Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

úsek legální metrologie ČMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "úsek legální metrologie ČMI"— Transkript prezentace:

1 úsek legální metrologie ČMI
Právní úprava pro hotově balené zboží označené symbolem "e" a jeho metrologické kontroly seminář PROKOS – Jindřich Pošvář úsek legální metrologie ČMI

2 Hotově balené zboží - HBZ
Alternativy pokrytí legislativou: HBZ označené „e“ § 9a zákona 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění DŘÍVE: vyhlášky 328 až 330/2000 Sb. + vyhl. 331/2000 Sb. NYNÍ: vyhl. 328/2000 Sb. ve znění vyhl. 404/2008 Sb. ; vyhl. 329/2000 Sb. a 330/2000 Sb. zrušeny HBZ neoznačené „e“ - některé komodity (potraviny) pokryté vyhláškami MZ ostatní HBZ neoznačené „e“ – zákon na ochranu spotřebitele

3 HBZ označené symbolem „e“
zboží určené k prodeji umístěné do obalu bez přítomnosti spotřebitele množství obsažené v obalu, zejména objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu

4 HBZ označené symbolem „e“
jmenovitý obsah od 5 ml do 10 L nebo od 5 g do 10 kg množství zboží stanovováno a baleno v jednotkách hmotnosti nebo objemu Ne – jednotky délky, plochy a počet kusů

5 HBZ označené symbolem „e“
střední hodnota skutečných množství balení musí být rovna nebo větší, než jmenovité množství deklarované na obale, principiální cíl řízení technologického procesu balení mezi jednoduchou a dvojnásobnou zápornou odchylkou limitovaný počet balení v dávce může mít skutečné množství výrobku v balení v tomto rozmezí menší, než dvojnásobná záporná odchylka žádné balení v dávce

6 Uvádět do oběhu HBZ označené „e“ smí subjekty:
zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišťující splnění požadavků písemné oznámení ČMI uvedení HBZ do oběhu předání dokumentace obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení dodržování hodnoty jmenovitého obsahu z řady jmenovitých množství obsahu v případech stanovených vyhláškou dodržování dovolené odchylky obsahu HBZ stanovené vyhláškou uvedení údajů stanovených vyhláškou na obalech (provedení „e“!)

7 Metrologické kontroly HBZ označeného „e“
metrologickou kontrolu HBZ označeného symbolem „e“provádí ČMI zjištění, zda jsou splněny tyto podmínky v kladném případě vydá osvědčení. metrologickou kontrolou ČMI nejsou dotčeny pravomoci jiných dozorových orgánů stanovené zákonem

8 Legislativa EU Směrnice 76/211/EHS ve znění 78/891/EHS (Vyhl. 328/2000 Sb.) požadavky na HBZ, s výjimkou některých kapalných výrobků Směrnice 76/106/EHS ve znění 78/891/EHS, 79/1005/EHS, 85/10/EHS, 88/316/EHS a 89/676/EHS (Vyhl. 329/2000 Sb.) požadavky na některých kapalné výrobky, včetně řad jmenovitých množství přiřazení kubatur dóz u sprejů Směrnice 80/232/EHS ve znění 86/96/EHS a 87/356/EHS (Vyhl. 330/2000 Sb.) řady jmenovitých množství ke směrnici 76/211/EHS řada problémů (výkladových) v praxi (obchodní zvyklosti) Směrnice 75/107/EHS (Vyhl. 331/2000 Sb.) požadavky na láhve týká se i jiných než skleněných obalů (plechovky na nápoje)

9 Legislativa EU nová směrnice EU o jmenovitých řadách 2007/45/EC
závazné řady jmenovitých množství platí i pro HBZ neoznačené symbolem „e“ – v ČR však takto netransponováno! tiché víno žluté víno šumivé víno likérové víno aromatizované víno lihoviny národní jmenovité hodnoty dovolené v členských státech EU mléko, máslo, káva  do bílý cukr  do

10 Legislativa ČR novela vyhl. 328/2000 Sb.
vyhl. 404/2008 Sb. – účinnost V § 3 nový odstavec 3: „(3) U aerosolových rozprašovačů 2a) se uvede jmenovitý celkový objem nádobky, přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu. 2a) Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.“ doplnění závazných řad jmenovitých množství zrušení vyhl. 329 a 330/2000 Sb.

