Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Životní prostředí Důsledky přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Životní prostředí Důsledky přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Životní prostředí Důsledky přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Popis materiálu Tento materiál obsahuje úkoly pro aktivní práci žáků na téma přírodní a společenské vlivy na životní prostředí, jejich důsledky a rizika. Obsahuje čtyři části, pro každou je potřeba 10 – 15 minut. Pro ověření znalostí slouží test s deseti otázkami. Potřebujete: PC připojený k internetu + atlas ČR. Kliknutím na tlačítko přejdeš na další stránku knihovna získáš základní informace k danému úkolu Kliknutím na tlačítko otevřeš internetový prohlížeč a získáš informace na dané téma na internetu Kliknutím na tlačítko video otevřeš video na internetu Kliknutím na tlačítko

3 Pro vypracování zadaných úkolů klikni na vybrané tlačítko.
Obsah Pro vypracování zadaných úkolů klikni na vybrané tlačítko. I. Úkoly 1 – 5 životní prostředí – definice přírodní a společenské vlivy na životní prostředí II. Úkoly 6 – 11 voda, její zásoby na Zemi důsledky znečišťování znečišťování oceánů III. Úkoly 12 – 18 znečišťování ovzduší kyselé deště degradace půd odlesňování, odpady IV. Úkoly 19 – 20 zajímavosti fotografie, videa Test 10 otázek

4 I. část: úkoly 1 – 5 životní prostředí
zpět na obsah životní prostředí přírodní a společenské vlivy na životní prostředí

5 Prostředí = okolí k danému předmětu
knihovna další úkol Po nahlédnutí do knihovny doplň do políček vhodná slova: Prostředí = okolí k danému předmětu Je-li předmětem příroda, hovoříme o: prostředí Je-li předmětem živý organismus, hovoříme o: prostředí Je-li předmětem člověk, hovoříme o:

6 Úkol č. 2 , zabývající se problematikou .
Slovník cizích slov další úkol a) Životní prostředí se mezinárodně označuje anglickým slovem environment. Vyhledáním ve slovníku cizích slov na internetu zjisti a napiš výslovnost: b) Vyhledej pojem environmentalistika a doplň chybějící slova v její definici: Environmentalistika je , zabývající se problematikou c) Vyhledáním ve slovníku cizích slov porovnej pojmy: enviroment a ekologie. Doplň, v čem je ekologie odlišná:

7 Uveď příklady působení přírodních vlivů na životní prostředí.
Úkol č. 3 další úkol Přírodní vlivy Uveď příklady působení přírodních vlivů na životní prostředí. a) Geologické vlivy (2 – 3 příklady): b) Meteorologické vlivy (2 – 3 příklady): c) Jiné (2 – 3 příklady):

8 Důsledky na životní prostředí:
Úkol č. 4 další úkol Přírodní vlivy – důsledky na ŽP Z uvedených jevů vyber tři a popiš heslovitě jeho důsledky na životní prostředí (na jeho složky). Kliknutím na žluté tlačítko otevřeš webovou stránku na toto téma, kliknutím na červené tlačítko otevřeš video na internetu. Tsunami Eroze Lavina Povodně Sucho Sopečná erupce Písečná bouře Zemětřesení Tornádo Písečná bouře Důsledky na životní prostředí:

9 Úkol č. 5 Společenské vlivy
knihovna Úkol č. 5 Společenské vlivy Kliknutím na prázdné políčko označ vždy 1 – 2 uvedené složky životního prostředí, které jsou podle tvého názoru danou činností postihovány nejvíce: vzhled krajiny voda domácnosti zemědělství doprava energetika průmyslová výroba půdy vzduch společenské vlivy: lesní porosty

10 II. část: úkoly 6 – 11 voda, její zásoby na Zemi důsledky znečišťování
zpět na obsah voda, její zásoby na Zemi důsledky znečišťování nedostatek pitné vody znečišťování oceánů

11 Úkol č. 6 knihovna další úkol Voda Je na Zemi dostatek vody? Po zjištění údajů (tlačítko i) doplň: Z celkového množství vody na Zemi tvoří sladká voda % . Z tohoto množství tvoří povrchová voda pouze % (hlavně jezera, řeky, potoky). Právě řeky a jezera jsou každodenními hlavními zdroji vody pro většinu lidí. Které oblasti na Zemi mají nedostatek vody?

