Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2

3 Olga pouperová SPRÁVA KULTURY VYDÁVÁNÍ TISKU, ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

4 Prameny pr. úpravy vydávání tisku Ústavněprávní a mezinárodně právní, zejm.: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy Evropské aspekty: Listina zákl. práv EU (2007/C 303/01) Doporučení (2000) 7 o právu novinářů neodtajnit své informační zdroje Rezoluce (74) 26 o právu na odpověď a postavení jednotlivce ve vztahu k tisku Zákony: Zák. č. 46/2000 Sb., o pávech a povinnostech při vydávání periodického tisku Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

5 I. ÚS 453/03 „média hrají nezastupitelnou roli při informování jednotlivců ve věcech veřejného zájmu. Zprostředkovávají jednotlivcům informace o soudobém dění, o tendencích uplatňujících se v životě státu i společnosti. … umožňují udržovat veřejnou diskusi, v níž se zprostředkovávají různé názory, a poskytují tak jednotlivcům i různým společenským skupinám příležitost, aby přispívali k utváření obecnějšího názoru. … představují rozhodující faktor v permanentním procesu tvorby názorů a nakonec i tvorby vůle jednotlivců i společenských skupin, ale i politických institucí“ Provozovatel vysílání se „může … dovolávat ochrany odvoláním se … na svobodný projev, ať jde o politické vysílání, kritické vypořádávání se s otázkami veřejného zájmu nebo o umělecké či zábavní pořady“

6 Periodický tisk, vydavatel, vydávání noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce fyzická nebo právnická osoba, která periodický tisk vydává činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah periodického tisku, jeho vydání a veřejné šíření (tisk. z. se nevztahuje na Sb.z., Sb.m.s., úřední tiskoviny vydávané na základě pr. předpisu, periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřebu vydavatele)

7 Evidence periodického tisku Osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, je povinna doručit Ministerstvu kultury nejpozději do 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení.

8 Další povinnosti vydavatele periodického tisku Povinné údaje – uvedeny na každém vydání periodického tisku Povinné výtisky – povinnost bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku zajistit dodání stanoveného počtu výtisků určeným příjemcům Oznámení v naléhavém veřejném zájmu - v naléhavém veřejném zájmu povinnost uveřejnit důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územ. SA, zejména rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu…

9 Odpověď Pokud bylo v periodickém tisku uveřejněno skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo dobré pověsti dotčené osoby, a dotčená osoba o to požádá, má soudně vymahatelný nárok na uveřejnění odpovědi (§ 10 tisk. z.)… odpověď = sdělení dotčené osoby (X omluva)

10 Dodatečné sdělení Proti fyzické osobě bylo vedeno trestní řízení nebo řízení ve věci přestupku, nebo proti fyzické nebo právnické osobě bylo vedeno řízení ve věci správního deliktu, informace o takovém řízení byla uveřejněna v periodickém tisku, osobu, proti níž je řízení vedeno, lze z uveřejněného sdělení ztotožnit a dotčená osoba o uveřejnění dodatečného sdělení vydavatele požádá (§ 11 tisk. z.). dodatečné sdělení = informace o konečném výsledku řízení

11 Ochrana zdroje a obsahu informací Osoby, které se podílely na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo informací uveřejněných v periodickém tisku, mají právo odepřít soudu či jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnout informace o původu či obsahu těchto informací a odepřít předložení nebo vydání věcí, z nichž by původ či obsah informací mohl být zjištěn (§ 16 tisk. z.)

12 Neperiodické publikace, vydavatel Veškeré rozmnoženiny děl literárních, vědeckých a uměleckých, které jsou určeny k veřejnému šíření, vydávány jednorázově, nebo jednou ročně, nebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek (§ 1 odst. 1 zák. o nep. publ.) Nikoli: AV díla, poštovní známky, bankovky, losy, mapy, rozmnoženiny počítačových programů… Osoba, která neperiodickou publikaci vydala.

13 Povinnosti vydavatele Povinné údaje Povinné výtisky Nabídková povinnost – povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi 1 výtisk určeným knihovnám.

14 Výkon veřejné správy Ministerstvo kultury, § 8 komp. z., § 20 a násl. Krajské úřady – sankční pravomoci, § 17 tisk. z., § 5 zák. o nep. publ.

15 Prameny pr. úpravy rozhl. a tel. vysílání Ústavněprávní a mezinárodněprávní: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy Evropská úmluva o přeshraniční televizi (č. 57/2004 Sb. m. s.)

16 Evropské aspekty: Listiny zákl. práv EU směrnice č. 2007/65/ES o AVMS (jen pro TV vysílání) Doporučení (2000) 7 o právu novinářů neodtajnit své informační zdroje Doporučení (2007) 2 o pluralitě médií a různorodosti mediálních obsahů Doporučení (2000) 23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů vysílacího sektoru

17 Zákony: zák. č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání zák. č. 483/1991 Sb. o ČT zák. č. 484/1991 Sb. o ČRo zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

18 Rozhlasové a televizní vysílání poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu provozovatelem vysílání veřejnosti za účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání (§ 2 odst. 2 zák. o vysílání) přenášeno prostřednictvím sítí elektronických komunikací.

