Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programování 2007 - 2013 snaha o zjednodušení celého systému změna struktury programových dokumentů změna v zaměření priorit => omezený počet priorit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programování 2007 - 2013 snaha o zjednodušení celého systému změna struktury programových dokumentů změna v zaměření priorit => omezený počet priorit,"— Transkript prezentace:

1

2 Programování 2007 - 2013 snaha o zjednodušení celého systému změna struktury programových dokumentů změna v zaměření priorit => omezený počet priorit, jasná vazba na Lisabonskou strategii (inovace, znalostní ekonomika, boj s nezaměstnaností)

3 Tvorba programových dokumentů 2004 - 2006 Národní rozvojový plán Rámec podpory Společenství operační programy programové dodatky

4 Důvody pro aktualizaci NRP Změna cílů politiky na úrovni EU – snaha o hospodářskou a sociální soudržnost, konkurenceschopnost, spolupráce Nový evropský přístup k programování – zjednodušení a subsidiarita Potřeba přehodnotit klíčové priority v domácím kontextu – přes výrazný pokrok v mnoha oblastech je v ČR nutné intenzivně se zabývat přetrvávajícími problémy i novými výzvami Potřeba poučit se z nabytých informací – zatím jich není mnoho, ale získáváme pozitivní i negativní poznatky, které by měly být využity v přípravě programových dokumentů NRP nepodléhá negociačnímu procesu s EK!

5 Strategické cíle NRP Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

6 ČR - atraktivní prostředí pro investice, práci a život obyvatel Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí: zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj Dostupnost a infrastruktura: zahrnuje dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. dopravu osob, zboží, informací i služeb Konkurenceschopný podnikatelský sektor: zaměřuje se na vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor tak, aby byl konkurenceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce Rozvoj cestovního ruchu: zaměřena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu a lázeňství na národní i regionální úrovni

7 Posílení inovačního potenciálu a budování znalostní společnosti Podpora VaV, inovací: podporuje vědu a výzkum a tvorbu inovací jako zásadní aspekt rozvoje znalostní ekonomiky v České republice, jejím cílem je efektivní využití zdrojů EU pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky v ČR Vzdělávání a vzdělanost: rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních faktorů konkurenceschopné ekonomiky. Podpora bude směřovat do modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního učení Modernizace veřejné správy: efektivní činnost orgánů veřejné správy a jejich pracovníků a zajištění větší dostupnosti a kvality při zajišťování služeb občanům, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky je předpokladem konkurenceschopnosti ČR

8 Zvyšování zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost: podpora opatření směřující k modernizaci politiky zaměstnanosti, motivující k práci a k předcházení zneužívání systému sociální ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodných, obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční služby, poradenství apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce a jejich lepší uplatnitelnosti Posilování sociální soudržnosti: sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Tato prioritní osa se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných osob na trhu práce

9 Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí: podpora vyváženého rozvoje regionů, snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi i uvnitř regionů soudržnosti, podpora řešení problémů urbanizovaných a venkovských oblastí, podpora rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí Evropská územní spolupráce: vychází z podpory spolupráce na přeshraniční, meziregionální a mezistátní úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. Zařazení těchto intervencí umožní strategické provázání cíle Konvergence a cíle Evropská územní spolupráce

10 Tvorba programových dokumentů 2007 -2013 Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy

11 Národní strategický referenční rámec (NSRR) nový typ dokumentu – negociace s EK logická provázánost s NRP (časově i věcně navazuje na NRP) = priority NRP + finanční objemy

12 Národní strategický referenční rámec Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy navrhuje členský stát při použití principu partnerství struktura dána všeobecným nařízením a dalšími doporučeními EK vláda vzala na vědomí v květnu 2006 bude vyjednáván s Evropskou komisí očekávané oficiální předložení EK – prosinec 2006

13 Příprava NSRR 2007-2013 Únor 2006 – začátek prací na NSRR Vstupy: –Národní rozvojový plán 2007-2013 –metodiky vydané EK (např. aid memoire) –první návrhy zaměření operačních programů –doporučení ex ante a SEA hodnotitelů –výstupy z jednání horizontální pracovní skupiny a další návrhy předkládané např. prostřednictvím připomínkových řízení –doporučení EK

