Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie"— Transkript prezentace:

1 Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. SZÚ, NRL/DS, Praha Školení: 2010

2 Úvod Zákon 258/2000Sb. Novela 274/2002 Sb.
Vyhláška č. 195/2005 Sb., dle oborů Vyhláška č.473/2008 Sb.-bdělost Normy Hygienické minimum Činnost epidemiologicky významná

3 Mikrobiologie Nauka o vlastnostech a funkcích mikroorganizmů Obecná
Technická Zemědělská Potravinářská Veterinární Lékařská

4 Mikrobiologie Obecná Speciální Bakteriologie Virologie Mykologie
Parazitologie Protozoologie Helmintologie Imunologie Serologie

5 Mikrobiologie - obecná
Komenzálové – normální mikrobiální mikroflóry (symbionti, saprofyté) Patogenní (poškozují přímo nebo produkcí látek (patogenita, virulence, invazivita) „potenciálně patogenní“

6 Mikrobiologie - obecná
Priony (proteiny, žádné NK) Viry (DNA, RNA) Bakterie (jádro v cytoplazmě, DNA a RNA, rozmnožování dělením, růst na kultivačních půdách) Fungi (jaderná membrána, rozmnožování sporami – pučení – kvasinky, mycelium, většinou saprofyté Parazité – jednobuněční, vícebuněční

7 Mikrobiologie Mikroorganismy (priony, viry, bakterie a jejich spóry, mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby a jejich spóry - plísně, paraziti Noví původci infekcí Nové metody určování Modifikované mikroorganizmy Odolnost k antibiotikům, biocidům

8 Mikrobiologie – priony, viry
Priony: CJD, NK, bílkoviny Viry: nm Nebuněčné, DNA, RNA Obalené x neobalené Žijí a rozmnožují se pouze v živočišných a rostlinných buňkách Viditelné v elektronovém mikroskopu Množí se na tkáňových kulturách, kuřecí embrya Průkaz onemocnění - serologie Původci nemocí respiračních, alimentárních atd.

9 Mikrobiologie - bakterie
Bakterie: 1 – 2 um Buňky – buněčná stěna, cytoplazma, jádro, pouzdro, bičíky Klasifikace: 1. nomenklatura- názvosloví (druh, rod, čeleď) 2. identifikace – určování 3. klasifikace – třídění (morfologické znaky, metabolické reakce, genetická příbuznost) Morfologie (velikost, tvar, uspořádání, struktura, barvitelnost – Gram + a -, acidorezistentní, speciální)

10 Mikrobiologie - bakterie
Fyziologie: růst (nutrice, kyslík, oxid uhličitý, anorg. A org. Látky Růstová křivka (fáze lag, logaritmická, stacionární, odúmrť), regulace růstu Pohyblivost Metabolismus – energetický, katabolický, fermentační, respirační, autotrofní Biosyntéza makromolekul z ATP (DNA – řídí syntézu vlastní a RNA, RNA – řídí syntézu proteinů Dráždivost, rozmnožování Kultivace Biochemické vlastnosti Pokus na zvířeti

11 Mikrobiologie - bakterie
III. Metabolické reakce 1. závislost na kyslíku (aerobní, anaerobní, fakultativně anaerobní) 2. Využití sacharidů 3. produkce enzymů: Oxidační – detoxikační (kataláza, oxidáza) Proteolytické nebo toxické (hemolyzíny, koaguláza, proteáza, neurotoxiny – botulotoxin- ochrnutí, tetanospasmín – křeče, difterický – nekroza, enterotoxin – zvracení, průjem

12 Mikrobiologie - bakterie
IV. Genetická příslušnost Pořadí NK v DNA

13 Mikrobiologie - bakterie
Stavba bakteriální stěny Buněčná stěna – stálý tvar A) peptidoglykan B) Gram+: jednodušší + kys. teichová gram -: + vnější membrána s antigeny Při odstranění BS - lýza

14 Mikrobiologie - bakterie
Cytoplazmatická membrána: selektivně permeabilní Složky: DNA, chromatinové jádro, chromozom, plazmidy DNA mimo chromozom, ribozomy, granula Pouzdro Bičíky Fimbrie Bakteriální spóry - endospory

