Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Vysoká správní škola v Bielsku-Białé

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Vysoká správní škola v Bielsku-Białé"— Transkript prezentace:

1 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

2 Vysoká správní škola v Bielsku-Białé

3 Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi. Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej Studia podyplomowe Rozwój Źródeł Ludzkich Śląska Czesko-Polskiego

4 Správa a řízení přeshrničních projektů Specialista pro polsko- českou spolupráce Postgraduální studium Rozvoj lidských zdrojů česko- polského Slezska

5 W prezentacji… Koncepcja programu studiów podyplomowych Struktura programu Efekty kształcenia Profil absolwenta Wymiar regionalny 5

6 V prezentaci Koncepce programu postgraduálního studia Struktura programu Výsledky vzdělávání Profil absolventa Regionální rozměr 6

7 Koncepcja programu (1) Cel studiów przygotowanie zawodowe grupy animatorów regionalnych, którzy działając w różnych sektorach i w ramach różnych organizacji, będą zdolni inicjować i realizować różnorodne przedsięwzięcia na obszarze Euroregionów polsko-czeskich. Stworzenie personalnej oraz organizacyjnej sieci współpracy transgranicznej. 7

8 Koncepce programu (1) Cíl programu odborná příprava skupiny regionálních animátorů, kteří budou působit v různých sektorech a rámci různých organizací, budou schopní iniciovat a realizovat různorodé záměry na územích polsko- českých Euroregionů. Tvorba personální a organizační sítí pro přeshraniční spolupráci. 8

9 Koncepcja programu (2) Program adresowany do wszystkich trzech sektorów: publicznego, prywatnego i poza- rządowego Uwspólnienie wiedzy i doświadczenia Uczestnicy pochodzą z rozmaitych branż: samorząd edukacja organizacje społeczne przemysł i inne. 9

10 Koncepce programu (2) Program je určen všem třem sektorům: veřejnému, soukromému a mimovládnímu Společné vlastnění a využívání vědomostí a zkušeností Účastníci pocházejí z různých odvětví: samospráva edukace společenské organizace průmysl a jiné. 10

11 Koncepcja programu (3) Program studiów nie skupia się wyłącznie na wiedzy, chociaż będzie to istotny element Wiedza Umiejętności Kompetencje międzykulturowe 11

12 Koncepce programu (3) Program studium není soustředěn pouze na vědomosti, bude to však důležitý element Vědomosti Dovednosti Mezikulturní kompetence 12

13 Struktura programu (1) Trzy grupy przedmiotów: Regionalistyczne Kompetencyjne Doradztwo zawodowe 13

14 Struktura programu (1) Tři skupiný předmětů Regionalistické Kompetenční Pracovní poradenství 14

15 Struktura programu (2) Grupa przedmiotów regionalistycznych: Aktywizacja możliwości rozwoju przedsiębiorczości w warunkach Euroregionu Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki Euroregionu Elementy kultury Euroregionu Zmiany w społeczności lokalnej (powiatu, regionu, Euroregionu) Analiza rynku turystycznego Euroregionu Podstawy prawne czeskiego i polskiego systemu gospodarki (turystyki) 15

16 Struktura programu (2) Skupina regionalistických předmětů: Aktivizace možností rozvoje podnikání v podmínkách Euroregionu Změny v místním společenství (okres, region, Euroregion) Analýza turistického trhu v Euroregionu Právní základy polského a českého hospodářství (cestovního ruchu) 16

17 Struktura programu (3) Przedmioty kompetencyjne Strategia organizacji Podstawy przedsiębiorczości Zarządzanie zasobami ludzkimi Podstawy psychologii z elementami psychologii pracy Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Seminarium i superwizja indywidualnej pracy studenta Zajęcia praktyczne – superwizowane 17

18 Struktura programu (3) Kompetenční předměty Strategie organizace Základy podnikání Řízení lidských zdrojů Základy psychologie s elementy psychologie práce Diplomatický protokol a etiketa v byznysu Seminář a supervize individuální práci studenta Praktické cvičení - suprvizované 18

19 Struktura programu (4) Grupa doradztwo zawodowe Prawne uwarunkowania mobilności zawodowej Euroregionu Orientacja i poradnictwo zawodowe w Euroregionie Metodyka doradztwa zawodowego Specjalistyczne doradztwo zawodowe Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w procesach doradztwa zawodowego Trening umiejętności psychospołecznych w doradztwie zawodowym 19

20 Struktura programu (4) Skupina pracovní poredenství Právní podminění pracovní mobility v Euroregionu Orientace a pracovní poredenství v Euroregionu Metodika pracovního poredenství Odborné pracovní poredenství Získávání a zpracovávání informací v procesech pracovního poradenství Trénink psychosociálních schopnosti v pracovním poradenství 20

21 Efekty kształcenia (1) Wiedza sytuacja społeczno-gospodarcza Euroregionu w różnych aspektach Kultura w euroregionie 21

22 Výsledky vzdělávání (1) Vědomosti sociálně-hospodářská situace Euroregionu v různých aspektech Kultura v Euroregionu 22

23 Efekty kształcenia (2) Umiejętności organizacyjno-zarządcze Planowanie strategiczne Przygotowanie i zarządzanie projektem Realizacja projektów doradztwa zawodowego 23

24 Výsledky vzdělávání (2) Organizačno-správní schopnosti Strategické plánování Příprava a řízení projektu Realizace projektů pracovního poradenství¨ 24

25 Efekty kształcenia (3) Kompetencje międzykulturowe Świadomość specyfiki działań międzykulturowych Zdolność komunikacji międzykulturowej 25

26 Výsledky vzdělávání (3) Mezikulturní kompetence Uvědomiení specifiky mezikulturních činností Schopnost mezikulturní komunikace 26

27 Profil absolwenta Osoba zainteresowana życiem regionu zdolna do wypracowania, proponowania i realizacji działań transregionalnych, wyposażona w instrumenty analityczne, organizacyjne i zarządcze, o dużym doświadczeniu zawodowym ale i bogatej perspektywie nastawiona na przyszłość, zdolna do planowania działań Świadoma aspektów międzykulturowych współpracy 27

28 Profil absolventa Osoba, která se zabývá životem regionu je schopna vypracovat, navrhovat a realizovat přeshraniční činnosti vybavena analytikými organizačními a správními nástroje s velkými pracovními zkušenosti a bohatou perspektivou zaměřena na budoucnost, schopna plánovat činnosti uvědomuje si mezikulturní aspekty spolupráce 28

29 Wymiar regionalny Cegiełka w procesie integracji europejskiej Wzmocnienie niezwykle ważnego i dynamicznego regionu transgranicznego w Europie Środkowej i w Unii Europejskiej 29

30 Regionální rozměr Cihlička v procesu evropské integrace Posilnění velmi důležitého a dynamického přeshraničního regionu ve Střední Evropě a v Evropské unii. 30

31 Dziękuję za uwagę dr Artur Kasza

32 Děkuji za pozornost dr Artur Kasza


Stáhnout ppt "Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Vysoká správní škola v Bielsku-Białé"

Podobné prezentace


Reklamy Google