Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KORUPCE Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KORUPCE Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 KORUPCE Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu opakem korupce je integrita postihuje zejména politiku, hospodářství i společnost může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním

3 PODMÍNKY PODPORUJÍCÍ KORUPCI
koncentrace politické moci a rozhodování - nedemokratické, totalitní režimy a režimy vyznačující se vládou mocenských klanů apatická veřejnost nezajímající se o politiku a veřejné věci, veřejnost bez dostatečného vlivu na politiku slabé právo, nedostatečná justice, která slouží jen mocným a vlivným k prosazování jejich zájmů utajování informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti a transparentnosti pro veřejnost uzavřené mocenské a politické kliky, které není možné kontrolovat velké a nekontrolované částky financování veřejných nebo soukromých projektů špatně placení úředníci a zaměstnanci veřejné správy

4 DŮSLEDKY KORUPCE oslabení správy veřejných věcí a politiky vedoucí až k rozpadu státu oslabení hospodářských výsledků a ekonomiky vedoucí až k nemožnosti podnikat růst chudoby a nezaměstnanosti vznik a růst mafií, klientelistických sítí a netransparentně pracujících, zločinných lobby rostoucí daně a zároveň rostoucí daňové úniky rostoucí nedůvěra v politiku, ekonomiku a k vlastním schopnostem, rezignace úpadek schopných firem a ztráta mozků z průmyslu, obchodu, služeb i politiky odchod schopných tam, kde se mohou (lépe) uplatnit

5 DRUHY KORUPCE – VELKÁ grand corruption, political corruption
nevyskytuje se příliš často - bývá spojována s korupcí politických špiček a čelních představitelů veřejnosti a společenského života, úplatky v těchto sférách dosahují značného rozsahu a bývají velmi dobře utajovány nejčastější podoby: zpronevěra veřejných zdrojů nehospodárné užívání veřejných zdrojů soukromý prospěch z privatizace zneužívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek přidělování monopolních licencí klientelismus (neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích) a nepotismus (zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení) zisk důležitých, běžně nedostupných informací zločiny bílých límečků - zločiny spáchané respektovanými osobami, které používají sociálního postavení

6 DRUHY KORUPCE – MALÁ petty corruption, grassroot corruption, byrokratická korupce jde o „korupci v běžném životě“- uplácení úředníků, dopravních policistů, činitelů veřejné správy apod. je zapojeno větší množství účastníků, ale úplatky jsou nepoměrně menší v mnoha zemích je tento typ korupce brán jako nezbytná součást fungování společnosti nejčastější případy malé korupce: podplácení úředníků záměrně nepřehledná regulace zatemňování pravidel špatná organizace (nejasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti, netransparentnost) zneužívání pravomocí vyplývajících z kontrolní činnosti veřejné správy

7 DRUHY KORUPCE – STATE CAPTURE
v překladu doslova znamená ovládání/převzetí státu (státní kořist, úlovek/únos státu) jedná se o ovládnutí legislativního procesu soukromými subjekty projevy: kontrola veřejných institucí pro soukromý prospěch nebo trestnou činnost formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž podkopání svobodných voleb skrytou reklamou a neprůhledným financováním kampaní zneužití legislativní moci, korupce v soudních řízeních zneužití auditu, vyšetřování a dozoru užívání kompromitujících materiálů pro politické vydírání a nátlak korupce médií

8 FORMY KORUPCE korupční jednání nabývá celé řady forem - jedna forma korupce na sebe váže další a jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují v mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit UPLÁCENÍ = nejrozšířenější forma korupce, má dvě strany – upláceného, kterému je nabídnut úplatek a který úplatek přijal, a uplácejícího, který úplatek nabízí, podle českého právního řádu se úplatkem rozumí určitá výhoda, která se dostává k tomu, kdo úplatek přijímá, či jiné osobě s jeho vědomím, úplatek může mít majetkovou (finanční nebo materiální prospěch, protislužba) i nemajetkovou povahu PODPLÁCENÍ = samostatný trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo jinému (přímo osobě obstarávající věc nebo prostředníkovi) v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek NEPŘÍMÉ ÚPLATKÁŘSTVÍ = dopouští se ho osoba, která žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, dále ten, kdo z tohoto důvodu takový úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí

