Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpomalování v nekonečném prostředí s absorpcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpomalování v nekonečném prostředí s absorpcí"— Transkript prezentace:

1 5.2.3. Zpomalování v nekonečném prostředí s absorpcí
Při každé srážce neutronu s jádrem existuje jistá pravděpodobnost pohlcení neutronu. Pravděpodobnost pohlcení neutronu při srážce je rovna: a pravděpodobnost rozptylu: kde St(E)=Sa(E)+Ss(E) je totální makroskopický účinný průřez při energii E. Neutron může být během zpomalovacího procesu pohlcen.  q(E) nebude konstantní

2 I. Zpomalování s absorpcí ve vodíku
prostředí tvořené homogenní směsí vodíku a těžkého absorbátoru (např. uran) předpoklady pro přesné řešení rovnice pro hustotu zpomalení: nekonečné prostředí je tvořeno pouze vodíkem (A=1); jinými slovy předpokládáme, že jádra uranu jsou nekonečně veliká (x=0); proto při rozptylu na jádrech uranu nedochází ke změně energie neutronu účinný průřez pro absorpci neutronů je různý od nuly (Sa0) vydatnost zdroje neutronů s energií E0 se rovná q0 jádra vodíku jsou v klidu

3 Hustota srážek: V ustáleném stavu je počet neutronů, které vstupují do elementárního intervalu energie dE po rozptylu na jádrech vodíku, bude roven počtu neutronů, které jsou rozptýleny z elementu dE zvětšenému o počet absorbovaných neutronů v tomto elementu, tj. První člen představuje celkový počet neutronů s energií E0 rozptýlených do elementu dE po první srážce s respektováním absorpce. Sa(E0) << Ss(E0), tj. Ps(E0) 1 (absorpce je významnější pro energie menší než E0, tj.:

4 V diferenciálním tvaru:
Po separaci proměnných a integraci dostaneme: Víme, že: a Ps(E’) = 1-Pa(E’)

5 Pravděpodobnost rezonančního záchytu při zpomalování ve vodíku
Odpovídající integrální rovnice: S využitím vztahu pro hustotu srážek obdržíme pro hustotu zpomalení: Exponenciální funkci v předchozí rovnici označíme symbolem p(E), má význam pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu při zpomalování ve vodíku:

6 Obr. 5. 12 – Rezonance v účinném průřezu pro absorpci:
Obr – Rezonance v účinném průřezu pro absorpci: a) struktura rezonance b) široká rezonance

7 Charakteristika rezonancí:
- maximální hodnotou účinného průřezu pro absorpci v rezonančním i-tém píku, - šířkou rezonance (zpravidla šířka rezonančního píku v polovině maximální hodnoty ) Rezonance je úzká  Na předchozím obrázku můžeme rezonanci při energii Er1 považovat za úzkou a rezonanci při Er2 za rezonanci širokou.

8 II. Zpomalování s absorpcí v prostředí s A>1
v prostředí s A > 1 se při rezonanční absorpci uplatňují neutrony s energií nižší než je energie neutronů ze zdroje využijeme podmínku rovnováhy pro asymptotickou oblast, tj. pro E << aE0 Tuto rovnici již nelze převést derivováním na jednoduchou diferenciální rovnici a řešit ji pomocí okrajové podmínky pro E=E0, protože její pravá strana je funkcí jak E tak E/a.

9 Odvodíme nyní vztahy pro pravděpodobnost úniku rezonančnímu
záchytu pro tyto případy : když rezonance jsou úzké a daleko od sebe - Wignerova aproximace pro velmi slabé rezonance - Fermiho aproximace když absorpční účinný průřez se mění pozvolna - Goertzel-Greulingova aproximace

10 a) Wignerova aproximace
víme že oblast, ve které hustota srážek osciluje, je v rozmezí od energie zdroje E0 až asi do energie a3E0 a pak se ustálí na konstantní hodnotě úzká rezonance působí jako záporný zdroj neutronů a způsobuje poruchu v hustotě srážek v oblasti energie od rezonanční energie Er až do E >> a3Er tento závěr vyjádříme pomocí letargie, obdržíme interval letargie, ve kterém dochází k fluktuacím hustoty srážek v rozmezí u - ur = ln(1/a) pokud jsou další rezonance od sebe vzdáleny asi o hodnotu 4 ln(1/a), je absorpce v oblasti další rezonance nezávislá na jejich vzdálenosti.

