Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklady pro hodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklady pro hodnocení"— Transkript prezentace:

1 Podklady pro hodnocení
Soustavné sledování výkonu žáka v průběhu vyučování Prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, grafické, písemné) Analýza výsledků různých aktivit žáka se zaměřením na manuální zručnost, úroveň sebeobsluhy, samostatnost a sociální vyspělost Konzultace s ostatními učiteli, vychovateli, pracovníky SPC Žáci vyučováni dle ŠVP jsou hodnoceni dle míry plnění školních výstupů. Žáci jsou hodnoceni s ohledem na typ, kombinaci a stupeň postižení i vzhledem k individuální charakteristice a okolnosti výkonu.

2 Dělení hodnocení Hodnocení průběžné – během školního roku
Hodnocení celkové – čtvrtletní, pololetní, na konci školního roku

3 Hodnocení průběžné Průběžné hodnocení se uplatňuje při hodnocení
dílčích výsledků a projevů žáka. Užití průběžného hodnocení: Komunitní kruhy v rámci třídních systémů – sebehodnocení žáků, vzájemné hodnocení, žákovské portfolio V rámci projektových dnů, školních akcí a soutěží jsou žáci hodnoceni především porovnáváním výsledků V průběhu vyučování po každé vykonané činnosti – slovní zhodnocení, do žákovské knížky Žákovské portfolio v rámci sebehodnocení žáků – žák si zakládá výtvory, které se mu podařily.

4 Průběžné hodnocení do žákovské knížky:

5 Známky a obrázky zaznamenávané v žákovské knížce představují uvedené slovní hodnocení.

6 Symbolizace hodnocení v sešitě

7 Hodnocení celkové Při celkovém hodnocení je žák ZŠS hodnocen
širším slovním hodnocením. Čtvrtletní Pololetní Na konci školního roku Hodnocení vychází z plnění či neplnění školních výstupů s ohledem na individuální charakteristiku žáků, druh a stupeň postižení. Ve čtvrtletí je žákům do ŽK dozadu napsáno krátké hodnocení. Snažíme se pořádat rodičovské schůzky, avšak ze strany rodičů není zájem.

8 Příklady rozšířeného slovního hodnocení v pololetí a na konci školního roku: Širší slovní hodnocení dokáže lépe postihnout individuální pokrok každého žáka a poskytuje celistvější informace o silných a slabých stránkách jeho výkonu.

9 Rozšířené slovní hodnocení
Slovní hodnocení předmětu Hudební výchova – 6. ročník (druhé období) zpívá intonačně správně, ale artikulačně méně srozumitelně naučené písně dokáže rozlišit hudební zvuk (klavír) od nehudebního (cinkání klíči); určí, odkud zvuk přichází v některých písních stále nezvládá správné dýchání, artikuluje méně zřetelně vzhledem k řečové vadě dokáže se již soustředit při krátkých skladbách, které jej zaujmou podle zvuku, názoru pojmenuje (přiřadí daný symbol) k Orffovu nástroji a zahraje na něj jednoduchý doprovod k písni zvládl s menšími pohybovými obtížemi jednoduché tanečky a taneční hry

10 Slovní hodnocení předmětu – věcné učení (3. ročník)
řekne pouze své jméno a příjmení, další údaje o bydlišti sdělí jen s nápovědou pod stálým dohledem se orientuje jen v nejbližším okolí školy (ulice u školy) v bydlišti se orientuje jen u vlastního domu (zahrada, sousední domy) musí být pod stálým dohledem, neboť ještě nedodržuje všechna pravidla bezpečnosti při cestě do školy pouze s pomocí rozliší stáří a role rodinných příslušníků jmenuje pouze učitele, kteří učí v jeho třídě, a paní družinářku; s nápovědou pojmenuje pracovníky školy podle jejich činnosti (kuchařka, uklizečka…) umí sám poprosit, poděkovat, vyřízení jednoduchého vzkazu mu činí potíže s pomocí návodných obrázků a otázek pojmenuje lidské činnosti z prostředí rodiny a školy je stále nezralý v komunikaci s neznámými lidmi (zdraví cizí lidi na ulici) podle obrázků a za pomoci rozliší a pojmenuje jevy a děje v přírodě (noc, den, prší, sněží, léto, jaro…) při jmenování dnů v týdnu občas chybuje, určit den v týdnu bez pomoci nezvládl

