Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. SZÚ, NRL/DS, Praha Školení: 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. SZÚ, NRL/DS, Praha Školení: 2010."— Transkript prezentace:

1 Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. SZÚ, NRL/DS, Praha Školení: 2010

2 Úvod  Zákon 258/2000Sb.  Novela 274/2002 Sb.  Vyhláška č. 195/2005 Sb., dle oborů  Vyhláška č.473/2008 Sb.-bdělost  Normy  Hygienické minimum  Činnost epidemiologicky významná

3 Mikrobiologie  Nauka o vlastnostech a funkcích mikroorganizmů  Obecná  Technická  Zemědělská  Potravinářská  Veterinární  Lékařská

4 Mikrobiologie  Obecná  Speciální  Bakteriologie  Virologie  Mykologie  Parazitologie  Protozoologie  Helmintologie  Imunologie  Serologie

5 Mikrobiologie - obecná  Komenzálové – normální mikrobiální mikroflóry (symbionti, saprofyté)  Patogenní (poškozují přímo nebo produkcí látek (patogenita, virulence, invazivita)  „potenciálně patogenní“

6 Mikrobiologie - obecná  Priony (proteiny, žádné NK)  Viry (DNA, RNA)  Bakterie (jádro v cytoplazmě, DNA a RNA, rozmnožování dělením, růst na kultivačních půdách)  Fungi (jaderná membrána, rozmnožování sporami – pučení – kvasinky, mycelium, většinou saprofyté  Parazité – jednobuněční, vícebuněční

7 Mikrobiologie  Mikroorganismy (priony, viry, bakterie a jejich spóry, mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby a jejich spóry - plísně, paraziti  Noví původci infekcí  Nové metody určování  Modifikované mikroorganizmy  Odolnost k antibiotikům, biocidům

8 Mikrobiologie – priony, viry  Priony: CJD, NK, bílkoviny  Viry: 50-300 nm  Nebuněčné, DNA, RNA  Obalené x neobalené  Žijí a rozmnožují se pouze v živočišných a rostlinných buňkách  Viditelné v elektronovém mikroskopu  Množí se na tkáňových kulturách, kuřecí embrya  Průkaz onemocnění - serologie  Původci nemocí respiračních, alimentárních atd.

9 Mikrobiologie - bakterie  Bakterie: 1 – 2 um  Buňky – buněčná stěna, cytoplazma, jádro, pouzdro, bičíky  Klasifikace: 1. nomenklatura- názvosloví (druh, rod, čeleď)  2. identifikace – určování  3. klasifikace – třídění (morfologické znaky, metabolické reakce, genetická příbuznost)  Morfologie (velikost, tvar, uspořádání, struktura, barvitelnost – Gram + a -, acidorezistentní, speciální)

10 Mikrobiologie - bakterie  Fyziologie: růst (nutrice, kyslík, oxid uhličitý, anorg. A org. Látky  Růstová křivka (fáze lag, logaritmická, stacionární, odúmrť), regulace růstu  Pohyblivost  Metabolismus – energetický, katabolický, fermentační, respirační, autotrofní  Biosyntéza makromolekul z ATP (DNA – řídí syntézu vlastní a RNA, RNA – řídí syntézu proteinů  Dráždivost, rozmnožování  Kultivace  Biochemické vlastnosti  Pokus na zvířeti

11 Mikrobiologie - bakterie  III. Metabolické reakce  1. závislost na kyslíku (aerobní, anaerobní, fakultativně anaerobní)  2. Využití sacharidů  3. produkce enzymů:  Oxidační – detoxikační (kataláza, oxidáza)  Proteolytické nebo toxické (hemolyzíny, koaguláza, proteáza, neurotoxiny – botulotoxin- ochrnutí, tetanospasmín – křeče, difterický – nekroza, enterotoxin – zvracení, průjem

12 Mikrobiologie - bakterie  IV. Genetická příslušnost  Pořadí NK v DNA

13 Mikrobiologie - bakterie  Stavba bakteriální stěny  Buněčná stěna – stálý tvar  A) peptidoglykan  B) Gram+: jednodušší + kys. teichová  gram -: + vnější membrána s antigeny  Při odstranění BS - lýza

14 Mikrobiologie - bakterie  Cytoplazmatická membrána: selektivně permeabilní  Složky: DNA, chromatinové jádro, chromozom, plazmidy  DNA mimo chromozom, ribozomy, granula  Pouzdro  Bičíky  Fimbrie  Bakteriální spóry - endospory