11 Pro další odvozování učiníme následující předpoklady :
Rezonance můžeme považovat za úzké, tj. šířky rezonancí ve stupnici letargie jsou malé ve srovnání s průměrnou změnou letargie při jedné srážce x. Rezonance jsou v asymptotické oblasti energie, tj. V intervalech mezi rezonancemi je absorpční průřez nulový. Za těchto předpokladů je hustota srážek F(u) konstantní pro E>Er1 alespoň do Er1, kde Er1 je energie maxima první rezonance. Pokud bude DEr1 šířka první rezonance, f(Er1) zeslabená hustota toku při Er1 a fo(Er1) hustota toku neutronů nezeslabená absorpcí, pak bude: Sa(Er1) f(Er1) DEr1 - počet neutronů zachycených v intervalu DEr1, Ss(Er1) fo(Er1) DEr1 - počet neutronů vstupujících do intervalu DEr1

12 Rovnost mezi celkovým počtem neutronů vstupujících do intervalu DEr1 a počtem neutronů opouštějících tento interval, zvětšenému o počet neutronů v něm absorbovaných: Za hustotu toku neutronů dosadíme: Pravděpodobnost zachycení neutronu v intervalu energie Er1:

13 Pravděpodobnost, že neutrony nebudou zachyceny v první rezonanci:
Pravděpodobnost, že neutrony nebudou zachyceny v druhé rezonanci: Pravděpodobnost, že neutrony při zpomalování nebudou absorbovány v prvních dvou rezonancích: Pokud má absorpční účinný průřez v dané oblasti n úzkých rezonancí, pravděpodobnost, že neutron nebude v těchto rezonancích absorbován:

14 Zlogaritmováním, použitím Taylorova rozvoje pro logaritmus a omezením na první člen tohoto rozvoje dostaneme: Rozdělením rezonanční oblasti na m úzkých intervalů energie šířky DEj : Pravděpodobnost, že neutron nebude rezonančně pohlcen: Dosazením za Pa(E') 

15 Ke stejnému závěru můžeme dospět i jinak
Ke stejnému závěru můžeme dospět i jinak. Předpokládejme, že nekonečný monoenergetický zdroj neutronů ve zpomalujícím prostředí má při letargii u=0 jednotkovou vydatnost, tj. q0 = 1 neutron/m3s, pak hustota zpomalení q(u) při u se rovná pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu p(u) při u: Počet neutronů absorbovaných v 1 m3 za 1 s během zpomalování na letargii u je 1-p(u). Hustota srážek v asymptotické oblasti při Sa = 0 a při q0 = 1/m3s je rovna 1/x. Při zpomalování na letargii u je však neutronů absorbováno. Celková hustota srážek v asymptotické oblasti: Po transformaci proměnných: kde e=ln(1/a).

16 Hustota zpomalování v asymptotické oblasti:
Hustota zpomalení q(u) klesá s letargií u účinkem absorpce neutronů v intervalu od u do u+du z hodnoty q na hodnotu q-dq. Můžeme psát: a po úpravě: po integraci: Vztah byl odvozen za předpokladu, že neutrony ze zdroje mají vysokou energii a že absorpce se uplatňuje při energiích podstatně nižších a oscilace způsobené zdrojem nehrají žádnou roli.

17 Wignerova aproximace pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu:
Platí přesně pouze pro vodík, to je způsobeno tím, že ve vodíku nevznikají oscilace v hustotě srážek v blízkosti zdroje. Přesnější vyjádření hustoty srážek s respektováním oscilací vyvolaných rezonancemi:

18 b) Fermiho aproximace případ tzv. velmi slabé absorpce Sa(E)<<Ss(E), tj. hustota srážek v asymptotické oblasti se nebude lišit od hodnoty, kterou bychom očekávali, kdyby nebylo absorpce, proto můžeme zanedbat oscilace od rezonancí

19 c) Goertzel–Greulingova aproximace
účinný průřez pro absorpci se mění se změnou energie pozvolna Hustota zpomalení v nekonečném prostředí, ve kterém vznikají neutrony s energií E0 , (u0=0), pro letargie u >ln(1/a): Pokud se hustota srážek Fs(u) v intervalu letargie mění pomalu, můžeme použít Taylorova rozvoje v okolí bodu u = u’ ( stačí první dva členy) a po dosazení:

20 Po integraci: položíme: dostaneme: Změna hustoty zpomalení je způsobena ztrátou neutronů absorpcí: Pro malou absorpci v prvním přiblížení platí:

21 Vyloučením derivace ze vztahu pro hustotu zpomalení dostaneme:
Rovnice je vhodným přiblížením asymptotického vztahu mezi hustotou zpomalení a hustotou toku neutronů pro moderující prostředí, ve kterém se hustota srážek nemění příliš rychle se změnou letargie. Vyloučením funkce F(u) dostaneme diferenciální rovnici: a po integraci:

22 Pravděpodobnost úniku rezonančnímu záchytu:
Po zavedení proměnné E  Goertzel-Greulingova aproximace


Stáhnout ppt "Zpomalování v nekonečném prostředí s absorpcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google