9 FORMY KORUPCE vlastizrada, velezrada, převrat, nezákonné zahraniční transakce, pašování zpronevěra, padělání, špatné užívání fondů zneužití moci, zastrašování, mučení, nezasloužené prominutí trestů, ústupky podvody, zkreslování, vydírání překrucování spravedlnosti, kriminální chování, křivá výpověď, nezákonné uvalení vazby, falešná obvinění, úmyslné uvedení v omyl zanedbání povinností, dezerce uplácení a podplácení, vymáhaní nezákonných odvodů, provize falšování a manipulace voleb zneužití vnitřních informací, falšování záznamů neschválený prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry daňové podvody, daňové úniky a nepřiměřené obohacování nedovolené ovlivňování obchodů, náklonnost (zaujatost) při zprostředkovatelských vztazích, konflikt zájmů přijetí nepatřičného daru, poplatku, úplatku, požitku a služební cesty financované cizím subjektem propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu nepotismus, klientelismus nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneužití poštovního styku zneužití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje

10 MODELY KORUPCE existují tři základní modely korupce označované podle místa, kde se nejčastěji vyskytují ASIJSKÝ MODEL - korupce je důvěrně známým a společensky přijatelným kulturním i ekonomickým jevem, který úzce souvisí s fungováním státu AFRICKÝ MODEL - politická moc je kupována nejvýznačnějšími ekonomickými klany, které si zajišťují svou existenci politickými prostředky, ústup od demokracie, ekonomika klesá až na primitivní úroveň, nejzákladnější potřeby obyvatelstva jsou zajišťovány jen proto, aby se předešlo zmatku a aby si malá skupinka „mocných“ zajistila udržení výsostného místa LATINSKOAMERICKÝ MODEL - nečinnost a němý souhlas vůči problémům s korupcí umožnily podzemním a kriminálním sektorům získat moc porovnatelnou s mocí státu, tato moc je po řadu desetiletí spojena s mafií a prorůstá dovnitř státu

11 STADIA PRONIKÁNÍ KORUPCE DO SPOLEČNOSTI
stadium náhodné korupce - je charakterizováno drobným úplatkářstvím a zapojují se do ní pouze určité osoby nebo malé skupiny, služebně starší úředníci a významné vysoce postavené osoby veřejného života si s touto korupcí nedělají velkou hlavu, v tomto stadiu je veliké riziko odhalení korupčního chování, odhalení zkorumpovaní jedinci jsou veřejně pranýřováni, důsledně soudně stíhání a nakonec i odsouzeni podle platných zákonů stadium systematické korupce - většinou se jedná o korupci s velkými zisky a často je předmětem skandalizace, využívá velkého počtu úředníků, prostředníků a podnikatelů, je vytvářena vysoce postavenými úředníky státní správy, kteří mají dobrý přehled o možných (i nelegálních) příležitostech ve vládních agenturách a vědí, jak jich využít a zneužít stadium spontánně regulované korupce - pokud selžou kontrolní mechanismy u stadia náhodné korupce, přestává být korupce výjimkou a postupně se stává pravidlem, vznikají tak neformálně postihované korupční normy chování a korupce se mění na spontánně regulovaný sociální proces stadium organizované korupce - korupce se mění v organizovaný zločin a vydírání, organizováním korupčních řetězců dochází k dělbě práce jednotlivých účastníků a takové transakce jsou závislé na spletitých sociálních vazbách zainteresovaných aktérů, které sahají do nejvyšších míst státní správy a politiky stadium systémové korupce - je všudypřítomná, institucionalizovaná a srostlá s ekonomickými a politickými institucemi, vyskytuje se tam, kde se překračování zákonů stalo nedílnou součástí společenských procesů, jsou do ní zapojené všechny úrovně, dokonce i služebně mladší a již dříve zapletení zaměstnanci, korupce v tomto stádiu je natolik srostlá se státní správou a politikou, že bez ní tyto instituce nemohou fungovat, ve státní správě se vytvářejí nové orgány, jejichž skrytým, ale pravým účelem je vyžadování úplatků, korupce je garantovaná a podporovaná státem a vzniká tak korupční stát

