Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika hodnocení specifických kritérií grantových projektů v rámci výzvy č. 36 / 1.2 OP LZZ Školení pro hodnotitele Praha, 15. dubna 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika hodnocení specifických kritérií grantových projektů v rámci výzvy č. 36 / 1.2 OP LZZ Školení pro hodnotitele Praha, 15. dubna 2010."— Transkript prezentace:

1 Metodika hodnocení specifických kritérií grantových projektů v rámci výzvy č. 36 / 1.2 OP LZZ Školení pro hodnotitele Praha, 15. dubna 2010

2 Obsah prezentace 1.Systém hodnocení 2.Možný počet dosažených bodů 3.Obecná kritéria 4.Specifická kriteria  Kritérium č. 1  Kritérium č. 2  Kritérium č. 3 5.Kriterium „Synergie“ (IPRM)

3 1. Systém hodnocení a výběru projektových žádostí Systém hodnocení a výběru grantových projektů:  formální hodnocení  hodnocení přijatelnosti  věcné hodnocení  výběrová komise Viz Příručka pro hodnotitele Projektů OP LZZ, Příručka Horizontální témata OP LZZ (D3), event. Příručka pro žadatele o finanční podporu OP LZZ (D1 – Desatero OP LZZ, www.esfcr.cz).www.esfcr.cz

4 2. Možný počet dosažených bodů  posuzování projektu ve vztahu ke kritériím věcného hodnocení, která jsou obecná a specifická  u GP provádí 2 nezávislí hodnotitelé (v případě rozdílného hodnocení – doporučení jednoho hodnotitele neschválit a druhého schválit projekt, doporučení projektu oběma hodnotiteli, ale rozdíl více než 20 bodů – se provádí 3. Hodnocení; výsledné hodnocení v případě využití třetího hodnocení je dáno aritmetickým průměrem dvou k sobě bodově nejbližších hodnocení, tj. po vyloučení extrémního hodnocení)  podmínky splnil projekt, který získal v průměru min. 65 bodů z obecných kritérií Počet bodůmax. 125 b  obecná kritéria max. 100 b  specifická kritériamax. 15 b  IPRM10% z obecných kritérií (tedy maximálně 6,5-10 bodů)

5 3. Obecná kritéria věcného hodnocení:

6  smysl a cíle projektu (zdůvodnění potřebnosti, vazba na cíle výzvy, zhodnocení cílů projektu)  cílová skupina (jasné vymezení, přiměřenost, přínos pro CS, způsob zapojení CS)  žadatel (kompetence, zkušenosti)  projektové řízení, udržitelnost a rizikovost (klíčové aktivity, harmonogram, udržitelnost projektu, kvalita řízení rizik, rizikovost projektu)  rozpočet projektu (přiměřenost, přehlednost, srozumitelnost, věcná správnost)  výsledky a výstupy (šíře, adekvátnost a reálnost MI, poměr výsledky-náklady) Hodnotitel zvolí slovní deskriptor + uvede komentář (je-li povinný).

7 4. Specifická kritéria věcného hodnocení: Kritérium komplexnosti (hodnocení šíře nabídky aktivit projektu pro cílovou skupinu) Podporované činnosti:  Další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, získání a prohloubení dovedností, které zvyšují šanci na další uplatnění na trhu práce (IT technologie, jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.);  Pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující k uplatnění se na trhu práce;  Zprostředkování zaměstnání propuštěných zaměstnanců;  Doprovodné aktivity týkající se cílových skupin;  Uplatňování pružných forem organizace práce při účasti zaměstnanců v aktivitách projektu;  Podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe).