11 Člověk a příroda – 9. ročník (základy z fyziky)
na názorném příkladu určí, zda je těleso v pohybu či v klidu vzhledem k jinému tělesu rozezná s pomocí názorné ilustrace zdroje tepla bez potíží pozná zdroje a směr zvuku (voda, zvonek, siréna) pouze na jednoduchých příkladech a za pomoci otázek jmenuje skupenství daných látek (voda, led, pára…) vypráví s nápovědnými otázkami o škodlivosti nadměrného hluku na zdraví člověka jednoslovně a s pomocí názorných otázek odpovídá na otázky týkající se tepelných zdrojů dokáže jen s pomocí ilustrací ukázat a odpovědět, jaké jsou zdroje tepla vyjmenuje jen některé zásady bezpečnosti práce s elektrickými přístroji, a to ještě s pomocí návodných otázek najde na zjednodušené ilustraci Zemi, Slunce, Měsíc, důsledky pohybu planety Země opakuje jen mechanicky, nechápe je

12 Slovní hodnocení předmětu Smyslová výchova
třídí předměty podle tvaru, barvy třídí s pomocí skládá kostky na sebe a ukládá je do krabice třídí obrázky, předměty denní potřeby s občasnou pomocí, odliší obrázek od reálného předmětu vyjmenuje členy širší rodiny (babička, teta), zná učitelku a asistentku jménem rukama ne zcela přesně napodobí předvedený jednoduchý pohyb (zvednutí ruky) pozná zvuky domácích zvířat, některé i napodobí sdělí potřebu na WC, zvládne přípravu na stolování s dohledem podle hmatu rozliší pouze velmi odlišné předměty (míč – plyšová hračka) orientuje se ve třídě a na pracovní ploše, chybuje v pojmech nahoře – dole rozezná podle chuti sladký – slaný Hodnocení žáků s kombinovaným a těžkým postižením vychází z OVP, očekávané výstupy jsou pomocná vodítka při jeho tvorbě.

13 Slovní hodnocení předmětu Hudební výchova – 2. ročník
stále nezvládl správné držení těla a dýchání při zpěvu rozezná hlas svého učitele a adekvátně na něj reaguje pozitivně reaguje na zpěv; píseň se snaží s artikulačními obtížemi reprodukovat a vnímá pozitivně rytmus kladně vnímá libé melodie, klidný rytmus v krátkém časovém úseku

14 Slovní hodnocení předmětu Pracovní výchova
sám se svlékne a oblékne, občas chybuje ve správném obutí obuvi, dodržuje čistotu při stolování, při jídle používá příbor a po jídle si samostatně uklidí své místo samostatně navléká korálky, pracuje podle jednoduchého návodu, ale musí být kontrolován vystřihne jednoduchý tvar z papíru, vymodeluje hada skládá jednoduché puzzle, postaví komín z kostek pod dohledem zalije květiny ve třídě, na zahradě používá hrábě podílí se na jednoduchých pracovních činnostech (zametání podlahy) pod dohledem připraví čaj

15 Vysvědčení 1. Po projednání hodnocení po pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném tiskopisu. Škola vydá na konci prvního pololetí žákovi opis vysvědčení a na konci školního roku žák obdrží originál vysvědčení, kde bude zaznamenáno i první pololetí. 2. Na vysvědčení se uvádí klasifikace chování žáka, prospěch z povinných předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku, hodnocení práce v zájmových kroužcích, kladná výchovná opatření a celkový prospěch. 3. Celkový prospěch, celkové hodnocení se vyjadřuje vždy slovně a skloňuje se (prospěl / prospěla). 4. Chování žáků se hodnotí podle stupnice. Pracujeme v programu ON LINE.

