Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:ZŠ A MŠ Březno Autor:Petr Pacholátko Název:VY_32_INOVACE_39 Vlastní názvy Téma: Psaní velkých písmen Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0360.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:ZŠ A MŠ Březno Autor:Petr Pacholátko Název:VY_32_INOVACE_39 Vlastní názvy Téma: Psaní velkých písmen Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0360."— Transkript prezentace:

1 Název školy:ZŠ A MŠ Březno Autor:Petr Pacholátko Název:VY_32_INOVACE_39 Vlastní názvy Téma: Psaní velkých písmen Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0360 Anotace: Materiál k interaktivní tabule – Český jazyk pro 7.ročník ZŠ, Doplňování velkých a malých písmen

2 Doplň správně velká či malá písmena

3 (s)pojené (s)táty (a)merické, (m)ladá (b)o- leslav, (m)ístní (k)nihovna, bydlí na (n)á- městí (m)íru, byli ve (v)ysokých (t)atrách, prošel (o)rlické (h)ory, vystoupili na povrch (m)ěsíce, ráno vychází (s)lunce v sedm hodin, pracuje v (z)emědělském (d)ruž- stvu, na obloze svítil (m)ěsíc, pracuje v (s)tátním (s)tatku v b)ezně, navštěvuje (k)arlovu (u)niverzitu, (i)tálie leží na (a)pe- ninském (p)olostrově, družice létá okolo (z)emě, bydlí v (u)lici (n)a (k)armeli, šel na (o)becní (ú)řad,

4 Spojené státy americké, Mladá Boleslav, místní knihovna, bydlí na náměstí Míru, byli ve Vysokých Tatrách, prošel Orlické hory, vystoupili na povrch Měsíce, ráno vychází slunce v sedm hodin, pracuje v zemědělském družstvu, na obloze svítil měsíc, pracuje v Státním statku v Bezně, navštěvuje Karlovu univerzitu, Itálie leží na Apeninském polostrově, družice létá okolo Země, bydlí v ulici Na Karmeli, šel na obecní úřad,

5 Vyšlo to v (n)akladatelství (a)lbatros, psal na (k)ancelář (p)rezidenta (r)epubliky, dali kytičku ke (s)vátku (m)atek, od (v)ánoc do (t)ří (k)rálů, na (t)řeboňsku a (č)eskobudě- jovicku, v (š)umavských lesích, hezky je v (p)osázaví, projížděli (j)ičínským krajem, u pramenů (t)eplé (v)ltavy, (l)ysá (h)ora v (b)eskydech, na (v)ltavských březích, (t)a- transká sedla jsou ještě pod sněhem,

6 Vyšlo to v nakladatelství Albatros, psal na Kancelář prezidenta republiky, dali kytičku ke Svátku matek, od Vánoc do Tří králů, na Třeboňsku a Českobudějovicku, v šumavských lesích, hezky je v Posázaví, projížděli jičínským krajem, u pramenů Teplé Vltavy, Lysá hora v Beskydech, na vltavských březích, tatranská sedla jsou ještě pod sněhem,

7 Prošel (č)eským (r)ájem, ve (s)pišké (n)o- vé (v)si, pracuje v (z)emědělském (d)ruž- stvu ve (b)řezně, byl poslancem (č)eské (n)árodní (r)ady, hraje v (n)árodním (d)i- vadle, volíme (z)ákonodárné sbory, žije v (u)lici (p)od (s)antoškou, (p)rezident sídlí na (h)radě, nejjasnější hvězda (m)alého (v)ozu (p)olárka, (s)lavíčkův obraz (u) (n)ás v (k)ameničkách, tok (b)ílého (v)áhu, došel k (s)edlu (v)áhy,

8 Prošel Českým rájem, ve Spišké Nové Vsi, pracuje v Zemědělském družstvu ve Březně, byl poslancem České národní rady, hraje v Národním divadle, volíme zákonodárné sbory, žije v ulici Pod Santoškou, prezident sídlí na Hradě, nejjasnější hvězda Malého vozu Polárka, Slavíčkův obraz U nás v Kameničkách, tok Bílého Váhu, došel k sedlu Váhy,

9 V (k)rkonošském (n)árodním (p)arku, v (m)ístní (k)nihovně ve (b)řezně, (s)lunce je již vysoko, na (r)oudnicku, v rodném (p)o- vltaví, jel (p)ražskou (p)odzemní (d)ráhou, navštívili (s)lovenské (r)udohoří, na (l)hotecké návsi, (o)bchodní (a)kademie v (m)ladé (b)oleslavi, (č)eská (s)trana (s)ociálně (d)emokratická, žije v (p)olab- ské nížině, vstoupil do (o)rganizace (j)u- nák,

10 V Krkonošském národním parku, v Místní knihovně ve Březně, slunce je již vysoko, na Roudnicku, v rodném Povltaví, jel pražskou podzemní dráhou, navštívili Slovenské rudohoří, na lhotecké návsi, Obchodní akademie v Mladé Boleslavi, Česká strana sociálně demokratická, žije v Polabské nížině, vstoupil do organizace Junák,

11 (s)ovětská (a)rmáda i (a)merická (v)ojska bojovaly společně proti (n)ěmeckým voj- skům, na (k)lenici se (t)loušťům říká (k)le- ňata, učili jsme se o (k)utnohorském (d)e- kretu, přes (v)ětrák a (k)laděruby na (n)o- vou (t)elib, je členem oddílu (m)ladých (h)asičů, pod (t)atranskými (v)elikány, rodi- lí (b)oleslavané, (w)erneův (p)atnáctiletý (k)apitán, prohlédli jsme si (s)taré (m)ěsto v (p)raze, v (p)ražských obchodech, na (p)ražském (p)ředměstí v (h)radci (k)rá- lové

12 Sovětská armáda i americká vojska bojovaly společně proti německým voj- skům, na Klenici se tloušťům říká kleňata, učili jsme se o Kutnohorském dekretu, přes Větrák a Kladěruby na Novou Telib, je členem oddílu mladých hasičů, pod tatranskými velikány, rodilí Boleslavané, Werneův román Patnáctiletý kapitán, prohlédli jsme si Staré Město v Praze, v pražských obchodech, na Pražském Předměstí v Hradci Králové


Stáhnout ppt "Název školy:ZŠ A MŠ Březno Autor:Petr Pacholátko Název:VY_32_INOVACE_39 Vlastní názvy Téma: Psaní velkých písmen Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0360."

Podobné prezentace


Reklamy Google