Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Spotřební daně Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu Charakteristika spotřebních daní.
Předmět spotřebních daní. Osvobození od daně. Plátci daně. Správa daně. Zdaňování minerálních olejů. Zdaňování lihu. Zdaňování piva. Zdaňování vína a meziproduktů. Daň z tabákových výrobků.

3 1. Charakteristika spotřebních daní
Spotřební daně patří mezi tzv. nepřímé daně, neboť daňové břemeno zpravidla nedopadá na plátce daně, ale na kupující (spotřebitele). Jsou stabilním příjmem státního rozpočtu. Jejich spotřeba negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva a nepříznivě působí na životní prostředí. Na rozdíl od DPH jsou spotřební daně zpravidla vybírány na jednom stupni, tj. u výrobce nebo dovozce. Správu spotřebních daní zabezpečují celní orgány. Český daňový systém Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní

4 1. Charakteristika spotřebních daní
Spotřební daně jsou v rámci EU harmonizovány. Je stanoveno, které výrobky musí podléhat spotřebním daním a u jednotlivých výrobků podléhajících spotřební dani jsou stanoveny tzv. minimální sazby daně. Produkt Minimální sazba daně Olovnatý benzín 421 EUR/1000 l Bezolovnatý benzín 359 EUR/1000 l Pivo na stupeň Plató 0,748 EUR Pivo na stupeň alkoholu 1,87 EUR Etylalkohol 550 EUR/1 hl Tiché a šumivé víno 0 EUR/1 hl Cigarety 57 % z prodejní ceny Český daňový systém Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní

5 2. Předmět daně Předmětem daně (§ 7) jsou vybrané výrobky na daňovém území ES vyrobené nebo na daňové území ES dovezené. Daňová povinnost vzniká výrobou nebo dovozem následujících výrobků : minerální oleje; líh; pivo; víno; tabákové výrobky. Ze zdanění jsou vyjmuty výrobky, které již byly spotřební daní prokazatelně zdaněny. Český daňový systém Spotřební daně 2. Předmět daně

6 3. Osvobození od daně U spotřebních daní existují případy osvobození od daně. Při tuzemské výrobě lze uplatnit následující osvobození : minerální oleje používané pro jiné účely než je pohon motorů nebo výroba tepla; odpadní oleje použité k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech; minerální oleje používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké práce a plavby na vodách na daňovém území ČR; líh vstupující do výrobků při výrobě potravin a aromatizaci; líh pro výrobu a přípravu léčiv; pivo a víno pro výrobu octa, léčiv, potravin a nápojů s obsahem alkoholu do 1,2 % objemových. Český daňový systém Spotřební daně 3. Osvobození od daně

7 4. Plátci daně Plátcem spotřební daně je právnická nebo fyzická osoba : která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, daňovým zástupcem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo zničením anebo jiným znehodnocením vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně; jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit např. při dovozu či v dalších případech uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) ZSpD. Daňovým skladem je prostorově ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel daňového skladu vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá. Český daňový systém Spotřební daně 4. Plátci daně

8 5. Správa daně Zdaňovacím obdobím (s výjimkou dovážených výrobků) je kalendářní měsíc. Termín přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu je stanoven do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Daňovým přiznáním při dovozu je celní prohlášení. Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období. Při dovozu je daň splatná do 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků. Český daňový systém Spotřební daně 5. Správa daně

9 6. Zdaňování minerálních olejů
Předmětem daně z minerálních olejů jsou především : motorové a nemotorové benziny; letecké pohonné hmoty benzinového typu; střední oleje a těžké plynové oleje; těžké topné oleje; odpadní oleje; zkapalněné ropné plyny; směsi; přísady a aditiva. Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené : v litrech při t = 15 ºC; u těžkých topných olejů a zkapalněných ropných plynů v tunách čisté hmotnosti. Český daňový systém Spotřební daně 6. Zdaňování minerálních olejů

10 6. Zdaňování minerálních olejů
Výrobek Sazba daně benziny a letecké PH bezolovnaté (obsah olova do 0,013 g/l) Kč/1 000 l benziny a letecké PH s obsahem olova nad 0,013 g/l Kč/1 000 l střední oleje a těžké plynové oleje 9 950 Kč/1 000 l těžké topné oleje 472 Kč/t odpadní oleje 660 Kč/1 000 l zkapalněné ropné plyny (pro pohon motorů) 3 933 Kč/t zkapalněné ropné plyny (pro výrobu tepla) 0 Kč/t zkapalněné ropné plyny (pro stacionární motory a stavební stroje) 1 290 Kč/t uhlovodíkové plyny Sazby daně jsou stanoveny takto : Český daňový systém Spotřební daně 6. Zdaňování minerálních olejů

