Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝŽIVA, NEJ Č AST Ě JŠÍ NEMOCI DR Ů BEŽE, JEJICH LÉ Č BA A PREVENCE, HUMÁNNÍ USMRCOVÁNÍ BLOK B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝŽIVA, NEJ Č AST Ě JŠÍ NEMOCI DR Ů BEŽE, JEJICH LÉ Č BA A PREVENCE, HUMÁNNÍ USMRCOVÁNÍ BLOK B."— Transkript prezentace:

1 VÝŽIVA, NEJ Č AST Ě JŠÍ NEMOCI DR Ů BEŽE, JEJICH LÉ Č BA A PREVENCE, HUMÁNNÍ USMRCOVÁNÍ BLOK B

2 VÝŽIVA DRŮBEŽE

3 SKLADBA STRAVY  Základ krmné dávky pro slepice tvo ř í obiloviny (hl. pšenice, kuku ř ice, nahý oves). Č ást zrnin se zkrmuje ve form ě šrotu. Dopln ě k krmné dávky by m ě la tvo ř it i mladá zelená píce a š ť avnatá krmiva.  Maso, mlé č né výrobky, va ř ená vejce, nesolené a neko ř en ě né zbytky z kuchyn ě.  P ř íjem krmiva úzce souvisí s teplotou prost ř edí. Optimální teplota u nosnic je v rozmezí od 10 do 22°C. Rozp ě tí, p ř i kterém je možné dosáhnout vysokou snášku, je od 10 do 26°C. V rozmezí teplot 20 – 26°C klesá spot ř eba krmiva, aniž by poklesla snáška. V teplejším prost ř edí klesá p ř íjem krmiva. Každé p ř ekro č ení teploty nad optimální požadavky dr ů beže o 1°C m ů že snížit p ř íjem krmiva o 1,5%. P ř i nízkých teplotách dochází ke v ě tší spot ř eb ě krmiva. Je li spot ř eba krmiva p ř i 13°C rovna 100, p ř i 9°C se zvyšuje na 112 a p ř i teplot ě -15°C dokonce na 350. p ř i teplotách pod bodem mrazu nastává prudký pokles nebo dokonce zastavení snášky.

4 PŘÍKLAD KRMNÉ SMĚSI  50% pšenice 30% kuku ř ice 20% nahý oves, žitovec, otruby, je č ný šrot, vlo č ky, atd.  dopl ň ky: - min. – vit. sm ě s (Plastin, Roboran, Konvit, NutriMix) - vápenný grit nonstop k dispozici - š ť avnaté krmivo (brambory, mrkev, jablko) a zelená píce (jetel,kop ř ivy, pta č inec)

5 JEDNOTLIVÉ SUROVINY  PŠENICE – m ů že tvo ř it 60 – 80% jídelní č ku, dává bílkovinu, je dob ř e stravitelná.  KUKU Ř ICE – vysoký podíl energie, v zimn ě p ř idávat více, p ř írodní barvivo.  JE Č MEN A OVES – mén ě stravitelný, má vyšší obsah vlákniny, lépe podávat naklí č ené.  HRÁCH – m ů že být až 10 – 20%.  SLADOVÝ KV Ě T, PIVOVARSKÉ KVASNICE (granule), SLUNE Č NICOVÉ SEMÍNKO (p ř i p ř epe ř ování), LN Ě NÉ,KONOPNÉ SEMÍNKO, ATD., SUŠENÉ BYLINKY.

6 TOVÁRNĚ VYRÁBĚNÉ SMĚSI  Sm ě si dle v ě ku a ur č ení  Sypká sm ě s  Granulovaná sm ě s  Další sm ě si nap ř. pro brojlery, atd.  R ů zní výrobci – antikokcidika, GMO (eko, bio)

7 ZELENÁ PÍCE A ŠŤAVNATÁ KRMIVA  ZELENÁ PÍCE – mladé kop ř ivy (sušené), žabinec, smetanka, jeteloviny, vojt ě ška, listy a v ě tvi č ky strom ů a rostlin - cuketa, dýn ě, mladý buk, vrba, b ř íza, ostružiník, maliník, jablo ň.  Š Ť AVNATÁ KRMIVA - zvlh č ují a zchut ň ují - zeleninové nat ě, krmná kapusta, krmná nebo č ervená ř epa, cukrovka, va ř ené brambory, dýn ě, cuketa, jablka, atd.

