Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUMu: VY_52_INOVACE_22_4_RISKUJ_VODA, VZDUCH, OHEŇ Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUMu: VY_52_INOVACE_22_4_RISKUJ_VODA, VZDUCH, OHEŇ Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA."— Transkript prezentace:

1 Název DUMu: VY_52_INOVACE_22_4_RISKUJ_VODA, VZDUCH, OHEŇ Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / SMĚSI Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Prezentace slouží k opakování a procvičování probraného učiva zábavnou a soutěživou formou. Opakovaná témata jsou voda, vzduch, oheň. Ověřeno ve třídě: VIII.A. Datum ověření: 9.1. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám)dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 9.1. 2013 Podpis:

2 100 200 Hrací pole VZDUCH 300 400 500 100 200 VODA OHEŇ, POŽÁR 200 300 400 500

3 Hrací pole VODA100 Jak se nazývá část Země pokrytá vodou? Kolik % zemského povrchu voda pokrývá a) atmosféra b) pedosféra c) hydrosféra d) aquasféra pokrývá přibližně 71% zemského povrchu

4 VODA 200 uveď alespoň 3 různá dělení vod: Hrací pole podle skupenství podle obsahu minerálních látek podle stupně znečištění podle místa výskytu

5 VODA 300 popiš dělení vod podle obsahu nečistot, jednotlivé stupně znečištění vody popiš pitná voda užitková voda odpadní voda voda, která ani při dlouhodobém užívání nezpůsobuje zdravotní komplikace Hrací pole voda, která neobsahuje látky poškozující zdraví. Nesmí se užívat k pití, ale lze ji použít k napájení zvířat, k mytí apod. voda znečištěná činností člověka, která je třeba před vypuštěním do přírody

6 VODA 400 popiš dělení vod podle místa výskytu a podle skupenství: podpovrchová (podzemní) povrchová (tekoucí, stojatá) atmosférická pevná (led) Hrací pole kapalná plynná (vodní pára)

7 Hrací pole VODA 500 popiš dělení vod podle obsahu minerálních látek: tvrdá minerální destilovaná měkká bez minerálních látek, v přírodě se přirozeně nevyskytuje nízký obsah minerálních látek, např. dešťová voda nejčastější, prokazatelná tvorbou tzv. vodního kamene obohacena o rozpuštěné plyny a min. látky, časté léčivé účinky slaná vyskytuje se v mořích a oceánech, tvoří 97% hydrosféry

8 VZDUCH 100 uveď správné procentuální složení vzduchu: a) 50% kyslíku, 40% dusíku, 10% jiné plyny b) 50% dusíku, 40% kyslíku, 10% jiné plyny c) 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% ostatní plyny d) 78% kyslíku, 21% dusíku, 1% ostatní plyny Hrací pole

9 VZDUCH 200 uveď nesprávné tvrzení: c) ve vzduchu se krom plynů vyskytují i vodní pára, mikroorganismy, pyly, částečky prachu a pod. a) mlha je směs, kdy je v plynu (vzduchu) rozptýlena kapalina (voda), její výskyt je přirozený b) za běžných podmínek tlak vzduchu i teplota se stoupající nadmořskou výškou klesají d) zvýšený obsah toxických látek ve vzduchu neovlivňuje organismy ani životní prostředí Hrací pole

10 VZDUCH 300 vyber nepravdivé tvrzení o vzduchu a) vzduch je směs plynů tvořící atmosféru d ) vzduch zaujímá prostor a má určitou hmotnost c) vzduch můžeme pod hladinou vody „přelévat“ b) teplejší vzduch má větší hustotu než chladnější Hrací pole

11 VZDUCH 400 vyber nesprávné tvrzení: a)normální tlak vzduchu, při hladině moře,normální tlak vzduchu, při hladině moře, je 101 325 Pa b) izobary jsou čáry spojující místa na Zemi se stejnou teplotou c) smog je směs mlhy, prachu a kouřových zplodin d) teplotní inverze je jev, kdy se stoupající výškou stoupá teplota a nedochází tak k přirozené cirkulaci vzduchu Hrací pole

12 VZDUCH 500 správně přiřaď: Hrací pole metoda na oddělení : dusík destilace kyslík zelenámodrá pevných částic ze vzduchu filtrace jednotlivých plynů ze vzduchu barvy označující plynové lahve:

13 OHEŇ, POŽÁR100 U kahanu je nejvyšší teplota: a)ve spodní části plameneve spodní části plamene d) na vrcholu plamene c) na vrcholu vnitřního kuželu plamene b) na bočním okraji plamene Hrací pole

14 OHEŇ, POŽÁR200 Vyber nepravdivé tvrzení: a)hoření je chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlohoření je chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlo a látky jiných vlastností, než má hořící látka c) teplota vznícení je nejnižší teplota, při které hořlavá látka (za normálního tlaku) ve směsi se vzduchem a za přiblížení plamene vzplane a hoří nejméně 5 sekund b) člověkem nekontrolované hoření v předem nevymezeném prostoru nazýváme oheň d) hoření se zpravidla projevuje plamenem, tj. sloupcem hořících, většinou plynných, látek Hrací pole

15 OHEŇ, POŽÁR 300 vyber nepravdivé tvrzení: Hrací pole a)oheň má značný význam pro člověka - jakooheň má značný význam pro člověka - jako zdroj tepla, světla, energie a pro výrobu a přípravu mnoha látek (včetně úpravy potravy) b) hašení je založeno na ochlazení hořící látky pod teplotu vznícení nebo na znepřístupnění vzdušného kyslíku k hořící látce (častá je kombinace) c)pokud nemůžeme uhasit požár vlastními silami,pokud nemůžeme uhasit požár vlastními silami, voláme na telefonní číslo 150 (hasiči) d) pouze popáleniny I. stupně ošetřujeme ochlazením, závažnější popáleniny ošetřuje vždy lékař, při vážném popálení podáváme do příchodu lékaře tekutiny

16 OHEŇ, POŽÁR 400 uveď princip na kterém jsou hasebné metody založeny: ochlazení hořící látky pod teplotu vznícení: znepřístupnění vzdušného kyslíku k hořící látce: kombinace obou metod: oxid uhličitý pěnapísekvoda Hrací pole písek voda oxid uhličitý pěna

17 OHEŇ, POŽÁR 500 přiřaď hasebné prostředky: lze hasit: pevné látky nelze hasit: elektrická zařízení pod proudem lze hasit: elektrická zařízení pod proudem nelze hasit: volně ložené sypké látky lze hasit: hořlavé kapaliny nelze hasit: elektrická zařízení pod proudem Hrací pole písek voda oxid uhličitý (sněhový PHP) pěnový PHP voda oxid uhličitý (sněhový PHP) lze hasit: pevné sypké látky, hořlavé kapaliny nelze hasit: jemná mechanika a elektronika písek pěnový PHP

18  vlastní archiv autora


Stáhnout ppt "Název DUMu: VY_52_INOVACE_22_4_RISKUJ_VODA, VZDUCH, OHEŇ Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA."

Podobné prezentace


Reklamy Google