Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 10. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 10. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2 Právní úprava zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách + Přílohy

3 Sociální služby činnost zajišťující pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení právo na svobodnou volbu sociální služby právo na svobodný výběr poskytovatele sociální služby + způsobu péče (zařízení nebo blízká osoba)

4 Příspěvek na péči hlavní nástroj financování sociálních služeb
nárok má oprávněná osoba, která z důvodu DNZS potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb (§ 9): mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, hygiena, fyziologická potřeba, péče o domácnost, o zdraví… určen osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby (4 stupně dle počtu nezvládání potřeb) pomoc je poskytována osobou/zařízením dle § 7 odst. 2 využití pouze na zajištění sociálních služeb nárok má osoba starší jednoho roku

5 Stupeň závislosti osoby do 18 let osoby starší 18 let Stupeň I (lehká) 3.000 Kč 800 Kč Stupeň II (středně těžká) 6.000 Kč 4.000 Kč Stupeň III (těžká) 9.000 Kč 8.000 Kč Stupeň IV (úplná) zvýšení o Kč – příjem rodiny < 2 x ŽM pro nezaopatřené dítě do 18 let nebo rodiče tohoto dítěte dítě vyžaduje každodenní mimořádnou péči, nepřihlíží se k potřebě péče, která vyplývá z věku dítěte

6 Příspěvek na péči rozhoduje a vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR
řízení je zahájeno na návrh či ex offo není schopna samostatně jednat a nemá zástupce sociální šetření – schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí (sociální pracovník ÚP) posouzení stupně závislosti OSSZ (přerušení řízení) rozhodnutí → odvolání (x suspenzivní účinek) stupeň závislosti přezkoumává posudková komise MPSV písemné oznámení o zastavení výplaty nebo změně výše → námitky do 15 dní od posl. dne KM

7 Povinnosti (§ 21) žadatel je povinen se podrobit sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu a osvědčit rozhodné skutečnosti, ohlásit změny žadatel ve své žádosti o příspěvek musí uvést osobu, která bude poskytovat péči + její souhlas příjemce: ohlašování změn (rozhodné skutečnosti, o zajištění pomoci), osvědčovací, využívání v souladu s účelem

8 Nárok, zánik, změna rozhodnutí, příjemce
nárok vzniká dnem splnění podmínek a nezaniká uplynutím času nárok na výplatu + podáním žádosti (x ex offo), zaniká uplynutím 1 roku ode dne, od kterého příspěvek náleží změna rozhodnutí (§ 14) příjemce (§ 19 a § 20) oprávněná osoba, zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá svěřena do péče rozhodnutím příslušného orgánu zvláštní příjemce

9 Formy a druhy sociálních služeb
sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy: pobytové (zařízení sociálních služeb) ambulantní (klient dochází) terénní (v přirozeném prostředí klienta)

10 Sociální poradenství základní sociální poradenství je základní činností při poskytování VŠECH druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou VŽDY povinni tuto činnost zajistit a každá osoba má na toto nárok BEZPLATNĚ odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin

11 Služby sociální péče pomáhají osobám zajistit jim soběstačnost, umožnit zapojení do běžného života, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení (§ 38 - § 52): osobní asistence, pečovatelská služba, centra denních služeb, denní (týdenní) stacionáře, domovy (pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, se zvláštním režimem) chráněné bydlení atd.

12 Služby sociální prevence
pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob cílem je pomáhat osobám v překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před nežádoucími vlivy (§ 53 - § 70): azylové domy, raná péče, tlumočnické služby, noclehárny, domy na půli cesty atd.

13 Úhrada nákladů sociální služby se poskytují bez úhrady nákladů, s částečnou úhradou nebo s plnou úhradou § 72 sociální služby bez úhrady nákladů - raná péče, terénní programy… za pobytové služby poskytované ve vybraných zařízeních sociálních služeb (§ 73) si osoba hradí z příjmu úhradu za ubytování (úklid, praní), stravu a za péči (z příspěvku na péči) za ubytování a stravu max. výše úhrady (vyhláška, např. domovy pro seniory 200 Kč/den/ubytování Kč/den/strava), zůstatek: min. 15 % příjmu (25 % týdenní stacionář) za péči ve výši příspěvku na péči (pobytové) max. ve výši 75 % příspěvku (týdenní stacionář) další služby úhrada za základní činnosti uvedené v uzavřené smlouvě, vyhláška stanoví max. výši úhrady

14 Poskytovatelé sociálních služeb
sociální služby zajišťují fyzické nebo právnické osoby na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb a toto oprávnění vzniká registrací x pomoc poskytuje osoba blízká, asistent sociální péče (x podnikatel) x sídlo ve čl. státě úroveň a kvalitu poskytovaných služeb kontroluje inspekce sociálních služeb (krajská pobočka ÚP) vyhláška určuje standardy kvality sociálních služeb

15 Podmínky registrace (§ 78)
rozhoduje krajský úřad (MPSV, je-li zřizovatelem) a vydává rozhodnutí o registraci písemná žádost o registraci musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti + další podmínky, např. bezúhonnost osob poskytujících služby, zajištění hygienických podmínek, uzavření pojistné smlouvy… registrující orgán může rozhodnout o změně nebo zrušení registrace krajský úřad vede registr poskytovatelů

16 Smlouva o poskytnutí sociální služby
písemná forma (např. pobytové sociální služby) na žádost smluvní strany písemná forma (např. raná péče) klient žádá o poskytnutí sociální služby přímo poskytovatele nebo o zprostředkování služby obec odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele: neexistence dané služby, kapacitní důvody, zdravotní stav klienta vylučuje danou službu (stanoví vyhláška), porušování povinností.

17 Financování sociálních služeb
příspěvek na péči by měl pokrýt ½ nákladů zařízení dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu kraje k financování běžných výdajů nenárokové účelové dotace ze státního rozpočtu (MPSV) obce nebo kraje

18 Sociální pracovník vykonává sociální šetření, řeší sociální právní problémy v zařízeních způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odbornou způsobilost (§ 110 odst. 4) povinnost dalšího vzdělávání a to v akreditovaných vzdělávacích zařízeních a programech

19 Správní delikty PŘESTUPKY – za porušení mlčenlivosti (zaměstnanci obcí, krajů, poskytovatelů), pokuta do výše Kč SPRÁVNÍ DELIKTY právnická nebo podnikající fyzická osoba poskytující soc. služby bez oprávnění, pokuta do výše Kč poskytovatel sociálních služeb ve vymezených situacích (neuzavření smlouvy, nepodává informace…), pokuta do výše Kč podnikající fyzická osoba jako poskytovatel porušením povinnosti mlčenlivosti, pokuta do výše Kč


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 10. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google