hřídele 16 23119CrNi80,240,850,951,4598073549*) velmi namáhané části vystavené opotřebení – pastorky, pístní čepy, kardany 1652314NiCr180,190,451,503,6 1570 až 1700 135050 velmi namáhané strojní součásti s vysokou pevností a dobrou houževnatosí v jádře

20 20 Ukázka materiálového listu oceli C15E (12 023)

21 21 Ukázka materiálového listu oceli 16MnCr5 (14 220)

22 22 Oceli k zušlechťování (ČSN EN 10 083)  jsou určeny k výrobě strojních součástí, které se tepelně zpracovávají převážně zušlechťováním (mart. kalení + vysokoteplotní popouštění)  některé izotermickým zušlechtěním (bainit)  případně jsou používány ve stavu normalizačně žíhaném (v tomto stavu jsou mechanické vlastnosti oceli dány převážně obsahem uhlíku, typ i úroveň legování se projevují málo výrazně)  základní požadovaná vlastnost - prokalitelnost Nelegované uhlíkové oceli  k zušlechtění jsou vhodné jen oceli třídy 12. Použití je omezeno na méně namáhané součásti (malá prokalitelnost). Kalí se do vody. Legované oceli  volí se především z důvodu prokalitelnosti  oceli jsou legovány komplexně a mají celkový obsah přísad obvykle do ≈ 3%  přísadovými prvky se dosahuje dalších specifických vlastností ocelí: potlačení sklonu k popouštěcí křehkosti (Mo, W) malé deformace při kalení (Ni) pozvolný pokles houževnatosti s klesající teplotou (Ni) snížení přechodové teploty (Ni) zjemnění zrna a necitlivost na přehřátí při austenitizaci (Ti, Nb, V) apod.

23 23 Chemické složení nelegovaných ocelí k zušlechťování Označení oceliChemické složení tavby ( hmotnostní podíl v % ) EUĆSN CSi max MnP max SCrMoNiVCr+Mo+Ni C22E12 024 0,17-0,240,400,40 - 0,700,035max 0,035max 0,40max 0,10max 0,40-max 0,63 C25E12 030 0,22 - 0,290,400,40 - 0,700,035max 0,035max 0,40lnaí.0,10max 0,40-max 0,63 C30E12 031 0,27 - 0,340,400,50 - 0,800,035max 0,035max 0,40max CC.10max 0,40-max 0,63 C35E12040 0,32 - 0,390,400,50 - 0,800,035max. 0,035max. 0,40max. 0,10max. 0,40-max. 0,63 C40E12041 0,37 - 0,440,400,50 - 0,800,035max 0,035max 0,40max 0,10max 0,40-max 0,63 C45E12050 0,42 - 0,500,400.50 - 0,800,035max. 0,035max. 0,40max. 0,10max. 0,40-max. 0,63 C50E12051 0,47 - 0,550,400,60 - 0,900,035max 0,035max 0,40max 0,-iQmax 0,40-max 0,63 C55E12060 0,52 - 0,600,400,60 - 0,900,035max 0,035max 0,40max' O^lt)max 0,40-max 0,63 C60E12061 0,57 - 0,650,400.60 - 0,900,035max. 0,035max. 0,40max. 0,10max. 0.40-max. 0,63 Nelegované uhlíkové oceli k zušlechtění jsou vhodné jen oceli třídy 12. Použití je omezeno na méně namáhané součásti. Kalí se do vody.

24 24 Mechanické vlastnosti nelegovaných ocelí k zušlechťování Mechanické vlastnosti ve stavu zušlechtěném pro směrodatný průměr d Označení ocelid ≤16 mm16 mm < d ≤ 40 mm40 mm < d ≤ 100 mm Re min RmA min Z min KV min Re min RmA min Z min KV min Re min RmA min Z min KV min EU ČSN MPa %J %J %J C22E12 024 340500-6502050 290470-6202250 C25E 12 030370550-7001945 320500-650215045 C30E 12 031400600-7501840 350550-700204540300'500-650215040 C30E 12040430630-780174035380600-750194535320550-700205035 C40E 12041460650-800163530400630-780184030350600-750194530 C45E 12050490700-850143525430650-800164025370630-780174525 C50E 12051520750-9001330-460700-8501535-400650-8001640 C55E 12060550800-9501230-490750-9001435-420700-8501540 C60E 12061580850-I0001125-520800-95013»-450750-9001435