12 Úkol č. 7 Znečišťování vod
knihovna další úkol Znečišťování vod a) Uveď příklady biologického znečišťování vod: b) Uveď příklady chemického znečišťování vod: c) Urči, o jaký druh fyzikálního znečišťování se jedná: ukládání radioaktivního odpadu a těžba radioaktivních surovin: eroze půdy: odpadní teplo z elektráren: d) Z atlasu ČR (vodstvo) zjisti a napiš: příklady řek v ČR se silně znečištěnou vodou: příklady řek v ČR s čistou vodou:

13 Úkol č. 8 Důsledky znečišťování vod
knihovna další úkol Důsledky znečišťování vod a) Jaké jsou důsledky znečištění pro sladkovodní ekosystémy? b) Zjisti a popiš příčiny a důsledky znečišťování nejhlubšího jezera na světě: příčiny: důsledky: c) Co je hlavní příčinou znečištění vodních toků v rozvojových státech? knihovna d) Co způsobuje pití nekvalitní infikované vody? e) Proč mnoho lidí na Zemi pije vodu z jezer a řek, často znečištěnou a infikovanou?

14 Úkol č. 9 Nedostatek pitné vody – globální problém lidstva
další úkol Nedostatek pitné vody – globální problém lidstva Odhaduje se, že pětina lidstva trpí nedostatkem pitné vody. Kliknutím na tlačítko i otevřeš článek na internetu s mapou, která znázorňuje přístup lidí k pitné vodě ve světě. Z mapy zjisti a doplň: a) Které oblasti Afriky trpí největším nedostatkem pitné vody? b) Uveď dva státy Asie, ve kterých má přístup k pitné vodě méně než 30 % populace. c) Porovnej oblasti světa, které nemají problémy s pitnou vodou, a oblasti nedostatkem pitné vody. Co podle tebe způsobuje rozdíl? d) Proč v některých oblastech Afriky více jak polovina obyvatelstva nemá přístup ke kvalitní pitné vodě? Na základě přečtení druhé části článku nebo shlédnutí videa zjisti a stručně zdůvodni příčinu. video

15 Úkol č. 10 Spotřeba vody Doplňující úkoly (dobrovolné):
další úkol Spotřeba vody Doplňující úkoly (dobrovolné): a) Kolikanásobně více vody přibližně spotřebuje denně průměrný Američan oproti člověku žijícímu v rozvojové zemi? knihovna b) Odhadem spočítej svoji denní spotřebu vody (pití, umývání, úklid, splachování WC…) v litrech: knihovna Porovnej s údajem v knihovně. c) Které datum je Světovým dnem vody?

16 Úkol č. 11 Znečišťování oceánů
knihovna Znečišťování oceánů Kliknutím na tlačítko otevřeš mapu, znázorňující znečištění oceánů. Podle mapy napiš tři oblasti, které jsou nejvíce postiženy znečištěním (vážná devastace): Z článku v knihovně zjisti, čím jsou oceány nejvíce znečišťovány: Heslovitě popiš důsledky znečištění: Co jsou to mrtvé zóny?

17 III. část: úkoly 12 – 18 znečišťování ovzduší kyselé deště
zpět na obsah znečišťování ovzduší kyselé deště degradace půd odlesňování, odpady

18 Úkol č. 12 Znečišťování ovzduší, jeho důsledky Smog
knihovna další úkol Znečišťování ovzduší, jeho důsledky Uveď příklady přírodních vlivů, které způsobují znečištění ovzduší: Uveď příklady společenských vlivů, které způsobují znečištění ovzduší: Smog Smog vzniká společně působením přírodních a společenských vlivů. Doplň, o jaké druhy smogu se jedná: složenina městského a průmyslového kouře s mlhou = smog znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací= smog Jak smog působí na lidský organismus?

