Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky a doporučení z průběhu řešení projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky a doporučení z průběhu řešení projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN."— Transkript prezentace:

1 Poznatky a doporučení z průběhu řešení projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Jan Čermák, MEBIS s.r.o. - PRAHA, 11.6. 2008

2 MEBIS s.r.o. - zkušenosti s fondy a programy EK mezinárodní pilotní projekt PHARE „ČR - Regionální politická pilotní studie koordinace mezinárodního týmu a řízení PHARE projektu: Kampaň PR v oblasti BOZP Evropská komise – DG Research - od roku 1999 evaluace žádostí o podporu mezinárodních projektů (č. registrace EE19981A26046) předvstupní program SAPARD expertních služby pro Odbor Rámce podpory Společenství MMR (2004-2005) zpracovávání projektů pro MSP evaluace OP Infrastruktura Spoluúčast na přípravě OP podnikání a inovace MEBIS s.r.o. je zařazen do registru společností oprávněných koordinovat mezinárodní týmy v zahraničí (Central Consultancy Register –Brussels - CZE 21283)

3 Aktivity v roce 2007 leden - smlouva mezi ÚEM AV ČR a MEBIS s.r.o o zabezpečeni řešení projektu únor - duben - analýza a zpracování inovované verze projektu duben - schválení inovované verze projektu MPSV ČR a prodloužení termínu řešení do 30.6.2008 květen - vypsána 3 výběrová řízení červen - zahájení spolupráce se subdodavateli 1. AKSES s.r.o. : Implementace e-learningového portálu 2. Bankovní institut VŠ : Kurzy manažerských dovedností, Business English 3. Radix s.r.o. : Propagace projektu ) září - Letní škola „Tkáňové inženýrství“ říjen - prosinec - Kurzy manažerských znalostí I (23 dvouhodinových modulů ) prosinec 2007 - konference Evropský rámec technologického transferu průběžně: biomedicínské přednášky, laboratorní kurzy, dny otevřených dveří, zahraniční studijní cesty

4 Aktivity v roce 2008 leden - konference „Informatika a inovace“ –ve spolupráci s Českou informační společností, která bude se konat 22.1.2008 v Praze únor - květen - Kurzy manažerských znalostí II duben - konference Současnost a budoucnost buněčné terapie v ČR Manažerské kurzy II - letní semestr (27.2.08 – 7.5.08 budova UK Jinonoce) leden – červen - Individuální trénink cca 10 týmů – zájemců o založení spin off spol. rozvoj systému specializovaného e-learningového vzdělávání a základů internetové poradny) leden – červen vydávání vybraných odborných publikací a textů (učební texty pro jarní semestr manažerských kurzů, publikace Lékařské textilie, souhrnný sborník závěrečné konference) leden – červen – zpracování e-learningových textů červen - závěrečná konference projektu - 10. – 11.6.08 průběžně: biomedicínské přednášky, laboratorní kurzy, rozvoj www. stránek – www.ic-biotech.eu), zahraniční studijní cesty www.ic-biotech.eu

5 Principy inovace projektu 1 kontinuita: plné zachování všech klíčových aktivit zachování indikátorů projektu v původně plánovaných hodnotách posílení role osvědčivších se partnerů nová kvalita průběžná komunikace s cílovými skupinami reflektování a respektování námětů příjemců podpory výrazné rozšíření skupiny lektorů začlenění moderních poznatků z oblasti informatiky rozšíření prezentačních schopností na oblast prezentace projektů interaktivnost kurzů vnesení problematiky EU a programů a fondů EK

6 Principy inovace projektu 2 stabilita výuka probíhala periodicky ve stejných dnech a časových periodách, na stejném místě jednotný způsob realizování kurzů jak z hlediska organizačního tak i materiálového zabezpečení standardní koordinace řešitelů formou schůzek Rady projektu a odborných skupin flexibilita respektování časových možností a motivací cílových skupin diferenciace aktivit podle potřeb odlišných cílových skupin kombinace různých forem vzdělávání (pravidelné kurzy, tématické akce, individuální konzultace, letní škola s exkurzemi, účast na aktivitách jiných programů, tuzemské i zahraniční exkurze) pružná průběžná komunikace mezi členy řešitelského týmu

7 Principy inovace projektu 3 udržitelnost rozšíření počtu publikací zvýšení rozsahu e- learningu (www.ic-biotech.eu)www.ic-biotech.eu DVD Buněčná terapie a regenerativní medicína CD - Program Finanční analýza DVD Kompendium předpisů EU publicita zvýšení počtu akcí využívání partnerských www. a periodik k systematické informovanosti odborné i laické veřejnosti o cílech a výsledcích projektu průběžná spolupráce s médii

8 Neúspěšné hypotézy manažerské přednášky na klinikách kurzy v anglické mutaci vytvoření páteřových skupin podpořených osob úzká spolupráce s partnerskými programy z JPD3 nebo z medicínské oblasti (Drahorád, TC AV, Centrum pro podporu inovačního vzdělávání Liblice, Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání, Medicínské informační centrum pro evropské projekty, 1. lékařská fakulta) spolupráce s NNO (Institut pro znalostní společnost..)