8 ÚPRAVA KRMIV  celá zrna – suchá x naklí č ená  šrot  krmné sm ě si – dle stá ř í jedinc ů  míchanice  š ť avnaté dopl ň ky  minerální dopl ň ky  grit

9 MNOŽSTVÍ KRMNÉ DÁVKY  Krmíme 1x až 2x denn ě.  Denn ě by m ě ly nosnice dostat cca 40 – 60 g suché krmné sm ě si (co si namícháte) a štavnaté dopl ň ky v č etn ě píce (sekaná vojt ě ška, kop ř ivy, pta č inec, jablka, strouhaná mrkev), p ř i kompletní krmné sm ě si je to množství na dne okolo 120 g. Takové slepice bez pastvy které jsou jen na suchém však nejsou š ť astné!

10 PITNÝ REŽIM  Dle pot ř eby, cca 0,5l/den/slepici.  Č istá (p ř idat citron, ocet).

11 LÉ Č BA A PREVENCE, PRVNÍ POMOC NEMOCI A ÚRAZY DRŮBEŽE

12 VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU  Teplota – 41 – 42 °C  Dech – 15 – 30/min  Tep – 200-400/min  Pohled – o č i, ušnice, výtoky z nosních dírek, jazyk, č istota kloaky, volátko, nádory, kvalita pe ř í, barva k ů že, kondice (osvalení) atd.  Aplikace lék ů – do zobáku, injek č n ě (do prsního svalu), do kloaky, do o č í (kapat).

13 ANATOMIE

14 TRÁVICÍ SOUSTAVA

15 DÝCHACÍ SOUSTAVA

16 ANATOMIE POHLAVNÍCH ORGÁNŮ SLEPICE

17 ZOOHYGIENA  KURNÍK – st ř íkat dezinfekcí a č melíkostopem, vytírat podlahu, kydat hn ů j.  VÝB Ě H – odklízet zbytky jídla, vysoušet mokrá místa, odvod ň ovat.  P ř ed vstupem do kurníku a na hlavních cestách št ě rk.  Vymývat krmítka a napáje č ky.

18 KOKCIDIE  Jednobun ěč né organismy.  Projevy – nachmý ř ení, nechutenství, krvavý pr ů jem.  Špatná hygiena, vlhkost, v ě tratelnost.  LIVACOX Q / T  Sulfacox, ESB 3, Baycox a jiné.  Krmná sm ě s s antikokcidiky.  Aplikace st ř íka č kou pro diabetiky do zobáku.

19 SALMONELA  Bakterie Salmonella ( 7 typ ů a r ů zný pr ů b ě h).  Nej č ast ě jší salmonela u dr ů beže – bakteriální ve st ř evech a v kostech.  Sv ě šená k ř ídla, nechutenství, bílý pr ů jem  ZOO hygiena, preventivní opat ř ení.  Lé č ba – desinfekce kurníku, napáje č ek a krmítek a podáním ESB3 Bio dle návodu (u veteriná ř e).  V USA se uvádí (US Department of Agriculture), že pouze jedno vejce 20 000 obsahuje Salmonellu enteritidis, která ohrožuje zdraví. M ů žeme tedy ř íci, že č lov ě k, který by konzumoval 1 syrové tepeln ě neupravené vejce denn ě, by onemocn ě l jednou za 55 let a p ř i pr ů m ě rné spot ř eb ě 253 vajec za rok jednou za 79 let. Z celkového po č tu alimentárních onemocn ě ní každý rok tvo ř í salmonelózy z vajec zp ů sobené Salmonellou enteritidis asi 0,16 %.

20 VÁPENKA  Parazité/rozto č i (svrab).  Bílý a drsný povlak na, b ě hácích krusty, vápenaté kon č etiny.  Č išt ě ní h ř ad ů,použití insekticid ů, zm ě k č ení tvrdé k ů že tekutým, mýdlem nebo olejem.