11 6. Zdaňování minerálních olejů
U zdaňování minerálních olejů existuje institut vracení daně, a to : osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (vrací se 60 %, resp. 80 % daně); osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla; ozbrojeným silám ČS NATO (s výjimkou ozbrojených sil ČR); plátci (některé případy např. při přijetí znečištěných olejů); osobám, které použily ostatní benzín jinak než pro prodej, pohon motorů, výrobu tepla či směsi. Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a daň je splatná jednou částkou za měsíc ve lhůtě do 40 dnů po skončení zdaňovacího období. Celkové zajištění daně činí nejvýše 100 mil Kč (převodem na depozitní účet zřízený celním úřadem). U vybraných minerálních olejů se provádí značkování a barvení, tj. rovnoměrné přimíchávání značkovací látky a barviva do těchto olejů. Český daňový systém Spotřební daně 6. Zdaňování minerálních olejů

12 7. Zdaňování lihu Předmětem daně z lihu je líh obsažený v jakýchkoli výrobcích, pokud celkový obsah lihu činí > 1,2 % objemových jednotek etanolu (kromě kódu nomenklatury 2203, 2204, 2205, 2206) nebo je > než 22,0 % objemových jednotek etanolu (týká se kódu nomenklatury 2204, 2205, 2206). Plátcem daně jsou také právnické a fyzické osoby, které : nakoupí a dovezou líh a výrobky obsahující líh; skladují nebo uvádějí do volného oběhu líh, který je předmětem daně; překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu. Základem daně z lihu je množství lihu v hektolitrech etanolu, a to při t = 20 ºC zaokrouhlené na 2 desetinná místa. Český daňový systém Spotřební daně 7. Zdaňování lihu

13 7. Zdaňování lihu Sazby daně jsou následující :
Daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě do 55 dnů po skončení zdaňovacího období. Provozovatel pěstitelské pálenice podává přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Líh ve spotřebitelském balení vyrobený na daňovém území ČR nebo na toto území dovezený musí být označen kontrolní páskou, která je ceninou obsahující ochranné prvky. Výrobek Sazba daně (Kč/hl etanolu) líh ve výrobcích (KN 2207, 2208 a ostatní KN) kromě destilátů z pěstitelského pálení 26 500 líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 13 300 Český daňový systém Spotřební daně 7. Zdaňování lihu

14 8. Zdaňování piva Předmětem daně z piva je :
pivo (KN2203) obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu; směsi piva s nealkoholickými nápoji (KN2206) obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu. Plátcem daně z piva není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořící domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro vlastní spotřebu členů domácnosti a osob blízkých nebo jejích hostů pivo v celkovém množství ≤ 200 litrů za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. Český daňový systém Spotřební daně 8. Zdaňování piva

15 8. Zdaňování piva Základem daně z piva je množství piva v hektolitrech. Základní sazba daně činí 24 Kč/hl za každé celé procento extraktu původní hladiny. Pro malé nezávislé pivovary (s roční výrobou piva < hl) jsou stanoveny tzv. snížené sazby daně, a to podle velikostních skupin z hlediska objemu výroby (Q) v hl ročně takto : 12,00 Kč/hl ( Q ≤ Kč); 14,40 Kč/hl ( < Q ≤ Kč); 16,80 Kč/hl ( < Q ≤ Kč); 19,20 Kč/hl ( < Q ≤ Kč); 21,60 Kč/hl ( < Q ≤ Kč). Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 80 mil. Kč. Český daňový systém Spotřební daně 8. Zdaňování piva

16 9. Zdaňování vína a meziproduktů
Předmětem daně z vína a meziproduktů jsou vína a meziprodukty obsahující více než 1,2 % objemových alkoholu. Plátcem daně není fyzická osoba, která na daňovém území ČR vyrábí výhradně tiché víno a objem výroby za daný kalendářní rok činí ≤ litrů. Základem daně z vína a meziproduktů je množství vína vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně činí : 2 340 Kč/hl u šumivého vína a meziproduktů; 0 Kč/hl u tichého vína. Český daňový systém Spotřební daně 9. Zdaňování vína a meziproduktů

17 10. Daň z tabákových výrobků
Předmětem daně z tabákových výrobků jsou : cigarety; doutníky; cigarillos; tabák ke kouření. Základem daně je : cena pro konečného spotřebitele pro procentní část daně a množství v kusech pro pevnou část daně u cigaret. Český daňový systém Spotřební daně 10. Daň z tabákových výrobků

18 10. Daň z tabákových výrobků
Zároveň je stanovena minimální sazba daně u cigaret (1,92 Kč/kus). Výše daně u cigaret se vypočítá jako součet : (součinu procentní části sazby daně a ceny pro spotřebitele) : 100; součinu pevné části daně a počtu kusů. Sazby daně jsou následující : u cigaret 28 % a 1,03 Kč/ks; u doutníků a cigarillos 1,15 Kč/ks; u tabáku Kč/kg. Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území ČR nebo na toto území dopravené z jiného ČS EU musí být značeny tabákovou nálepkou. Český daňový systém Spotřební daně 10. Daň z tabákových výrobků


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google