Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MÁLO SVĚTLA, HODNĚ LIDÍ, ZA ŠATNY SE GYMPL STYDÍ. CHCEŠ-LI SI DNES ZARISKOVAT, DO ŠATEN BĚŽ VĚCI SCHOVAT. CHCEME SKŘÍŇKY POŘÁDNÉ, A NE KLECE ZÁVADNÉ!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MÁLO SVĚTLA, HODNĚ LIDÍ, ZA ŠATNY SE GYMPL STYDÍ. CHCEŠ-LI SI DNES ZARISKOVAT, DO ŠATEN BĚŽ VĚCI SCHOVAT. CHCEME SKŘÍŇKY POŘÁDNÉ, A NE KLECE ZÁVADNÉ!"— Transkript prezentace:

1 MÁLO SVĚTLA, HODNĚ LIDÍ, ZA ŠATNY SE GYMPL STYDÍ. CHCEŠ-LI SI DNES ZARISKOVAT, DO ŠATEN BĚŽ VĚCI SCHOVAT. CHCEME SKŘÍŇKY POŘÁDNÉ, A NE KLECE ZÁVADNÉ!

2 1. ČÁST

3 VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Na projektu se podílela celá t ř ída V2.A Na projektu se podílela celá t ř ída V2.A

4 CO PŘEDCHÁZELO? Ve výuce jsme se seznámili s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dít ě te Ve výuce jsme se seznámili s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dít ě te B ě hem školního roku jsme dvakrát navštívili M ě stský ú ř ad Hranice a Krajský ú ř ad Olomouc, abychom se seznámili s jejich chodem B ě hem školního roku jsme dvakrát navštívili M ě stský ú ř ad Hranice a Krajský ú ř ad Olomouc, abychom se seznámili s jejich chodem Navštívili jsme také Poslaneckou sn ě movnu Č R, Senát Č R a Pra ž ský hrad, jako sídlo prezidenta Č R Navštívili jsme také Poslaneckou sn ě movnu Č R, Senát Č R a Pra ž ský hrad, jako sídlo prezidenta Č R

5

6 VÝBĚR PROBLÉMU Spole č n ě jsme shromá ž dili celkem devatenáct problém ů z našeho okolí

7 Č.Č. Návrh 1.P ř ísp ě vek na opravu evangelického kostela 2.Nepo ř ádek kolem popelnic 3.Cyklostezky v Hranicích 4.Oprava č ekárny Č SAD 5.Protipovod ň ová opat ř ení 6.Pouli č ní osv ě tlení Hranic 7.Zast ř ešení autobusových zastávek Šromotovo nám ě stí 8.Oprava komunikace v Drahotuších 9.Sní ž ení ceny za parkování na nám ě stí 10.Údr ž ba chodník ů na nám ě stí + jejich oprava SEZNAM NÁVRH Ů

8 Č.Č.Návrh 11.K ř i ž ovatka „u kina“ 12.Údr ž ba ve ř ejné zelen ě 13.Rekonstrukce školních šaten 14.D ů m pro bezdomovce 15.Vybudování lanového centra 16.Kašna na nám ě stí 17.Nedostatek parkovacích míst 18.Zm ě na parkovacích pruh ů 19.Zele ň v centru m ě sta

9 VÝBĚR PROBLÉMU Utvo ř ili jsme skupinky v nich ž jsme demokraticky hlasovali o d ů le ž itém problému Utvo ř ili jsme skupinky v nich ž jsme demokraticky hlasovali o d ů le ž itém problému Ka ž dá skupinka pak daný problém p ř edstavila spolu ž ák ů m Ka ž dá skupinka pak daný problém p ř edstavila spolu ž ák ů m Poté jsme zvolili problém č íslo 13- rekonstrukce školních šaten Poté jsme zvolili problém č íslo 13- rekonstrukce školních šaten

10 Č íslo skupinky Zvolený problémPo č et hlas ů (31) 1.Problém č. 5- Protipovod ň ová opat ř ení0 2.Problém č. 13- Rekonstrukce školních šaten0 3.Problém č. 12- Údr ž ba ve ř ejné zelen ě 0 4.Problém č. 13- Rekonstrukce školních šaten26 5.Problém č. 3- Cyklostezky v Hranicích5