12 INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE Corruption Perception Index, zkratka CPI
index, který se zaměřuje na vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky, a definuje korupci jako zneužívání veřejné pravomoci k osobnímu prospěchu od roku 1995 jej sestavují společně mezinárodní nevládní organizace Transparency International a Göttingenská univerzita v Německu je sestaven jako nevážený průměr dostupných výzkumů veřejného mínění, prováděných nezávislými institucemi mezi zástupci podnikatelské sféry, analytiky a zástupci odborné veřejnosti od roku 2007 srovnává 180 zemí v rozsahu indexu znamená 0 nejvyšší korupci a 10 korupci nejnižší

13 CPI 2012 10 NEJMÉNĚ ZKORUMPOVANÝCH ZEMÍ – Dánsko, Finsko, Nový Zéland, Švédsko, Singapur, Švýcarsko, Austrálie, Norsko, Kanada, Nizozemí 10 NEJVÍCE ZKORUMPOVANÝCH ZEMÍ – Haiti, Venezuela, Irák, Turkmenistán, Uzbekistán, Myanmar, Súdán, Afghánistán, Severní Korea, Somálsko DALŠÍ ZEMĚ (VÝBĚR) – 13. Německo, 17. Japonsko, Velká Británie, 19. USA, 22. Francie, 25. Rakousko, 30. Španělsko, 41. Polsko, 46. Maďarsko, 54. Česká republika, 62. Slovensko, 72. Itálie, 80. Čína, 94. Řecko, Indie, Mexiko, 133. Rusko, 144. Ukrajina

14

15 NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI
česká nestátní nadace, kterou 15. března 2011 zřídili Karel Janeček, Stanislav Bernard a Jan Kraus motto „nebát se a nekrást a ne nakrást si a nebát se“ byl zřízen k dosažení těchto cílů: podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě udílením cen podpora projektů odhalujících korupci vytvoření a udržování databáze případů korupce ve veřejné správě podporovat a přispívat k budování etických hodnot v demokratické společnosti

16 TRANSPARENCY INTERNATIONAL
mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu, také podporuje změny k větší integritě v hospodářství, politice a společnosti vznikla v roce 1993 jako nezisková organizace se sídlem v Německu - spolu s dalšími ji založil Peter Eigen, bývalý vyšší funkcionář Světové banky funguje jako sdružení více než 80 národních poboček řízených mezinárodním sekretariátem v Berlíně vydává každoroční žebříček o stupni korupce v jednotlivých zemích – Index vnímání korupce v současné době je předsedou správní rady bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska

17

18 DALŠÍ KAUZY David Rath - je podezřelý z poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení či přijetí úplatku a sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky, podle dozorující státní zástupkyně Lenky Bradáčové policie nalezla v rukou středočeského hejtmana sedm milionů korun, za což mu hrozí až 12 let vězení Tunelování ČEPRO - causa bývalého šéfa Národního bezpečnostního úřadu a státního podniku Čepro Tomáše Kadlece, je obžalován z porušování povinnosti při správě cizího majetku, zatímco Čepru způsobily transakce, které Kadlec uzavíral, stamilionové škody, on sám si na švýcarský účet desítky milionů připsal Opencard - zavedení karty Pražana za bezmála miliardu korun českých provází řada obvinění z korupce, která se navíc stále rozšiřují MS v klasickém lyžování Liberec nezvládnuté hospodaření s podezřením na korupci při MS v klasickém lyžování Liberec 2010 za vedení Kateřiny Neumannové Letadla CASA - detektivové Vlastu Parkanovou viní z porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejného činitele kvůli nákupu letadel CASA pro armádu, Parkanová v době rozhodování vlády o nákupu strojů působila jako ministryně obrany, policie ji stíhá kvůli tomu, že nenechala zpracovat nezávislý posudek na cenu letounů pro vojenské letectvo, při nákupu tak údajně vznikla škoda 658 milionů korun Tunel Blanka - rozsáhlá stavba tunelu Blanku měla vyřešit pražskou dopravu, stavba se extrémně prodražuje, jsou indicie, které ukazují na možnou korupci Privatizace Mostecké uhelné - netransparentní privatizace Mostecké uhelné, při které mělo dojít ke značnému korupčnímu chování politiků ČSSD v čele se Stanislavem Grossem

19 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce
kocicka-varili-dort-1ew-/zpravy- domov.aspx?c=A110215_201937_ln_domov_ter ceska-nekdy-nesmyslne.html cpi-2012-od/ kauzy&section=3


Stáhnout ppt "KORUPCE Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google