Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volba tématu, výzkumné otázky, osnova, hypotézy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volba tématu, výzkumné otázky, osnova, hypotézy"— Transkript prezentace:

1 Volba tématu, výzkumné otázky, osnova, hypotézy
Úvod do studia

2 Volba tématu Vzít do úvahy: Téma by mělo: Při jeho výběru:
Typ práce (seminární, bakalářská, diplomová) Parametry práce (zadaný počet slov) Téma by mělo: Řešit konkrétní právní problém (issue) Být analyticky zaměřené Při jeho výběru: Zachovejte si časový odstup, aby téma nebylo příliš nové, tzn. je velmi pravděpodobné, že k němu nebude dostatek odborných zdrojů. Vybírejte téma, které vás motivuje Vybírejte téma, o kterém již něco víte – na začátku si udělejte rešerši Vezměte do úvahy dostupné zdroje – nevybírat „exotická“ témata, o kterých nebude dostatek zdrojů v češtině

3 Volba tématu Nevolte téma, které je příliš široké a obsáhlé, tzn. že není možné ho do hloubky zpracovat zadaném počtu slov. Např. Ústavní systém ČR, Demokracie v České republice, Stavební řízení Nepřepisujte učebnice, tzn. nepřebírat kapitoly z učebnic. Na druhé straně nevolte téma, které je příliš úzce zaměřené. Např. Kolik ústavních změn bylo přijato v ČR po roce 1993?

4 Volba tématu - postup Brainstorming nápadů – na co mohu psát? Co mě zajímá a souvisí s právem? Na základě toho si předběžně stanovit téma. Následně si udělat obecnou rešerši dostupných informací k tématu, tzn. podívat se do učebnic, projít internet, je možné vycházet z encyklopedií nebo novinových článků. Na základě této předběžné rešerše určit konkrétní věc/problém, kterým by bylo možné se v práci zabývat. Časově si tento problém vymezit. Uvážit, zda bude zpracován ve formě případové studie nebo komparace.

5 Komparace synchronní Výběr jedné země (tzn. případová studie, case study, v právu i analýza konkrétního případu) Srovnávání dvou a více zemí (více případů) ve stejném časovém úseku. 2 země/případy (není příliš časté, výsledky jsou málo průkazné) Výběr tří podobných zemí/případů, u kterých se hledají odlišnosti (tzv. most-similar system design, časté) Výběr tří velmi rozdílných zemí, u nichž je pozorován stejný fenomén (tzv. most-different system design, časté), hledá se jeho vysvětlení Výběr mnoha zemí/případů (nutné použít statistické metody, časté)

6 Komparace diachronní Srovnávání v čase.
Jeden problém a jeho změny v různých časových úsecích = vývoj problému a jeho proměny. Je nutné jasně vymezit časová období Př. Srovnání procesu deregulace v období první Československé republiky a po r Změna výpovědi z nájmu bytu po novele zákona 107/2006 (srovnání situace před novelou a po novele)

7 Příklady Zamyslete se nad následujícími tématy a určete, zda jsou zpracovatelná do podoby seminární práce a zamyslete se nad rozsahem takové práce. Pojetí spravedlnosti v tomistické filosofii Institucionální rámec Evropské unie Právní vztahy Limity práva členských států EU omezit přístup k veřejným zakázkám Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského práva Řízení o přestupcích Autorské právo Výpověď z nájmu bytu: změny, které přinesla novela zákona 107/2006 Sb.

8 Výzkumná otázka Stanovuje účel/cíl práce – na co se chcete v práci zaměřit? Co v práci řešíte? Musí být: Relevantní – musí mít souvislost s tématem práce Testovatelná (ověřitelná) – je možné dospět k objektivní odpovědi Obsahovat prvek originality – vlastní přístup Odpovídat parametrům zadání, tzn. nestanovovat si příliš široké výzkumné otázky, na které nelze na pár stránkách odpovědět Jasná a jednoduchá – musí být zřejmé, na co se ptáte Motivující

9 Výzkumná otázka - postup
Určit hlavní cíl práce a napsat si ho. Převést ho do podoby otázky. Zhodnotit, zda lze dojít k objektivní odpovědi. Otázka nesmí být řečnická, spekulativní, nesmyslná. Dále se zamyslet jak budu postupovat, abych dosáhl/a odpovědi na VO. Výsledkem je stanovení hlavní výzkumné otázky (key research question). Na ni navazují dílčí výzkumné otázky odpovídající jednotlivým kapitolám.

10 Výzkumná otázka – postup
Zamyslete se nad následujícími otázkami. Co znamenají, k jakým typům odpovědí vedou, jaký pracovní postup vyžadují? Př.: Jaké pravomoci má prezident republiky? Proč má Česká republika druhou komoru Parlamentu? Může stát zakázat nošení náboženských symbolů na veřejnosti? Jakým způsobem probíhala deregulace nájemného po roce 1989? Jaké jsou rozdíly mezi procesem deregulace za první republiky a po roce 1989? Proč jsou soudní rozhodnutí anonymizována? Má tato praxe právní základ? Jaký byl dopad novely zákona 107/2006 Sb. na právo pronajímatele vypovědět nájemce z bytu?

