Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost v chemických areálech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost v chemických areálech"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost v chemických areálech

2 Legislativa EU Směrnice Rady 89/391/EHS - o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doplněno viz. směrnice 91/383/EHS, změněná nařízením (ES) č. 1882/2003 a směrnicí 2007/30/ES Směrnice 1999/92/ES - o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu, patnáctá  samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS ve znění směrnice 2007/30/ES Směrnice Rady 98/24/ES - o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS ve znění směrnice 2007/30/ES. Provedení směrnice viz. "Ostatní dokumenty v EU k BOZP" - "Bezpečnost pracovníků". Směrnice Rady 89/656/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, třetí samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS ve znění směrnice 2007/30/ES Směrnice 2001/45/ES - pozměňující směrnici 89/655/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na pracovní zařízení, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 89/391/EHS ve znění směrnice 2007/30/ES   Směrnice 89/686/EHS - o sbližování zákonů týkajících se osobních ochranných prostředků, změněno směrnicemi 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES  Směrnice Rady 96/82/ES SEVESO II, směrnice řešící prevence závažné havárie doplněná směrnicí Rady 2003/105/EC

3 Implementace legislativou v ČR
ZP č.262/2006 Sb. ve znění Z č.362/2007 Sb., zákon č.309/2006 Sb.NV č. 361/2007 Sb. NV č.592/2006 Sb. zákon č.309/2006 Sb. NV. č.406/2004 Sb. zákon č.309/2006 Sb. NV č. 361/2007 Sb. ZP č.262/2006 Sb. ve znění 362/2007Sb. NV č.148/2006 Sb.  a NV č.495/2001 Sb. NV č.362/2005 Sb. zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů NVč.21/2003 Sb. Zákon č. 59/2006Sb. Směrnice Rady 89/391/EHS - o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Směrnice 1999/92/ES - o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu Směrnice Rady 98/24/ES - o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli Směrnice Rady 89/656/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků Směrnice 2001/45/ES - pozměňující směrnici 89/655/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na pracovní zařízení Směrnice 89/686/EHS - o sbližování zákonů týkajících se osobních ochranných prostředků, změněno směrnicemi Směrnice Rady 96/82/ES SEVESO II, směrnice řešící prevence závažné havárie

4 Úloha SPD ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Svaz průmyslu a dopravy České republiky je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. Je členem: IOE - International Organization of Employers BUSINESSEUROPE - Confederation of European Business BIAC - Business and Industry Advisory Committee to OECD V rámci SPD ČR pracuje Komise BOZP Sdružuje 29 odvětvových svazů a ve spolupráci s nimi zastupuje 1423 firem a společností Členem SPD ČR je Svaz chemického průmyslu ČR, který zastupuje 86 firem a společností

5 Úloha SCHP Sdružuje organizace z oblasti chemického, gumárenského a farmaceutického průmyslu ČR. V roce 1994 byl v rámci Svazu chemického průmyslu založen další svaz, a sice Asociace výrobců nátěrových hmot ČR, a v roce 1997 vstoupila jako přidružený člen Česká asociace výrobců technických plynů a v roce 1998 byla ustanovena Sekce chemických obchodníků a distributorů a je členem FECC. Činnost SCHP ČR zaměřena především dvěma směry: aktivní podporu podnikatelských zájmů členských společností v České republice, podporu a zapojování českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, zastupování společností při jednání se správními úřady a na přenos veškerých dostupných ekonomických, legislativních a technických informací svým členským organizacím. zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých, sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s orgány státní správy. SCHP ČR spolupracuje v rámci České republiky se Svazem průmyslu a dopravy, jehož je členem a s dalšími organizacemi, sdružujícími společnosti různých oborů chemické výroby, jako jsou Svaz zpracovatelů plastů, Česká asociace farmaceutických firem, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a Česká asociace výrobců mýdel a detergentů.

6 Úloha velkých chemických firem a korporací
Správa chemických areálů a zajištění dodržení legislativních podmínek v oblastech HSE Úzká spolupráce s regiony v oblasti prevence závažných havárií a řešení mimořádných událostí v oblastech HSE včetně úniků do životního prostředí. Vytvářením jednotných pravidel v rámci areálů, jejich implementací a kontrolou zvyšovat úroveň BOZP u svých dodavatelů a kontraktorů. Tímto způsobem ovlivňovat a trvale zvyšovat úroveň bezpečnosti v rámci regionu. Formou podmínek stanovených prostřednictvím výběrových řízení a obchodními smlouvami stanovit požadavky na bezpečnost, které musí být v rámci areálu standardně dodržovány. Za tímto účelem zajistit bezplatné poradenství. Vytvářet areálové výbory pro bezpečnost a jejich prostřednictvím zajišťovat oboustranný tok informací v oblasti bezpečnosti, spolupracovat se zástupci státní správy a se státním dozorem. V oblasti bezpečnosti efektivně spolupracovat se zástupci zaměstnanců.

