Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _15 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _15 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _15 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: České země za Josefa II. Anotace: Žáci se seznámí s reformami Josefa II. na našem území, s pojmem Toleranční patent. Materiál byl vytvořen (datum, období): 29. 12. 2011 Ověření ve výuce: 14. 3. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

2 Panovník, který předstihl svou dobu VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

3  V roce 1736 se Marie Terezie provdala za Františka Štěpána Lotrinského. Navzdory tehdejší sňatkové politice šlo o šťastné manželství uzavřené z lásky. Fr. Š. Lotrinský přišel o Lotrinsko, proto s uzavíraným sňatkem souhlasila i Francie (největší konkurent Habsburků). VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

4  Z manželství vzešlo 16 dětí, ale jen některé se dožily dospělosti.  Každé dítě Marie Terezie dostalo po narození svůj vlastní dvůr v čele s vychovatelem či vychovatelkou, kterým udělovala pokyny přímo Marie Terezie. Jejím výchovným krédem byla poslušnost, zbožnost a kázeň. Kladla také velký důraz na zdravou stravu, osobní hygienu a dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu, což byly na tehdejší dobu velmi pokrokové myšlenky. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

5 Přestože se Marie Terezie vdávala z lásky, nemohla tento luxus dopřát svým dcerám. Sňatková politika byla z mocenských důvodů důležitější než city jejích dětí. Marie Anna - prodělala těžký zápal plic, nemoc zřejmě měla za následek tuberkulózu páteře, došlo k zkřivení držení těla a následně ke vzniku hrbu, naděje na sňatek byly ty tam, a tak se mladá arcivévodkyně pustila do studia, hlavně mechaniky a botaniky, stala se abatyší VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

6 Narodila 13. 5. 1742, v den pětadvacátých narozenin své matky, což je považováno za jeden z hlavních důvodů, proč jí Marie Terezie dávala přednost před svými ostatními dětmi a dopřála jí sňatek z lásky. Byla považována za nejhezčí z dcer Marie Terezie, ale protože ji potkaly v roce 1767 stejně jako její sourozence pravé neštovice, její tvář zůstala zohyzděna. Na sňatek musela zapomenout a stala se abatyší. Marie Kristina Marie Alžběta VY 32 INOVACE 15 České země za vlády Josefa II. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

7 Marie Amálie – vévodkyně parmská, v Parmě proslula skandály, za které s ní matka přerušila styky, uplatňovala vlastní politiku Johanna Gabriela zemřela ve 13 letech na neštovice. Marie Josefa zemřela v 16 letech před sňatkem s vévodou sicilsko – neapolským na neštovice. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

8 Marie Karolina - neapolsko-Sicilská královna a úhlavní odpůrkyně francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta Marie Antonie – manželkou francouzského krále Ludvíka XVI. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

9  Nejstarší syn Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského  císař Svaté říše římské, král uherský, (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský  Je jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

10  I Josef II. musel uzavřít dohodnutý sňatek. Poprvé s Isabellou Parmskou, kterou hluboce miloval, ale která jeho city neopětovala. Měly dvě dcery.  Po její předčasné smrti už nebyl schopen navázat žádný užší citový vztah k jiné ženě.  Jeho druhou manželkou byla Marie Josefa Bavorská. K svatbě byl donucen matkou, ke své ženě prý cítil odpor. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

11  Zatímco Marie Terezie podléhala své katolické zbožnosti, její syn byl osvícenější, proto se s matkou dostával do konfliktů.  Reformy uplatňoval ve správě státu, hospodářství, i kultuře. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

12 Spojil v jeden celek Slezsko a Moravu, hlavním městem Brno. Vydal občanský zákoník a zrušil trest smrti (do r. 1803). Sjednotil Prahu, která byla doposud rozdělena na jednotlivá města. Těmi byly Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany. Omezil cenzuru. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

13 1781 vydal patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Poddaný se tak stal osobně svobodným a mohl se stěhovat, uzavírat sňatky, učit se a vzdělávat bez povolení vrchnosti. Robota zůstala v podobě daně za propůjčení půdy. Nepřímým důsledkem patentu byl nárůst vzdělanosti (víc lidí mohlo svobodně studovat) a podnikatelské činnosti (rolníci mohli odejít do měst, kde byli zaměstnáni v továrnách), což výrazně podpořilo průmyslovou revoluci v Čechách. Možnost stěhování do měst podpořila i český živel ve městech. Jaký vliv mělo zrušení nevolnictví na rozvoj v českých zemích? VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

14 Toleranční patent rušil církevní monopol katolické církve v rakouských korunních zemích a dovoloval vedle katolického vyznání také luteránské, kalvínské a ortodoxní křesťanství. Nejednalo se o zrovnoprávnění, ale o „toleranci“, jakési trpění, nekatolická vyznání podléhala řadě znevýhodňujících nařízení, přesto se jednalo o zásadní čin v otázce svobody vyznání. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

15 Židé se mohli věnovat většině běžných povolání, studovat na univerzitách, někde dokonce mohli vlastnit půdu. Zrušeno potupné označování žlutým kolečkem, někde mohli být oslovováni „pane“ místo „žide“. Nadále však nesměli vstupovat do státních služeb. Josef II. zrušil tzv. „židovské mýto“ (židé ho museli platit u městských bran). Byla zrušena rabínská soudní pravomoc, hebrejština a jidiš už pro židy neplatily jako úřední řeč, každý žid musel převzít německé jméno. Židé se mohli věnovat většině běžných povolání, studovat na univerzitách, někde dokonce mohli vlastnit půdu. Zrušeno potupné označování žlutým kolečkem, někde mohli být oslovováni „pane“ místo „žide“. Nadále však nesměli vstupovat do státních služeb. Josef II. zrušil tzv. „židovské mýto“ (židé ho museli platit u městských bran). Byla zrušena rabínská soudní pravomoc, hebrejština a jidiš už pro židy neplatily jako úřední řeč, každý žid musel převzít německé jméno. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