15 Mikrobiologie - bakterie
Bakteriální genetika Genetická informace DNA: chromozom (struktura, replikace), geny – řetězec nukleotidů, genotyp, fenotyp Přenos genetické informace (transgormace, transdukce, konjugace, plazmidy Mutace – spontální, mutageny Genetická rekombinace Molekulární klonování

16 Mikrobiologie - bakterie
Mikrobiologické vyšetření Správné místo, doba Sterilní odběr Před podáním ATB Nedezinfikovat OOPP Informace o léčbě Opakování Transport

17 Mikrobiologie - bakterie
Průvodka – mikroby, serologie, virologie, parazitologie Uvést – dg, druh vzorku, počet vyšetření, dobu a hodinu odběru, další Kontakty

18 Mikrobiologie - bakterie
Materiál na vyšetření: Krev – hemokultura – 20 ml, serologie – 2 -5 ml Moč – cévkovaná, střední proud Stolice Kůže, nehty, vlasy Mozkomíšní mok Respirační sekrety Výměšky GIT Hnisavé afekce Jiné

19 Mikrobiologie - plísně
Mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby- plísně Součást živé přírody - nevhodné zásahy Porušení biologické rovnováhy - ke zvýšenému rozvoji plísní. Znečištění životního prostředí Změny klimatických podmínek Přírodní katastrofy Poručování hygienických předpisů a technologických parametrů při stavebních pracech. Některé druhy plísní jsou škodlivé pro materiály a pro zdraví člověka, jejich jedy - mykotoxiny jsou nebezpečné

20 Mikrobiologie - plísně
Mikroskopické houby ke svému růstu potřebují: kyslík relativní vlhkost vzduchu (od %) teplota °C (mohou žít i při °) pH prostředí 5-7 (některé rostou i při 1,2-11) živiny (na bázi uhlíku a dusíku, organický materiál, potraviny, krmiva, kůže, papír, textilie, plasty, minerální látky sloučeniny bohaté na uhlík) světlo není nutné

21 Mikrobiologie - plísně
Z tisíce známých druhů mikroskopických hub pouze asi 100 vyvolává lidská onemocnění. Rozlišují se: MYKÓZY: onemocnění člověka a zvířat, narušený imunitní systém (antibiotika, cytostatika, hormony, ozařování) Kvasinky- endogenní cestou, vláknité plísně - z vnějšího prostředí. povrchové mykózy - jsou způsobené dermatofyty (trichophyton, Mikrosporum, Candida) podkožní mykózy postihují podkožní tkáně (sporotrichózy) systémové mykózy nebo hluboké mykózy postihují vnitřní orgány - dýchací trakt (Hispoplasma) oportunní mykózy jsou vyvolány obvykle nepatogenními druhy u pacientů se sníženou imunitou. (Candida, Cryprococcus, Aspergillus)

22 Mikrobiologie - plísně
MYKOALERGÓZY jsou stavy přecitlivělosti na spóry a metabolity plísní. Podle vstupu alergenu do organizmu se rozlišují alergie: inhalační (dráždění dýchacích cest) kontaktní (dotykem kůže a sliznic) potravinové (vstup zažívacím traktem) Při alergických reakcích dochází k podráždění spojivek a dýchacích cest. Alergizovat mohou také těkavé látky, které plísně produkují (aldehydy, alkoholy, étery, estery, ketony). Způsobují bolesti hlavy, únavu, zánět spojivek.

23 Mikrobiologie - plísně
MYKOTOXIKÓZY jsou onemocnění vyvolaná mykotoxiny, které plísně produkují přímo do substrátu na kterém rostou. Mykotoxiny způsobují akutní a chronická onemocnění, některé jsou karcinogenní. Nejnebezpečnější jsou: aflatoxiny B1 a B2 produkované druhy Aspergillus, poškozují játra, mají karcinogenní účinek patulin produkovaná druhy Penicillium a Aspergillus, poškozují slezinu, játra a plíce

