Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování regionálního školství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování regionálního školství"— Transkript prezentace:

1 Financování regionálního školství

2 Financování školství V převážné míře z veřejných rozpočtů, snaha o vícezdrojové financování Kapitola 333 – % celkových výdajů státního rozpočtu, 98 % příjmů z rozpočtu EU a EHP/Norsko Neinvestiční výdaje – náklady na mzdy a odvody s nimi spojené, na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, další vzdělávání pracovníků a činnosti související s rozvojem škol (ústřední rozpočet)

3 Legislativní předpisy
Hospodaření dle zákona o státním rozpočtu Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, č.306/1999, o poskytování dotací soukromým školám, 111/1998 Sb., o vysokých školách, č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy…, zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

4 Principy financování Normativní financování – jednotkové neinvestiční výdaje (normativy), Investiční výdaje nenormativně (vždy zřizovateli) Závazné limity objemu mzdových prostředků a limity pro počet zaměstnanců

5 Financování regionálního školství
Republikové normativy – výše výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby Objem výdajů - celková výše přímých neinvestičních výdajů – mzdové prostředky, ostatní neinvestiční výdaje. Finanční prostředky na rozvojové programy (§ 163 školského zákona)

6 Krajské normativy Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Vlastní soustava normativů NV/1 výkon v jednotlivých oborech, typech, druzích škol…(vyhláška MŠMT) Soukromé školy – stanoveno MŠMT

7 Výchozí.. (§161 šz) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji Rámcové vzdělávací programy nebo akreditované vzdělávací programy Rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti. Naplněnost tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách a školských zařízení

8 Krajské normativy Jednotka výkonu (§ 1)
Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů - průměrný počet jednotek připadajícího na 1 pedagogického pracovníka (Np) průměrný počet jednotek připadajícího na nepedagogického pracovníka (No) Průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp) Průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po) Průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV) Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

9 Krajský normativ Základní částka + příplatek
U VOŠ – pro jednotlivé vzdělávací programy, střední vzdělání s výučním listem Teoretické a praktické vyučování Nižší a vyšší stupeň gymnázia Jednotlivé formy vzdělávání

10 Příplatky §3, odst.6 1 dítě, žák, student se zdravotním postižením
Podle druhů zdravotního postižení Průměrná výše v uplynulém kalendářním roce.

11

12 Financování soukromých škol
Školský zákon neobsahuje pojem soukromá škola Právní formy (1995 ops, 2004 špo) Zařazení do školského rejstříku! Financování neinvestičních výdajů + běžných provozních neinvestičních výdajů x Investiční výdaje – zřizovatel Smlouvy s KÚ, čtvrtletně Normativy stanoveny MŠMT (+ příplatky na žáky se SVP) Zákon o poskytování dotací soukromým školám (Zákon 306/1999 Sb.) Základní x zvýšená dotace

13 Smlouva o poskytnutí dotace
Povinné náležitosti žádosti Další povinnosti: Vyúčtování dotace, výroční zprava, rozbor hospodaření % podíl z normativu

14

15 Finanční podpora rodin
Zdravotní pojištění do 26 let hrazeno státem. Přídavky na dítě – na základě příjmové situace a věku dítěte. Sleva na dani Slevy na žákovském (studentském) jízdném (6-15 let 37,5 %, 15 – 26 let nejvýše 75 %. Žákům prvních ročníků – základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč (žákům se spec potřebami) Bezplatné poskytování učebnic (Seznam učebnic).

16 Neinvestiční výdaje na Rgš

17 Republikové normativy (2010)

18 Republikové normativy

19 Rozpočet MŠMT 2008 Kapitola 333
Výdaje 119,2 mld Kč (snížení vlivem změny) Příjmy 3, 3 mld Kč 72 mld Kč školám a školským zařízením (obce,kraje DSO) (29,5 kraje, 42,5 obce) 3,9 mld. SZ (589 subjektů) Rozvojové programy 652 mil. Investiční finanční prostředky 10,99 mil mil (OPVK) Provozní dotace církevním školám + rozvojové programy 953 mil.

20 Výdaje na regionální školství (2008)
109 mld Kč (MŠMT 75 %) 90 % neinvestiční výdaje 3 % HDP Základní vzdělávání 45,1 %, střední a vyšší (30,5 %), předškolní 12,8 %

21

22

23

24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Financování regionálního školství"

Podobné prezentace


Reklamy Google