19 Úkol č. 13 knihovna další úkol Kyselé deště Přečti úvodní dva odstavce textu ve Wikipedii (tlačítko i) a doplň: Jaké pH mají srážky označované jako kyselý déšť? Čím je způsobena jeho vyšší kyselost? Nižší než: 4, , ,0 Oxidy síry (spalováním fosilních paliv, sopečná činnost ) Oxidy uhlíku (spalování fosilních paliv) Oxidy dusíku (např. z automobilů) Oxidy draslíku Rozptýlené oxidy v atmosféře reagují s vodou a vznikají: hydroxidy kyseliny Kyselé deště narušují zdraví, snižují produkci rostlin, poškozují lesy, zvyšují korozi. Z atlasu ČR (životní prostředí) zjisti a doplň, které oblasti mají silně poškozené lesy exhalacemi (soubory znečišťujících látek):

20 Úkol č. 14 Kvalita ovzduší v ČR
knihovna další úkol Kvalita ovzduší v ČR Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (informace o kvalitě ovzduší v ČR) zjisti: a) jakou aktuální hodnotu má index kvality ovzduší v oblasti tvého bydliště b) které oblasti České republiky vykazují nejhorší hodnoty znečištění Podle atlasu ČR (životní prostředí) doplň oblasti se silně znečištěným ovzduším. Porovnej údaje zjištěné z internetu a z atlasu. Stručně zdůvodni příčinu znečištění v uvedených oblastech:

21 napiš dva konkrétní příklady dezertifikace:
Úkol č. 15 knihovna další úkol Degradace půd Z údajů v knihovně vyber správné označení pro procesy, které k degradaci půd přispívají, a doplň: cizorodé chemické látky nebo odpady v půdě: rozrušení půdy vodou, větrem, sněhem: procesy, kterými půda ztrácí obsah humusu vrstvu a není schopna zadržet živiny: opakované zpracování půdy ve stejné hloubce a množstvím přejezdů těžkou zemědělskou technikou po povrchu půdy, které vede ke snížení pórovitosti a propustnosti půdy: stručně popiš, co je to dezertifikace (nápověda: tlačítko i): uveď příklady přírodních a společenských vlivů, jejichž důsledkem dochází k dezertifikaci: napiš dva konkrétní příklady dezertifikace:

22 Úkol č. 16 Odlesňování Společenské vlivy: Přírodní vlivy:
další úkol Odlesňování Uveď alespoň dva příklady přírodních a tři příklady společenských vlivů, které způsobují odlesňování: Společenské vlivy: Přírodní vlivy: knihovna

23 Fotografie a dokument o odlesňování : úkol č. 19
další úkol Důsledky odlesňování Po přečtení části článku o odlesňování amazonského deštného pralesa (tlačítko i) uveď heslovitě důsledky: a) na teplotu v atmosféře: b) na půdy: c) na koloběh vody, srážky: d) na živočichy: Fotografie a dokument o odlesňování : úkol č. 19

24 Úkol č. 18 Komunální a průmyslový dopad Produkce odpadu
knihovna Komunální a průmyslový dopad Produkce odpadu Z údajů v knihovně zjisti: a) Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce tun odpadu? b) Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce tun nebezpečného odpadu? Důsledky Prohlédni si fotografie ve Wikipedii (tlačítko i) a stručně formuluj důsledky produkce odpadu na životní prostředí: Co hrozí?

25 IV. část: úkoly 19 – 20 zpět na obsah zajímavosti fotografie, videa

26 Úkol č. 19 Zajímavosti Dokument odlesňování v Tasmánii (6 minut):
další úkol Zajímavosti video Dokument odlesňování v Tasmánii (6 minut): Fotografie: odlesňování deštných pralesů: Fotografie z Madagaskaru (problémy způsobené civilizací):

27 Úkol č. 20 Zajímavosti zpět Víš, co je to světelné znečištění?
na obsah test Zajímavosti Víš, co je to světelné znečištění? Satelitní snímek: knihovna Víš, co způsobil meteorit, který dopadl asi před 65,5 milionu let do oblasti poloostrova Yucatán? Hrozí Zemi srážka s meteoritem? video Co by se stalo? Prohlédni si video se simulací dopadu meteoritu na Zemi:

28 Životní prostředí lidské společnosti
KNIHOVNA Životní prostředí lidské společnosti Životní prostředí Okolní prostředí tvoří živé a neživé přírodní složky