16 Vyplňování vysvědčení
Žáci základní školy speciální jsou na vysvědčení hodnoceni pouze širším slovním hodnocením. Na první straně vysvědčení se k předmětu zapíše „hodnocen slovně / hodnocena slovně“ a na vnitřní straně tiskopisu se uvede širší slovní hodnocení pro jednotlivé předměty. Chování žáků se hodnotí podle stupnice na čtvrté stránce tiskopisu vysvědčení. Motivující hodnocení chování může vyučující provést i širším slovním hodnocením na vnitřní stránce dvojlistu tiskopisu vysvědčení. Žákovi ročníku se na vysvědčení zaznamenává postup do vyššího ročníku školy. Po ukončení povinné devítileté školní docházky se na vysvědčení zaznamenává: „Žák splnil povinnou devítiletou školní docházku.“. Po ukončení desetileté docházky se na vysvědčení zaznamenává: „Žák ukončil školní docházku v základní škole speciální.“. Výhodou širšího slovního hodnocení je: motivace, respekt individuálních zvláštností, zdůraznění kladných stránek, srozumitelnost pro žáky i rodiče. Úskalí vyplňování v programu ON LINE: málo prostoru na listu vysvědčení…

17 Hodnocení chování Chování žáků základní školy speciální se hodnotí s přihlédnutím ke stupni a rozsahu postižení a individuální schopnosti náhledu na vlastní chování. Při hodnocení učitel zohledňuje druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho individuální a věkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností.

18 Stupnice klasifikace chování
Stupeň 1 (velmi dobré) Žák dodržuje ustanovení školního řádu, vnitřního řádu školy a internátu, zásady a pravidla soužití a morálky a má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy. Ojediněle se dopustil méně závažného přestupku. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu školy a internátu, se zásadami a pravidly soužití a morálky. Žák se dopustil závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovení vnitřního řádu školy a internátu, přestože mu před snížením stupně z chování byla udělena důtka třídního učitele. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustil závažného přestupku proti vnitřnímu řádu školy a internátu nebo se přes udělení důtky ředitele školy dopouští závažnějších přestupků proti zásadám a pravidlům soužití, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s právními a etickými normami. Dopustil se takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost žákovského kolektivu.

19 Výchovná opatření - kladná
Pochvaly Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci. Pochvala – ústní, nebo písemná Ústní nebo písemnou pochvalu může udělit žákovi před kolektivem třídy nebo školy: a) třídní učitel b) ředitel školy c) zástupce společenské organizace Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů, katalogových listů, na vysvědčení (ve stručném znění) a oznamují se písemně zákonným zástupcům.

20 Výchovná opatření k posílení kázně - záporná
Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: a) napomenutí třídního učitele b) důtka třídního učitele c) důtka ředitele školy Třídní učitel uděluje důtku po projednání s ředitelem školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání a schválení pedagogickou radou. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy. O udělení výchovného opatření uvědomí škola prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka. O uložení výchovných opatření učiní učitel záznam v třídním výkazu a katalogovém listu. Opatření k posílení kázně se ukládá, jestliže se žák závažněji nebo méně závažně, ale opakovaně proviní proti školnímu řádu či vnitřnímu řádu školského zařízení, proti zásadám soužití nebo činnosti kolektivu. Opatření předchází před snížením známky z chování. Avšak v případě, že byla žákovi udělena důtka ředitele školy, nelze již klasifikovat chování jako velmi dobré.

21 Závěr Vzhledem ke specifikům této skupiny žáků je důležité uplatnění multisenzoriálního přístupu, směřujícího, prostřednictvím vhodně zvolených prostředků a metod práce, k subjektivnímu pocitu životní spokojenosti žáka, jako nejdůležitějšímu výstupu výchovně-vzdělávacího procesu; tento přístup se odráží i ve způsobu hodnocení.


Stáhnout ppt "Podklady pro hodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google