Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezdomovci 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezdomovci 1."— Transkript prezentace:

1 Bezdomovci 1

2 Kdo je to bezdomovec Termínem bezdomovec je označována osoba, nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín Bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné v chudších a odlehlejších částech velkoměst a většinou je spolu s dalšími negativními faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním.

3 Definice v občanském právním řádu
V obvyklém užití jde o osobu, která nemá vlastní domov, či si jej nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké, či tento domov nemůže, nebo nechce užívat a nebo takový domov užívá protiprávně. Domov v této definici chápeme obecně jako místo, kam jeho uživatel může de-iure jinému člověku zakázat, nebo umožnit přístup. Podle zákona jde o osoby společensky nepřizpůsobené a péči o ně vymezuje zákon O sociálních službách (Zákon 108/2006).

4 Příčiny bezdomovectví
Bezdomovci jsou problémem hlavně velkých měst, je to problém chudoby uvnitř bohatství. Objektivní 1. Politický a sociální systém - instituce, celková sociální a hospodářská politika (zaměstnanost zdravotní politika, bytová politika, rodinná politika atd.) 2. Právní vědomí, právní řád, úroveň legislativy. Sociální zákonodárství. Dodržování lidských práv a promítnutí základních dokumentů do legislativy. Základní dokumenty:Listina základních práv a svobod (Každý kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Čl.30, odst.2) 3. Ekonomický systém -bohatství a ekonomická úroveň, nezaměstnanost 4. Morální stav společnosti - základní hodnoty, etické normy, důstojnost člověka, solidarita a další. Subjektivní 1. materiální – ekonomická situace (chudoba), ztráta zaměstnání, ztráta bydlení (rozvod, povodně a jiné katastrofy) 2. osobnostní - zdraví - fyzické (dlouhodobá nemoc,invalidita, zdravotní postižení) psychické poruchy osobnosti (deprivace, závislosti - alkohol, drogy) stáří. Především u lidí s nižším vzděláním vedou (zdravotní obtíže) nezřídka ke ztrátě zaměstnání. 3. vztahové - rodina, sousedství, pracovní kolektiv 4. institucionální - vězení, psychiatrické léčebny, nemocnice, dětské domovy, výchovné ústavy, migranti

5 Typy bezdomovectví Zjevné - mezi zjevné bezdomovce
řadíme osoby, které okázale žijí mimo standardní hranice sociál - ních norem a návyků, jsou to lidé z nádraží a parků. Skryté - mezi skryté bezdomovce řadíme lidi, kteří jako bezdomovci žijí, ale nejsme schopni to rozlišit „na první pohled“, to je valná většina lidí bez domova. Potencionální - potencionální bezdomovci, jsou lidé, kterým bezdomovectví hrozí.

6 Skutečný příběh Jak jste se do této situace dostal?
Tím, že jsem se rozvedl a  nedohodl se s bývalou ženou. Vystrnadila mě z domu a já přišel o bydlení. Pak se mi stal také  úraz, porazilo mě auto, a  od té doby marodím. Takže  na to, abych si pořídil nějaké bydlení, finančně  nemám. Ze sociálních dávek není tolik peněz a já nemohu pracovat, tak si nemohu ani vydělat. V tom je ten velký problém. Kdyby byl člověk zdravý, tak je to jednodušší. Kdy se vám přihodil ten úraz,  a co se vám stalo? V roce Šel jsem po krajnici a srazilo mě auto. Měl jsme rozdrcenou nohu, pak se mi objevila trombóza, začal jsem mít záněty na noze. Dodnes mám v noze železa. Teď čekám, že půjdu na operaci, aby mi je vytáhli, abych se mohl vůbec rozhýbat. Už  to trvá dost dlouho. Jak máte vysokou sociální podporu? Tři tisíce. Člověk je rád, že má na jídlo, na léky a na cestování po úřadech. Nehledal jste pomoc u svých známých, kamarádů, dětí? Otravovat někoho s mými problémy, to by mě ani nenapadlo. Každý má svých starostí dost. Přece se nebudu věšet na krk svým dětem, přitěžovat jim. Ty to  o mně ani snad nevědí. Nejlepší by bylo, kdybych byl zdravý a mohl si vydělat. Co vás drží nad hladinou? Chuť. Vždyť život je pěkný. Chtěl bych žít jako předtím. Já jsem se špatně neměl. To, že se člověk rozvede a přijde o majetek, to se může stát.

