Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Symptomy duševních poruch sociální šetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Symptomy duševních poruch sociální šetření"— Transkript prezentace:

1 Symptomy duševních poruch sociální šetření
Subjektivní / objektivní symptom Specifický symptom Nespecifický symptom Symptomové trsy / syndromy /nosologické jednotky / diagnostické kategorie

2 Vnímání (psychická činnost poznávání zevního světa a sebe) a jeho poruchy
Kvalitativní poruchy vnímání Iluze (pravé iluze – nelze vysvětlením korigovat, pseudoiluze – je schopen poznat svůj omyl) zkreslený vjem reálného předmětu nebo celého děje. Halucinace ( vzniklé chorobně, bez příslušného podnětu) smyslové a intrapsychické – pocit a přesvědčení o přenášení, odebírání, zveřejňování myšlenek, manipulace odehrávající se v mozku.

3 Emotivita (prožitky doprovázející duševní dění, jsou polarizované) a její poruchy
Afekt-silná krátká emoce, nálada-dlouhodobý emoční stav, city-provázejí vztah k… (nižší a vyšší city) Poruchy emotivity: patický afekt, afektivní ztlum, anxiozní rapt, patická nálada, expanzivní nálada, euforie, anxiozní nálada, depresivní nálada, fobie. Přestože člověk s DP je si vědom jejich bezdůvodnosti, není schopen je potlačit.

4 Myšlení je specificky lidský proces, je neoddělitelně spojeno s řečí, vnímáním a vědomím
Při myšlenkových operacích se zpracovávají vjemy a představy v prostoru a v čase, hledají se vztahy a zákonitosti. Myšlení by mělo být kritické, pohotové, logické Myšlenkové procesy jsou závislé na úrovni intelektu a životních zkušenostech. Poruchy myšlení se dělí na kvantitativní a kvalitativní.

5 Myšlení a jeho poruchy Kvantitativní (formální) poruchy myšlení: útlum myšlení, zrychlené myšlení, zabíhavé myšlení, ulpívavé myšlení Kvalitativní (obsahové) poruchy myšlení: myšlenkový záraz (u psychóz), nesouvislé myšlení (zmatené, roztříštěné myšlení) Další poruchy myšlení klasifikace podle převahy: Poruchy obsahové náplně: autistické myšlení, magické myšlení, vtíravé/obsedantní myšlení Poruchy soudnosti: bludy velikášské, expanzivní, megalomanické; bludy sebeponižující, mikromanické; bludy vztahovačné, paranoidní

6 Paměť – schopnost přijímat, uchovat a znovuvybavovat vjemy, zážitky a děje.
Je aktivní proces zpracování ukládaných stop, na kterém se podílejí emoce, myšlení a intelekt. Paměť zaručuje kontinuitu psychického života. Hodnotíme schopnost ukládat paměťové obsahy, schopnost udržet si je a v potřebném okamžiku si je vybavit (mechanická, logická...)

7 Paměť a její poruchy K poruchám dochází vyčerpáním, únavou, bolestí, při organických poruchách CNS, demencí DP… Paměť může být snížená, zvýšená, porucha vštípivosti, podržení v paměti, horší výbavnost informací, dějů a zážitků… Amnézie – ztráta paměti pro určitý časový úsek. Pseudologia phantastica – bájivá lhavost, mýtománie…nerozlišení skutečnosti a fantazie.

8 Intelekt a jeho poruchy
Intelekt je souhrn rozumových schopností a vědomostí člověka. Inteligence je všeobecná mentální schopnost učit se z minulé zkušenosti, přizpůsobit své jednání novým situacím a podmínkám života. Schopnost hromadit poznatky a vědomosti učením, řešit problémy, chápat vztahy, myslet abstraktně. IQ – pásmo nadprůměr, průměr, podprůměr, defekt. Defekt rozumových schopností u MR. Demence.

9 Jednání a jeho poruchy Abulie Agitovanost Impulzivní jednání
Zkratkovité jednání Kompulzivní jednání Raptus Katatonické poruchy jednání Negativismus

10 Vědomí a jeho poruchy Vědomí (bdělost) je stav, v němž probíhají psychické funkce, jež si uvědomuje a vztahuje k sobě – uvědomění si sebe samého. U intaktního člověka ve spánku, v hypnóze… Kvantitativní poruchy vědomí – zastřené vědomí (stejnoměrné snížení jasnosti+ čilosti+ bdělosti+pozornosti) – somnolence, sopor, kóma, mdloba (kolaps, synkopa). Kvalitativní poruchy vědomí – obluzené vědomí, zkreslený vztah ke skutečnosti (porucha myšlení+vnímání+psychomotorický neklid) / delirium, mrákotné stavy/obnubilace

11 Pudy a jejich poruchy Porucha obživného pudu (bulimie, anorexie)
Poruchy sebezáchovného pudu (automutilace, suicidium) Poruchy pohlavního pudu – poruchy koitálních aktivit, pohlavní identity, parafilie (sexuální deviace), poruchy sexuální preference Pohlavní pud tvoří pohlavní identita, pohlavní orientace a sexuální aktivita (hypersexualita – frigidita)