15 Mikrobiologie - bakterie  Bakteriální genetika  Genetická informace  DNA: chromozom (struktura, replikace), geny – řetězec nukleotidů, genotyp, fenotyp  Přenos genetické informace (transgormace, transdukce, konjugace, plazmidy  Mutace – spontální, mutageny  Genetická rekombinace  Molekulární klonování

16 Mikrobiologie - bakterie  Mikrobiologické vyšetření  Správné místo, doba  Sterilní odběr  Před podáním ATB  Nedezinfikovat  OOPP  Informace o léčbě  Opakování  Transport

17 Mikrobiologie - bakterie  Průvodka – mikroby, serologie, virologie, parazitologie  Uvést – dg, druh vzorku, počet vyšetření, dobu a hodinu odběru, další  Kontakty

18 Mikrobiologie - bakterie  Materiál na vyšetření:  Krev – hemokultura – 20 ml, serologie – 2 -5 ml  Moč – cévkovaná, střední proud  Stolice  Kůže, nehty, vlasy  Mozkomíšní mok  Respirační sekrety  Výměšky GIT  Hnisavé afekce  Jiné

19 Mikrobiologie - plísně  Mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby- plísně  Součást živé přírody - nevhodné zásahy  Porušení biologické rovnováhy - ke zvýšenému rozvoji plísní.  Znečištění životního prostředí  Změny klimatických podmínek  Přírodní katastrofy  Poručování hygienických předpisů a technologických parametrů při stavebních pracech.  Některé druhy plísní jsou škodlivé pro materiály a pro zdraví člověka, jejich jedy - mykotoxiny jsou nebezpečné

20 Mikrobiologie - plísně  Mikroskopické houby ke svému růstu potřebují:  kyslík  relativní vlhkost vzduchu (od 60 - 100%)  teplota 18 - 28°C (mohou žít i při 0 - 60 °)  pH prostředí 5-7 (některé rostou i při 1,2-11)  živiny (na bázi uhlíku a dusíku, organický materiál, potraviny, krmiva, kůže, papír, textilie, plasty, minerální látky sloučeniny bohaté na uhlík)  světlo není nutné

21 Mikrobiologie - plísně  Z tisíce známých druhů mikroskopických hub pouze asi 100 vyvolává lidská onemocnění. Rozlišují se:  MYKÓZY: onemocnění člověka a zvířat, narušený imunitní systém (antibiotika, cytostatika, hormony, ozařování)  Kvasinky- endogenní cestou, vláknité plísně - z vnějšího prostředí.  povrchové mykózy - jsou způsobené dermatofyty (trichophyton, Mikrosporum, Candida)  podkožní mykózy postihují podkožní tkáně (sporotrichózy)  systémové mykózy nebo hluboké mykózy postihují vnitřní orgány - dýchací trakt (Hispoplasma)  oportunní mykózy jsou vyvolány obvykle nepatogenními druhy u pacientů se sníženou imunitou. (Candida, Cryprococcus, Aspergillus)

22 Mikrobiologie - plísně  MYKOALERGÓZY jsou stavy přecitlivělosti na spóry a metabolity plísní. Podle vstupu alergenu do organizmu se rozlišují alergie:  inhalační (dráždění dýchacích cest)  kontaktní (dotykem kůže a sliznic)  potravinové (vstup zažívacím traktem)  Při alergických reakcích dochází k podráždění spojivek a dýchacích cest. Alergizovat mohou také těkavé látky, které plísně produkují (aldehydy, alkoholy, étery, estery, ketony). Způsobují bolesti hlavy, únavu, zánět spojivek.

23 Mikrobiologie - plísně  MYKOTOXIKÓZY jsou onemocnění vyvolaná mykotoxiny, které plísně produkují přímo do substrátu na kterém rostou. Mykotoxiny způsobují akutní a chronická onemocnění, některé jsou karcinogenní. Nejnebezpečnější jsou:  aflatoxiny B1 a B2 produkované druhy Aspergillus, poškozují játra, mají karcinogenní účinek  patulin produkovaná druhy Penicillium a Aspergillus, poškozují slezinu, játra a plíce

