Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silnice nebo železnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silnice nebo železnice"— Transkript prezentace:

1 Silnice nebo železnice
Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 Rozpočet SFDI 2015 - 2017 Schválen PSP ČR v prosinci 2014
Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44(+6) mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

3 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč
Národní výdajový rámec 44,0 mld. Kč Prostředky EU ( ) 5,6 mld. Kč Prostředky EU ( ) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k 31. 12.  ,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování) 11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků ,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU 27,5 mld. Kč Celkem ,4 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 3

4 Faktory ovlivňující celkovou výši rozpočtu
změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD a jednotlivých projektů Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

5 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem 2013 Příjemce Národní OPD EU14+ Ostatní fondy EU ŘSD 29 453 12 570 4 575 11 46 609 38 912 36 562 SŽDC 19 843 23 898 196 43 937 29 672 26 117 ŘVC 526 310 1 022 1 1 859 668 608 Ostatní příjemci 1 458 113 376 1 947 1 840 1 209 Výdaje celkem 51 280 36 891 6 169 12 94 352 71 092 64 496 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 5

6 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD
v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 13 708 14 522 14 826 12 484 z toho: Opravy a údržba 9 000 9 600 9 900 10 000 z toho: Mýto a telematika 3 313 3 527 3 531 1 089 z toho: Provozní výdaje 1 395 Ostatní programy (globální položky) 1 827 945 935 885 Příprava akcí 2 370 2 388 2 338 2 238 Národní akce 5 097 6 042 7 025 5 603 Akce EU 15 910 22 712 29 869 32 313 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 6

7 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC
v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 10 897 8 210 9 000 9 350 Ostatní programy (globální položky) 1 020 445 590 640 Příprava akcí 1 511 1 200 1 432 1 135 Akce EU 16 244 34 082 22 435 24 698 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 7

8 Nové programové období 2014 - 2020
Dopravní mód Alokace celkem Alokace OPD - FS a EFRR Alokace CEF % EUR Dálnice a silnice 37,54 46,34 Železnice 47,80 37,91 90 Vodní doprava 2,95 1,30 10 Multimodalita 2,80 3,46 Městská mobilita 7,70 9,50 Technická pomoc 1,22 1,50 Celkem v EUR 100 Celkem v Kč 8

9 Nové programové období 2014 - 2020
Prostředky EU - OPD II Prioritní osa / Specifický cíl Fond Podpora Unie (EUR) PO 1 FS SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T SC Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy SC Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (z toho metro 5 mld Kč) SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SC Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech PO 3 EFRR SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T PO 4 Celkový součet - alokace OPD 9

10 Nové programové období
OPD II – železnice Alokace pro železnici - OPD (v EUR) Specifický cíl Fond Podpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy FS SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku Součet Alokace pro železnici - OPD (v Kč) Kurz 27 Kč/EUR 10

11 Nové programové období
OPD II – silnice Alokace pro silnici - OPD (v EUR) Specifický cíl Fond Podpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS FS SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T EFRR Součet Alokace pro silnici - OPD (v Kč) Kurz 27 Kč/EUR 11

12 Nové programové období
CEF Alokace CEF (v EUR) Alokace CEF Fond Podpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI Železnice CEF Vodní doprava Celková alokace OPD Alokace CEF (v Kč) Kurz 27 Kč/EUR Specifický cíl 12

13 Nové programové období CEF
Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy). Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 13

14 Silnice II. a III. třídy rozdělení finančních prostředků
4,4 miliardy Kč bylo rozděleno dle procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj 0,2 miliardy Kč bylo přiděleno Hl. městu Praha na silnice nahrazující nedokončený městský okruh v tis. Kč 11

15 Závěr Novela zákona o SFDI od 1.1.2016
Stabilní finanční subjekt resortu dopravy Dle potřeb sektoru dopravy zajištění optimalizace zdrojů pro investice v dopravní infrastruktuře Úzká spolupráce s investory od přípravy akcí přes jejich realizaci až po dofinancování Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 15

16 zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz
Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI


Stáhnout ppt "Silnice nebo železnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google