29 Znečišťování vod v životním prostředí
KNIHOVNA Znečišťování vod v životním prostředí

30 KNIHOVNA Rizika hladina podzemní vody na všech kontinentech se stále snižuje  zvyšuje se míra znečištění vody snižuje se biodiverzita (biologická rozmanitost) sladkovodních ekosystémů v rozvojových zemích je 80 % nemocí způsobeno nedostatkem nebo špatnou kvalitou pitné vody miliarda lidí nemá přístup k dostupným zdrojům pitné vody

31 KNIHOVNA Voda Znečišťující faktory - patogenní organizmy
- netoxické organické látky - nadměrný obsah živin - toxické kovy - toxické organické látky - vysoká kyselost - pevné látky - zvyšování teploty odpadním teplem radioaktivita Problémy hospodaření s vodou nerovnoměrná distribuce zásob kvalita vody používané k pití a průmyslové znečištění podzemních a povrchových vod (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) znečištění oceánů (průmysl, zemědělství – splašky, těžba, havárie) - nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení)

32 Nedostatek pitné vody: globální problém lidstva
KNIHOVNA Nedostatek pitné vody: globální problém lidstva 1,1 miliardy lidí v rozvojových zemích nemá dostatečný přístup k vodě a 2,6 miliardám lidí chybí alespoň základní hygienické zařízení. Za posledních 10 let zemřelo na průjmová onemocnění více dětí, než kolik činily veškeré lidské ztráty v ozbrojených konfliktech od konce druhé světové války. Polovina lůžek v nemocnicích po celém světě je zaplněna pacienty, kteří trpí nemocemi souvisejícími se špatnou kvalitou vody. Každý den umírá na průjmová onemocnění (včetně cholery) 1,8 milionu lidí; 88 % všech průjmových nemocí je připisováno dodávkám nekvalitní vody, nízké úrovni sanitárního vybavení a nedostatečné hygieně. Průměrná vzdálenost, kterou musí ženy v Africe a Asii ujít, aby nabraly vodu, je 6 kilometrů. Odhadem 25 % lidí z měst v rozvojových zemích nakupuje vodu od obchodníků za mnohem vyšší cenu než vodu z vodovodu. V některých případech za cenu, která představuje více než čtvrtinu příjmů jejich domácnosti. Člověk žijící v rozvojové zemi spotřebuje za den v průměru téměř 10 litrů vody. Průměrná spotřeba vody ve Velké Británii činí 135 litrů za den a osobu. Průměrný Američan spotřebuje denně 375 až 660 litrů. Zásoby vody se snižují, zatímco poptávka dramaticky roste neudržitelným tempem. Očekává se, že v příštích 20 letech průměrná celosvětová zásoba vody na osobu klesne o celou třetinu. Odhady hovoří o tom, že 90 % odpadních vod v rozvojových státech je vypouštěno bez jakýchkoli úprav rovnou do řek a dalších vodních toků. Zdroj: (2)

33 Kolik spotřebujeme vody při různých činnostech?
KNIHOVNA Kolik spotřebujeme vody při různých činnostech? koupání ve vaně až 160 litrů sprchování 50 až 80 litrů čištění zubů pod tekoucí vodou 5 až 7 litrů holení pod tekoucí vodou 25 litrů spláchnutí na WC úsporné 3 nebo 6 litrů, jinak 9 litrů průměrná denní spotřeba vody na osobu: 90 až 130 litrů Zdroj: (3)

34 KNIHOVNA Vodní zdroje Země Struktura vodních zásob na Zemi (v km3)
oceány: sníh a ledovce: podzemní voda: řeky a jezera: atmosférická vlhkost: Celkem přibližně 1,4 miliardy km3. Pouze asi 3 % tohoto objemu tvoří voda sladká, vázaná především v ledovcích (zejména v Antarktidě).