19 Rozhlasové A TV vysílání – - negativní vymezení Není vysíláním zajišťování komunikačních služeb zaměřených na poskytování informací … na základě individuálních požadavků, zajišťování sítě elektronických komunikací a poskytování služby elektronických komunikací podle z. o el. kom., šíření rozhlasových a televizních programů a služeb přímo souvisejících s programem, pokud toto šíření slouží pouze k dopravě signálu chráněného systémem podmíněného přístupu k vysílačům, sdělování informací souvisejících s provozem technických prostředků využívaných k realizaci rozhlasového a televizního vysílání.

20 TV vysílání – NEGativní vymezení Není TV vysíláním vysílání, které nemá povahu činnosti především hospodářské nebo které nesoutěží s televizním vysíláním, vysílání, které není určeno k příjmu veřejností, vysílání, jehož hlavním účelem není poskytování pořadů, vysílání, které nemůže přijímat veřejnost v žádném členském státě EU prostřednictvím zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci TV vysílání, které je dostupné v obchodní síti

21 původní X převzaté analogové X digitální šířeno prostřednictvím zemských vysílačů, nebo prostřednictvím kabelových systémů, nebo prostřednictvím družic celoplošné, regionální, místní

22 Převzaté rozhl. a tel. vysílání příjem vysílání (původních) rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí el. kom. (§ 2 odst. 1 písm. b) zák. o vysílání).

23 Provozovatel rozhl. a tel. vysílání právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, určuje způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání a má za toto vysílání redakční odpovědnost a pod zvukovým nebo obrazovým označením, které program a služby přímo související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem prvotně šíří nebo prostřednictvím nechává šířit provozovatel podle z. o vysílání (X vysílatel podle autorského zákona)

24 Provozovatel převzatého rozhl. a tel. vysílání právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání a která tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit.

25 Provozovatelé podle vzniku oprávnění provozovat vysílání provozovatelé vysílání ze zákona provozovatelé vysílání s licencí provozovatelé vysílání s registrací

26 Licence správní akt pro analogové zemské vysílání (způsob distribuce veřejného statku, skutečnosti významné pro udělení licence) -> nenároková pro analogové vysílání satelitní a kabelové, pro zemské digitální vysílání -> nároková vydává RRTV

27 Registrace pro převzaté vysílání kabelové nebo satelitní rozhoduje RRTV

28 Provozovatelé vysílání ze zákona ČT a ČRo vznik ze zákona speciální úkoly, povinnosti (veřejná služba) na ustanovování orgánů ČT a ČRo participuje PS Rada ČT, Rada ČRo – „orgán, prostřednictvím něhož se veřejnost podílí na činnosti ČT a ČRo“ činnost převážně financována z rozhl. a tel. poplatků podle zvl. zák.

29 Zajištění plurality informací zvláštní antimonopolní pravidla jen pro tv vysílání 1 osoba nesmí být držitelem více než 1 licence k celoplošnému analogovému televiznímu vysílání a jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být držitelem více než jedné licence k celoplošnému analogovému rozhlasovému vysílání opravňujících k šíření plnoformátových programů. 1 osoba nesmí být současně držitelem více než 2 licencí k provozování celoplošného digitálního televizního vysílání opravňujících k šíření plnoformátových programů a jedna osoba nesmí být současně držitelem více než dvou licencí k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání opravňujících k šíření plnoformátových programů.

30 Podpora evropské tvorby, evropské nezávislé a evropské současné tvorby Provozovatel televizního vysílání je povinen vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. … pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10 % celkového vysílacího času každého svého programu … v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci alespoň 10 % vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let tam, kde je to proveditelné

31 Události značného společenského významu stanoveny vyhláškou MK (zmocnění v § 33 z. o vysílání) + ty, kt. byly takto označeny někt. členským státem EU a vyhlášeny v Úředním věstníku např. LOH, ZOH, MS a ME ve fotbale (všechny zápasy ČR, finále, semifinále) … Provozovatel tv vysílání nesmí využívat výhradní práva k vysílání události značného společenského významu způsobem, který by podstatnou část veřejnosti v ČR zbavoval možnosti sledovat tuto událost...

32 Vysílání krátkých zpravodajských výňatků § 34 z. o vysílání, jen pro tv vysílání Provozovatel tv vysílání, který získal výhradní práva k vysílání události zvýšeného zájmu veřejnosti, je povinen ostatním provozovatelům tv vysílání v členských státech EU na jejich žádost umožnit přístup k signálu přenosu nebo poskytnout záznam této události za účelem pořízení krátkého zpravodajského výňatku podle vlastního výběru do svých všeobecných zpravodajských pořadů. Získal-li výhradní práva k vysílání události zvýšeného zájmu veřejnosti provozovatel tv vysílání v ČR, jsou ostatní provozovatelé tv vysílání usazení v ČR povinni uplatnit žádostí…

33 Další povinnosti provozovatele rozhl. a tel. vysílání odpověď a dodatečné sdělení oznámení v naléhavém veřejném zájmu povinnosti ve vztahu k obsahu pořadů povinnosti k vysílání obchodních sdělení povinnost identifikovat program (logem, zvukovým ozn.) povinnost uchovávat záznamy odvysílaných pořadů po dobu 30 dní …

34 Ochrana zdroje a obsahu informací § 41 odst. 1 zák. o vysílání

35 Výkon veřejné správy Ministerstvo kultury, § 8 a § 20 komp. zák. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ústředním správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání (a v oblasti AVMS na vyžádání) 13 členů, které jmenuje a odvolává na návrh PS předseda vlády nauka: RRTV je nezávislým správním úřadem ÚS: „RRTV je ústředním správním úřadem…“ (sp. zn. Pl. ÚS 52/04), později i v zákoně

36 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google