14 Srovnání NRP a NSRR 2007-2013 NSRR zdůraznění hlavních oblastí podpory zdůraznění evropského kontextu, včetně Lisabonského procesu zapracování odkazů na NPR větší důraz na reflexi mezinárodních a evropských trendů strukturování částí (především analytické) z hlediska logiky plánovaných intervencí (synergické efekty) reflexe návrhů operačních programů NSRR – prezentuje národní strategii v širším evropském kontextu NRP reflexe všech potenciálních oblastí intervence HSS v ČR reflexe oblastí, které mohou být ovlivněny intervencemi HSS prozkoumání oblastí, které úzce souvisejí s intervencemi HSS z hlediska možnosti jejich funkčního provázání (kapitola 1A finanční perspektivy, domácí dotační tituly), vytvoření základního vodícího rámce pro zpracování OP, vytvoření základního rámce pro implementaci a koordinaci NRP – zdůrazňuje národní východiska formování strategie HSS v ČR

15 Globální cíl NSRR „přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva“.

16 Strategická část NRP/NSRR 2007-2013 Strategické cíle Konkurence- schopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Posilování konkurence- schopnosti čes- ké ekonomiky Rozvoj moderní a konkurence- schopné společnosti Životní prostředí a dostupnost Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky Prioritní osy

17 Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Regionální konkurenceschop. a zaměstnanost - Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschop ný podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Chytrá veřejná správa

18 Strategické cíle NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území

19 Řídicí orgány OP Operační program Odpovědné ministerstvo / Regionální rada OP Podnikání a inovaceMPO OP Výzkum a vývoj pro inovaceMŠMT OP Lidské zdroje a zaměstnanostMPSV OP Vzdělání pro konkurenceschopnostMŠMT OP Životní prostředíMŽP OP DopravaMD Integrovaný operační programMMR Regionální operační programy (7 NUTS II) Úroveň NUTS II OP Technická pomocMMR

20 Finanční část NSRR 2007 – 2013Mil EUR 41,5% 20,0%OP Životní prostředí5 176,5 21,5%OP Doprava5 564,7 19,75% 11,75%OP Podnikání a inovace3 041,2 8,0% OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070,6 17,0% 10,0%OP LZ a Zaměstnanost2 588,2 7,0% OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 811,8 20,75% 7,5%IOP1 941,2 13,25%ROP3 429,4 1,00%1,0%OP Technická pomoc258,8

21 Harmonogram 20. 7. publikace série nařízení k SF a FS – nabytí účinnosti XI/06 zveřejnění SOZS XII/06 možnost předkládání NSRR a OP Evropské komisi 1.1. 2007 počátek dalšího programového období 2007 schvalování OP Komisí (V-XI)

22 Programování 2007 -2013 programový dodatek není EK vyžadován („prováděcí dokument“ – v kompetenci každého OP – nutný pro správné nastavení) počet OP, zaměření a % rozdělení finanční alokace rozhoduje ŘKV => projednává a schvaluje vláda přesná finanční alokace na jednotlivé OP a jejich priority <= přijetí finanční perspektivy na 2007-2013 EK

23 ČREU Obecná strategická úroveň Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní strategie – tematické, regionální Strategie regionálního rozvoje Sektorové, tematické strategie Obecné strategické zásady (HSS) Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy regionálního typu Tematické (sektorové) operační programy Aplikace HSS v ČR – národní úroveň Aplikace HSS v ČR – operační úroveň Ostatní strategické dokumenty (venkov, politika zaměstnanosti apod.)

24 Nové programové dokumenty a návazné kroky Strategické obecné zásady Společenství (navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament) Národní rozvojový plán (tvoří členský stát při použití principu partnerství) Národní strategický referenční rámec (navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; na konec o něm rozhoduje Komise) Operační programy (jeden program z jednoho fondu, na členský stát nebo NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise)

25 Novinky v implementaci strukturální politiky Tři nové cíle politiky soudržnosti oKonvergence a zahrnutí Fondu soudržnosti oRegionální konkurenceschopnost a zaměstnanost oEvropská územní spolupráce Propojení SF s evropskými a domácími politikami oStrategické obecné zásady Společenství a jejich provázanost oBEPG (Broad Economic Policy Guidelines) oEES (European Employment Strategy) oNSRR – propojení evropských a domácích politik