35 Mrtvých zón bez kyslíku je v oceánech čím dál víc
KNIHOVNA Znečištění oceánů OSN: Počet i rozloha "mrtvých zón" v oceánech stoupá V mořích a oceánech na celém světě se v současné době nachází nejméně 200 oblastí, kde je antropogenní znečištění natolik vysoké, že ohrožuje ryby a další mořské živočichy. Tyto tzv. mrtvé zóny se rozprostírají na tisících čtverečních kilometrech zemského povrchu. Hlavními zdroji znečištění jsou chemické látky používané v zemědělství, odpadní vody a atmosférická depozice jakožto důsledek spalování fosilních paliv. Takový je ve stručnosti obsah zprávy zveřejněné 19. října na mezinárodní konferenci v Pekingu. Oproti stavu v roce 2004, kdy vědci z Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) napočítali 149 zasažených lokalit, se počet mrtvých zón zvýšil o 34 procent. Mrtvých zón bez kyslíku je v oceánech čím dál víc Oslo – Počet mořských oblastí, kde voda nemá dostatek kyslíku, rychle roste. Má to negativní vliv na populace mořských ryb a korýšů, píše agentura Reuters. Podle vědecké studie publikované v magazínu Jednání Národní akademie věd, z níž agentura Reuters citovala, mohou být tyto „mrtvé zóny“ hrozbou pro pobřežní ekosystémy po celém světě. Takové zóny se nacházejí od Mexického zálivu po Baltské moře. V těchto oblastech znečištěných umělými hnojivy splavovanými z polí, odpadní vodou z kanalizace a škodlivými látkami ze spalování fosilních paliv se nadměrně rozšířily mořské řasy a spotřebovávají více kyslíku.  Zdroj: (5) Zdroj: (4)

36 KNIHOVNA Terminologie:
emise – látky jsou uvolňovány – emitovány do atmosféry imise – látky jsou přítomny v atmosféře exhalace – soubor znečišťujících látek Hlavní plynné škodliviny skleníkové plyny (CO2, metan, NO2, CFC) oxidy síry (SO2) oxidy dusíku (NOx, zejm. NO2) - uhlovodíky (součást automobilových zplodin) - sirovodík (H2S), čpavek (NH3) freony Pevné částice - popílek - prach - saze Tepelné znečištění atmosféry Radioaktivita (z jaderného odpadu, havárií, pokusných jaderných výbuchů)

37 KNIHOVNA průmysl zemědělství energetika domácnosti doprava
chemické ošetřování rostlin průmysl zemědělství degradace půd zábor půdy (průmyslové stavby) zvyšování eroze nevhodnou činností odvodňování energetika kapalný průmyslový odpad (do řek) odlesňování nadměrné hnojení produkce SO 2, CO2, popílek pevný průmyslový odpad (skládky) exhalace přenosové soustavy v krajině těžba a distribuce uhlí, ropy, zemního plynu pro energetický průmysl vliv na krajinu možné havárie komunální odpad prach hlučnost havárie spotřeba vody, její znečištění posyp komunikací výfukové plyny domácnosti exhalace při topení tuhými palivy vliv na zvěř doprava zábor půdy (průmyslové stavby)

38 KNIHOVNA Kyselé deště mohou porušovat voskovitý povrch na listech a strom je tím náchylnější k mrazu, houbám a hmyzu mohou zpomalit růst kořenů, což má za následek málo výživy pro strom uvolňují toxické ionty v půdě a ty užitečné jsou vyluhovány pryč

39 Proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy.
KNIHOVNA Degradace půd Proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy. Procesy degradace půd: eroze podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování) zasolení (zavlažováním) chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, ropné produkty) okyselení (kyselé deště) zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím) zábor (např. rozptýlenou zástavbou, komunikacemi) dezertifikace

40 KNIHOVNA Produkce odpadů v ČR v roce 2008 (v tis. tun): celkem
z toho nebezpečné z podniků 22 244 1505 z toho odvětví: zemědělství a lesnictví 257 7 dolování a těžba 167 29 zpracovatelský průmysl 5756 676 energetika 1920 28 stavebnictví 9747 142 doprava 273 21 obce 3625 13 z toho komunální odpad 3176 6 Údaje v tabulce použity ze zdroje č. 1.