11 Legislativa ČR metrologické předpisy ČMI
MP 004 – ke stažení na MP 005

12 Poslání metrologické kontroly HBZ
ochrana spotřebitele – společný zájem zúčastněných zemí záruka pro přístup výrobků na zahraniční trh propagace důvěryhodnosti výrobce – balírny

13 Metrologické kontroly HBZ označeného symbolem „e“
dobrovolné rozhodnutí balírny nebo dovozce umísťovat na HBZ symbol „e“  závazek respektovat stanovená pravidla a požadavky výhody používání symbolu „e“ důvěryhodnost balírny volný vstup na národní trhy členských států EU/EHP systémové požadavky vlastní systém kontroly správnosti množství popsání systému návaznost použitých měřidel řízení skutečných množství v balení na stanovené úrovni

14 Metrologické kontroly HBZ s „e“
„oznamovací povinnost“ metrologickou kontrolu HBZ provádí ČMI posoudí systém kontroly správnosti množství v balení posoudí záznamy z provedených kontrol balírnou, opatření k nápravě a jejich účinnosti provede namátkově v rámci sortimentu označovaného „e“ podle postupů stanovených vyhláškou fyzickou kontrolu HBZ v kladném případě vydá osvědčení platnost osvědčení souvisí s uzavřením smlouvy o opakovaných kontrolách opakované metrologické kontroly HBZ provádí ČMI  vydá protokol

15 Metrologické kontroly HBZ s „e“
v případě dovozu nese odpovědnost za splnění požadavků legislativy dovozce buď má vlastní systém kontroly množství nebo předkládá manuál a záznamy výsledků kontrol provedených zahraniční balírnou ČMI posoudí a provádí fyzické metrologické kontroly dávek HBZ cena skutečně spotřebovaný časový fond x v hodinová sazba ČMI dle „velikosti“ balírny či dovozce z hlediska rozsahu sortimentu označovaného symbolem „e“ v reálu se cena za prvotní metrologickou kontrolu pohybuje v rozsahu (10 až 40) tisíc Kč distributor neaktuálnost definic dle § 9a zákona o metrologii (nerozlišuje mezi dovozcem a distributorem) dle zákona na ochranu spotřebitele je distributor odpovědný za distribuci výrobků splňujících požadavky legislativy

16 Distributor HBZ distributor zákon 64/86 Sb., o ČOI:
§ 7 odst.1 písm.a) „…Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby zjednání nápravy a) uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků nebo zboží, které neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů…, nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny označením stanoveným zvláštním právním předpisem,…“ § 7a odst.1 „..ředitel inspektorátu je oprávněn uložit rozhodnutím výrobci, dovozci nebo distributorovi, popřípadě osobě, která uvádí výrobek do provozu ochranné opatření, kterým je a) …c)…“ zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: vymezeny pojmy „spotřebitel“, „prodávající“, „výrobce“, „dovozce“ a „dodavatel“ stanoveny povinnosti prodávajícího - „informační povinnosti“, „označení výrobku“ … povinností se prodávající nemůže zprostit poukazem na to, že mu je dodavatel neposkytl… jedná se však principielně vždy o  vztah prodávající - spotřebitel.

17 Metrologické kontroly HBZ
podrobná metodika obecného postupu při vydání osvědčení ČMI a s ním souvisejících činnostech speciální podrobné metodiky zjišťování hmotnosti, hustoty, objemu speciální vybavení pracovišť s územní působností proškolení personálu

18 Posouzení a měření při kontrolách HBZ
struktura metrologické kontroly POSOUZENÍ SYSTÉMU KONTROLY správnosti množství u výrobce či dovozce PROVEDENÍ FYZICKÉ KONTROLY dávek posouzením kvantitativních parametrů vyrobeného HBZ a předepsaného označení opakované kontroly kontroly reprezentativního výběru ze sortimentu možnost průběžné obnovy a doplňování sortimentu s „e“

19 Držitelé osvědčení seznam držitelů Osvědčení o metrologické kontrole HBZ

20 Lahve - odměrné obaly pro HBZ
Výrobci těchto lahví jsou  oprávněni označit je symbolem „3“ pokud: mají osvědčení o metrologické kontrole lahví vydané ČMI, jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví, výrobce uvádí na lahve identifikační označení stanovené vyhláškou. Metrologickou kontrolu lahví ke zjištění, zda jsou splněny tyto podmínky, provádí ČMI.

21 Pokuty subjektům ÚNMZ může uložit pokutu až do výše
Kč subjektu, který….. uvedl do oběhu hotově balené zboží označené symbolem „e” v rozporu s povinnostmi uvedenými v § 9a označil lahve symbolem „3“ v rozporu s povinnostmi uvedenými v § 9a

22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "úsek legální metrologie ČMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google