Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEKTONICKÉ PORUCHY [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEKTONICKÉ PORUCHY [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-"— Transkript prezentace:

1 TEKTONICKÉ PORUCHY [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci se zde zabývají tektonickými poruchami, vysvětlují jednotlivé druhy a typy. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák se orientuje ve změnách probíhajících v zemské kůře, jejich příčinách a důsledcích. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání − druhý stupeň. 14−15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

3 Zopakujte si jednotlivé geosféry.
opakování Zopakujte si jednotlivé geosféry. [2] Úkol: Kde leží litosféra a kde astenosféra?

4 Zopakujte si názvy dalších geosfér:
Pro správnou odpověď klikněte dle pořadí čísel na obrázky. BIOSFÉRA HYDROSFÉRA [5] [3] ATMOSFÉRA PEDOSFÉRA [4] [6]

5 SLOŽENÍ GEOSFÉR Zemské jádro je složeno z nejtěžších, ryzích kovů. Zemský plášť je z natavených hornin. Jak to můžeme zjistit? Stavbu a děje v hlubinách Země zjišťujeme pomocí různých sond a seismografu. [8] [7]

6 Vrstvy HORNIN Horniny se postupně ukládají a tvoří vrstvy.
U každé vrstvy určujeme její tloušťku = mocnost. MOCNOST VRSTVY

7 Vrstvy hornin Více vrstev pohromadě tvoří souvrství.
U vrstvy pak sledujeme i její nadloží a podloží. NADLOŽÍ VRSTVA PODLOŽÍ

8 litosféra Ze souvrství je uspořádána litosféra.
Sahá do hloubky 100−150 km a je rozlámána na litosférické desky. Litosférické desky rozdělujeme podle jejich stavby na oceánské a kontinentální. [9]

9 Litosférické desky Litosférické desky se pohybují po plastické astenosféře. Desky se mohou od sebe vzdalovat, narážet na sebe, pohybovat se vedle sebe nebo se jedna pod druhou podsouvat (je to umožněno jejich rozdílnou hustotou). [11] [10]

10 Rozplouvání litosférických desek u prakontinentu pangea
[12]

11 Subdukce a tektonika Podsouvání desek pod sebe se nazývá subdukce.
Má za následek únik zemské energie a vytvoření tektonické poruchy. Zabývá se jimi věda tektonika. [13]

12 Tektonické poruchy rozdělujeme na plastické (vrásy) a křehké (zlomy).
[10]

13 Na vráse rozlišujeme: osu, sedlo, koryto a křídla vrásy.
Vznikly tak, že vrstvy hornin byly postranním tlakem zprohýbány bez přerušení. Na vráse rozlišujeme: osu, sedlo, koryto a křídla vrásy. SEDLO = ANTIKLINÁLA OSA VRÁSY RAMENA = KŘÍDLA KORYTO = SYNKLINÁLA [14]

14 Typy vrás: Podle sklonu osy je rozdělujeme na: přímou, šikmou a ležatou (překocenou). [15]

15 Vrásnění = orogeneze Vrásněním se mohou vrstvy dostat do velkých výšek a vytvořit pohoří (Himaláje, Alpy). [16] [17]

16 Hercynské = variské vrásnění
Proběhlo v mladších prvohorách před 350 milióny let. [18]

17 Proběhlo na konci druhohor a ve třetihorách.
Alpinské vrásnění Proběhlo na konci druhohor a ve třetihorách. Ú.: Která pohoří vznikla tímto vrásněním? [19]

18 Vrásový přesmyk = příkrov
Při dalším stlačování ležaté vrásy může dojít k jejímu přetržení a posunování po vrstvách podloží (= vrásový přesmyk). Pokud posun nastane až do km vzdáleností, vzniká příkrov (příkrovy v Karpatech). [20]

19 k přetržení vrstev (ke zlomům).
zlomy Napětím v zemské kůře se vytvořily ve vrstvách pukliny a trhliny, které vedly až k přetržení vrstev (ke zlomům). [20] [21]