16 Josef II. zrušil četné kláštery, a tak zůstaly většinou jen kláštery vykonávající užitečnou činnost – tedy kláštery zabývající se výchovou mládeže, ošetřováním nemocných, zemědělstvím a podobně. Tím vším se výsadní postavení církve v této říši definitivně zrušilo. Josef II. zrušil četné kláštery, a tak zůstaly většinou jen kláštery vykonávající užitečnou činnost – tedy kláštery zabývající se výchovou mládeže, ošetřováním nemocných, zemědělstvím a podobně. Tím vším se výsadní postavení církve v této říši definitivně zrušilo. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

17 Josefínský katastr byl soupis veškeré půdy říše, poddanské i panské bez rozdílu a zaváděl její rovné zdanění (rušil tak dřívější mnohé daňové úlevy vrchnosti). Berní a urbariální patent mj. rušil povinnost roboty a nahrazoval ji peněžními dávkami, v přechodném jednoročním období měli poddaní robotovat za mzdu, daňové zatížení poddanských usedlostí nemělo překročit 30 % výnosu pozemku. Oba byly zrušeny ještě za Josefova života. Josefínský katastr byl soupis veškeré půdy říše, poddanské i panské bez rozdílu a zaváděl její rovné zdanění (rušil tak dřívější mnohé daňové úlevy vrchnosti). Berní a urbariální patent mj. rušil povinnost roboty a nahrazoval ji peněžními dávkami, v přechodném jednoročním období měli poddaní robotovat za mzdu, daňové zatížení poddanských usedlostí nemělo překročit 30 % výnosu pozemku. Oba byly zrušeny ještě za Josefova života. VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

18  Kdo zavedl povinnou školní docházku?  Marie Terezie  V kterém věku se měly děti vzdělávat?  6- 12 let Ponechal katolicismu výsadní postavení v církevní správě a školství. Podřídil však církev státnímu dohledu a odňal jí cenzuru (kontrolu informací a materiálů určených k uveřejnění). VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

19  Ztrátou Slezska se hospodářsky důležitou oblastí staly české země (textilní výroba, cukrovarnictví, sklářství, výroba porcelánu).  Ve Vídni se nedbá českých zájmů, prosazuje se němčina a dochází k odnárodňování, proto někteří vzdělanci volají po obrodě českého jazyka -> počátky národního obrození VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

20  Josef II. (vládl 1780 - 1790)  Osvícenský panovník, nejstarší syn Marie Terezie, císař římský  Pokračuje v reformách: omezil moc církve, ruší kláštery, omezil cenzuru, podporuje rozvoj manufaktur, dočasně zrušen trest smrti, dočasně sjednocení daní pro poddané a šlechtu, zlepšení postavení Židů  1781 – Patent o zrušení nevolnictví, robota trvá  1781 – Toleranční patent – náboženská svoboda  Hospodářsky důležitou oblastí se staly po ztrátě Slezska české země.  Nástup národního obrození VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

21 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Svatba http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%BEenich&ex=1#ai:MC900156457|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%BEenich&ex=1#ai:MC900156457|mt:1| Miminko chlapec http://www.clker.com/clipart-14528.htmlhttp://www.clker.com/clipart-14528.html Miminko dívka http://www.clker.com/clipart-14524.htmlhttp://www.clker.com/clipart-14524.html Jeptiška http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=jepti%C5%A1ka&ex=1#ai:MC900434589|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=jepti%C5%A1ka&ex=1#ai:MC900434589| Princezna zelené šaty http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900432407|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900432407| Modlící se jeptiška http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=jepti%C5%A1ka&ex=1#ai:MC900354329|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=jepti%C5%A1ka&ex=1#ai:MC900354329| Princezna růžové šaty http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900432411|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900432411| Princezna s rusými vlasy http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900432413|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900432413| Princezna s korunkou http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900430109|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1#ai:MC900430109| Král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652| Prstýnky http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prst%C3%BDnky&ex=1#ai:MC900382567|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prst%C3%BDnky&ex=1#ai:MC900382567| Koruna http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+koruna&ex=1#ai:MC900434732|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+koruna&ex=1#ai:MC900434732| Kalamář http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pero&ex=1#ai:MP900386747|mt:0|is:0|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pero&ex=1#ai:MP900386747|mt:0|is:0| Davidova hvězda http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Davidova+hv%C4%9Bzda&ex=1#ai:MC900436217|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Davidova+hv%C4%9Bzda&ex=1#ai:MC900436217| Židovský svícen http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=judaismus&ex=1#ai:MP900412058|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=judaismus&ex=1#ai:MP900412058| VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.

22 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Kostky s abecedou http://www.clker.com/clipart-4603.htmlhttp://www.clker.com/clipart-4603.html Textil http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=textil&ex=1#ai:MC900280975|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=textil&ex=1#ai:MC900280975| Sklenice http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sklenice&ex=1#ai:MC900441752|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sklenice&ex=1#ai:MC900441752| Porcelán http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=porcel%C3%A1n&ex=1#ai:MC900343105|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=porcel%C3%A1n&ex=1#ai:MC900343105| VY_32_INOVACE_15_České země za Josefa II.


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _15 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"

Podobné prezentace


Reklamy Google