Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.17 Teherán, Jalta, Postupim Název sady: Moderní d.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.17 Teherán, Jalta, Postupim Název sady: Moderní d."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.17 Teherán, Jalta, Postupim Název sady: Moderní d ě jiny 1914 - 1945 Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace seznamuje žáky 9. ro č níku s konferencemi Velké trojky, s koordinací postupu spojenc ů v záv ě ru války, jakož i s ř ešením povále č né situace v Evrop ě. Obsahuje doprovodný obrazový materiál a animace. Pr ů b ě žn ě si žáci ov ěř ují znalost cizích pojm ů, jejich pochopení dokládají konkrétními p ř íklady.

2 Teherán, Jalta, Postupim

3 Připomeň… Co to byla Atlantická charta ? v srpnu 1941 ji podepsaly : V.B. (Churchill) a USA (Roosevelt) cílem : * porazit fašismus * obnovit mír *spolupracovat v zá ř í 1941 se p ř ipojil SSSR (Stalin) = vznikla protifašistická koalice (= Velká trojka) SSSR + Velká Británie + USA

4 Konference = spojenci, p ř edstavitelé Velké trojky na nich ř ešili nejd ů ležit ě jší otázky spojené s vít ě zným ukon č ením války a rovn ě ž záležitosti týkající se povale č ného uspo ř ádání Evropy a sv ě ta - t ř em hlavním konferencím p ř edcházely ješt ě konference v Casablance a v Káhi ř e KONFERENCE VELKÉ TROJKY 1) Teherán 2) Jalta 3) Postupim

5 Konference v Casablance Kdy : 14. – 26. ledna 1943 Kde : Casablanca (Maroko) Kdo : F.D. Roosevelt (USA) + W. Churchill (V.B.) O č em : plán dalších vojenských spojeneckých akcí * bezpodmíne č ná kapitulace stát ů Osy * odložení invaze do Francie (podzim 1943) * dokon č ení operací v severní Africe * invaze na Sicílii (léto 1943) * zesílení amerického bombardování N ě mecka

6 Káhirská konference Kdy : 22. – 26. listopadu 1943 Kde : Káhira (Egypt) Kdo : F.D. Roosevelt + W. Churchill + Č ankajšek (USA) (V.B.) ( Č ína) O č em : další spole č né vále č né plány vedení války proti Japonsku * požadavek japonské bezpodmíne č né kapitulace * odsouzení japonské agrese v Č ín ě a v Tichomo ř í * požadavek navrácení jim zabraných území

7 Káhira, 1943 Č ankajšek, Roosevelt, Churchill

8 Konference v Teheránu Kdy : 28. listopadu – 1. prosince 1943 Kde : Teherán (Írán) Kdo : J.V. Stalin + F.D. Roosevelt + W. Churchill (SSSR) (USA) (V.B.) O č em : o povále č ném osudu st ř ední a východní Evropy * spojenecká strategie na evropských bojištích (koordinace) * otev ř ení západní fronty (jaro 1944) + operace v již. Fr * SSSR požaduje východní Polsko (Poláci náhradu z n ě meckého území) * podpora Titovy partizánské armády v Jugoslávii (zásoby, výzbroj)

9 Teherán, 1943 Stalin, Roosevelt, Churchill

10 Konference v Jaltě Kdy : 4. – 11. února 1945 Kde : Jalta (Krym, SSSR) Kdo : W. Churchill + F.D. Roosevelt + J.V. Stalin (V.B.) (USA) (SSSR) O č em : * plán vzniku OSN (Rady bezpe č nosti) * demilitarizace a odzbrojení N ě mecka, jeho rozd ě lení do 4 zón (pod správou V.B., USA, SSSR, FR) * východní N ě mecko Polsku a SSSR, obyvatelstvo (asi 15 mil. ) odsunout na západ

11 * N ě mecko m ě lo platit reparace = odškodn ě ní za ztráty zp ů sobené válkou ( č ást v pen ě zích, č ást ve zboží) * ř ešení otázky potrestání vále č ných zlo č in ů odloženo * SSSR souhlasil s vyhlášením války Japonsku do t ř í m ě síc ů od skon č ení války v Evrop ě (za to Sachalin, Kurilské o-vy aj.) * podepsána Deklarace o svobodné Evrop ě – v osvobozených evropských zemích svobodné volby * potvrzena zásada všeobecné a bezpodmíne č né kapitulace N ě mecka a Japonska (ne separátní mír) * p ř edb ě žn ě vyty č eny hranice dotyku spojeneckých armád v Evrop ě (demarka č ní linie)

12 Jalta, únor 1945 Churchill, Roosevelt, Stalin

13 Livadijský palác, Jalta Místo konání Jaltské konference, únor 1945. D ř íve letní sídlo ruských car ů, dnes láze ň ské letovisko.

