Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha."— Transkript prezentace:

1 Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha

2 Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné (příloha č. 1) - živnosti vázané (příloha č. 2) - živnosti koncesované (příloha č. 3)

3 Vznik živnostenského oprávnění živnosti ohlašovací ( procedura převážně bez povahy správního řízení ) - oprávnění vzniká dnem ohlášení živnosti koncesované ( procedura s povahou správního řízení) - oprávnění vzniká dnem právní moci rozhodnutí o udělení koncese

4 . u ohlašovacích živností v případě, že subjekt ucházející se o živnostenské oprávnění splňuje zákonem předepsané všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, k založení živnostenského oprávnění stačí, aby zamýšlené provozování živnosti předepsaným způsobem ohlásil u koncesovaných živností je pro vznik oprávnění k jejich provozování třeba, aby stát, reprezentovaný živnostenským úřadem, nejprve posoudil žádost uchazeče o živnostenské oprávnění a na jeho základě výkon živnostenského zákona povolil, a to rozhodnutím o udělení tzv. koncese

5 . náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, stejně jako přílohy, které je třeba doložit, stanoví zákon ohlášení či žádost o koncesi je možné provést, resp. podat, u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR, a to bez ohledu na místo bydliště podnikatele - fyzické osoby, či místo sídla podnikatele - právnické osoby, stejně jako bez ohledu na místo podnikání ohlásit živnosti, či podat žádost o koncesi, je možné také učinit prostřednictvím, a to taktéž "kteréhokoliv" kontaktního místa veřejné správy kontaktními místy (tzv. Czech POINT) jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady stanovené prováděcím předpisem, zastupitelské úřady stanovené prováděcím předpisem, držitelé poštovní licence a Hospodářská komora České republiky - viz zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

6 . Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též - podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, - oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, - podat přihlášku k důchodovému pojištění, - podat přihlášku k nemocenskému pojištění, - oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, - podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též - podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, - oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

7 Průkaz živnostenského oprávnění výpis ze živnostenského rejstříku do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, nebo pravomocné rozhodnutí o udělení koncese

8 Změny živnostenského oprávnění podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku živnostenský úřad provede zápis změn do živnostenského rejstříku, změní rozhodnutí o udělení koncese a podle okolností případu vydá výpis, nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu; příp. rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění

9 Zánik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění zaniká: - smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce; oprávnění však zanikne nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4, - zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14, - uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, - výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, - stanoví-li tak zvláštní právní předpis, - rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

10 Živnostenský rejstřík Povahou jde o informační systém veřejné správy : – správcem je Živnostenský úřad České republiky – provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady – Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností – rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem – na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě výpisy, nebo potvrzení o určitém zápisu

11 Pokračování p ř í š t ě


Stáhnout ppt "Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha."

Podobné prezentace


Reklamy Google