Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra primární pedagogiky PdF MU v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra primární pedagogiky PdF MU v Brně"— Transkript prezentace:

1 Katedra primární pedagogiky PdF MU v Brně
Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole   Jiří Havel, Hana Filová Katedra primární pedagogiky PdF MU v Brně Banská Bystrica, říjen 2010

2 Na úvod: Letošní rok je již čtvrtým rokem řešení výzkumného záměru PdF MU č. MSM Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu (hlavní řešitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). Autoři tohoto příspěvku jsou v jeho rámci řešiteli dílčího interního projektu s názvem Naplnění obsahového rámce školního kurikula při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni základní školy a možné strategie výuky při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vyúsťující v integrativní/inkluzivní didaktiku.

3 Náš cíl: Analyzovat problematiku inkluzivní výuky
na prvním stupni základních škol nikoli ze speciálně pedagogického hlediska, tj. s prvoplánovou orientací na děti se speciálními potřebami, ale spíše z pohledu didakticko-výchovného, orientovaného na výkon učitele, který pracuje se všemi dětmi, které se výuky účastní, tak, aby byly optimálně uspokojeny jejich individuální vzdělávací potřeby.

4 První krok: Sledované školy prostřednictvím dotazníku Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání hodnotily míru své připravenosti být školou pro všechny: mínění respondentů o podmínkách ve své škole je dosti vysoké; většinou však chybí doložení sebeposuzování konkrétními argumenty; nemají-li školy srovnání mezi sebou, výpovědi jsou velmi odlišné z hlediska míry subjektivity; školám je proto třeba nabídnout baterie indikátorů a argumentů, které jim poslouží k pochopení problematiky inkluzivní pedagogiky i k zamyšlení se nad svými přístupy a podmínkami.

5 Druhý krok: Komparace výsledků autoevaluační činnosti učitelů s údaji, které jsme získali pozorováním běžných vyučovacích hodin těchto učitelů v primárních školách, jež se ve svých školních vzdělávacích programech proklamují jako inkluzivní. Naší snahou bylo zaznamenat pozitivní charakteristiky, kterými se vyznačoval pedagogický výkon každého učitele v pozorované hodině, pokud možno v kontextu inkluzivní pedagogiky.

6 vysoká míra individualizace výuky, diferenciace úkolů;
Profesionální výkon učitelů nevyčleňujícího přístupu, kterým se jejich škola veřejně prezentuje - charakteristiky: vysoká míra individualizace výuky, diferenciace úkolů; důraz na vnitřní motivaci žáků; podpora spolupráce a pomoci mezi dětmi; důraz na autentické učení, činnostní charakter výuky; osobní přístup k jednotlivcům a podpora vzájemnosti ve třídě, prosociálnost.

7 Příprava studentů na inkluzivní prostředí v primární škole – „Škole pro všechny“
Od 1. ročníku jsou ve studijním programu předměty Epistemologická východiska vyučování a Asistentská pedagogická praxe: studenti nazírají na edukaci v primární škole z pozice učitele; vstupují do osobní komunikace s jednotlivými dětmi; zjišťují individuální dětské prekoncepce a plní další úkoly diagnostického charakteru.

8 2. ročník: kurikulum primárního vzdělávání a výchovy
Školní pedagogika I a II – nosná témata: vzdělávací diferenciace a individualizace, kooperativní výuka a škola, profesionální etika učitele, zjišťování klimatu třídy, získávání pro spolupráci, zjišťování hodnotové orientace dětí, diferenciace v kurikulu základního vzdělávání a plánování výuky s důrazem na individualizaci, rozmanitost výukových strategií, tvorba a formulace učebních úloh na základě úrovně poznávacích kompetencí a stylů učení žáků, možnosti diferencovaného hodnocení školní práce atd.

9 3. ročník: speciálně pedagogická příprava
Speciální pedagogika I a II: ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky se snažíme zajistit, aby obsah výrazněji směřoval k realitě inkluzivní školy, pro kterou naše studenty připravujeme, tzn. posílit důraz především na práci s dětmi: s poruchami pozornosti , s poruchami chování, se sociálním znevýhodněním.

10 4. ročník: pedagogická diagnostika, projektová výuka, základní oborové didaktiky a souvislé praxe na FCŠ Pedagogická diagnostika: orientace v diagnostických činnostech učitele, obeznámení se specifickými metodami práce se zjištěnými informacemi o dítěti, individuální plány atd. Projektová výuka: autentické učení individualizace a diferenciace činností v projektu akceptování rozmanitých učebních stylů žáků nevylučující přístupy k dětem akcent na pozitivní hodnocení Oborové didaktiky: důraz na rozmanitost výukových strategií „dětem na míru“ individualizace a diferenciace práce s kurikulem vzdělávacích oblastí Souvislé pedagogické praxe: úkoly orientované na reflexi „dobré praxe školy pro všechny“ analýza speciálních potřeb dětí ve třídě, kde student praktikuje diferenciace a individualizace ve vyučovacích pokusech

11 5. ročník: Aktuální otázky pedagogiky - reflexe praxe 1. směr:
Při zadávání instrukcí na Souvislé pedagogické praxe chceme nově pokrýt téma inkluze: jednak z hlediska promyšlenosti „vzorových“ příprav studentů na vyučování, jednak prostřednictvím studie situace ve třídě (škole), kterou by studenti zpracovali s použitím pozorovacího archu Rámec pro hodnocení inkluzivního prostředí, a to ve 4. i 5. ročníku.

12 5. ročník: Aktuální otázky pedagogiky - reflexe praxe 2. směr:
Tematické workshopy s odborníky k jednotlivým otázkám realizace vzdělávací inkluze: Vytváření inkluzivního prostředí ve škole – možnosti, podmínky a organizace velké školy (s ředitelem školy) Málotřídní škola pro všechny – zkušenosti a inspirace (s ředitelkou málotřídní venkovské školy) Práce s dětmi s výchovnými problémy – pohled školního psychologa Práce s talentovanými žáky – pohled třídní učitelky Využití portfolia pro individuální rozvoj každého žáka Jak napsat úspěšný grantový projekt pro potřeby „Školy pro všechny“

13 Závěrem: Profesní kompetence budoucích učitelů musí více směřovat k porozumění inkluzivní/integrativní pedagogice tak, aby svým žákům v praxi uměli vytvořit bezpečné klima a volit podporující strategie výuky, jimiž by přispívali k rozvoji všech svých žáků. Proto je nutné postupně měnit obsahy jak teoretických, tak i praktických disciplín studia, nejlépe v jejich vzájemném propojení.

14 Děkujeme za pozornost a hezký den
POSTŘEH: Vzdělávací inkluze je tam, kde není vidět.


Stáhnout ppt "Katedra primární pedagogiky PdF MU v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google