Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P L Z E Ň Evropské hlavní město kultury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P L Z E Ň Evropské hlavní město kultury"— Transkript prezentace:

1 P L Z E Ň 2 0 1 5 Evropské hlavní město kultury
Europäische Kulturhauptstadt S T R U K T U R A A Z A P O J E N Í DO P R O G R A M U S t r u k t u r u n d E i n b i n d u n g i n d a s P r o g r a m m

2 ERFOLGREICHE BEWERBUNG
VÍTĚZNÁ PŘIHLÁŠKA ERFOLGREICHE BEWERBUNG TITUL EHMK 2015 DER EKH 2015-TITEL ROK 2015 DAS JAHR 2015 PLZEŇ jako EVROPSKÁ KULTURNÍ METROPOLE PO ROCE 2015 PILSEN ALS EUROPÄISCHE KULTURMETROPOLE NACH 2015 OBYVATELÉ MĚSTA STADTBEWOHNER

3 S T R U K T U R A P R O G R A M U TÉMATA 4 hlavní programové proudy
1. Umění a technologie 2. Vztahy a city 3. Transit a menšiny 4. Příběhy a prameny

4 und des Pilsner Kreises
Die S T R U K T U R des P R O G R A M M S THEMEN Die 4 Hauptgruppen des Programms PROJEKTE aus der Bewerbung BANK des KREATIVEN KAPITALS FINANZIERUNGS- GRANTS der Stadt Pilsen und des Pilsner Kreises BEGLEIT- PROGRAMM PARTIZIPATION In Zusammenarbeit mit KULTUR-EINRICHTUNGEN u. der ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG REGION PLZEŇSKO HAUPT- 1. Kunst und Technologie 2. Bezüge und Gefühle 3. Transit und Minderheiten 4. Geschichten und Quellen

5 HLAVNÍ PROGRAM Hauptprogramm město / Stadt SYSTÉMOVÁ STAVBA PROGRAMU
/ve městě i regionu/ AUFBAU DES PROGRAMMS /in Stadt und Region/ HLAVNÍ PROGRAM Hauptprogramm spolupráce – evropský rozměr otevřené výzvy přímá mezinárodní Offene Aufforderungen Direkte internationale Zusammenarbeit – europäische Dimension ŠPIČKA Spitze KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA Kulturinstitutionen Verwaltung BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU Bank des kreativen Kapitals DOPROVODNÝ PROGRAM BEGLEITPROGRAMM PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY Projekte aus der Anmeldung P A R T I C I P A C E / P A R T I Z I P A T I O N přímá spolupráce Direkte Zusammenarbeit sociální internetová platforma pro individuální i firemní vstup do programu Soziale Internet-Plattform für individuellen und Firmeneinstieg ins Programm otevřeno všem, kdo chtějí podpořit svým potenciálem EHMK 2015 Für alle, die EKH 2015 mit ihrem Potential unter- stützen wollen otevřené výzvy a spolupráce Offene Aufforderungen und Zusammen- arbeit město / Stadt Region

6 HLAVNÍ PROGRAM Hauptprogramm ROZSAH PROGRAMU 2011 - 2015
kvalifikovaný odhad pro město i region PROGRAMMUMFANG 2011 – 2015 Qualifizierte Schätzung für Stadt und Region ŠPIČKA Spitze KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA Kulturinstitutionen Verwaltung BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU Bank des kreativen Kapitals DOPROVODNÝ PROGRAM BEGLEITPROGRAMM PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY Projekte aus der Anmeldung P A R T I C I P A C E / P A R T I Z I P A T I O N 200 projektů 85 projektů 95 projektů 374 projektů 276 projektů 1.030 projektů

7 HLAVNÍ programové PROUDY – Hauptprogrammbereiche 1. 2. 3. 4. 5.
DRAMATURGIE PROGRAMU Programm-DRAMATURGIE HLAVNÍ programové PROUDY – Hauptprogrammbereiche 1. UMĚNÍ A TECHNOLOGIE Kunst und Technologie 2. VZTAHY A CITY Bezüge und Gefühle 3. TRANSIT A MENŠINY Transit und Minderheiten 4. PŘÍBĚHY A PRAMENY Geschichten und Quellen 5. SVĚTOVAR ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ Westböhmisches Barock Land Art Industrielles Erbe Region město Stadt 7

8 R E G I O N Á L N Í P R O G R A M O V É L I N I E R e g i o n a l e P r o g r a m m l i n i e ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ Westböhmisches Barock Land Art Industrielles Erbe