7 Přístupy Ať si pomůžou sami, nikdo je takto žít nenutí
vychází z předpokladu, že si za svůj stav mohou vyloučení lidé sami zdůrazňování viny (lež, žebrání, alkohol) 2. Je třeba jim pomáhat. Když to neudělám já, tak kdo? předpoklad, že lidé bez domova jsou obětí systému, za nic nemohou – často bezdomovci se snaží přenést odpovědnost na druhé, kt. se pak cítí právem využiti důraz na nevinu Sv.Pavel – „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ Zlatá střední cesta: vliv na bezdom.: zahálčivý zp.života, špatné podmínky pro zaměst., vrozené dispozice, výchova

8 Služby V ČR legislativně zakotveno:
Nízkoprahová denní centra – soc. poradenství, strava, oblečení, hygiena Noclehárny – nouzové přespání Azylové domy – bydlení a intenzivní soc.podpora Církevní instituce – aktivní ve všech typech služeb

9 Historie: pomáhání zvýrazněno již v Bibli, později ve středověku církev – garantem a nositelem většiny soc.aktivit domy a útulky pro lidi v těžkých životních situacích Xenodochium (z řeč. xenos - cizinec), ve kterém se poskytovalo pohostinství cizincům, pečovalo se o chudé a nemocné Nosokomium (z řeč. nosos - nemoc) bylo určeno pro ošetřování nemocných Brefotrofium (z řeč. bréfos - nemluvně, dítě), nalezinec, sloužilo k opatrování a opuštěných kojenců. Orfanotrofium (z řeč. orfanos - sirotek) - sirotčinec. Gerontotrofium (z řeč. geron - stařec) - starobinec. Ptochotrofium (z řeč. ptochos - chudý) - chudobinec. průmyslová revoluce - nárůst sociálních problémů masový přesun lidí z venkova do měst koncentrace chudoby - vždy s bezdomovectvím souvisela postmoderní doba - změny v myšlení a v hodnotová orientaci, které se týkají i bezdomovectví (nárůst dobrovolného programového bezdomovectví

10 Instituce zabývající se bezdomovectvím a bezdomovci.
Mezinárodní instituce Rada Evropy, Evropská Unie Organizace spojených národů – OSN: Centrum OSN pro lidská sídla - Habitat FEANTSA: Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci byla založena v již roce 1989.Je organizací která zastřešuje různé programy a pomáhá při budovám celoevropské sítě organizací bojujících proti bezdomovectví. Instituce působící v ČR V České republice působí celá řada organizací a institucí věnujících se problémům bezdomovectví. Na obecních a městských úřadech patří tato činnost do náplně práce sociálních kurátorů, kteří by měli vedle konkrétní pomoci zajišťovat i koordinace služeb pro lidi bez domova v dané oblasti. V hlavním městě Praze se koordinací v této oblasti věnuje i Městské centrum sociálních služeb a prevence. Konkrétní aktivity zajišťují především neziskové organizace - Naděje, Armáda spásy, Hnutí Emauzských domů, Česká katolická charita, Diakonie a další.

11 Naděje www.nadeje.cz občanské sdružení - založeno dne 21. 8. 1990
cílem - vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné

12 Armáda spásy založil v roce 1865 metodistický kazatel William Booth - velký zájem o chudé a nevěřící lidi ve svém městě Nottinghamu v Anglii. později ve Východním Londýně, jedné z nejchudších čtvrtí města, vytvořil skupinu, která byla napřed známa jako "Misie Východního Londýna"a později jako "Křesťanská misie" 1878 vznikl název Armáda spásy vojenský způsob organizace, uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé Británii a pak do mnoha dalších zemí světa první ubytovna Armády spásy pro bezdomovce ve 108 zemích světa a má více než 1,5 milionu členů duchovní a sociální práce probíhá ve 160 jazycích, v téměř zařízení V ČR: se věnují oblastem: Azylové domy a noclehárny Domov seniorů Komunitní centra Vězeňská péče Centrum pro mládež Misijní prohlášení: Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí obecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace.

13 Hnutí Emauzských domů navazují na myšlenku a dílo franc. kněze Henrio Antoine Grodnéze (abbé P ierre). Usiloval o to, aby každý z lidí, žijících v jeho společenství, dokázal vzdorovat osudu vlastní prací, aby se snažil pomoci si sám V prvopočátcích se obyv. Emauz zabývali především zpracováváním všech druhů odpadů v současné době existuje ve 38 zemích asi 360 emauzských domů poslání - není hromadit majetek anebo sloužit pouze jako vývařovna a noclehárna pro ty nejubožejší stojí na myšlence být chudý, ale přitom pomáhat ještě chudším. 1989 v Čechách - řecko-katolický biskup Fridolín Zahradník a jeho spolubratři a přátelé. emauzské domy v Rychnově nad Kněžnou (kde je i hlavní sídlo celé organizace), v Praze, Mostě a Prachaticích V ČR: 1991 – vzniklo jako občanské hnutí Cílem sdružení je trvale nabízet své služby jako alternativu k nepříznivé sociální situaci bezdomovectví Činnosti sociální poradenství poskytnutí ubytování, stravy materiální pomoc – ošacení, hygienické potřeby apod. praní prádla program zaměstnání, programy dle aktuální nabídky, volnočasové aktivity