11 Rekonstrukce školních šaten Cyklostezky v Hranicích

12 PROČ CHCEME NOVÉ ŠATNY? 1. Sou č asné ř ešení školních šaten není v souladu s hygienickými normami 1. Sou č asné ř ešení školních šaten není v souladu s hygienickými normami 2. Hrozí riziko odcizení osobních v ě cí nebo jejich poškození 2. Hrozí riziko odcizení osobních v ě cí nebo jejich poškození 3. Esteti č t ě jší vzhled 3. Esteti č t ě jší vzhled 4. Více denního sv ě tla a celkov ě lepší vyu ž ití prostoru 4. Více denního sv ě tla a celkov ě lepší vyu ž ití prostoru

13 2.KROK Jak to vypadá na jiných školách?

14 ZŠ 1. máje

15

16

17

18 SSOŠ Hranice

19

20

21

22 SZŠ Hranice + P ř erov

23 HRANICE Hranice Hranice

24

25 PŘEROV

26

27

28 Hej č ín Olomouc

29

30

31 SLŠ Hranice

32

33

34 Gymnázium Lipník

35

36

37

38 ZŠ Hrabová Ostrava

39

40 SPŠ a SOU Hranice

41

42 ZŠ Šromotovo

43

44

45 3.ČÁST

46 VÝBĚR PROBLÉMU Ka ž dý ze ž ák ů navrhl problém, který by se m ě l ř ešit Ka ž dý ze ž ák ů navrhl problém, který by se m ě l ř ešit Celkem jsme shromá ž dili 19 problém ů Celkem jsme shromá ž dili 19 problém ů Rozd ě lili jsme se do skupin a ka ž dá skupina si vybrala 1 problém Rozd ě lili jsme se do skupin a ka ž dá skupina si vybrala 1 problém Všichni nakonec hlasovali pro problém týkající se šatních sk ř ín ě k Všichni nakonec hlasovali pro problém týkající se šatních sk ř ín ě k

47 KRAJSKÝ ÚŘAD V OLOMOUCI Dne 6. 5. jsme s paní u č. Lajdovou navštívili Krajský ú ř ad, abychom se seznámili s jeho chodem a jak po ž ádat o finan č ní podporu od kraje Dne 6. 5. jsme s paní u č. Lajdovou navštívili Krajský ú ř ad, abychom se seznámili s jeho chodem a jak po ž ádat o finan č ní podporu od kraje

48 SEZNÁMENÍ RADY ŠKOLY S PROBLÉMEM Minulý školní rok: pan u č. Lysák p ř ednesl problém na zasedání Rady školy Minulý školní rok: pan u č. Lysák p ř ednesl problém na zasedání Rady školy Tento rok: p. u č. Lysák znovu p ř ednesl problém na zasedání Rady školy Tento rok: p. u č. Lysák znovu p ř ednesl problém na zasedání Rady školy Pan Miroslav Gajd ů šek p ř islíbil finan č ní podporu Pan Miroslav Gajd ů šek p ř islíbil finan č ní podporu

49 Na sch ů zi SRPG seznámila paní Ju ř icová zástupce jednotlivých t ř íd Na sch ů zi SRPG seznámila paní Ju ř icová zástupce jednotlivých t ř íd Pan ř editel p ř islíbil, ž e se o problém bude zajímat, a napom ůž e k jeho vy ř ešení Pan ř editel p ř islíbil, ž e se o problém bude zajímat, a napom ůž e k jeho vy ř ešení

50 SPONZOŘI Oslovili jsme p ř ípadné sponzory a č ekáme na jejich odezvu o výši mo ž ného sponzorského daru Oslovili jsme p ř ípadné sponzory a č ekáme na jejich odezvu o výši mo ž ného sponzorského daru

51 Na konci listopadu zasedla rada na Krajském ú ř ad ě Na konci listopadu zasedla rada na Krajském ú ř ad ě Č ekáme na jejich zprávu o výši p ř ísp ě vkuČ ekáme na jejich zprávu o výši p ř ísp ě vku