26 Pravidla implementace pro příští období Pravidla efektivního finančního mechanismu  Pro ERDF, FS a ESF budou platit stejná pravidla implementace a metodiky finančních toků  Zjednodušení schvalovacího procesu umožní zrychlení realizace a financování projektů. EK bude schvalovat pouze velké projekty s celkovými náklady v případě: Životní prostředí nad 25 mil. EUR, Dopravy nad 50 mil. EUR  Při finančním řízení alokovaných prostředků bude aplikováno pravidlo N+3  Pro FS bude zrušena minimální hranice pro velikost projektu ve výši 10 mil. EUR  Evropská komise v návrzích nařízení negativně vymezuje pouze základní pravidla pro uznatelnost výdajů, jejich specifikace/konečná úprava bude v kompetenci příslušných orgánů členských států  Pro období po 1.7.2007 připravuje MF model finančních toků z evropských fondů přes státní rozpočet

27 Konvergence pomoc z EFRR, ESF, FS regiony s HDP na osobu pod 75% průměru EU-25 zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost, investice do RLZ, inovace, znalostní ekonomika, zlepšování ŽP všechny NUTS II kromě h.p. Praha FS pro státy s HND na osobu pod 90% EU-25

28 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zaměstnanosti v regionech, zvýšení adaptability na hospodářské a sociální změny, podpora inovací, ochrana ŽP, zlepšování přizpůsobivosti pracujících i podniků a rozvojem trhu práce Pro Hlavní město Praha

29 Evropská územní spolupráce zintenzivnění spolupráce na třech úrovních (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální) vychází z Interreg EK vyjednává s členskými státy o počtu zón pro nadnárodní spolupráci doporučení EK: začlenění meziregionální spolupráce do svých ROPů

30 Vyčlenění problematiky rozvoje venkova Současné nástroje spojené s politikou venkova budou sdruženy do 1 nástroje jako součást Společné zemědělské politiky (SZP)  1) zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru podporou jeho restrukturalizace (1 + 3 - 15% prostředků EU)  2) zlepšení ŽP a venkova podporou hospodaření s územím, ochrama přírody a péče o krajinu (včetně společného financování územních soustav Natura 2000) – 25%  3) zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diversifikace ekonomiských aktivit ve prospěch zemědělského a venkovského sektoru

31 Zemědělství - venkov LEADER + - začleněn do hlavního programování – 7% zřízen Evropský rybářský fond (EFF) – nahradil Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

32 CSG – navrhované priority P1 – Zatraktivnění Evropy a jejích regionů pro příliv práce a investic Rozšiřování a zlepšování dopravní infrastruktury Zlepšení příspěvku životního prostředí na růstu a pracovních příležitostech Intenzivní využívání tradičních energetických zdrojů Podpora zdraví pracujících P2 – Zlepšování znalostí a inovací potřebných pro růst Zvýšení a zlepšení investic do RTD Podpora inovací a podněcování podnikatelského prostředí Podpora informační společnosti Zlepšení přístupu k finančním prostředkům

33 CSG – navrhované priority P3 – Více a lepší pracovní příležitosti Přilákání a udržení většího počtu lidí v zaměstnání, modernizace systémů sociální ochrany Zvyšování adaptability pracovníků, podniků; zvyšování flexibility na pracovním trhu Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím zvyšování vzdělání a dovedností P4 – Územní soudržnost a spolupráce Příspěvek měst na růstu a pracovních příležitostech Podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí Spolupráce (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)

34 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje tři Cíle a čtyři Iniciativy Společenství; 49,5 % populace v EU o 25 členech žije v oblastech spadajících do Cíle 1 nebo Cíle 2 Finanční zdroje přibližně 233 miliard euro představujících třetinu celkového rozpočtu EU neboli 0,45 % HDP EU Politika soudržnosti v období 2000-2006

35 Politika soudržnosti Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 17.2% Politika soudržnosti 2007-2003 3 Cíle Rozpočet: 307,6 miliard EUR Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Fond soudržnosti Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% 8,38% 23,86% Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 83,44% 16,56% Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 47,73 % nadnárodní programy 4,54 % sítě

36 Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti  Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj  Nařízení ESF  Nařízení Fondu soudržnosti Jedno nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Rada: jednomyslně EP:souhlas Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování Rada: jednomyslně EP: souhlas Rada: QMV EP: spolurozhodování Návrhy nové právní architektury  Nařízení zakládající Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (EGTC) Nově: Obecné nařízení platí i pro Fond soudržnosti; nový Fond pro rozvoj venkova nyní mimo politiku soudržnosti; jedno nařízení Komise místo pěti pro jednotlivé specifické aspekty, zjednodušená pravidla způsobilosti včleněná přímo do Nařízení. monofondovost, křížové financování

37 Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden fond na program a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 Nové programové dokumenty a návazné kroky 5 Řízení programu a výběr projektů provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