24 Mikrobiologie - plísně  MYCETIZMY chorobné stavy vyvolané mycetickými mechanicky na tkáně působícími částicemi plísní

25 Mikrobiologie  Parazité  Červi  Vajíčka helmintů  Jednobuněčné, vícebuněčné  Složitý životní cyklus, několik hostitelů včetně člověka  Vyvolavatelé IO

26 Mikrobiologie - parazité  Prvoci – jednobuněční –bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci  Onemocnění tkání  Střevní - entaméby  Krevní - malárie  Tkáňové – toxo, trichomonóza  Žijí ve vodě, cysty, jedno a více jader, jadérko, cytoplazma, tvar, velikost, uspořádání, barvení - Giemsa

27 Mikrobiologie - parazité  Červy  Vícebuněční  Hlísti – střevo, roupy, škrkavky, háďátko střevní), nebo krví a lymfou do tkání – svalovec  Rozmnožují se vajíčky – larvy-malí červi  Tasemnice- 2cm – 10m, střevo, články oboupohlavní, vajíčka do stolice, půda – dozrání, mezihostitel – larvy do tkání, cysty s vajíčky – stolice  Motolice – 3 hostitelé – u čl-krevní cesty, játra, plíce  Morfologické znaky – tvar, velikost, uspořádání, barvitelnost - určování

28 Mikrobiologie  Změna životního stylu obyvatelstva (stravování, drogy, pohyb, stresy, onemocnění srdce a cév, nádory, pohybový aparát, psychické choroby, úrazy)  Změna životního prostředí, katastrofy, války, chudoba, vzdělání

29 Mikrobiologie  Globalizace  Léčba infekcí  Očkování  Výzkum

30 Epidemiologie  Původce – cesta přenosu – vnímavý jedinec  Režimová a provozní opatření  Staré a nově se objevují onemocnění  Stafylokoky, streptokoky, meningokoky, STD, TBC, záškrt, černý kašel, tyfus, cholera, žlutá zimnice, mor, antrax, dětská obrna, spóry botulismu, antraxu, tetanu, plynové gangrény, paraziti, houby, viry

31 Epidemiologie  Nové infekce (AIDS, Lymská boreliózy, nCJD, SARS, HCV, ptačí chřipka, hemoragické horečky, bakterie, viry, paraziti, houby  Přenašeči infekcí (hmyz, obratlovci)  Nové vyšetřovací a léčebné postupy  Imunita, genetika  Rizika – fyzikální, chemická, biologická  Výroba potravin, léků kosmetiky, ZP, obchod

32 Epidemiologie  Zařízení péče o tělo  Volný čas, sport, koníčky  Zaměstnanost, vzdělávání  Bydlení  Doprava  Technologie výroby  Ochrana a bezpečnost zdraví

33 Epidemiologie  Komplexnost pohledu  Finance  Prevence

34 Epidemiologie  Infekční onemocnění  Vzdušné – respirační  Střevní – alimentární infekce a intoxikace  Infekce přenášené členovci  Zoonózy  Infekce kůže a sliznic  Infekce přenášení krví a biol. materiálem  Nozokomiální nákazy x komunitní

35 Epidemiologie  Průběh infekce: nákaza - inkubační doba – klinický průběh onemocnění – rekonvalescence - uzdravení  Zdroj nákazy: člověk, zvíře, nosiči  Původce: mikroorganizmy(virulence, toxicita, invazivita, infekční dávka, vstupní brána, zevní prostředí, adaptace)  Zjevná forma onemocnění s klinickými příznaky x nosičství v inkubační době (HIV, HAV, dětské s vyrážkou), v rekonvalescenci (salmonely), inaparentní – bez příznaků (obrna, HAV, záškrt, streptokok, meningokok), perzistující (opar, HBV, HCV, zoonózy)

36 Epidemiologie  Cesta šíření infekce:  Kůže, sliznice a spojivky, DS, GIT, urogenitál  Vstupní brána infekce  Přenos: přímý x nepřímý  Přímý: dotek kůže a sliznic (STD, perinatální), kapénky, pokousání, poškrábání (vzteklina, tetanus), transplacentární  Nepřímý: předměty, biologické produkty, vektor, vzduch

37 Epidemiologie  Vnímavý jedinec: (věk, imunita, genetika, výživa, jiná onemocnění, návyky, životní styl, psychika, superinfekce  Výskyt infekcí: sporadický, epidemický, endemický pandemický  Epidemiologická opatření: likvidace, potlačení, ovlivnění výskytu (snížení, trvalé udržení příznivé epid.situace, eliminace, eradikace), izolace, karanténa, zákaz činnosti  Opatření: preventivní x represivní  Plánování, organizace, ukládání opatření, kontrola

