Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty podnikání
Základní právní pojmy Mravnost je zcela nezávislá na náboženské víře.. Pierre Bayle ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Základní právní pojmy Definice obecná Nedělejme z teorií teorie
Dobrý plot dělá dobré sousedy

3 Základní právní pojmy Definice života Stat sua cuique dies
Každému je určen jeho den Vergilius

4 Základní právní pojmy Definice práva Mediocritatis regula optima est
Zásada střední cesty je optimální Cicero

5 Základní právní pojmy Definice práva Objektivní právo
Souhrn právních norem Subjektivní právo Souhrn možností chovat se právem stanoveným způsobem

6 Základní právní pojmy Funkce práva Regulace vztahů ve společnosti
Ochrana lidského života Uspořádání společenských vztahů

7 Základní právní pojmy Funkce práva
Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod

8 Základní právní pojmy Funkce práva
Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 4 Ústava České republiky

9 Základní právní pojmy Prameny práva Normativní právní akt
Soudní a správní precedent Právní obyčej Normativní smlouvy

10 Základní právní pojmy Právní normativní akt Rozhodnutí Usnesení
Opatření

11 Základní právní pojmy Právní normativní akt
Subjekt s legislativní pravomocí Právo vydávat, měnit nebo rušit právní normy Ústavní zákony Zákony Zákonná opatření Vyhlášky Vládní nařízení Nařízení kraje Nařízení obce

12 Základní právní pojmy Právní obyčej Pravidlo chování nepsané
Uplatnění v mezinárodním obchodu

13 Základní právní pojmy Normativní smlouvy Souhlasný projev subjektů
Obsahem vznik, změna nebo zánik právního vztahu

14 Základní právní pojmy Právní normy Obecné pravidlo chování
Materiální i formální znaky Sankcionováno

15 Základní právní pojmy Právní normy Působnost Věcná Osobní Místní

16 Kontrolní otázka: Co to je delibační řízení?
Řízení o určení správních aktů a jejich zákonnosti Řízení o podmínkách uznání a výkonu rozhodnutí Řízení o odstoupení z veřejné funkce

17 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Organizační
Zásady organizace veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy

18 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Hmotné
Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení

19 Správní právo Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy

20 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Procesní
Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy

21 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Trestní
Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů

22 Veřejná správa Správa veřejných záležitostí
Projev výkonné moci ve státě Organizační hledisko – orgány veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Výkon podzákonné činnosti Výkon nařizovací činnosti

23 Výkon veřejné správy Stát prostřednictvím svých orgánů
Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní korporace územní samospráva – kraje, obce zájmová samospráva – komory, svazky

24 Veřejná správa Státní správa realizace výkonné moci ve státě
je determinována a určována zákony obsahuje prvky řízení i prvky regulace Její činnost podzákonná a nařizovací garant určitého zákonného stavu oprávnění správních orgánů vydávat správní akty

25 Samospráva Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty
Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Rozhoduje samostatně svým jménem V přenesené působnosti výkon státní správy

26 Orgány zájmové samosprávy
Součást veřejné správy Advokátní komora Česká stomatologická komora Česká lékařská komora Hospodářská komora Notářská komora

27 Prameny správního práva
Ústřední orgány Ústava republiky, ústavní zákony Zákony a zákonná opatření Nařízení vlády republiky Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy

28 Prameny správního práva
Místní orgány Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech

29 Prameny správního práva
Prvotní prameny Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Odvozené prameny Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu

30 Prameny správního práva
Podle stupně právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly

31 PAMATUJ! Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Nazývají se NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY

32 Členění správních obvodů
Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Základní jednotka – OBEC Obecní úřad je vybavený přenesenou působností - matriční úřad - stavební úřad - úřad s rozšířenou působností

33 Členění správních obvodů Střední jednotka – OKRES
Neexistuje obecný orgán, pouze řada zvláštních orgánů ! - úřady práce - pozemkové úřady - ředitelství Policie - státní zastupitelství

34 Členění správních obvodů
Vyšší územně samosprávné celky – KRAJ Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecké Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský

35 Členění správních obvodů
Nepůsobí jeden obecný orgán ale zvláštní státní orgány - soudy - státní zastupitelství - správa Policie

36 Hlavní činnosti v oblasti státní správy
Pověřený obecní úřad Přestupková agenda Matriky Stavební úřad

37 Hlavní činnosti v oblasti státní správy
Obecní úřad s rozšířenou působností Vydávání občanských a řidičských průkazů Technické průkazy k motorovým vozidlům Evidence motorových vozidel Činnost živnostenského úřadu Řízení o dávkách sociální podpory Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Sociálně právní ochrana dětí

38 Forma činnosti veřejné správy
Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Právní Organizační

39 Forma činnosti veřejné správy Právní formy
Normativní správní akty Individuální správní akty Interní normativní akty Individuální služební akty Dohody správně právního charakteru Faktické úkony s přímými právními důsledky

40 Forma činnosti veřejné správy Neprávní formy
Operativně organizační činnosti Materiálně technické operace

41 Normativní správní akty
Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy

42 Správně právní odpovědnost
Druh právní odpovědnosti Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Správně právní sankce Správní tresty

43 Správně právní odpovědnost
Správní delikty Přestupky Správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob Pořádkové správní delikty Disciplinární delikty

44 Správní řízení Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje postup
orgánů výkonné moci orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy

45 Právní předpisy na úseku podnikání
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 40/1064 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

46 Základní právní předpisy
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Upravuje Postavení podnikatelů Obchodní závazkové vztahy Jiné vztahy s podnikáním související

47 Základní právní předpisy
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Postup řešení Právní vztahy se řídí obchodním zákoníkem Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí Není-li jich, řeší se otázky podle zásad na kterých spočívá obchodní zákoník

48 Základní právní předpisy
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Definice podnikání Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Činnost za účelem dosažení zisku

49 Základní právní předpisy
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Definice podnikatele Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

50 Základní právní předpisy
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Upravuje Majetkové vztahy fyzických a právnických osob Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

51 Základní právní předpisy
Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Upravuje Podmínky živnostenského podnikání Kontrolu nad jejich dodržováním

52 Základní právní předpisy
Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Definice živnosti Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem

53 Základní právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Upravuje Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Právní vztahy kolektivní povahy

54 PROSTOR NA DISKUZI

55 TEMPUS IPSUM AFFERT CONSILIUM
Čas sám přinese radu.. - Státní správa neustále hledá důvody své existence. - Úředníka nezměníš, jenom za podobného vyměníš. - I na tobě záleží, zda se správa věcí veřejných změní.

56 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Právní aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google