Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Školení je šance“ Seminář pro zaměstnavatele 30. června 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Školení je šance“ Seminář pro zaměstnavatele 30. června 2009."— Transkript prezentace:

1 „Školení je šance“ Seminář pro zaměstnavatele 30. června 2009

2 Cíl podpory: Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

3 Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblasti podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Implementace: MPSV, MPO

4 Výzva „Školení je šance“ Vyhlašovatel: MPSV – odbor řízení pomoci z ESF Podpora formou grantových projektů. Předkládání žádostí: průběžné od 23. března do konce roku 2009. Finanční alokace na výzvu: 1,8 mld. Kč.

5  „Školení je šance“ dlouhodobé hledisko – investice do lidského kapitálu grantový projekt – žádosti přijímá a schvaluje MPSV Projekty ESF – pomoc zaměstnavatelům  „Vzdělávejte se!“ krátkodobé hledisko (délka vzdělávacích aktivit) individuální projekt – žádosti přijímá a schvaluje ÚP Zaměstnavatel může být příjemcem fin. podpory VS! a zároveň může žádat o podporu „Školení je šance“. Zaměstnavatel nemůže žádat VS! pokud je příjemcem „Školení je šance“. -směřují ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti -projekty se vzájemně doplňují a pokrývají různé situace, v jakých se v současnosti nacházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci

6 Příprava projektové žádosti Základní strategické dokumenty – Operační program LZZ, Prováděcí dokument OP LZZ Výzva – oprávnění žadatelé, cílové skupiny, podporované činnosti, povinné přílohy apod. Příručky pro žadatele a příjemce – „Desatero“ – D1-D10 Vyplnění žádosti o finanční podporu v Benefit7 - žádost je přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na MPSV www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.eu Semináře pro žadatele

7 Základní odkazy http://www.esfcr.cz/skoleni-je-sance http://www.mpsv.cz/cs/ http://www.esfcr.cz/folder/4657/ (desatero příruček OP LZZ)

8

9 Územní vymezení Žadatel – sídlo na území celé ČR včetně Prahy. Místo realizace – celá ČR, v odůvodněných případech i na území hl. m. Prahy. Cílová skupina – z území celé ČR, kromě hl.m. Prahy.

10 Typy projektů Regionální projekty: Projekty žadatelů se sídlem a zaměstnanci pouze na území jednoho kraje nebo projekty, jejichž cílovou skupinou bude organizační jednotka, pobočka nebo divize se sídlem a zaměstnanci pouze na území jednoho kraje, budou zařazeny mezi projekty regionální. Nadregionální projekty: Projekty žadatelů, kteří působí ve více krajích (tj. mají zde organizační jednotky, pobočky nebo divize) a kteří do projektu jako cílovou skupinu zahrnou své zaměstnance z území více než jednoho kraje, budou zařazeny mezi projekty nadregionální.

11 Finanční limity projektů Projekty regionální: Min. výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč. Max. výše podpory na jeden projekt: 7 mil. Kč. Projekty nadregionální: Min. výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč. Max. výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč. Max. délka trvání projektu: 2 roky.

12 Oprávnění žadatelé Zaměstnavatelé: Podnikatelské subjekty - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost, osoba samostatně výdělečně činná.

13 Omezení žadatelů o finanční podporu Oprávněným žadatelem není zaměstnavatel, který: a)má ke dni podání žádosti uzavřenou dohodu podle § 209 odst. 2 nebo 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, b)má s úřadem práce uzavřenou dohodu o odborném rozvoji zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Vzdělávejte se!“ financovaného z OP RLZ nebo OP LZZ, c)má na úřadu práce předloženou žádost o příspěvek na úhradu nákladů účasti zaměstnanců v projektu „Vzdělávejte se!“ financovaného z OP RLZ nebo OP LZZ.

14 Omezení žadatelů Z podpory v rámci tohoto globálního grantu jsou vyňaty projekty zaměřené na specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů působících ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti NACE (např. Zpracovatelský průmysl), které budou předmětem podpory v globálním grantu EDUCA vyhlášeném z úrovně Ministerstva průmyslu a obchodu. Žadatel předkládající projekt na obecné vzdělávání v uvedených odvětvích může do projektu v rámci tohoto globálního grantu zahrnout jako doplněk specifické vzdělávání zaměstnanců. V projektové žádosti však musí být jasně vymezeno, které aktivity představují obecné a které specifické vzdělávání a podíl obou těchto složek musí být jasně finančně vyjádřen, přičemž podíl specifického vzdělávání v rámci tohoto projektu nesmí přesáhnout 20 % rozpočtu projektu.

15  Obecné vzdělávání (přenositelné) ANO např. jazykové (specializované) vzdělávání, IT dovednosti (AutoCAD), oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.  Specifické vzdělávání (nepřenositelné) NE! např. školení na práci se specifickým softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro daný podnik Typ vzdělávání

16 Cílová skupina Zaměstnanci - zahrnuje jak zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak střední a vrcholový management. Fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP). Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména:  věkové skupiny nad 50 let,  mladí do 25 let.

17 Omezení cílových skupin Mezi cílové skupiny nespadají následující subjekty: školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK. Cílovou skupinou rovněž nejsou vzdělávací instituce a jejich pracovníci, veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1, zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2, instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2.

18 Podporované aktivity, typy činností Školení zaměstnanců. Náhrada mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení. Podporovány jsou projekty komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců a na další oblasti související s nastavením systému řízení lidských zdrojů v daném podniku.

19 Podporované aktivity, typy činností Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů. Aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici. Podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství. Uplatňování pružných forem organizace práce.

20 Omezení podporovaných činností Z podpory jsou vyňaty následující typy činností: vzdělávací aktivity realizované v zahraničí, dlouhodobé vzdělávací kurzy (např. MBA, studium na VŠ), zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod. (včetně školení zaměstnanců).

21 Informace Text výzvy, FAQ - www.esfcr.czwww.esfcr.cz Dotazy - e-mail: adaptabilita@mpsv.czadaptabilita@mpsv.cz

22 DĚKUJI ZA POZORNOST! Mgr. Bc. Přemysl Král Vedoucí odboru trhu práce a speciálního poradenství Úřad práce ve Vyškově tel.: 517 304 750 premysl.kral@vy.mpsv.cz


Stáhnout ppt "„Školení je šance“ Seminář pro zaměstnavatele 30. června 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google