Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna"— Transkript prezentace:

1 Z truhly moudrosti krále Šalamouna
1. Jak se zachoval král Saul vůči Davidovi po vítězství nad Pelištejci? VZAL DAVIDA K SOBĚ DO PALÁCE 2. S kým se David spřátelil? S JONATÁNEM, SYNEM SAULA 3. Co si David s kamarádem slíbili? VĚRNÉ PŘÁTELSTVÍ 4. Proč musel David utéci před Saulem? USILOVAL MU O ŽIVOT, NENÁVIDĚL HO 5. Kdy končí doba vánoční? KŘTEM PÁNĚ – NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ (TŘÍ KRÁLŮ)

2 20. Přenesení Archy úmluvy do Jeruzaléma

3 Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a prohlásily: „Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když králem nad námi byl Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad Izraelem.‘“ Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem.

4 Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; kraloval čtyřicet let
Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; kraloval čtyřicet let. V Chebrónu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, v Jeruzalémě kraloval třiatřicet let nad celým Izraelem i nad Judou. Král šel se svými muži na Jeruzalém proti Jebúsejcům, obyvatelům země. David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo. Usadil se ve skalní pevnosti a nazval ji Město Davidovo. David se stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.

5 David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci, a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Baalímu Judova, aby odtud přivezli Boží schránu, při níž se vzývá Jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Hospodinovu schránu přinesli a umístili ji na příslušném místě uprostřed stanu, který pro ni David postavil. David obětoval před Hospodinem zápalné a pokojné oběti.

6 Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, a Boží schrána sídlí pod stanovou houní.“Nátan králi odvětil: „Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou.“ Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.

7 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna
1. Co bylo pro Davida jako krále nejdůležitější? 2. Jak se jmenovalo město, které začal David budova? 3. Čím chtěl David proslavit toto město? 4. Co měl David v úmyslu ještě vystavět? 5. Jakou barvu má liturgické mezidobí?

9 1. Co bylo pro Davida jako krále nejdůležitější?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

10 2. Jak se jmenovalo město, které začal David budova?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

11 3. Čím chtěl David proslavit toto město?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

12 4. Co měl David v úmyslu ještě vystavět?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

13 5. Jakou barvu má liturgické mezidobí?
6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

14 Římskokatolická farnost Hnojník leden 2015 www.farnost-hnojnik.cz
Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, ISBN


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna"

Podobné prezentace


Reklamy Google