Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

2 Základní rozdělení I. Informační instituce (Kde můžu hledat) II. Repozitáře a archivy (Pouze knihy? Chci víc!) III. Šedá literatura (Co to je? A kde to je?) Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

3 I. Informační instituce Knihovna Je instituce, jejímž úkolem je doplňovat, zpracovávat, ochraňovat a zpřístupňovat soubor knihovních dokumentů. Limitováno penězi a zaměřením knihoven! katalog vlastní knihovny – orientovat se nabídka ostatních knihoven – obrátit se aktuálnost zdrojů, elektronické zdroje obor zájmu, terminologie Knihovna UTB Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

4 Hierarchie knihoven -podle zřizovatele: knihovny, které zřizuje Ministerstvo kultury: Národní knihovna ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna krajské knihovny (zřizované orgánem kraje) základní knihovny (zřizované orgánem obce - veřejné knihovny, obecní, městské)  veřejné instituce, všeobecný vzdělávací charakter specializované knihovny (technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní atd., knihovny Akademie věd ČR) Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

5 Specializované knihovny knihovní fondy jsou oborově vymezené podle zaměření institucí zdroje odborné literatury pro vědní obory studijní prostředí specifičtí uživatelé vědecké knihovny - regionální centra odborné literatury ústřední odborné - velké, ústřední pro určité obory školní, vysokoškolské, akademické knihovny informační zázemí pro studium, podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů odlišná struktura základ fondu – vyučované obory na VŠ Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

6 Příklady typů knihoven Vědecké knihovny: Moravská zemská knihovna v Brně Vědecká knihovna v Olomouci Severočeská vědecká knihovna (Ústí n. L.) Moravskoslezská knihovna v Ostravě Ústřední odborné: Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze Národní technická knihovna v Praze Národní lékařská knihovna Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze Knihovna Akademie věd ČR Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

7 Příklady vysokoškolských knihoven Knihovny Knihovny Masarykovy univerzity v Brně Fakultní knihovnyFakultní knihovny Univerzity Karlovy v Praze Rozcestí informačních a knihovnických služeb Rozcestí informačních a knihovnických služeb VŠE Praha Ústřední knihovnaÚstřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava KnihovnaKnihovna Univerzity Palackého v Olomouci Studijní a informační centrumStudijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze Knihovna UTBKnihovna UTB centrální univerzitní knihovna Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

8 Služby knihoven pro vědu a výzkum Rešeršní služby – informační výstup k zadanému tématu, přehled vybraných informačních zdrojů podle zadaných kritérií Návaznost na získání informačního dokumentu MVS – meziknihovní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií MMVS – mezinárodní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií ze zahraničí Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Získání dokumentů, které „domovská“ knihovna nevlastní a nemůže je zakoupit. Ušetření nákladů na pořízení publikace, zajištění aktuálních potřeb uživatele knihovny. Spolupráce s renomovanými vědeckými a speciálními knihovnami.

9 Další informační instituce Databáze : virtuální zdroje k vyhledávání bibliografických, faktografických informací Databázová centra - vyhledávání plných textů např. časopiseckých článkůDatabázová centra Výzkumné ústavy: soukromé i státní výzkumné instituce, vysokoškolská pracoviště, certifikované zkušebny Úřad pro technickou normalizaci Světová výzkumná střediska Speciální informační pracoviště : prostředníci ve zprostředkování informací specifického charakteru, šedá literatura viz dále. Český statistický úřad Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

10 Badatelská místa Archivy : uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob Národní archiv Moravský zemský archiv Státní oblastní a okresní archivy (SOkA Zlín)SOkA Zlín Muzea a galerie : Adresář muzeí a galeriíAdresář muzeí a galerií Regionální informace : informační centra měst a obcí Vzdělávací instituce : vzdělávací informační centra (děti a mládež, OSN,NATO, EU..) Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

11 II. Repozitáře a archivy Slouží k uchovávání informačních zdrojů a i k jejich zveřejňování. Netvoří je pouze knihovna, dnes hlavně univerzitní a paměťové instituce. Zřizují se také archivy a repozitáře oborové, národní, evropské apod. Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Společné vlastnosti archivů a repozitářů - ucelené sbírky elektronických dokumentů jednotné povahy - elektronický systém - online přístup a otevřený přístup - bezpečná a trvalá archivace - předmětově, oborově, tématicky orientované - zpracovávání velkého objemu dat - ukládání primárních dokumentů (fulltextů)

12 Digitální archiv Organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování. Převážně se jedná o zdigitalizované dokumenty (nebo o dokumenty vytvořené již jako digitální). Nejsou příliš strukturované, spíše úložiště, nenabízí větší specifikaci vyhledávání. Gama archiv World digital library DANA-WH Ústav pro studium totalitních režimů Monasterium Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

13 Institucionální repozitář: Je sada služeb nabízená univerzitou nebo skupinou univerzit akademické obci za účelem uložení a šíření vědeckých materiálů instituce v digitální formě. Elektronické tisky, technické zprávy, diplomové a disertační práce, soubory dat a výukové materiály. Materiály jsou organizovány v postupně se rozrůstající, otevřeně přístupné databázi, kde je zajištěna i jejich dlouhodobá ochrana, pokud je to vhodné a nutné. Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) digitální objekty sloužící pro výuku (multimediální materiály, opory, e-skripta) úložiště pro zveřejňování a dlouhodobé ukládání výsledků vědecko-výzkumné práce (preprinty, výzkumné zprávy, příspěvky z konferencí => šedá literatura) Podpora volného přístupu k vědeckým informacím !