52 FOTKY ŠATEN NA GYMNÁZIU Zdokumentovali jsme naše šatní prostory a porovnali je s fotkami v 2. č ásti prezentace Zdokumentovali jsme naše šatní prostory a porovnali je s fotkami v 2. č ásti prezentace

53

54

55 Spo č ítali jsme prostor šaten a navrhli jsme návrh rozmíst ě ní sk ř ín ě k v šatn ě Spo č ítali jsme prostor šaten a navrhli jsme návrh rozmíst ě ní sk ř ín ě k v šatn ě Vybrali jsme rozm ě ry: 180x50x30 Vybrali jsme rozm ě ry: 180x50x30 Našli jsme si mo ž né výrobce a zeptali jsme se na cenu sk ř ín ě k Našli jsme si mo ž né výrobce a zeptali jsme se na cenu sk ř ín ě k

56

57 Vypracovali jsme n ě kolik pracovních list ů týkajících se šatních sk ř ín ě k (názor spoluob č an ů atd.) Vypracovali jsme n ě kolik pracovních list ů týkajících se šatních sk ř ín ě k (názor spoluob č an ů atd.) Zjistili jsme hygienické normy, které bychom m ě li p ř i rozmíst ě ní sk ř ín ě k v šatn ě dodr ž et Zjistili jsme hygienické normy, které bychom m ě li p ř i rozmíst ě ní sk ř ín ě k v šatn ě dodr ž et Ve školním rozhlase bylo naší spolu ž a č kou p ř e č teno, ž e se chystáme ř ešit tento problém a vyv ě sili jsme petici, na kterou se m ě li podepsat ž áci, kte ř í by souhlasili s naším ř ešením Ve školním rozhlase bylo naší spolu ž a č kou p ř e č teno, ž e se chystáme ř ešit tento problém a vyv ě sili jsme petici, na kterou se m ě li podepsat ž áci, kte ř í by souhlasili s naším ř ešením

58 Dne 30.9 byla naše petice sta ž ena paní u č. Lajdovou, proto ž e pan zástupce Machá č ek nesouhlasil s jejím obsahem Dne 30.9 byla naše petice sta ž ena paní u č. Lajdovou, proto ž e pan zástupce Machá č ek nesouhlasil s jejím obsahem Na besedu do t ř ídy k nám p ř išel pan zástupce a objasnil nám d ů vody pro č se mu petice nelíbí a p ř ednesl nám sv ů j návrh sk ř ínek Na besedu do t ř ídy k nám p ř išel pan zástupce a objasnil nám d ů vody pro č se mu petice nelíbí a p ř ednesl nám sv ů j návrh sk ř ínek

59 Vytvo ř ili jsme tedy pr ů zkum na stejné téma, ale s odlišným názvem Vytvo ř ili jsme tedy pr ů zkum na stejné téma, ale s odlišným názvem Po získání dosti podpis ů jsme pr ů zkum stáhli a schovali ho jako potvrzení, ž e ž áci by cht ě li rad ě ji sk ř ínky Po získání dosti podpis ů jsme pr ů zkum stáhli a schovali ho jako potvrzení, ž e ž áci by cht ě li rad ě ji sk ř ínky Podpisová akce trvala 3 dny Podpisová akce trvala 3 dny

60 V hodinách jsme promýšleli další kroky, které byly t ř eba ud ě lat V hodinách jsme promýšleli další kroky, které byly t ř eba ud ě lat Setkali jsme se s p. Gajd ů škem na Krajském ú ř ad ě a popovídali sis ním o našem problému Setkali jsme se s p. Gajd ů škem na Krajském ú ř ad ě a popovídali sis ním o našem problému Jedna spolu ž a č ka kontaktovala paní Kypusovou a dopisovala si s ní pomocí e-mailu Jedna spolu ž a č ka kontaktovala paní Kypusovou a dopisovala si s ní pomocí e-mailu Paní Kypusová nám poradila jak bychom m ě li postupovat p ř i ž ádání kraje o finance Paní Kypusová nám poradila jak bychom m ě li postupovat p ř i ž ádání kraje o finance

