Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘO NSRR Technická pomoc RPS CSF Technical Assistance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘO NSRR Technická pomoc RPS CSF Technical Assistance."— Transkript prezentace:

1 1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘO NSRR Technická pomoc RPS CSF Technical Assistance

2 2 Opatření 5.2 Technická pomoc pro CSF Measure 5.2 Technical Assistance for CSF Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením RPS Sub-measure 5.2.1 – Activities related to the CSF management  organizování Monitorovacího výboru RPS/ organising the meetings of the CSF Monitoring Committee  pořádání jednání pracovních skupin RPS/ organising the meetings of the CSF working groups  zpracování studií a zpráv o postupu realizace RPS / drawing up studies and reports on the progress of the CSF implementation  provoz Monitorovacího systému strukturálních fondů/ operation of the SF Monitoring System  zaměstnanci dočasně určení pro výkon činností spojených s realizací RPS/ staff temporarily employed for the purpose of performing activities related to CSF implementation Slide 2

3 3 Opatření 5.2 Technická pomoc pro CSF Measure 5.2 Technical Assistance for CSF Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady TP RPS Sub-measure 5.2.2 – Other expenditure under the CSF TA  instalace a přizpůsobení MSSF specifickým potřebám SF/ installing and adapting the MSSF to the specific requirements of the SFs  zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie RPS/ meeting the requirements arising from the communication strategy of the CSF  studie a analýzy zaměřené na sledování dopadů realizace programů a analýzu průběhu jejich realizace/ drawing up studies and analyses focused on monitoring the impacts of the programme´s implementation and the progress of their implementation  organizace seminářů a workshopů/ organising seminars and workshops  zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava NRP pro období 2007-2013/ conducting analyses, source studies and the actual preparation of the NDP 2007-2013 Slide 3

4 4 Rozdělení kontrahovaných prostředků dle konečných příjemců v % Share of contracted resources by final beneficiaries (in %) * MMR - Odbor kontroly, Odbor veřejných investic Slide 4

5 5 Realizace TP RPS v roce 2008/ CSF TA implementation in 2008 Hlavní aktivity ŘO RPS / Main activities of CSF MA:  Koordinace a administrace probíhajících projektů / Coordination and administration of projects in progress - realizace projektů schválených v letech 2006 a 2007 / implementation of projects approved in 2006 and 2007 -celková alokace TP RPS pokryta smlouvami, příp. rámcovými projekty / total CSF TA allocation covered by contracts or framework projects  Kompletace projektových složek a zajištění refundace podílu SF / Completion of project documentation and ensuring of SF share refund Slide 5

6 6 Projekty realizované v rámci TP RPS v roce 2008/ Projects implemented within the CSF TA in 2008  Projekty realizované za účelem zajištění dostatečné personální kapacity / Projects implemented in order to ensure adequate human resources capatities „Zabezpečení kapacit MF pro řízení finančních prostředků SF/CF“ „Ensuring staff of MoF for SF/CF management“  Projekty zaměřené na organizační zajištění jednání, překlady apod. / Projects focused on organisational arrangements of meetings, translations „Monitorovací výbor RPS“ / „CSF Monitoring Committee“  Projekty realizované za účelem údržby a systémové podpory monitorovacího systému / Projects implemented in order to ensure servis and system support of the monitoring system „Systémová integrace IS MSSF-CENTRAL“ / „IS MSSF-CENTRAL system integration“ Slide 6

7 7 Přehled realizovaných projektů v rámci TP RPS v roce 2008 / Summary of CSF TA projects in 2008 Název projektu / Project title Konečný příjemce / Final beneficiary Proplaceno ze SR k 31.10.2008 (v Kč) / Paid out from the state budget (CZK) Termín plánovaného ukončení projektu / Planned project termination Monitorovací výbor RPS / CSF Monitoring Committee ŘO RPS / CSF MA496 192,0031.12.2008 Zabezpečení kapacit MF / Ensuring staff of MoF MF – Národní fond / MoF – National Fund 5 738 436,0031.12.2008 Systémová integrace IS MSSF-CENTRAL / IS MSSF-CENTRAL system integration OSMS / Monitoring System Administration Department 3 385 749,4031.12.2008 Slide 7

8 8 Stav čerpání prostředků TP RPS / Status of CSF TA absorption alokace 2004-2006 / allocation 2004-2006 6 782 954 EUR (166 894 583,17 Kč / CZK) nasmlouvané prostředky / contracted funds 172 282 269,79 Kč / CZK proplaceno ze SR k 31.10.2008 / paid out from the state budget 170 710 211,19 Kč / CZK refundováno / certifikováno / refunded / certified 55 216 583,96 Kč / CZK žádáno o refundaci / refund requirements 32 897 492,17 Kč / CZK Slide 8

9 9 Děkuji za Vaši pozornost/ Thank you for your attention Ing. Daniel Braun, M.A. ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Slide 9


Stáhnout ppt "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘO NSRR Technická pomoc RPS CSF Technical Assistance."

Podobné prezentace


Reklamy Google