Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevZákladní a aplikované psychologické disciplíny AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled rozdělení psychologie do jednotlivých disciplín a jejich popis Přínos/cílové kompetenceOrientace a gramotnost žáků v celé šíři disciplín psychologie VY_32_INOVACE_54_02

2 Psychologie-je věda, která se snaží porozumět chování, prožívání a jednání lidí, předvídat je a pomoci je formovat. Systém psychologických věd se člení do Systém psychologických věd se člení do 3 skupin : 1) Základní psychologické vědy-teoretické. 2) Speciální psychologické vědy. 3) Užité (aplikované) psychologické vědy.

3 Peri psyché

4 1) Základní psychologické vědy-teoretické a) Obecná psychologie - kognitivní zabývá se nejzákladnějšími a nejobecnějšími poznatky o regulaci chování řízeného psychikou a psychickými jevy (vnímání, myšlení, paměť, pozornost, představivost, emoce). zabývá se nejzákladnějšími a nejobecnějšími poznatky o regulaci chování řízeného psychikou a psychickými jevy (vnímání, myšlení, paměť, pozornost, představivost, emoce). Patří sem také pojmy jako: psychika - souhrn psychických jevů psychika - souhrn psychických jevů receptory - "čidla", která nám umožňují přijímat a transformovat receptory - "čidla", která nám umožňují přijímat a transformovat podněty na vzruchy, nachází se ve smyslových orgánech podněty na vzruchy, nachází se ve smyslových orgánech čití - je proces získávání informací z vnějšího i vnitřního prostředí a jejich čití - je proces získávání informací z vnějšího i vnitřního prostředí a jejich transformování do nervových impulzů, které se dostávají do mozku transformování do nervových impulzů, které se dostávají do mozku počitek - výsledek čití, je to nejelementárnější forma lidské psychiky, počitek - výsledek čití, je to nejelementárnější forma lidské psychiky, která vzniká přímo na analyzátorech která vzniká přímo na analyzátorech transdukce - proces, při kterém se fyzikální energie mění na senzorické transdukce - proces, při kterém se fyzikální energie mění na senzorické nervové impulzy (vzruchy) nervové impulzy (vzruchy)

5 Vývojová psychologie b) Vývojová psychologie zabývá se změnami v psychice člověka v průběhu jeho zabývá se změnami v psychice člověka v průběhu jeho ontogenetického vývoje od početí do smrti ontogenetického vývoje od početí do smrti zaměřuje se na sled a průběh zákonitých vývojových změn v životě člověka zaměřuje se na sled a průběh zákonitých vývojových změn v životě člověka  zjišťuje, které faktory se podílejí na probíhajících se podílejí na probíhajících změnách v ontogenetickém změnách v ontogenetickém vývoji vývoji  zabývá se také i rozvojem jednotlivých psychologických jednotlivých psychologických systémů v daných životních systémů v daných životních podmínkách vývoje člověka podmínkách vývoje člověka

6 c) Psychologie osobnosti zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti, popisuje zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti, popisuje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi podobnosti a odlišnosti mezi lidmi vytváří proto různé teorie, modely či pojetí osobnosti vytváří proto různé teorie, modely či pojetí osobnosti Důležité oblasti zájmu: klade si otázky o přítomnosti lidské vůle při jednání člověka klade si otázky o přítomnosti lidské vůle při jednání člověka zabývá se otázkou, jak se vyvíjí osobnost člověka v čase zabývá se otázkou, jak se vyvíjí osobnost člověka v čase jakou roli sehrává genetická predikce a její význam ve výchově jakou roli sehrává genetická predikce a její význam ve výchově jedince jedince sestavuje obraz struktury a složek osobnosti sestavuje obraz struktury a složek osobnosti nezapomíná také na přítomnost a složitost lidské motivace nezapomíná také na přítomnost a složitost lidské motivace