7 Co považujeme za bezpečnost
„Bezpečnost nelze zúženě vnímat pouze jako bezpečnost při práci, ale jako integrovaný systém legislativních povinností zahrnující: ·              bezpečnost práce ·              bezpečnost technických zařízení ·              požární ochranu ·              havarijní prevenci ·              ochranu pracovního a životního prostředí ·              ochranu majetku a teritoria ·              krizové řízení a risk management

8 Oblasti zájmu řízení bezpečnosti
Člověk Výběr, příprava na výkon práce, doškolování, ověřování znalostí Kontrola výkonu práce, dodržování podmínek bezpečné práce Motivace zaměstnance k bezchybné činnost, bezpečné práci, sebekontrole a spolupráci s pracovním kolektivem Technika Projektování Výstavba, příprava k provozu, testování a zkoušky, uvedení do provozu Provozování, standardní a zvláštní režimy provozu, příprava na řešení mimořádných událostí, udržování zařízení, dodržování standardů Ukončení provozu Demontáž a likvidace zařízení Organizace Interní legislativa a dokumentace Systém vyhledávání a eliminace rizik Zavedení, udržování a zlepšování systému řízení bezpečnosti včetně zvládnutí mimořádných událostí

9 Základní prvky řízení bezpečnosti
Neustálé zlepšování Politika Plánování Přezkoumání vedením Zavedení a provoz Kontrola a nápravná opatření

10 Unipetrol,a.s. UNIPETROL je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České republice a jeden z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě. Od roku 2005 je součástí největší rafinérské a petrochemické skupiny ve střední Evropě, PKN ORLEN. Poslání UNIPETROLU Zpracování surové ropy a velkoobchod Petrochemická výroba a prodej Maloobchodní prodej motorových paliv Skupina UNIPETROL rafinérie s celkovou roční kapacitou 5,5 milionu tun a navazující petrochemickou výrobou Více než 330 čerpacích stanic Zhruba 4500 zaměstnanců Součást PKN ORLEN Group od roku 2005

11 Schema

12 Certifikace

13 Výsledky- Results Porovnání úrazové četnosti- počet úrazů s absencí na 100 zaměstnanců ( number LTI /100employees) Comparsion Lost Time Injury Rate in Unipetrol Group

14 Výsledky - Results Vývoj úrazové četnosti- počet úrazů s absencí na 100 zaměstnanců ( number LTI /100 employees) a vývoj frekvence pracovních úrazů ( počet pracovních úrazů (LTI) / milion odpracovaných hodin

15 Výsledky - Results Porovnání četnosti pracovních úrazů
podle oblastí v ČR s výrobními firmami UNIPETROL (počet pracovních úrazů s absencí na 100 zaměstnanců) Comparsion Lost Time Injury rate according branches in Czech Republic with UNIPETROL production units (number LTI / 100 employees)

16 Výsledky - Results Comparsion Lost Time Injury Rate Evropean states
(manufactoring and chemical industry) with UNIPETROL production units (number LTI / 100 employees)

17 Jak pokračovat ve zvyšování úrovně bezpečnosti - aktivity směrem ke státní správě
Ve spolupráci se SPD ČR a SCHP ČR a prostřednictvím jejich komisí          Vytvořit aktivní, dynamický a motivující systém úrazového pojištění. Jeho výnos by měl být cíleně rozdělován do oblastí servisu, služeb a pomoci jeho účastníkům. Celý systém zajišťování bezpečnosti by měl být v rámci státu vnímán a realizován jako integrovaný proces. Tomu musí odpovídat struktura státní legislativy, struktura státního dozoru, systém spolupráce zainteresovaných ministerstev, systém posuzování a hodnocení firem v rámci úrazového pojištění. Státní legislativa v oblasti bezpečnosti by měla respektovat integrovanou bezpečnost jako ucelenou oblast. Legislativa musí být systémově ucelená, přehledná a co nejjednodušší. Orgány a organizace státní správy by měly být efektivně zapojeny do informačních systému sloužících potřebám zaměstnavatelů, zaměstnanců a občanů v dané oblasti. Vytvořit nosné osvětové a informační programy k propagaci bezpečnosti pro všechny věkové kategorie občanů. Důraz dále klást na děti a mladé lidi v rámci jejich přípravy na zaměstnání.

18 Jak pokračovat ve zvyšování úrovně bezpečnosti - aktivity směrem k činnostem velkých společností
Podporovat vznik a činnost areálových výborů se zaměřením na oblasti bezpečnosti, jejich prostřednictvím zajišťovat přístup k důležitým informacím v konkrétním areálu, koordinovat tak činnosti výrobních a údržbářských firem a společností Systém firemní legislativy zefektivňovat a směřovat ke skupinám konkrétních zaměstnanců vč. zaměstnanců externích firem. ( moto – zaměstnanci musí dokonale znát ty podmínky a požadavky, které se jich týkají ) Využívat motivačních systémů pozitivní i negativní motivace k ovlivňování chování kmenových zaměstnanců i zaměstnanců externích firem a kontraktorů. V rámci areálů zajišťovat poradenské a informační činnosti v oblasti bezpečnosti, úzce spolupracovat v oblasti informací se státní správou a koordinovat činnosti při nácviku a řešení mimořádných událostí. Zkvalitňovat školící a informační systémy pro kmenové zaměstnance a zaměstnance externích firem a společností. Důslednou kontrolní činností zajišťovat plnění stanovených podmínek v rámci areálů, trvale spolupracovat s orgány a organizacemi státní správy.-

19 Děkuji za pozornost Thank You for Your Personal Attention.
Unipetrol


Stáhnout ppt "Bezpečnost v chemických areálech"

Podobné prezentace


Reklamy Google