9 ZÁPADOČESKÉ BAROKO Westböhmisches Barock
od drobné sakrální architektury k Santinimu Aichlovi von der feinen Sakralarchitektur bis zu Santini-Aichel 9

10 LAND ART obnova míst umění v krajině vzkříšení poutních cest
Erneuerung von Orten Kunst in der Landschaft Wiederbelebung von Wanderwegen LAND ART 10

11 INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ INDUSTRIELLES ERBE
11

12 Majáky Cesty Síť 2015 / Synapsis Autobus bláznů
NÁSTROJE TVORBY PROGRAMU PRO REGION Instrumente zur Programmgestaltung für die Region Majáky Cesty Síť 2015 / Synapsis Autobus bláznů Leuchttürme Wege Netz 2015 / Synapsis Bus der Narren Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie 12

13 PARTICIPACE - zapojení obyvatel Partizipation - Bürger-Einbindung
vytvořit platformu pro komunikaci nabízet otevřený prostor, v němž budou moci obyvatelé města uplatnit a prezentovat svoje dovednosti a schopnosti motivovat obyvatele ke společenské odpovědnosti a k vytváření komunity eine Kommunikations-Plattform zu schaffen einen offenen Raum zu bieten, in dem die Einwohner der Stadt ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Geltung bringen und präsentieren können die Einwohner zu einer gemeinsamen Verantwortung und dem Schaffen einer Gemeinschaft zu motivieren 13

14 PARTICIPACE - zapojení obyvatel Partizipation - Bürger-Einbindung
umožnit lidem, aby rozvíjeli svůj tvořivý potenciál bez obvyklých hodnotících schémat, uplatňovaných ve škole a bez kritérií, kladených na profesionální uměleckou práci přispět k profesionalizaci neziskových organizací, působících v kultuře a v souvisejících oblastech den Menschen zu ermöglichen, ihr schöpferisches Potential abseits herkömmlicher schulischer Bewertungsschemata zu entwickeln und ohne die Kriterien, die an professionelle künstlerische Arbeit gestellt werden zur Professionalisierung gemeinnütziger Organisationen, die im Bereich Kultur und benachbarten Sparten tätig sind, beizutragen 14

15 Instrumente der Partizipation
Nástroje participace Instrumente der Partizipation zapojení prostřednictvím dobrovolné práce (všechny sociální a věkové skupiny, včetně firemního dobrovolnictví) členství v Klubu strážných andělů Einbindung mittels freiwilliger Arbeit (alle sozialen und Altersgruppen, einschließlich Firmenfreiwilligen) Mitglied im „Klub der Schutzengel“ 15

16 Instrumente der Partizipation
Nástroje participace Instrumente der Partizipation formou vlastního projektu participativního charakteru v přípravných letech nebo v rámci programu v roce (tematické okruhy budou součástí vypisovaných jednoletých grantů OK MMP a Otevřených výzev společnosti Plzeň 2015) v rámci doprovodného programu in Form eines eigenes Projekts mit Partizipationscharakter in den Vorbereitungsjahren oder im Rahmen des Programms im Jahre 2015 (Themenbereiche sind Bestandteil der ausgeschriebenen einjährigen Zuschüsse OK MMP und der Offenen Ausschreibungen der Gesellschaft Plzeň 2015) im Rahmen des Begleitprogramms 16

17 JEDER KANN SICH IN DIE PROGRAMMGESTALTUNG EINBRINGEN!
KAŽDÝ SE MŮŽE ZAPOJIT DO TVORBY PROGRAMU! KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA NEZISKOVÝ SEKTOR SOUKROMÝ SEKTOR JEDNOTLIVCI JEDER KANN SICH IN DIE PROGRAMMGESTALTUNG EINBRINGEN! KULTURINSTITUTIONEN ÖFFENTLICHE VERWALTUNG GEMEINNÜTZIGER SEKTOR PRIVATER SEKTOR EINZELPERSONEN 17

18 D A N K E für Ihre Aufmerksamkeit!
D Ě K U J E M E za pozornost! D A N K E für Ihre Aufmerksamkeit! Mgr. Tomáš Froyda Ř e d i t e l / L e i t e r d e s P r o j e k t s P l z e ň Mgr. Yvona Kreuzmannová U m ě l e c k á ř e d i t e l k a / k ü n s t l e r i s c h e L e i t e r i n


Stáhnout ppt "P L Z E Ň Evropské hlavní město kultury"

Podobné prezentace


Reklamy Google