24 Mikrobiologie - plísně
MYCETIZMY chorobné stavy vyvolané mycetickými mechanicky na tkáně působícími částicemi plísní

25 Mikrobiologie Parazité Červi Vajíčka helmintů
Jednobuněčné, vícebuněčné Složitý životní cyklus, několik hostitelů včetně člověka Vyvolavatelé IO

26 Mikrobiologie - parazité
Prvoci – jednobuněční –bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci Onemocnění tkání Střevní - entaméby Krevní - malárie Tkáňové – toxo, trichomonóza Žijí ve vodě, cysty, jedno a více jader, jadérko, cytoplazma, tvar, velikost, uspořádání, barvení - Giemsa

27 Mikrobiologie - parazité
Červy Vícebuněční Hlísti – střevo, roupy, škrkavky, háďátko střevní), nebo krví a lymfou do tkání – svalovec Rozmnožují se vajíčky – larvy-malí červi Tasemnice- 2cm – 10m, střevo, články oboupohlavní, vajíčka do stolice, půda – dozrání, mezihostitel – larvy do tkání, cysty s vajíčky – stolice Motolice – 3 hostitelé – u čl-krevní cesty, játra, plíce Morfologické znaky – tvar, velikost, uspořádání, barvitelnost - určování

28 Mikrobiologie Změna životního stylu obyvatelstva (stravování, drogy, pohyb, stresy, onemocnění srdce a cév, nádory, pohybový aparát, psychické choroby, úrazy) Změna životního prostředí, katastrofy, války, chudoba, vzdělání

29 Mikrobiologie Globalizace Léčba infekcí Očkování Výzkum

30 Epidemiologie Původce – cesta přenosu – vnímavý jedinec
Režimová a provozní opatření Staré a nově se objevují onemocnění Stafylokoky, streptokoky, meningokoky, STD, TBC, záškrt, černý kašel, tyfus, cholera, žlutá zimnice, mor, antrax, dětská obrna, spóry botulismu, antraxu, tetanu, plynové gangrény, paraziti, houby, viry

31 Epidemiologie Nové infekce (AIDS, Lymská boreliózy, nCJD, SARS, HCV, ptačí chřipka, hemoragické horečky, bakterie, viry, paraziti, houby Přenašeči infekcí (hmyz, obratlovci) Nové vyšetřovací a léčebné postupy Imunita, genetika Rizika – fyzikální, chemická, biologická Výroba potravin, léků kosmetiky, ZP, obchod

32 Epidemiologie Zařízení péče o tělo Volný čas, sport, koníčky
Zaměstnanost, vzdělávání Bydlení Doprava Technologie výroby Ochrana a bezpečnost zdraví

33 Epidemiologie Komplexnost pohledu Finance Prevence

34 Epidemiologie Infekční onemocnění Vzdušné – respirační
Střevní – alimentární infekce a intoxikace Infekce přenášené členovci Zoonózy Infekce kůže a sliznic Infekce přenášení krví a biol. materiálem Nozokomiální nákazy x komunitní

35 Epidemiologie Průběh infekce: nákaza - inkubační doba – klinický průběh onemocnění – rekonvalescence - uzdravení Zdroj nákazy: člověk, zvíře, nosiči Původce: mikroorganizmy(virulence, toxicita, invazivita, infekční dávka, vstupní brána, zevní prostředí, adaptace) Zjevná forma onemocnění s klinickými příznaky x nosičství v inkubační době (HIV, HAV, dětské s vyrážkou), v rekonvalescenci (salmonely), inaparentní – bez příznaků (obrna, HAV, záškrt, streptokok, meningokok), perzistující (opar, HBV, HCV, zoonózy)

36 Epidemiologie Cesta šíření infekce:
Kůže, sliznice a spojivky, DS, GIT, urogenitál Vstupní brána infekce Přenos: přímý x nepřímý Přímý: dotek kůže a sliznic (STD, perinatální), kapénky, pokousání, poškrábání (vzteklina, tetanus), transplacentární Nepřímý: předměty, biologické produkty, vektor, vzduch