8 4. Specifická kritéria věcného hodnocení: Hodnotící škála tohoto kritéria: 5 bodů - projekt obsahuje všechny výše uvedené aktivity; 4 body - projekt obsahuje pět činností z výše uvedených aktivit; 3 body - projekt obsahuje čtyři činnosti z výše uvedených aktivit; 2 body - projekt obsahuje tři činnosti z výše uvedených aktivit; 1 bod - projekt obsahuje dvě činnosti z výše uvedených aktivit; 0 bodů - projekt obsahuje jednu činnost, která je v rámci výzvy nutná pro podání žádosti projektu.

9 4. Specifická kritéria věcného hodnocení: Kritérium specifických skupin Specifické skupiny zaměstnanců se ztíženými podmínkami uplatnění se na trhu práce z věkových a zdravotních důvodů, tj. osoby nad 50 let, do 25 let věku a osoby se zdravotním postižením. (dle míry realizovaných aktivit zohledňující specifické skupiny zaměstnanců s ohledem na požadavky pracovního trhu) 5 bodů dostane projekt, který obsahuje aktivity zacílené na všechny tři specifické skupiny zaměstnanců. 3 body dostane projekt, který obsahuje aktivity zacílené na dvě ze specifických skupin zaměstnanců. 1 bod dostane projekt, který obsahuje aktivity zacílené na pouze jednu ze specifických skupin zaměstnanců. 0 bodů dostane projekt, který neobsahuje aktivity zacílené na specifické skupiny zaměstnanců. Hodnocení tohoto kritéria:

10 4. Specifická kritéria věcného hodnocení: Kritérium inovativnosti Cílem je podpora nových metod, forem a obsahu vzdělávání – tj. rozšiřování nabídky vzdělávacích aktivit, jejich kvality, zavádění nových metod apod. 3 hlediska kategorizace inovativnosti aktivit: Inovace v produktu – obsah (zavedení nového vzdělávacího produktu pro CS nebo zavedení modifikace a vývoje) Inovace v procesu – forma (modifikace způsobu dodání vzdělávacích aktivit – např. využití metod E-learningu, B- learningu, využití videokonferencí, způsoby měření výsledků vzdělávání, inovace ve zpracování zpětné vazby účastníků…) Inovace v kontextu – systém (stávající aktivity jsou poskytovány novým způsobem, např.: interní lektoři a externí lektoři, rozvržení poměru teorie a praxe ve vzdělávání apod.)

11 4. Specifická kritéria věcného hodnocení: Hodnotící škála tohoto kritéria: 5 bodů – projekt navrhuje komplexní inovace obsahu, formy a systému (např. vývoj a aplikaci nových vzdělávacích modulů, nové způsoby organizace a měření výsledků vzdělávání, využití know- how zkušených organizací přímo pro cílovou skupinu apod.); 3 body – projekt navrhuje inovace obsahu a formy ve vzdělávání cílové skupiny (např. vývoj a aplikaci jednoho či dvou nových vzdělávacích modulů s moderním dodavatelským řešením apod.); 1 bod – v rámci projektu je řešen jen inovační obsah aktivity (např. zavedení na trhu běžného, ale pro cílovou skupinu nového vzdělávacího modulu apod.); 0 bodů – získá projekt, který neprokáže inovativnost v žádném ze tří uvedených hledisek. Informace uvedeny v Metodice hodnocení specifických kritérií (příloha výzvy č. 36).

12 5. Kritérium „Synergie“ (IPRM) Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM (Integrované plány rozvoje města): V případě, že předložený projekt je zároveň zahrnut do IPRM, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10 % ze získaného bodového ohodnocení. Tato bonifikace bude přičtena formou specifického kritéria „synergie“, které bude uplatňováno pouze pro projekty zahrnuté do IPRM. 10 %-ní bonifikaci je možné připsat pouze projektům, které v rámci hodnocení obecných kritérií získaly 65 a více bodů.

13 Děkuji za pozornost. Ing. Michaela Švojgrová


Stáhnout ppt "Metodika hodnocení specifických kritérií grantových projektů v rámci výzvy č. 36 / 1.2 OP LZZ Školení pro hodnotitele Praha, 15. dubna 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google