38 Cíle a nástroje navrhované EK 2007-2013

39 Zrušení Iniciativ 2004-2006 ČR – realizovány Equal a Interreg Interreg – Evropská územní spolupráce Urban – v rámci OP – řešení městské otázky Leader+ - začleněna do hlavního programování Equal – začleněna do OP Příprava samostatných operačních programů financovaných ze SF

40 Monofondovost = jeden fond pro jeden program! možnost křížového financování 10% FS + ERDF společné financování OP doprava a ŽP včetně velkých projektů

41 Veřejno-soukromé partnerství „PPP“ Evropská investiční banka Evropský investiční fond -mohou se podílet na financování velkých projektů u veřejno-soukromého partnerství -Společná propora projektů v evropských regionech – JASPERS -Společné evropské zdroje pro MSP – JEREMIE Podpora formou fiančních produktů (úvěry, rizikové investice, záruky,…)

42 Současný stav přípravy ČR na období 2007 - 2013 schválena NRP (22.2.2006) Schválen NSRR – odeslán EK (očekáváme 1. hodnocení) příprava operačních programů – vyjednávání překryvů říjen 2006 – OP budou předloženy vládě a následně odeslány EK

43 Řídící a koordinační výbor Statut a jednací řád (usnesení vlády č. 245/2005) Předseda: Mgr. Radko Martínek, ministr pro MR Tajemník: Mgr. Arnošt Marks, PhD., ředitel ORPS Sekretariát: Odbor Rámce podpory Společenství -harmonogram přípravy aktualizace NRP a tvorby NSRR -návrh organizace činnosti včetně práce 5 PS -vedení a složení PS -zajištění programování na MMR

44 Koordinace společného postupu regionů NUTS II při přípravě NRP a NSRR stanovení odborných garantů za jednotlivé prioritní oblasti NRP ze zástupců AK ČR prosazování jednotných stanovisek za všechny regiony NUTS II v rámci pracovních skupin v ŘKV v souladu s harmonogramem zasedání ŘKV a PS stanovení časového a věcného postupu ke sjednocení názorů zástupců NUTS II při jednání ŘKV a v PS zajištění personálního a odborného propojení garantujícího vzájemnou informovanost zástupců v ŘKV a PS na národní úrovni a na úrovni NUTS II

45 Proces přípravy ROP Pracovní skupina Priorita - 4 Pracovní skupina Priorita - 3 Pracovní skupina Priorita - 2 Pracovní skupina Priorita - 1 Pracovní skupina – Pr. 5 disparity ŘKV Pracovní skupina pro ROP zástupci krajů z odborů str., reg. Rozvoje- 13 Výkonná koordinační pracovní skupina ROP 4 zástupci krajů z odborů str., reg. rozvoje Černý, Chovanioková, Kalivoda, Matulík - koordinace Politická garance Lukáš - Linek Vláda ČREvropská komise DG Regio Vyjednávací tým pro ROP Asociace krajů ČR Komise pro reg. rozvoj - Asociace krajů ČR Podskupina pro ROP v rámci ŘKV 4 zástupci MMR 5 zástupců krajů: -Politický garant - 1 -Výkonná koordinační prac. Skupina ROP - 4 Koordinátoři krajů pro prac. skupiny 1 - 5 Specializované prac. Skupiny Předpoklad: - legislativa - implementace - finance MMR, MF, kraje

46 Globální cíl NRP Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR Atraktivní prostředí Inovace a znalost. ek. Zaměstnanost, soudržnost Vyvážený rozvoj území Dostupnost, infrastruktura Konkurence schopnost ekonomiky Moderní společnost Rozvoj území OP ŽP OP Dop OP PI OP VVI OP Zaměst OP Vzděl IOPROP OP TA

47 Národní rozvojový plán Indikativní návrhy operačních programů Životní prostředí Dopravní infrastruktura Adaptabilita a zaměstnanost Integrovaný operační program Regionální operační programy Podnikání a inovace Výzkum, vývoj, inovace ERDF (možnost křížového financování v rámci projektu 10% ESF) ESF (možnost křížového financování v rámci projektu 10% ERDF) Technická asistence Vzdělávání Fond soudržnosti (kohezní fond)

48 Alokace ČR dle OP

49 Alokace ČR - ROP


Stáhnout ppt "Programování 2007 - 2013 snaha o zjednodušení celého systému změna struktury programových dokumentů změna v zaměření priorit => omezený počet priorit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google