Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a získat tak vše pomocí vytváření sítí Jak vytvářet všestranně prospěšné vztahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a získat tak vše pomocí vytváření sítí Jak vytvářet všestranně prospěšné vztahy."— Transkript prezentace:

1

2 a získat tak vše pomocí vytváření sítí Jak vytvářet všestranně prospěšné vztahy

3 „Kdyby každý člověk věděl, jak úspěšně vytvářet a využívat sítě, jistě bychom všichni společně vstoupili do zlatého věku hojnosti, klidu a míru. Místo soupeření bychom spolupracovali…“ Mark Viktor Hansen Autor knihy Slepičí polévka pro duši a mistr motivace, řečník a úspěšný podnikatel

4 Vztahový marketing & Internet Nejv ě tší radostí v život ě je vzájemné p ř isp ě ní a pomoc. Prvním č lov ě kem, kterému musíte pomoci, jste vy sami Pokud skloubíme oba faktory, m ů žeme si všichni vybudovat p ř íjemný aktivní i pasivní p ř íjem „Vztahový marketing“ vyžaduje 1.Pomoci sob ě PLUS 2.Pomoci druhým

5 Pokud nakupujete p ř ímo od dodavatele, získáte nejen slevu na nákup svého zboží, ale m ů žete dostávat od dodavatele za jeho ší ř ení odm ě nu. Vyhrávají všichni: Dodavatel ušet ř í za reklamu + platí provize až z prodaného zboží + získá stálé odb ě ratele (zákazníky) Odb ě ratel v každém p ř ípad ě ušet ř í, a když si nenechá informaci pro sebe, m ů že si na své nákupy vyd ě lat nebo si m ů že vybudovat prosperující živnost nebo dokonce „pen ě zovod“, a tím se osvobodit od finan č ních problém ů Vztah „výhra - výhra“

6 ? Doporu č ili jste n ě kdy n ě co? Pro č ? Um ě li byste poradit, kde se dob ř e va ř í? Dostanete odm ě nu za vaše doporu č ení? Pokud ne, pro č to d ě láte? Nakupujete? Jste za to placeni? Pro č nenakupujete tam, kde vám za to zaplatí? Byli byste ochotní pod ě lit se o své tajemství jak si vyd ě lávat nakupováním s ostatními? … Pokud ANO, m ů žete se stát „profesionálním doporu č ovatelem“

7 Atd. 4. …i oni mají známé … atd. 3. jejich známí 2.známí známých 1. OKRUH = vaši známí Každý má kolem sebe OKRUH p ř íbuzných a známých … VY 5 x5 +25 x5 +125 x5 +625 x5 +3125 x5 … P ř íklad sí ť ového efektu, kdy p ř íležitost pochopí 5 vašich známých… OKRUH, též LINIE nebo GENERACE nebo ÚROVE Ň Celkem na p ě ti úrovních nakoupilo 3905 lidí, ale vy jste poslali nabídku jen p ě ti

8 Každá dodavatelská firma Jiný plán odm ěň ování: 1. Nejjednodušší formou jsou provize z obratu podle úrovní, firma ur č í výši procent a po č et úrovní. 2. Velmi zastaralým a pracným p ř íkladem jsou tzv. „rozdílové provize“ – rozd ě lujete si procenta 3. Ideální je kombinace 4. Nebezpe č ná je lákavá nabídka rychlého zisku formou „binárního systému“ – nikdo vám nevysv ě tlí tzv. „vyvažování“ – v podstat ě v ě tší č ást vaší práce jde jen na dodavatele

9 penězovod & nakupování = Nejjednodušší varianta: Nakupujete b ě žné zboží místo v klasickém obchod ě tam, kde nejen šet ř íte, ale kde vám zaplatí za p ř ípadné doporu č ení. P ř i registraci do obchodu získáte mailem sv ů j unikátní „referen č ní kód“ a p ř ístup do své „virtuální kancelá ř e“ Doporu č ujete výhodné nakupování = ší ř íte „referen č ní odkaz“ a získáte odm ě nu za každý další nákup ve své síti P ř íklad: http://goldenbiz.eu/index.php?ido2=127404 http://goldenbiz.eu/index.php?ido2=127404

10 penězovod & péče o zdraví a vzhled = Nejjužitn ě jší varianta: Nau č íte se pe č ovat o své zdraví a vzhled a investujete trochu pen ě z do výhodného nákupu (za VC) unikátních produkt ů, které vaši snahu výrazn ě podpo ř í Pod ě líte se o své zkušenosti a doporu č íte bu ď produkt (prodáte) nebo Doporu č íte obchod = možnost vytvo ř it si také sv ů j pen ě zovod založený na pevném zdraví P ř íklad: www.fytoprogram.czwww.fytoprogram.cz

11 Doporučená literatura Anne Boe: Úsp ě šný networking (Alman.cz) Burke Hedges: Duplikování v marketingu. (Internet Services Corporation, CR) další tipy najdete na www.kouzelneknihy.czwww.kouzelneknihy.cz


Stáhnout ppt "a získat tak vše pomocí vytváření sítí Jak vytvářet všestranně prospěšné vztahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google