25 25 Chemické složení legovaných ocelí k zušlechťování Cr+Mo+Ni VNiNi MoCrSP max MnSi max CĆSNEU Chemické slo ž ení tavby ( hmotnostní podíl v % )Ozna č ení oceli -0,10-0,25--0,90 -1,20max. 0,0350,0350,70-1,100,400,47 - 0,55-51CrV4 --3,60-4,100,25 - 0,451,60 - 2,00max 0,0250,0300,30- 0,600,400,32 - 0,39-36CrNiMo16 --1,30 -1,700,15 - 0,301,30-1,70max. 0,0350,0350,50- 0,800,400,30 - 0,3816 34334CrNiMo6 --0,90-0,200,15-0,300,90-1,20max 0,0350,0350,50- 0,800,400,32 - 0,40-36CrNiMo4 ---0,15-0,300,90-1,20max 0,0350,0350,50- 0,800,400,46 - 0,54-50CrMo4 ---0,15 - 0,300,90 -1,20max. 0,0350,0350,60- 0,900,400,38 - 0,4515 14242CrMo4 ---0,15 - 0,300,90 -1,20man. 0,0350,0350,60- 0,900,400,30 - 0,3715 13134CrMo4 ---0,15 - 0,300,90 -1,20max. 0,0350,0350,60- 0,900,400,22 - 0,291513025CrMo4 ----0,90 -1,20max. 0,0350,0350,60- 0,900,400,38 - 0,45-41Cr4 ----0,90-1,20max 0,0350,0350,60- 0,900,400,34 - 0,4114 14037Cr4 ----0,90-1,20max 0,0350,0350,60- 0,900,400,30- 0,3734Cr4-34Cr4 ----0,40 - 0,60max 0,0350,0350,50- 0,800,400,42- 0,5046Cr2 ----0,40 - 0,60max 0,0350,0350,50- 0,800,400,35- 0,4238Cr2 max 0,63-max 0,40max 0,10max 0,40max 0,0350,0351,30- 1,650,400,25 -0,3228Mn6 manganová Vybrané celi k zušlechťování: manganová chromová chrom-molybdenová chrom-molybdenová hrom-nikl-molybdenová chrom-nikl-molybdenová chrom-vanadová chrom-vanadová

26 26 Mechanické vlastnosti legovaných ocelí k zušlechťování J%MPa J% J% ČSNEU KV mi n Z min A min Rm Re min KV min Z min A mi n Rm Re min KV min Z min A min Rm Re min 160 mn < d ≤ 250 mn100 mm < d ≤ 160 mn40 mm < d ≤ 100 mm Označení oceli Mechanické vlastnosti ve stavu zušlechtěném pro směrodatný průměr d 305013 800-950 55030 í! 5013 850-1000 650305012 900-1100 70050CrMo4 355514750-900500355013800-950550355012900-110065042CrMo4 456015700-850450455515750-900500455514800-95055034CI Mo4 -----456016650-800400506015700-85045025CrMo4 ----------354014 800-950 560 41Cr4 ----------354014 750-900 510 37Cr4 ----------404515 700-850 460 34Cr4 ----------354515 650-800 400 46Cr2 ----------354517 600-750 350 38Cr2 ---------- 40 5016 650-800 44028Mn6 manganová Vybrané oceli k zušlechťování: manganová chromová chrom-molybdenová chrom-molybdenová

27 27 Oceli k zušlechťování

28 28 Digramy ARA a pásy prokalitelnosti 0,44%C, 0,22%Si, 0,60%Mn, 0,15%Cr nelegovaná ocel 0,40%C, 0,70%Mn, 1,80%Cr, 0,15%V legovaná ocel 12 050 C45E 15 241 (42CrV6)

29 29 Zušlechťovací diagramy 0,44%C, 0,22%Si, 0,60%Mn, 0,15%Cr nelegovaná ocel 0,40%C, 0,70%Mn, 1,80%Cr, 0,15%V legovaná ocel 12 050 C45E15 241 (42CrV6)

30 30 Literatura  Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001, (2. opravené a doplněné vydání 2003)  Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech. SNTL, Praha, 1989  Askeland, D.R.- Phulé, P.P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson-Brooks/Cool, 4th ed. 2003 (5th ed. 2005)  Callister, W.D., Jr.: Materials Science and Engineering. An Introduction. John Wiley & Sons, Inc., 6th ed., 2003 Doporučeno k nahlédnutí: http://62.168.62.45/cze/katalog www.bolzano.cz/cz/technicka-podpora/technicka-prirucka/


Stáhnout ppt "1 1. Rozdělení ocelí podle chemického složení, hlavních skupin jakostí a použití - ČSN EN 10020 ……………………………….. 2 až 6 2. Oceli pro ocelové konstrukce …………………………………..."

Podobné prezentace


Reklamy Google