14 Konference v Postupimi Kdy : 17. č ervence – 2. srpna 1945 Kde : Postupim (N ě mecko) Kdo : J.V. Stalin + H. Truman + W. Churchill (SSSR) (USA) (V.B.) nahrazen C. Attleem O č em : o povále č né správ ě N ě mecka a o uspo ř ádání a rekonstrukci válkou poni č ené Evropy * veškeré n ě mecké anexe po roce 1937 vráceny zp ě t * Rakousko op ě t samostatné

15 * rozd ě lení N ě mecka a Rakouska do 4 okupa č ních zón * n ě kterým stát ů m stanoveny nové hranice, nap ř. Č eskoslovensko ztratilo Podkarpatskou Rus * ř ešen odsun N ě mc ů za hranicemi N ě mecka zp ě t * program 4D : demilitarizace, denacifikace, demokratizace a demonopolizace * vydání Postupimské deklarace * podepsali Truman – Churchill – Č ankajšek * vyzývá Japonsko ke kapitulaci * pokud nekapituluje, bude naprosto zni č eno

16 Postupim, léto 1945 C. Attlee, H. Truman, J.V. Stalin

17 Postupim, léto 1945 J.V. Stalin, H. Truman, W. Churchill

18 Cizí pojmy – po ojasnění pojmu uveď příklad Charta = ve ř ejná listina zásadního významu a obsahu Koalice = spojenectví stát ů, organizací, politických stran č i osob k prosazení konkrétních cíl ů Kapitulace = p ř edstavuje takový typ ukon č ení boje, kdy jedna ze stran uzná marnost dalšího boje, „složí zbran ě “ a vydá se na milost vít ě zné stran ě ; m ů že být bezpodmíne č ná nebo s podmínkami Invaze = vpád (vniknutí) ozbrojených složek na nep ř átelské cizí státní území, č asto následuje okupace; i. m ů že být i za cílem osvobození

19 Okupace = do č asná kontrola nad cizím územím, č asto vojenská (stát je obsazen vojáky jiného státu) Anexe = trvalé p ř ipojení cizího státního území k jinému státnímu celku; od do č asné okupace se liší tím, že anektované území se za č le ň uje do území a správy anektujícího státu Agrese = napadení; chování, které v ě dom ě a se zám ě rem ubližuje, násiln ě omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo v ě ci Strategie = je dlouhodobý plán č inností zam ěř ený na dosažení n ě jakého cíle

20 Deklarace = ve ř ejné politické prohlášení nebo projev obsahující závažný obsah velkého dosahu N ě mecko - 4D Demilitarizace = odzbrojení, zákaz ozbrojených sil Denacifikace = likvidace nacistické strany (zákaz NSDAP) a nacistického právního ř ádu, potrestání vále č ných zlo č inc ů Demonopolizace = likvidace n ě meckého vále č ného pr ů myslu Demokratizace = obnova demokratických institucí

21 Použité zdroje ilustrace klipart www.office.microsoft.com KUKLÍK, Jan; KOCIAN, Ji ř í. D ě jepis pro 9. ro č ník ZŠ - nejnov ě jší d ě jiny. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235-077-3. Č APKA, František. D ě jepis. Novov ě k, moderní d ě jiny. Brno: Nová škola, 2010, ISBN 978-80-7289-185-6 U.S. SIGNAL CORPS PHOTO.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teheran_conference-1943.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cairo_conference.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg PHOTO PAR TRAROTH SOUS GFDL.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_livadiapalace.jpg PHOTOGRAPH FROM THE ARMY SIGNAL CORPS COLLECTION IN THE U.S. NATIONAL ARCHIVES. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bigthree-photofromjapanesewiki.jpg FROM POTSDAM ALBUM, 1945.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potsdam_conference_1945-3.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.17 Teherán, Jalta, Postupim Název sady: Moderní d."

Podobné prezentace


Reklamy Google