21 VNITŘNÍ PARAZITÉ O Č ERVENÍ  hlísti, škrkavky, aj.  min. 2x ro č n ě  Helmigal, Panacur, aj.  ochranná lh ů ta na maso a vejce  nezapome ň te od č ervit i sebe - Vermox

22 VNĚJŠÍ PARAZITÉ Č MELÍK KU Ř Í  pta č í parazitující rozto č  0,6mm veliký, šedá až č ervená barva, neská č e  p ř íznaky  možná opat ř ení BLECHA SLEPI Č Í  žlutavá až narezlá, ská č e, je v ě tší než č melík

23 DRŮBEŽÍ RÝMA  bakterie  výtok z o č í a nosu, kýchání, sípavé dýchání  lé č ba – antibiotika  odd ě lení nemocných zví ř at od zdravých

24 MARKOVA NEMOC  dr ů beží herpes virus  Markova choroba je nakažlivá (ne na č lov ě ka), která se projevuje vznikem nádor ů, postižením k ů že, o č í nebo nerv ů s následným ochrnutím k ř ídel nebo b ě hák ů. Její klasická forma postihuje periferní nervy s následnou oboustrannou obrnou b ě hák ů - nelé č itelné.  Preventivní o č kování – v malochovech velmi obtížn ě.

25 NEWCASTELSKÁ CHOROBA  Virus, nakažlivé a p ř enosné i na č lov ě ka – p ř íznaky jako ch ř ipka (pseudomor dr ů beže).  N ě kolik forem s r ů znými pr ů b ě hy.  Respira č ní onemocn ě ní - ztížené dýchání, nazelenalý pr ů jem, vají č ka bez sko ř ápky.  Nelze lé č it – pouze preventivní o č kování, ř ešení v malochovech složité, výskyt hlásit na veterinární správ ě.

26 INFEKČNÍ BRONCHITIDA  Virus (n ě kolik kmen ů )  na č epý ř ené pe ř í, výtok z nosních otvor ů, ztížené dýchání,chrop ě ní  Nelé č itelné, prevence o č kováni

27 TUBERKULÓZA DRŮBEŽE  Bakterie tuberkulózy.  Bledé h ř ebeny a laloky, nižší snáška, pozvolné oslabení, na povrchu jater a st ř ev r ů zné uzlíky sýrovité až mineralizované konzistence.  Lé č ení není možné.  Zákaz používání výb ě hu na dva - t ř i roky.

28 PEROŽROUT  parazit („h ů lkový č mel“ - podlouhlý, tenký, sv ě tle hn ě dý)  použití insekticid ů

29 ASPERGIÓZA  Houba  Plíse ň v krmivu  Zhubnutí, pr ů jem, únava, nižší snáška

30 OMRZLINY HŘEBENE A LALOKŮ  Plemena s velkými h ř ebeny (kohouti)  Prevence - sádlo, indulona, atd.

31 ZÁNĚT VEJCEVODU/ VÝHŘEZ KLOAKY  Zví ř e nemá bolest, zp ů sobuje to vir.  Bezsko ř ápková vejce, dvoužloutková vejce.  Č asto u staré dr ů beže, není p ř enosné na ostatní  Nepravidelný tvar vajec, výtok z kloaky.

32 TIPEC  Rohovat ě ní horní plochy jazyka a rohovat ě ní špi č ky jazyka (m ů že znemožnit p ř íjem potravy).  Nedostatek vitamínu A minerálních látek.  Okamžit ě upravit jídelní č ek, zajistit dostatek zeleného krmiva, p ř ídavek mineráln ě -vitamínových preparát ů (Plastin, Roboran) a kvalitní napájecí vodu.  V žádném p ř ípad ě není vhodné násilným tyto tipce strhávat.

33 ÚRAZY DRŮBEŽE  Poran ě ní od predátor ů.  Zlomeniny.  Ř ezné rány.  Amputace prst ů, k ř ídel.  Poran ě ní o č í.

