Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Česká středověká literatura: Husitské písemnictví Tematická oblast: Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Česká středověká literatura: Husitské písemnictví Tematická oblast: Český."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Česká středověká literatura: Husitské písemnictví Tematická oblast: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář Ročník:1. ročník Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:prosinec 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru KRAJINÁŘ je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, prohloubit a kultivovat jazykový projev žáků. Žáci získají přehled o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře od počátku starověku do poloviny 19. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě reflektují tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Český jazyk a literatura na SOU Uherský Brod. Tato prezentace se věnuje husitskému písemnictví.

3 Středověká literatura Husitské písemnictví

4 Až do kostnického koncilu měla církev dva papeže (1378-1417), kteří se vzájemně exkomunikovali. Po slabé vládě Václava IV. zachvátily Čechy husitské války (1419-1436) a spory o trůn, které ukončilo zvolení šlechtice Jiřího z Poděbrad (1458-1471) českým králem. Exkomunikace (z lat. ex-communicare) znamená vyobcování nebo vyloučení ze svátostného společenství církve, tj. z možnosti přijímat a udělovat svátosti. Je to jeden z nejtěžších trestů používaný církvemi.

5 Trojí lid Středověcí myslitelé obvykle dělili křesťany do tří skupin: -duchovenstvo (papež, kardinálové, arcibiskupové, biskupové, faráři, opati, abatyše, mniši, jeptišky aj.) -TY SE MODLI! -šlechta (císař, králové, knížata, páni, zemani aj.) -TY VLÁDNI! -poddaní (rychtáři, sedláci, bezzemci aj.). - TY PRACUJ!

6 Václav IV. Nedokázal čelit silné české šlechtě (byl opakovaně vězněn), ambicím svého bratra Zikmunda (přišel o říšskou korunu), krizi v církvi (působení Husa a dalších kritiků). Za jeho vlády postihla Čechy morová rána a došlo k velkému pogromu na židy. Král umírá nedlouho po defenestraci konšelů z Novoměstské radnice (1419). Zikmundova snaha získat český trůn se setkala s odporem husitů, kteří odrazili pět křížových výprav proti Čechám.

7 Dekret kutnohorský (1409) Václav IV. upravil hlasování na pražské univerzitě tak, že český národ získal místo jednoho hlasu tři a ostatní tři národy dostaly společně pouze jeden hlas. Učitelé a žáci na to reagovali odchodem (především do Lipska), což sice vedlo ke snížení úrovně studia, ale univerzita se stala názorově celistvější.

8 Husité Základním programem husitů byly čtyři pražské artikuly (přijímání pod obojí způsobou, trestání smrtelných hříchů, svoboda kázání, zákaz světského panování duchovenstva. Koncil v Basileji (1436) povolil husitské náboženství (basilejská kompaktáta).

9 Husovi předchůdci První kritici církve v Čechách působili na pražské univerzitě: Konrád Waldhauser (†1369) přijel na pozvání Karla IV. a kázal latinsky i německy. Matěj z Janova (†1394) oslovoval především učence a studenty, protože psal i kázal latinsky. Od roku 1391 byla českým kázáním vyhrazena Betlémská kaple. Jana Milíč z Kroměříže (†1374). Tento kazatel se vzdal místa v královské kanceláři a žil příkladným životem v chudobě.

10 Mistr Jan Hus byl děkanem a od roku 1409 rektorem pražské univerzity. Husovy názory nezůstaly bez ohlasu. V roce 1412 byl uvržen do klatby (zákaz účasti na svátostech, je to druhý nejtěžší církevní trest) a nad Prahou byl vyhlášen interdikt (zákaz církevních úkonů), dokud z ní Jan Hus neodejde. Po odchodu z Prahy působil na Kozím Hrádku a Krakovci. V roce 1414 přijal pozvání na koncil v Kostnici, protože zde chtěl obhájit své učení. Koncil jeho argumenty odmítl, a protože je neodvolal, skončil jako kacíř na hranici (6.7.1415)

11 Dílo Husovy latinské spisy De ecclesia (O církvi) a Questio de indulgenciis (Rozprava o odpustcích) byly určeny pro vzdělance. Česky napsal Výklad Viery, Desatera a Páteře, Knížky o svatokupectví a Postilu, tj. Výklad svatých čtení nedělních. Je také autorem výchovného spisu Dcerka a dopisů z Kostnice.

12 Čeština 15. století dochází k dalšímu rozvoji češtiny. Vzniká celá řada nových překladů Bible a velké množství rukopisů. Čeština měla řadu hlásek [ž, š, č, ř, ď, ť, ň, á, é, í, ó, ú], pro něž chyběla v latinské abecedě zvláštní písmena. Ve 13. stol. se k jejich zápisu začaly používat spřežky (kombinace písmen sz, rc…). Spřežkový pravopis byl nahrazen v 15. stol. pravopisem diakritickým, který používáme dodnes. Touto pravopisnou reformou se zabývá spis De ortographia Bohemica, připisovaný Husovi. Dlouhé samohlásky označovala čárka nad písmenem (nabodeníčko dlúhé) a změkčené souhlásky tečka (nabodeníčko krátké), ze které později vznikl háček.

13 Husitská tvorba Jistebnický kancionál (zpěvník husitských písní) obsahuje např. skladbu Povstaň, povstaň, Veliké Město pražské nebo bojový chorál Ktož jsú boží bojovníci. SATIRA: v Budyšínském rukopisu se nacházejí skladby zaměřené proti Zikmundovi (Žaloba Koruny české, Porok Koruny české) a katolíkům (Hádání Prahy s Kutnou Horou). Velmi se rozšířila znalost Bible a rozkvět zaznamenalo kazatelství. Vavřinec z Březové byl velmi učený a psal latinsky. Je autorem Husitské kroniky a Písně přeslavné Koruny české (Píseň o vítězství u Domažlic), která oslavuje bitvu z r. 1431.

14 Petr Chelčický kritizoval církev i husity. Napsal Postilu (sbírka kázání) a několik náboženských traktátů. V díle O boji duchovním vyjádřil nesouhlas s násilím, které rozpoutali husité. Ve spise O trojiem lidu řeč prosazuje rovnost všech lidí před Bohem a odmítá tradiční dělení středověké společnosti na duchovenstvo, šlechtu a poddané. Sieť viery je založena na biblickém podobenství o Petrově zázračném rybolovu. Síť představuje církev, která zachytává ryby (křesťany), ale dvě mohutné ryby (císař a pepež) tuto síť trhají. Na myšlenky Petra Chelčického navázala jednota bratrská nebo ruský realista Lev Nikolajevič Tolstoj.

15 Kontrolní otázky? Jaké literární žánry se rozvíjely v průběhu 1. poloviny 15. století? Jak se změnil český pravopis? Komu je připisováno autorství latinského spisu De ortographia Bohemica? Kdo svým dílem odmítá tradiční dělení středověké společnosti na duchovenstvo, šlechtu a poddané?

16 Seznam obrázků SEVELA.P. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dekret_kutnohorsk%C3%BD.jpg TARAGUI. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg

17 Seznam zdrojů Česká literatura od počátků k dnešku. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1998, 1048 s. ISBN 80-710-6308-8. NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura pro 1. ročník středních škol: nejstarší literární památky : počátky českého národního obrození. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 149 s. ISBN 80-716-8653-0. GELBIČ; SABOLČÁK; MOTYČKA. Různé [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.husitstvi.cz/


Stáhnout ppt "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Česká středověká literatura: Husitské písemnictví Tematická oblast: Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google