12 Poruchy osobnosti Osobnost je souhrn tělesných a duševních jevů, přítomných a minulých, spojených v samostatný celek.Sjednocení biologických a psychických procesů. Navenek se projevuje charakterem, povahou, formou a obsahem rozhodování a jednání. Charakter je do značné míry stabilním jádrem osobnosti, je vyjádřením zásad, názorů, trvalých zájmů a snah. Degradace osobnosti Poruchy identity Specifická porucha osobnosti

13 Degradace osobnosti – snížení úrovně osobnosti
Dezintegrace osobnosti – rozpad osobnosti Deteriorizace osobnosti – snížení zejména intelektových funkcí Depravace osobnosti – ztráta vyšších citů. Poruchy identity – depersonalizace/porucha subjektivního prožívání, transformace osobnosti – považuje se za někoho jiného. Specifická porucha osobnosti – porucha strukturálního utváření osobnosti.

14 Syndromy duševních poruch
Depresivní syndrom Manický syndrom Paranoidní syndrom Katatonní syndrom Deliriozní syndrom Organický psychosyndrom Odvykací stav – abstinenční syndrom

15 Symptomy depresivního syndromu
Neodůvodněná chorobná, smutná nálada s častými sebevražednými myšlenkami Ztráta pozitivních emočních reakcí, pocitu radosti Ztráta zájmů a potěšení z minulých aktivit Apatie až abulie Zpomalené myšlení i řeč, obtížné soustředění, sociální izolace, únava, psychická i fyzická nevýkonnost Poruchy sebehodnocení Péče: zvýšený dohled, jídlo, osobní hygiena tlumení neklidu,rehabilitace pracovní, kulturní, rekreační

16 Symptomy manického syndromu
Nepřiměřená rozjařenost, bezdůvodná nadměrně veselá nálada, výstřední, nepřirozená nebo podrážděná, hněvivá při odporu Zvýšení psychomotoriky, aktivity spontánních projevů – mnohé činnosti, v návalech „dobra“ Rychlé myšlení, myšlenkový trysk, rychlá řeč, vtipkování, přátelství na potkání, promiskuita Zvýšené sebehodnocení, přeceňování, vytahování se Péče-dohled na léky, nenechat se vyprovokovat k protiakcím, omezování, rehabilitace

17 Symptomy paranoidního syndromu
Nelogické scestné uvažování, výrazná porucha myšlení, nejde jenom o vztahovačnost Celé chování je ovlivněno paranoidní percepcí, kvalitativní poruchy myšlení zpočátku jako bludné představy, později systemizované bludy s určitou „patologickou logikou“, pronásledování, ohrožení. Přidává se postupně svárlivost, urážlivost, negativní vztah k druhým až agrese Pokud jsou přítomny halucinace – syndrom paranoidně – halucinatorní Péče:léky, rehabilitace, řada sociálních opatření

18 Symptomy katatonního syndromu
Forma stuporózní – psychomotorický útlum, strnulost, svalová ztuhlost, někdy negativismus. Okolí je ohroženo náhlým impulzivním agresivním činem. Nemluví, nereaguje, po odeznění si vše pamatuje. Formy produktivní – přitahuje pozornost grimasováním, napodobováním mimiky, gest, posunků, objevením se nesmyslného, nemotorného bizarního chování s nepřiléhavým smíchem a pláčem. Běžné úkony dělá nesmyslně. Péče:náročná nutno krmit, oblékat, vodit, možná agresivita

19 Symptomy deliriózního syndromu
Typický kvalitativní poruchou vědomí, vzniká náhle, má bouřlivý průběh a náhle vymizí. Vždy je přítomna retrográdní amnézie (krátkodobá paměť vypadává) Poruchy vnímání a myšlení, halucinace, bludy, zmatenost, dezorientace, psychomotorický neklid s úzkostí a vzrušením, někdy s agresivitou. Výskyt u infekčních onemocnění, intoxikací, delirium tremens u alkoholismu. Péče: možnost zranění personálu i sebepoškození, krmení nečistotnost.

20 Symptomy organického psychosyndromu
Organicky podmíněna duševní porucha onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku, následkem somatického onemocnění Difuzní onemocnění mozku způsobuje poruch soustředivosti, spánku, bolesti hlavy, napětí, nerozhodnost, úzkost, emoční labilitu, podrážděnost, vyčerpanost a sníženou výkonnost – v počátku psychoneurastenický syndrom. Později poruchy paměti, úbytek IQ, degradace osobnosti, až demence – poruchy orientace, myšlení,zhoršená kontrola emocí,sociálního chování,nesoběstačnost. Péče: náročná, trvalý dohled, stimulace k nenáročným aktivitám

21 Odvykací stav – abstinenční syndrom
Různé projevy dle druhu psychoaktivní látky: alkohol, opiáty, sedativa a hypnotika,kokain a jiná stimulancia. U většiny návykových látek se odvykací stav projevuje třesy, psychomotorickým neklidem až epileptickými záchvaty, pocity na zvracení až zvracením, zvýšením krevního tlaku, pocením, poruchami spánku, silnou touhou po droze. Poruchy vědomí, iluze a halucinace. Péče: dostatek tekutin, teplé a klidné prostředí, podpůrná a racionální psychoterapie


Stáhnout ppt "Symptomy duševních poruch sociální šetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google