14 Význam VŠKP informační hodnota primárního textu - kvalita posudků oponentů umocňuje kvalitu samotné práce výpověď o době s odstupem X let (= kulturně historická hodnota) rané odborné práce vědců, umělecká díla umělců včetně teoretických sekcí Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 usnadnění nutnou formalizací a standardizací dokumentu pomocí šablon hledání nových cest > informační řetězec – vývoj myšlení o problému XY prostor pro sledování citačních vazeb jako doplněk k běžným citačním indexům míra rozvíjení myšlenky VŠ práce v praxi – kritérium kvality (?) zkvalitnění kvality (školy, absolventů, výuky) – antiplagiátorské systémy liší se dle vědních oborů, mění se v čase

15 Repozitáře v ČR Repozitář kvalifikačních prací - Theses.czTheses.cz Systém DSpace : Vysoká škola báňská – Technické univerzitě v Ostravě, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, UTB Zlín za účelem archivace a zpřístupňování VŠ prací DigiTool : Univerzita Karlova v Praze (kvalifikační práce a digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK, do budoucna se plánuje zpřístupnění digitalizovaných rukopisů Archívu UK a dalších typů akademických prací výroční zprávy, výukové a studijní materiály apod.) Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

16 Světové repozitáře OPENDOAR 1 569 repozitářů, dosah na primární dokumenty, statistiky, aktualizaceOPENDOAR ROAR v roce 2009 cca 1 500 evidovaných institucionálních repozitářůROAR DOAJ – repozitář volně dostupných časopisůDOAJ THESA - Francouzský informační systém disertačních prací specializovaných vysokých školTHESA Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

17 III. Šedá literatura Specifika: není dostupná prostřednictvím běžných akvizičních zdrojů (knihkupectví, knihovny) vydávána v omezeném množství těžko se vyhledává, těžko se získává originální a hodnotný obsah - přináší nejčerstvější poznatky (RSS služby) bezplatně ??? přísná pravidla zpřístupňování (licence knihovny na normy) rychlost informací komplexnost informací aplikace informací publikování informací Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

18 Co je šedá literatura? vědecko-kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce výzkumné zprávy - výsledky řešení výzkumného úkolu materiály z konferencí-konferenční sborníky – soubor příspěvků přednesených na konferenci separáty - samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku preprinty – předtisk, před vydáním, konferenční příspěvky normativní dokumenty - určitá kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby ( technické normy, právní normy) patentové dokumenty - patent, autorské osvědčení, zlepšovací průkaz firemní literatura – tzv. interní tisky, - funkce propagační, informační a instruktážní, cíl prodat výrobek, službu nebo činnost (př. firemní monografie, periodika, prospekty, adresáře, návody, ceníky, výroční zprávy, nepublikované překlady) zprávy - technické, vývojové, studijní, cestovní, výroční Technical reports Pre-prints Fact Sheets Standards Patents Working papers Committee reports Business documents Newsletters Government documents Technical documentation Conference proceedings White papers Symposia Bulletins Unpublished works Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

19 České zdroje šedé literatury Evidence publikační činnosti v AV ČR RepozitářEvidence publikační činnosti v AV ČR Rejstřík informací o výsledcích výzkum a vývoj v ČR / výzkumné zprávyRejstřík informací o výsledcích Věda.cz informační portálVěda.cz http://www.technicke-normy-csn.cz/ Technické normyhttp://www.technicke-normy-csn.cz/ http://normy.cz/ Normyhttp://normy.cz/ http://www.beck-online.cz Právní normyhttp://www.beck-online.cz http://tech.jib.cz/ Technikahttp://tech.jib.cz/ http://art.jib.cz/ Umění a architekturahttp://art.jib.cz/ http://mus.jib.cz Musicahttp://mus.jib.cz http://www.google.com/patents Patentyhttp://www.google.com/patents Národní úložiště šedé literatury ProjektNárodní úložiště šedé literatury Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

20 Zahraniční zdroje šedé literatury ScirusScirus - specializovaný vyhledávač firmy Elsevier pro sféru vědy, výzkumu a vzdělávání identifikuje vědecké, odborné, technické a lékařské informace na www nalezne nejnovější vědecko-výzkumné zprávy, články, patenty, preprinty, časopisy, které nenaleznou vyhledávače filtruje nerelevantní informace nepatřící do odborné sféry indexuje webové zdroje z viditelného webu indexuje zdroje z placených i volně dostupných bází dat vypočítává relevanci podle frekvence vyhledávaného termínu a počtu odkazů na stránku nabízí také možnost řazení podle data podobnost s Google Scholar Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010

21 Světové zdroje pro šedou literaturu CORDIS poskytuje široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU.CORDIS CERN nukleární výzkumCERN NTIS technické informaceNTIS VTRC centrum vědecko-technických informacíVTRC Business reference services -zprávy z oblsti ekonomie, obchodu a právaBusiness reference services CERIST centrum vědeckých a technických informacíCERIST XXX E-Print Archive Archiv preprintových dokumentů z oblasti přírodních vědXXX E-Print Archive E-print Network vyhledávání v šedých bázíchE-print Network Scientific preprints – výběr bází šedé literaturyScientific preprints Odkazy na světové báze šedé literatury: http://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.phphttp://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.php Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 conference papers/ conference papers index konkrétní země, instituce, plné texty Pozor na relevanci odkazů!

22 DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST Mgr. Irena Sovadinová, sovadinova@knihovna.utb.cz Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google