Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická."— Transkript prezentace:

1 Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická žádost ELZA 5)Přestávka 6)Povinné přílohy 7)Harmonogram, povinnosti konečných příjemců 8)Příklady projektů v Prioritě 2 JPD 2 9)Závěr, diskuse Ing. Martin Škréta Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

3 1) Úvod, obecné informace o JPD 2 struktura JPD 2 územní působnost výzvy Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha Cíl 2 podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Struktura Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %) priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %) priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí  Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí  Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch  Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od 17. 9. do 18. 10. 2004 Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem:1,4 mld. Kč Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: 16. 12. 2004 Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 385 mil. Kč z toho Priorita 1: 298 mil. Kč Priorita 2: 86 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 2. Výzvy: od 1. 2. do 31. 3. 2005 Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem:649 mil. Kč Počet podaných projektů:16 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 3 Zasedání Regionální rady: 23. 6. 2005 Počet projektů doporučených k financování: 10 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 250 mil. Kč z toho Priorita 1: 204,2 mil. Kč Priorita 2: 45,7 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 3. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 3. Výzvy: od 24. 6. do 31. 9. 2005 Fin. prostředky pro 3. Výzvu celkem:3,7 mld. Kč Počet podaných projektů:34 z tohoPriorita 1:27 Priorita 2: 7 Zasedání Regionální rady: 15. 12. 2005 Počet projektů doporučených k financování: 24 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,2 mld. Kč z toho Priorita 1: 1,1 mld. Kč Priorita 2: 0,1 mld. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 4. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 4. Výzvy: od 1. 12. 2005 do 20. 1. 2006 Fin. prostředky pro 4. Výzvu celkem:2,2 mld. Kč Počet podaných projektů:69 z tohoPriorita 1:37 Priorita 2: 32 Zasedání Regionální rady: 30. 3. 2006 Počet projektů doporučených k financování: 38 + 5 náhradních Způsobilé výdaje dopor. projektů: 1,9 mld. Kč z toho Priorita 1: 1,4 mld. Kč Priorita 2: 0,5 mld. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

14 2) 5. Výzva k překládání projektů Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

15 5. Výzva pro předkládání projektů JPD 2 Vyhlášena Regionální radou dne 29.6.2006 (usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/16) Termín pro předkládání žádostí: 30.6. – 2.10. 2006 (14:00 hod.) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

16 5.Výzva – finanční prostředky Opatření 1.1 -140 110 690 Kč Opatření 1.2 -256 155 256 Kč Opatření 1.3 - 9 297 424 Kč Opatření 2.1 - 107 194 706 Kč CELKEM 5. Výzva - 512 758 076 Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

17 Důležité změny pro 5. výzvu Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ukončení projektu – nejpozději do 31.7.2008 160 dnů od konce výzvy do podpisu Podmínek R o přidělení dotace Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

18 Důležité informace pro 5. výzvu Způsobilost výdajů od 1. 5. 2004 do 31. 7. 2008 Není nutné zřizovat zvláštní účet pro projekt Výdaje na stávající zaměstnance jsou nezpůsobilé Výdaje partnerů jsou nezpůsobilé Doklad o zajištění finančního krytí“ - dokládá pouze MČ nebo její přísp.org. Konzultovat projekt se vyplácí Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

19 3) Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

20 Priorita 2 31 793 358 EUR (1 035 032 800 Kč) Opatření 2.1 (44 %) Opatření 2.2 (39 %) Opatření 2.3 (17 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

21 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

22 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu - zaměření a cíle  zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích;  významným aspektem je navázání vztahů mezi pražskými institucemi výzkumu a vývoje a partnerskými organizacemi v ostatních regionech soudržnosti s cílem vytvoření ucelené, celostátní sítě těchto subjektů;  vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města;  aktivity se zaměří na vznik nových technologických a vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center a poradenských středisek. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

23 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu – typy podporovaných projektů -vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích; -projekty informačních a komunikačních struktur specializovaných na oblasti inovačních procesů; -podpora vzniku nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska). Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

24 Žadatelé – koneční příjemci 2.1 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Specializované subjekty poradenství a zprostředkování (např. inovační centra); Organizace výzkumu a vývoje (např. VŠ,AV); Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

25 Způsobilé výdaje 2.1 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídící orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

26 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -výstavba technologických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů; -zřizování informačních center a poradenských a konzultačních středisek; -pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení na internet; -pořízení nehmotného majetku (patenty, licence); -zpracování plánů, studií rozvoje výzkumu, organizačních komunikačních struktur; -provozní a režijní náklady na výzkum související přímo s řešením cíle projektu; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

27 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -vytváření nových komunikačních (informačních) sítí; -náklady na realizaci výzkumných projektů na VŠ a ve výzkumných ústavech zaměřené na spolupráci s malými a středními podniky; -nákup a nájem strojů a zařízení; -nákup a nájem nemovitého majetku (pozemky do 10 % způsobilých výdajů na danou činnost); -režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

28 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu;bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje: cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti, náklady na právní poradenství, audit, odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

30 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 5.Výzvu 2.1 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy 53 597 353 33 918 64919 678 70400 50 % 31,6 %18,4 %0 % Alokace pro 5. Výzvu je 107,2 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 500.000,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická."

Podobné prezentace


Reklamy Google