7 d) Sociální psychologie pokouší se za pomoci vědeckých metod porozumět a zároveň vysvětlit, pokouší se za pomoci vědeckých metod porozumět a zároveň vysvětlit, jak je myšlení, cítění a chování jedinců ovlivňováno skutečnou, jak je myšlení, cítění a chování jedinců ovlivňováno skutečnou, představovanou či předpokládanou přítomností druhých představovanou či předpokládanou přítomností druhých věnuje se sociálním skupinám jako jsou (rodina, třída, národ) věnuje se sociálním skupinám jako jsou (rodina, třída, národ) také např. pojmem sociální facilitace, jež popsal Norman Triplett, v roce 1898 a provedl první výzkumy jeho sociálního vlivu (Arousal ) také např. pojmem sociální facilitace, jež popsal Norman Triplett, v roce 1898 a provedl první výzkumy jeho sociálního vlivu (Arousal )

8 e) Fyziologická psychologie e) Fyziologická psychologie Popisuje biologicko-fyziologickou determinaci psychických jevů. Řeší otázky jako : Existují v mozku centra pro vnímání řeči Existují v mozku centra pro vnímání řeči a její produkci? a její produkci? Jaká je elektrická aktivita mozku Jaká je elektrická aktivita mozku v průběhu spánku a snění? v průběhu spánku a snění? Jaký je mechanismus působení drog na Jaký je mechanismus působení drog na psychiku člověka? psychiku člověka? A podobné konstitučně fyziologické A podobné konstitučně fyziologické otázky. otázky.

9 f) Psychopatologie f) Psychopatologie Popisuje a vysvětluje abnormality, Popisuje a vysvětluje abnormality, chorobné jevy duševního života chorobné jevy duševního života a snaží se odhalovat jejich a snaží se odhalovat jejich neurologické, endokrinologické neurologické, endokrinologické a společenské kořeny. a společenské kořeny. Klade si otázky typu : Klade si otázky typu : "Jaké je pojetí normy v odlišných "Jaké je pojetí normy v odlišných kulturách?" kulturách?" "Pro kterou psychickou poruchu "Pro kterou psychickou poruchu jsou typické bludy?" jsou typické bludy?" "Co se podílí na vzniku úzkostných "Co se podílí na vzniku úzkostných pocitů?“ pocitů?“ "Jaké příznaky jsou typické pro "Jaké příznaky jsou typické pro schizofrenii?" schizofrenii?"

10 2) Speciální psychologické vědy –zaměřují se na konkrétní obory lidské činnosti –zaměřují se na konkrétní obory lidské činnosti a) psycholingvistika - studuje vztahy mezi myšlením a řečí a) psycholingvistika - studuje vztahy mezi myšlením a řečí b) psychofyziologie -zabývá se mozkovými procesy, b) psychofyziologie -zabývá se mozkovými procesy, které jsou základem psychických jevů které jsou základem psychických jevů c) farmako-psychologie -sleduje účinky chemických látek c) farmako-psychologie -sleduje účinky chemických látek na psychiku na psychiku d) psycho-metrie -orientuje se na konstrukci testů d) psycho-metrie -orientuje se na konstrukci testů

11 3) Užité (aplikované) psychologické vědy a) pedagogická psychologie - sleduje člověka v podmínkách výchovy, zkoumá zákonitosti výchovy, vyučování a vzdělávání, výchovy, zkoumá zákonitosti výchovy, vyučování a vzdělávání, zaměřuje se i na osobnost učitele zaměřuje se i na osobnost učitele b) psychologie práce - vliv pracovního prostředí na výkon c) klinická psychologie - diagnostika psychických poruch a defektů a defektů d) forenzní psychologie - zjišťování psychických zvláštností delikventa, psychologie reklamy, dopravy, sportu………… delikventa, psychologie reklamy, dopravy, sportu…………

12 Pokus se odpovědět Jaký podobor psychologie hovoří o pojmu sociální facilitace? Čím se zabývá forenzní psychologie? Pokus se formulovat hlavní úkoly psychopatologie. Které odvětví psychologie studuje vztahy mezi myšlením a řečí?

13 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phrenologie1_(87k_edited).jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phrenologie1_(87k_edited).jpg?uselang=cs 13.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phrenologie1_(87k_edited).jpg?uselang=cs http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baby.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baby.jpg 13.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baby.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arousal.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arousal.jpg 13.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arousal.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inside_my_head_cropped.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inside_my_head_cropped.jpg?uselang=cs 13.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inside_my_head_cropped.jpg?uselang=cs http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg 13.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google