61 4.ČÁST Akční plán

62 POSTUP V ŘEŠENÍ PROBLÉMU 1. Kontaktovali jsme osoby zajímající se o tento problém a pokusili se získat jejich podporu pro další fáze tohoto projektu 2. Sešli jsme se s panem Gajd ů škem, seznámili ho s naším projektem a tento problém prodiskutovali 3. Po ž ádali jsme odborníka, aby nám sd ě lil ceny jednotlivých sk ř ín ě k 4. Pan ř editel po ž ádal o finan č ní podporu kraje 5. V p ř ípad ě úsp ě chu kontaktujeme výrobce školních sk ř ín ě k

63 FINANČNÍ PODPORA OD SPONZORŮ P ř ípadní sponzo ř i:1. Ing. Jaromír Chmela – Cementárna Hranice P ř ípadní sponzo ř i:1. Ing. Jaromír Chmela – Cementárna Hranice 2. Ing. Robert Selzer – SSI schäfer 2. Ing. Robert Selzer – SSI schäfer 3. Radmil Beránek – Nábytek 3. Radmil Beránek – Nábytek V ě tšinu investic by m ě l pokrýt finan č ní obnos obdr ž ený od Olomouckého kraje.

64 NÁKLADY NA SKŘÍŇKY Poptali jsme se r ů zných výrobc ů nábytku, za kolik by vytvo ř ili sk ř í ň ky námi ur č enými rozm ě ry Poptali jsme se r ů zných výrobc ů nábytku, za kolik by vytvo ř ili sk ř í ň ky námi ur č enými rozm ě ry Vybrali jsme 3 nejlepší a porovnali jejich ceny jak vzhledov ě tak materiáln ě Vybrali jsme 3 nejlepší a porovnali jejich ceny jak vzhledov ě tak materiáln ě

65 Kdybychom získali dostate č nou finan č ní podporu, nechali bychom vyrobit 300 sk ř ín ě k o rozm ě rech 180x50x30 – pokud mén ě tak 150 sk ř ín ě k pro 2 o stejných rozm ě rech Kdybychom získali dostate č nou finan č ní podporu, nechali bychom vyrobit 300 sk ř ín ě k o rozm ě rech 180x50x30 – pokud mén ě tak 150 sk ř ín ě k pro 2 o stejných rozm ě rech

66 ROSTISLAV ŠINDLER Rozm ě ry: 180x50x30 cm Materiál: buk, kvalitní kování, visací zámek Ceník: jedna sk ř í ň ka ………….1 746,- 300 sk ř ín ě k ………….524 400,- 300 sk ř ín ě k ………….524 400,- 150 sk ř ín ě k ………….262 200,- 150 sk ř ín ě k ………….262 200,-

67 LUMÍR HAVRAN Rozm ě ry: 180x50x30 Materiál: LTD, visací zámek Ceník: jedna sk ř í ň ka ………… 2 950,- 300 sk ř ín ě k ………… 885 000,- 300 sk ř ín ě k ………… 885 000,- 150 sk ř ín ě k ………… 442 500,- 150 sk ř ín ě k ………… 442 500,-

68 PAVEL HEGER PAVEL HEGER Rozm ě ry: 180x50x30 Materiál: DT lamino, štítkové nerezové kování, visací zámek Ceník: jedna sk ř í ň ka ……… 1 920,- 300 sk ř ín ě k……… 576 000,- 300 sk ř ín ě k……… 576 000,- 150 sk ř ín ě k ……… 288 000,- 150 sk ř ín ě k ……… 288 000,-

69 ROZMÍSTĚNÍ ŠATEN PRO 168 SKŘÍNĚK

70 ROZMÍSTĚNÍ ŠATEN PRO 301 SKŘÍNĚK

71 DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS A POZORNOST T ř ída V2.A


Stáhnout ppt "MÁLO SVĚTLA, HODNĚ LIDÍ, ZA ŠATNY SE GYMPL STYDÍ. CHCEŠ-LI SI DNES ZARISKOVAT, DO ŠATEN BĚŽ VĚCI SCHOVAT. CHCEME SKŘÍŇKY POŘÁDNÉ, A NE KLECE ZÁVADNÉ!"

Podobné prezentace


Reklamy Google