20 Druhy zlomů: A. HORIZONTÁLNÍ POSUN = posun souvrství ve vodorovné rovině, bez výzdvihu a poklesu. Nachází se např. v San Andreas v Kalifornii, kde tento posun často vyvolává zemětřesení. [22]

21 Druhy zlomů: D. PŘESMYK I POKLES
B. POKLES = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu dolů. C. PŘESMYK = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu vzhůru. D. PŘESMYK I POKLES [23] [22]

22 Druhy zlomů: Postupný pokles podle pásu zlomů se nazývá příkopová propadlina = rift (např. Podkrušnohorská příkopová propadlina s ložisky hnědého uhlí). Postupný přesmyk podle pásu zlomů se nazývá hrásť. [24]

23 Aktivní rift V místě aktivní příkopové propadliny = riftu vzniká nová oceánská zemská kůra. [25]

24 Odkazy na videa: HMPc&NR=1&feature=fvwp drift, vrásnění Do-Q&feature=related subdukce DDQ&NR=1 vrásnění M80&NR=1 vznik Himalájí S750&feature=related lit. desky + vrásnění dmE&feature=related litosférické desky

25 Odkazy na videa: HCs&NR=1 horizontální posun VA34&NR=1 přesmyk qhQ&NR=1 pokles Hs&NR=1 rift 6nE&NR=1 rift A9Mw&NR=1 subdukce

26 Opakování − popište všechny tektonické poruchy na obrázku
[26]

27 Co jste si zapamatovali?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Druh zlomu, posun dolů. 2. Druh zlomu, posun vzhůru. 3. Ramena vrásy jinak. 4. Věda zabývající se poruchami zemské kůry. 5. Postupný pokles podle pásu zlomů. 6. Synklinála. 7. Plastická tektonická porucha.

28 Co jste si zapamatovali?
1. P O K L E S 2. Ř M Y 3. Í D A 4. T N I 5. R 6. 7. V Á Úkol: Vysvětlete tuto tektonickou poruchu. [20]

29 Jaký je rozdíl mezi těmito tektonickými poruchami?
[22] [23]

30 Odhalte typ tektonické poruchy:
ŘEŠENÍ PŘESMYK KLIKEJTE NA VYBRANÁ ČÍSLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 11. 10. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN Iwoelbern. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LAB.png> 1. Zimbres. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_cross_section-i18.png> 2. Magellan. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animals.gif> 3. Jorge Barrios. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nubes_movimiento2.gif> 4. Wicki. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_Spokojny.JPG> 5. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_profile.png> 6. Tsui. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seismograph_Pinatubo.jpg?uselang=cs> 7.

32 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 11. 10. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Dollynarak. [cit ]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seismographs.jpg> 8. NOAA. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008_age_of_oceans_plates.jpg> 9. Merikanto. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plate_boundaries.png> 10. Beyond My Ken. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_American_plates.png> 11. Tbower. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif> 12. Medium69. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceanic- continental_convergence_Fig21oceancont_(french).png?uselang=cs> 13. Pearson Scott Foresman. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antecline_(PSF).png?uselang=cs> [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tipos_de_pliegues.png?uselang=cs> 15.

33 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 11. 10. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS USGS. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antiformal_stack.jpg?uselang=cs> 16 dino1948. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agiospavlos_DM_2004_IMG002_Felsenfor mation.JPG> 17. Teper. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_dinantien.png> 18. Jo weber. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png> 19. USGS. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faults_and_folds.jpg> 20. Jackdann88. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basin_inverse_fault_reactivation_Diagra m.png> 21. Karta24. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fault_types.svg?uselang=cs> 22. Woudloper. [cit Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inverse_fault_EN-FR.svg?uselang=cs>

34 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 11. 10. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Hannes Grobe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean-birth_hg.png> 24. USGS. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mid-ocean_ridge_topography.gif> 25. Greg Beaumont. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewis_overthrust_fault_nh10f.jpg> 26.


Stáhnout ppt "TEKTONICKÉ PORUCHY [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-"

Podobné prezentace


Reklamy Google