9 Úspěšné přístupy důsledné uplatnění zpětné vazby (výsledek – např. program Finanční analýza prohloubení spolupráce s partnery: AIP, MINERVA, Buněčná terapie včlenění specifických akcí projektu do tradičních aktivit (Dny inovací….) zaangažování konkrétních osob – vytvoření širokého týmu odlišný přístup prezentace vybraných témat podle specifik cílových skupin Interaktivní pojednání kurzů zvýšení atraktivity a kvality kurzů – posílení témat projekty v EU, informatika, možnost zvýšení kvalifikace v rámci programu celoživotního vzdělávání rozšíření a zpestření týmu školitelů – důraz na praktické zkušenosti provázání aktivit projektu se specifickými zájmy vybraných pracovišť - Univerzita Karlova – Ústav pro informačních studií a knihovnictví - Technická univerzita Liberec - VŠCHT individuální přístup k různým cílovým skupinám Spolupráce s médii (rozhlasové rozhovory prof.Sykové) výrazné zintenzivnění propagace projektu (včetně www partnerů a dodavatelů, periodikum Inovační podnikání…

10 Průzkum potřeb zájemců o založení spin off spol. nejčastěji kladené otázky 1 Vstup do podnikání správný okamžik vstupu do podnikání vzhledem k fázi výzkumu a vývoje, (nápad, stádium rozpracování projektu, hotové know how,…) etické a právní otázky vztahu k zaměstnavateli a odchodu na do vlastního podniku vyrovnání se s kolektivem, který tvořil know how, musí se všichni účastnit na vzniku nového podniku_ ohodnocení přínosu jednotlivých spolupracovníků Plánování investiční výstavby: jaký je soubor základních problémů výstavby větších investičních celků jejich financování a plánování

11 Průzkum potřeb zájemců o založení spin off spol. nejčastěji kladené otázky 2 Ekonomika podnikání: způsob vytváření ekonomického a finančního plánu podniku, (jak se dají věci spočítat) odhady a způsoby určení ekonomické výhodnosti vztah proměnných a fixních nákladů kdy mít stálé zaměstnance a kdy jen externí spolupracovníky kdy budovat vlastní laboratoř a kdy testy zadávat externě formy citlivostní analýzy a úvah typu co se stane když Rizika a jejich eliminace: eliminace rizik likvidity projektu eliminace rizik odpovědnosti za škodu při lékařském zásahu, při transportu, právní otázky odpovědnosti ochrana proti podvodníkům různého druhu (financování, krádež know how)

12 Průzkum potřeb zájemců o založení spin off spol. nejčastěji kladené otázky 3 Otázky trhu: co s výkyvy zakázek? otázka závislosti poptávky na ceně kdo je klient – zdravotnické zařízení, nebo pacient je řešen problém zdravotnického zařízení nebo pacienta odhad velikosti trhu vlivu konkurence (tržní podíly, díra na trhu) využití cizích marketingových strategií Závěry: Z výše uvedeného vyplývá, že v kurzech a trénincích nutno klást důraz zejména na ošetření rizik, pojištění, právo a ochrana know how, financování investic a provozu, a otázky marketingu.

13 Co lze doporučit konceptorům a řešitelům vzdělávacích projektů podporovaných z SF EK angažovat zkušený tým důsledně analyzovat skutečné potřeby a zájmy cílových skupin trvale komunikovat se členy cílových skupin, volit maximálně asertivní přístup zpracovat marketingovou studii obsah, rozsah i termíny realizace školících a vzdělávacích aktivit sladit s konkrétními schopnostmi a zájmy cílových skupin zabezpečit atraktivnost aktivit projektu pro potenciální zájemce (například uplatněním formy celoživotního vzdělávání) neopomenout evropský kontext a nezbytnost dobré orientace v základních politikách EK upřednostnit lektory s praktickými zkušenostmi propojovat dočasné aktivity projektů s dlouhodobými programy a tradičními pracovišti zabezpečovat maximální aktuálnost výukových lekcí zabezpečit profesionální přístup k médiím věnovat výraznou pozornost propagačním a osvětovým aktivitám

14 Děkuji za pozornost ! Jan Čermák MEBIS s.r.o. mebis@mebis tel: 603 936 771


Stáhnout ppt "Poznatky a doporučení z průběhu řešení projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN."

Podobné prezentace


Reklamy Google