38 Epidemiologie  Protiepidemiologická opatření:  Zdroj: dg, léčba, izolace, hlášení, signalizace ohnisek, analýza, aktivní vyhledávání, vyšetření (klinické, mikrobiologické, biochemické, serologické), lékařský dohled, zvýšený zdrav.dohled, zákaz činnosti  Přerušení cesty přenosu: dekontaminace (úklid, dezinfekce, dezinsekce, deratizace)  Vnímavý jedinec: očkování, imunomodulace, bariery, životní styl  Surveillance: bdělost, dohled, sledování všeho, co s nemocí souvisí, dynamický proces (etiologie IO, komplexní programy, sběr dat, analýza, opatření, výsledky studií, metodické pokyny, legislativa

39 Epidemiologie  Od 1.1.2009 vyhláška č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce  Nemoci, jímž lze předcházet očkováním (záškrt, H.influenza typ b, non b, chřipka, spalničky, dávivý kašel, dětská obrna, zarděnky, tetanus)  Sexuálně přenosné (chlamydiové, gonokokové, HIV/AIDS, syfilis)  Virová hepatitida (A, B, C)

40 Epidemiologie  Nemocni přenášené potravinami a vodou a závislé na prostředí (botulismus, campylobakteróza, kryptosporidióza, lambliáza, E.coli enterohaemorhagica, leptospiróza, salmonelóza, shigelóza, sněť slezinná, toxoplasmóza, trichinóza, yersinióza

41 Epidemiologie  Jiné nemoci:  přenášené nekonvenčními přenašeči – CJN,  vzduchem – legionelóza, meningokokové infekce, pneumokokové infekce, TBC, SARS  zoonózy – brucelóza, echinokokóza, vzteklina, ptačí chřipka přenesená na člověka, nákaza virem západonilské horečky, Q horečka, tularemie  Vážné zavlečené nemoci – cholera, malárie, mor, virové hemoragické horečky)

42 Epidemiologie  Klinická definice onemocnění  Laboratorní diagnostika  Hlášení  Epidemiologická kritéria  Klasifikace případu  Shromažďování údajů a jejich hlášení  Epidemiologická šetření  Protiepidemická opatření v ohnisku

43 Epidemiologie – alimentární  Salmonelózy  Břišní tyfus, paratyf  Kampylobakterióza  Shigelóza  Cholera  Infekce vyvolané E.coli  Rotavirové infekce  Astrovirové infekce  Norovirové infekce  Poliomyelitida – přenosná dětská obrna

44 Epidemiologie – alimentární  Alimentární intoxikace (stafylokoková, C.difficile, B.cereus, C.perfringens typu A, botulismus  Giardióza  Kryptosporidióza  Toxoplazmóza  Toxikaróza  Amébová úplavice

45 Epidemiologie – alimentární  Teniózy  Echinokokóza  Askarióza  Virová hepatitida A, E  Listerióza  n-CJN

46 Cesta přerušení vzniku a přenosu infekcí  Dekontaminace  Úklid – mechanická očista  Dezinfekce  Sterilizace – porušení celistvosti kůže a sliznic  Dezinsekce  Deratizace

47 Úklid  Úklidový režim – provozní řád pracoviště  Voda  Úklidové chemické prostředky  Úklidové pomůcky  Proškolení pracovníci – vlastní, firma

48 Dezinfekce  Fyzikální – fyzikálně-chemická – chemická  Spektrum dezinfekční účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, sporicidní  Způsoby provádění: ponoření, otření, postřik, pěna  Požadavky na DP

49 Dezinfekce  Zásady provádění dezinfekce  Dezinfekční řád (režim)  Ředění – koncentrace, čas  Dezinfekční účinnost  Dezinfikovaný materiál  Způsob provedení  Frekvence  Kontrola

50 Dezinfekce  Ruce, pokožka  Podlahy  Povrchy předmětů a zařízení  Koupelny, záchody, úklidové místnosti  Klimatizace  Odpady  Prádlo  Dopravní prostředky  Voda

51  Děkuji za pozornost melichercikova@szu.cz


Stáhnout ppt "Hygiena, mikrobiologie, epidemiologie MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. SZÚ, NRL/DS, Praha Školení: 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google