11 Výzkumné otázky jak nemají vypadat
Zamyslete, proč jsou následující výzkumné otázky špatně položené? Příklady: Kolik členů má Poslanecká sněmovna PČR? Jaké jsou perspektivy společné zemědělské politiky? Jak se úspěšně orientovat v autorském právu? Jak si stojí autorské právo ve srovnání s evropským, potažmo mezinárodním právem? Je zákaz nošení šátků utlačováním muslimské komunity? Je eutanázie vysvobozením nebo asistencí sebevraždy? Může být eutanázie zneužitelná?

12 Výzkumná otázka Zamyslete se nad následujícím tématem „Reforma volebního systému v České republice zákonem č. 204/2000 Sb. a jeho novelou č. 37/2002“ a zkuste k němu formulovat výzkumné otázky.

13 Osnova Osnova je stručná struktura práce:
Obsahuje pracovní název práce Hlavní cíl práce – čím se budu zabývat. Klíčový problém práce formulovaný v podobě výzkumné otázky. Stručný přehled jednotlivých kapitol a dílčí výzkumné otázky.

14 Osnova - postup Osnova se vytváří poté, co je vybráno téma a formulován klíčový problém práce, tj. výzkumná otázka. Následně je potřeba zamyslet se, jak budu postupovat, abych na danou otázku odpověděl/a. Na papír si zaznamenejte vše, co již o tématu víte. Všechny souvislosti a argumenty, které vás k němu napadají. Následně si poznámky logicky zorganizujte = stanovte si, co by mohlo být na začátku, co by mohlo navazovat, co dát na konec. Následně se zamyslete, co by bylo možné z osnovy vyloučit – úplně to logicky nezapadá do koncepce práce, je to tam navíc, není bezpodmínečně nutné to řešit. Poté se zamyslete, jaký prostor chcete čemu věnovat (cca kolik stran). Pokud nebude počet stran vycházet, tak opět redukovat osnovu. Po vyhledání odborných zdrojů se opět k osnově vraťte a přepracujte ji.

15 Osnova - vzor Úvod – vymezení cíle, výzkumné otázky/hypotézy, struktura práce Pracovní název první kapitoly – stručný obsah a dílčí výzkumná otázka, předběžný rozsah Pracovní název druhé kapitoly – stručný obsah a dílčí výzkumná otázka, předběžný rozsah Pracovní název třetí kapitoly – stručný obsah a dílčí výzkumná otázka, předběžný rozsah Závěr – odpověď na hlavní a dílčí výzkumné otázky

16 Hypotéza Hypotéza představuje možné vysvětlení pozorovaného jevu.
V práci se pak ověřuje, zda skutečně je toto vysvětlení platné, částečně platné nebo neplatné. Formulace hypotézy je podmíněna dobrou znalostí tématu. Je formulována jako věta oznamovací. Je formulována tak, aby byla testovatelná/ověřitelná.

17 Hypotéza Hypotéza vyjadřuje vztah mezi tzv. proměnnými (variables):
Závislá proměnná (dependent variable) = pozorovaný jev Nezávislá proměnná (independent variable) = možné vysvětlení pozorovaného jevu U hypotézy se pracuje s následujícími výrazy: je způsobeno, je důsledkem, příčinou je, vysvětluje, ovlivňuje, protože, proto apod.

18 Hypotéza pozorujeme, že oproti minulosti měl prezident Clinton a G. W Bush problémy s prosazením své agendy (nižší míra prosazení zamýšlených zákonů). Jaké může být vysvětlení? Např. že v kongresu neměly jejich strany většinu, proto bylo obtížnější, aby prosadili svoji agendu. Hypotéza by zněla: Nižší míra prosazení zákonů během funkčního období prezidenta Clintona a G. W. Bushe byla způsobena tím, že jejich strany neměly většinu v kongresu.

19 Hypotéza Př. V České republice se v posledním obdobím hovoří o změně volebního systému pro volbu prezidenta. Nicméně stále nebyla přijata příslušná novela ústavy. Jak je možné tuto skutečnost vysvětlit? Formulujte hypotézy.

20 Hodnocení práce Zda se drží tématu, neodbíhá, nepíše obecně známé skutečnosti Jaké informace vybírá – zda jsou relevantní a z důvěryhodných zdrojů Jaká je úroveň zpracování informací – zda vysvětluje, dokáže dané informace kriticky zhodnotit, vybrat argumenty pro a proti, přemýšlet nad alternativními vysvětleními Zda splňuje jeho práce formální náležitosti – odkazuje na zdroje, používá spisovný jazyk

21 Druhý domácí úkol Volba tématu, výzkumná otázka, osnova
V rozmezí 300 slov vysvětlit, jaké téma jste si vybrali, uvést hlavní výzkumnou otázku a dílčí výzkumné otázky, uvést osnovu práce Téma musí být právně zaměřené, jinak je hodnocení úkolu 0 bodů. Obsah pracovní název tématu písemné formulování hlavního cíle práce a důvodů jeho výběru Uvedení ústřední výzkumné otázky, příp. hypotézy Uvedení osnovy/struktury práce – názvy jednotlivých kapitol, stručně obsah a dílčí výzkumné otázky.

22 Druhý domácí úkol Druhá část úkolu – vytvoření powerpointové prezentace, ve které představíte první část DÚ. Prezentace musí odpovídat obecným zásadám pro její tvorbu (viz doporučená literatura k předmětu) Deadline pro odevzdání do Stagu: 21. říjen 2011. Ústní prezentace powerpointu na 6. semináři


Stáhnout ppt "Volba tématu, výzkumné otázky, osnova, hypotézy"

Podobné prezentace


Reklamy Google