41 KNIHOVNA Chicxulubský kráter
Obrovský impaktní kráter, který vznikl po dopadu velkého meteoritu (rozměr 6 – 10 km) do oblasti poloostrova Yucatán v Mexickém zálivu asi před 65,5 milionu let. Kráter je široký kolem 180 kilometrů, z větší části je dnes v moři, menší část je na pevnině, kde dnes leží mexické město Chicxulub, podle něhož je kráter pojmenován. Dopadem se uvolnila obrovská energie, což mělo za následek: požáry zemětřesení tsunami srážka byla pravděpodobně příčinou klimatické změny a vyhynutí mnoha živočišných druhů, včetně dinosaurů

42 Zdroje: Český statistický úřad: Produkce, využití a odstranění odpadů v roce Dostupné z: Portál Hyperbola.cz. Dostupné z: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.: Kolik se spotřebuje vody při každodenních činnostech. Dostupné z: Kukliš, L.: Počet i rozloha "mrtvých zón" v oceánech stoupá. [On line] [cit ]. Dostupné z: Králová, V.: Aktuálně.cz. Mrtvých zón bez kyslíku je v oceánech čím dál víc. [On line] [cit ]. Dostupné z:

43 Test Získané znalosti si ověř v následujícím testu.
zpět na obsah Test Získané znalosti si ověř v následujícím testu. Na papír si znač počet správných odpovědí a na závěr vypočítej svoji procentuální úspěšnost. TEST

44 Test Environmentalistika je: Otázka č. 1 literatura
o životním prostředí věda, zabývající se problematikou ekologie věda, zabývající se problematikou životního prostředí literatura o ekologii

45 Test Správně! další otázka

46 Proces přeměny území na poušť, polopoušť se nazývá:
Test Otázka č. 2 Proces přeměny území na poušť, polopoušť se nazývá: deratizace dezerce dekontaminace dezertifikace

47 Test Správně! další otázka

48 Test Vyber správné tvrzení: Otázka č. 3
Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 30 % je voda povrchová (jezera, řeky). Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 0,3 % je voda povrchová (jezera, řeky). Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 0,3 % je voda podzemní. Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 30 % je voda podzemní (jezera, řeky).

49 Test Správně! další otázka

50 Test Otázka č. 4 Ve kterém z uvedených asijských států má méně než 30 % obyvatelstva přístup k pitné vodě? Vietnam Japonsko Afghánistán Jižní Korea

51 Test Správně! další otázka

52 Test „Mrtvé zóny“ v oceánech je označení pro: Otázka č. 5
oblasti bez mořských živočichů oblasti s koncentrací uhynulých ryb v důsledku znečištění oblasti s vysokým antropogenním znečištěním oblasti, na jejichž dno je vyvážen odpad

53 Test Správně! další otázka

54 Test Vyber správné tvrzení, které vysvětluje vznik kyselých dešťů:
Otázka č. 6 Vyber správné tvrzení, které vysvětluje vznik kyselých dešťů: Oxidy síry a draslíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a draselné kyseliny. Oxidy síry a dusíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a dusíkaté hydroxidy. Oxidy síry a draslíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a draselné hydroxidy. Oxidy síry a dusíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a dusíkaté kyseliny.

55 Test Správně! další otázka

56 Test Složenina městského a průmyslového kouře s mlhou je: Otázka č. 7
oxidační (letní) smog redukční (zimní) smog hydratační (letní) smog reprodukční (zimní) smog

57 Test Správně! další otázka

58 Test Otázka č. 8 Proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti a využitelnosti půdy, nazýváme: degradace půd regrese půd rekultivace půd regradace půd

59 Test Správně! další otázka

60 K největším úbytkům lesních ploch dochází:
Test Otázka č. 9 K největším úbytkům lesních ploch dochází: v Kanadě na Sibiři v severní Africe v Amazonii

61 Test Správně! další otázka

62 Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce odpadu?
Test Otázka č. 10 Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce odpadu? doprava stavebnictví energetika těžební průmysl

63 Test NE

64 Test Správně! Vyhodnocení testu

65 Test Úspěšnost v testu: Můj výsledek (v %): zpět Na začátek testu
na obsah Test Úspěšnost v testu: počet správných odpovědí: úspěšnost: 0 % 1 10 % 2 20 % 3 30 % 4 40 % 5 50 % 6 60 % 7 70 % 8 80 % 9 90 % 10 100 % Můj výsledek (v %): Na začátek testu


Stáhnout ppt "Zeměpis Životní prostředí Důsledky přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google