37 Epidemiologie Vnímavý jedinec: (věk, imunita, genetika, výživa, jiná onemocnění, návyky, životní styl, psychika, superinfekce Výskyt infekcí: sporadický, epidemický, endemický pandemický Epidemiologická opatření: likvidace, potlačení, ovlivnění výskytu (snížení, trvalé udržení příznivé epid.situace, eliminace, eradikace), izolace, karanténa, zákaz činnosti Opatření: preventivní x represivní Plánování, organizace, ukládání opatření, kontrola

38 Epidemiologie Protiepidemiologická opatření:
Zdroj: dg, léčba, izolace, hlášení, signalizace ohnisek, analýza, aktivní vyhledávání, vyšetření (klinické, mikrobiologické, biochemické, serologické), lékařský dohled, zvýšený zdrav.dohled, zákaz činnosti Přerušení cesty přenosu: dekontaminace (úklid, dezinfekce, dezinsekce, deratizace) Vnímavý jedinec: očkování, imunomodulace, bariery, životní styl Surveillance: bdělost, dohled, sledování všeho, co s nemocí souvisí, dynamický proces (etiologie IO, komplexní programy, sběr dat, analýza, opatření, výsledky studií, metodické pokyny, legislativa

39 Epidemiologie Od vyhláška č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce Nemoci, jímž lze předcházet očkováním (záškrt, H.influenza typ b, non b, chřipka, spalničky, dávivý kašel, dětská obrna, zarděnky, tetanus) Sexuálně přenosné (chlamydiové, gonokokové, HIV/AIDS, syfilis) Virová hepatitida (A, B, C)

40 Epidemiologie Nemocni přenášené potravinami a vodou a závislé na prostředí (botulismus, campylobakteróza, kryptosporidióza, lambliáza, E.coli enterohaemorhagica, leptospiróza, salmonelóza, shigelóza, sněť slezinná, toxoplasmóza, trichinóza, yersinióza

41 Epidemiologie Jiné nemoci: přenášené nekonvenčními přenašeči – CJN,
vzduchem – legionelóza, meningokokové infekce, pneumokokové infekce, TBC, SARS zoonózy – brucelóza, echinokokóza, vzteklina, ptačí chřipka přenesená na člověka, nákaza virem západonilské horečky, Q horečka, tularemie Vážné zavlečené nemoci – cholera, malárie, mor, virové hemoragické horečky)

42 Epidemiologie Klinická definice onemocnění Laboratorní diagnostika
Hlášení Epidemiologická kritéria Klasifikace případu Shromažďování údajů a jejich hlášení Epidemiologická šetření Protiepidemická opatření v ohnisku

43 Epidemiologie – alimentární
Salmonelózy Břišní tyfus, paratyf Kampylobakterióza Shigelóza Cholera Infekce vyvolané E.coli Rotavirové infekce Astrovirové infekce Norovirové infekce Poliomyelitida – přenosná dětská obrna

44 Epidemiologie – alimentární
Alimentární intoxikace (stafylokoková, C.difficile, B.cereus, C.perfringens typu A, botulismus Giardióza Kryptosporidióza Toxoplazmóza Toxikaróza Amébová úplavice

45 Epidemiologie – alimentární
Teniózy Echinokokóza Askarióza Virová hepatitida A, E Listerióza n-CJN

46 Cesta přerušení vzniku a přenosu infekcí
Dekontaminace Úklid – mechanická očista Dezinfekce Sterilizace – porušení celistvosti kůže a sliznic Dezinsekce Deratizace

47 Úklid Úklidový režim – provozní řád pracoviště Voda
Úklidové chemické prostředky Úklidové pomůcky Proškolení pracovníci – vlastní, firma

48 Dezinfekce Fyzikální – fyzikálně-chemická – chemická
Spektrum dezinfekční účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, sporicidní Způsoby provádění: ponoření, otření, postřik, pěna Požadavky na DP

49 Dezinfekce Zásady provádění dezinfekce Dezinfekční řád (režim)
Ředění – koncentrace, čas Dezinfekční účinnost Dezinfikovaný materiál Způsob provedení Frekvence Kontrola

50 Dezinfekce Ruce, pokožka Podlahy Povrchy předmětů a zařízení
Koupelny, záchody, úklidové místnosti Klimatizace Odpady Prádlo Dopravní prostředky Voda

51 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google