34 OBECNÉ ZÁSADY  Nemocné zví ř e odd ě lit od hejna (v p ř ípad ě podez ř ení na infek č ní onemocn ě ní do karantény).  P ř i koupi nových jedinc ů zvážit karanténu, to samé po p ř íjezdu z výstav.  Po konzultaci s veteriná ř em podat vhodné léky a p ř ípravky.  Zajistit zví ř eti kvalitní krmivo a pitnou vodu, klid, teplo.  Jakmile to stav zví ř ete umožní, vracet do hejna – psychický aspekt (sociální vazby).  Uhynulé zví ř e nechat laboratorn ě vyšet ř it, odebrat vzorky.  Vést si záznamy o nemocech č i úrazech.

35 LÉKÁRNIČKA  Antibiotika  Jehly, injek č ní st ř íka č ky  Betadina  Peredipra spray  Borová voda  Ofthalmoseptonex mast  Peruánský balzám  Vazelína

36 NAKLÁDÁNÍ S KADÁVERY ZVÍ Ř AT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH HUMÁNNÍ USMRCOVÁNÍ DRŮBEŽE

37 PŘÍMÁ DEKAPITACE  „Sekyrková metoda“.  P ř ímá dekapitace bez omra č ování není milosrdným, rychlým zákrokem bez bolesti.  Neprakti č nost – dramatický pr ů b ě h.  Dekapitace dr ů beže bez p ř edchozího omrá č ení je podle Americké Veterinární asociace p ř ípustnou metodou v p ř ípad ě, že je nutné a ospravedlnitelné odebrat pohotové vzorky pro laboratorní ú č ely, avšak je neakceptovatelnou metodou z pohledu welfaru. Aktivita mozku neustává okamžit ě po dekapitaci a zví ř e stále poci ť uje bolest po neúm ě rn ě dlouhou dobu. V moderních jate č ných za ř ízeních se dnes již bez p ř edchozího omrá č ení neusmrcuje, i když rychlost pohybu na lince zp ů sobuje, že ne každé zví ř e ztratí v ě domí a je bezbolestn ě zpracováno. Pr ů m ě rné doby do vykrvení se zna č n ě liší podle zpracovatelské linky.

38 USMRCOVÁNÍ DRŮBEŽE KE KONZUMU  Nejprakti č t ě jší je využití záv ě sného koše. Pták se do n ě j umístí hlavou dol ů tak, aby jeho hlava z ů stala voln ě viset na spodku koše, ale jeho t ě lo bylo voln ě uložené v sí ť ovém kuželu. Po p ř ímém omra č ovacím úderu je pták vykrven na ř íznutím kr č ních cév pod hlavou. Výhodou záv ě sného koše je snadná manipulace s dr ů beží, klid a vylou č ení reflexních pohyb ů k ř ídel. Dochází jen k n ě kolika málo reflexním škub ů m t ě la, bez rozst ř ikování krve a automatických pohyb ů pa ř át ů. Hlava omrá č ené dr ů beže zav ř e o č i a povolí krk, který se b ě hem vykrvování již neškube.

39 FOTOGRAFIE ZÁVĚSNÉHO KOŠE

40 DALŠÍ MOŽNOSTI USMRCENÍ  Porážková (jate č ní) omra č ovací pistole.  Usmrcování plynem /el. proudem.  Eutanázie – p ř ímý vpich jehlou do mozku (ether).  Kniha Jíst zví ř ata (J. S. Foer)

41 NAKLÁDÁNÍ S KADÁVERY V ZÁJMOVÝCH CHOVECH  Od 1. 7. 2014 nám vyhláška ministerstva zem ě d ě lství p ř esn ě ukládá, jak si po č ínat s ukládáním kadáver ů zví ř at ze zájmových chov ů.

42 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "VÝŽIVA, NEJ Č AST Ě JŠÍ NEMOCI DR Ů BEŽE, JEJICH LÉ Č BA A PREVENCE, HUMÁNNÍ USMRCOVÁNÍ BLOK B."

Podobné prezentace


Reklamy Google