14 Česká katolická charita
Nezisková humanitární organizace, největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás krédem - pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství hlavní činností - pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. humanitární pomoc do zahraničí.

15 Diakonie Českobratrské církve evangelické
Cíl: organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

16 Muži - Ženy Problém je v procentuálním poměru mezi muži a ženami, žen je mezi 10-15% V Praze je kolem bezdomovců Ženy tvoří mezi lidmi bez domova menšinu a tím pádem služby jsou zaměřené především na potřeby většinové části uživatelů - mužů

17 Ženy bez domova Ženy bez domova mají silnější potřebu, než muži, svoji situaci řešit, ale v populaci lidí bez domova tvoří výraznou menšinu, tudíž jim není poskytován dostatečný prostor, který by ke změně potřebovaly Ženy bez domova z valné většiny v sobě nosí ukryté traumatické zážitky, jsou vystaveni jisté formě diskriminace a nenávisti Velmi těžko se domáhají svých práv, ať už se jedná o komunikaci s úřady, potenciálními zaměstnavateli, lékaři a dalšími. Žena „na ulici“ se stává snadnou potencionální obětí a to nejen pro náhodné agresory z řad veřejnosti, ale bohužel často i z řad ochránců veřejného pořádků-policie

18 Ženy a využívání soc. služeb
proč ženy využívají méně často sociálních služeb, určených pro lidi bez domova Důvody jsou následující: 1) stydí se přiznat, že "klesly až na dno společnosti", jak je v povědomí naší společnosti klasifikován status člověka bez domova 2) snaží se proto do poslední chvíle hledat jiné možnosti řešení a odsouvají návštěvu sociálních služeb pro lidi bez domova 3) cítí se ohroženy a ztraceny ve většinově mužské klientele sociálních služeb

19 Projekt „Šance žen na cestu zpět“
Snahou programu je poskytnout ženám v sociální nouzi bezpečné a tvořivé prostředí, ve kterém by mohly sebrat či najít síly ke změně ve svém životě, nastartovat ozdravné procesy a znovu se začlenit do společnosti Spadá svým obsahem a cíli do podpriority 1b- Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Cílovou skupinou projektu jsou ženy bez domova, pohybující se na území Hlavního města Prahy Nejnižší věková hranice uživatelek je 18 let, nejvyšší věková hranice není vymezena Změna situace žen bez domova a jejich návrat do majoritní společnosti předpokládá dlouhodobou a systematickou práci Na počátku je třeba vytvořit vztah důvěry, který pomůže vzbudit v klientce naději na změnu její situace. Po té je nutné s klientkou rozebírat vzniklé problémy a učit ji postupně jinému pohledu tak, aby byla schopna sama aktivně začít s řešením své situace

20 Po celou dobu je nutné mít na paměti, že klientky často nemají z předchozího života mnohé sociální dovednosti, které je třeba pomocí tréningu získat nebo znovu nabýt Jednotlivé kroky na sebe musí navazovat, nesmí dojít ke ztrátě důvěry klientky v pracovníky ani naděje na zlepšení situace

21 Hodnoty Jsou klíčovým bodem určující život člověka
Mohou být různé př. Věci, lidé, obecné pravdy, Bůh Lidé bez domova jsou konfrontováni v oblasti hodnot co platilo dříve – teď není, je jinak (ztráta rodinného života) Člověk rezignuje pokud nenajde jasnou odpovědˇ na otázku PROČ Sklouzne k alkoholu sebelítosti Potřebuje najít svoji vlastní hodnotu Sociální vyloučení často vede ke změně hodnocení své osoby- ztráta sebedůvěry, negativní hodnocení svých kvalit, schopností (k ničemu nejsem, nic neumím) negativní hodnocení možností (nic mě nečeká a ani já nic radši nečekám) Člověk v této situaci a duševním rozpoložení není ochoten a často ani schopen svou situaci měnit Je potřeba postupovat s klienty pomalu a velmi citlivě, je důležitá soucitná pozornost a ochota naslouchat, která je pro lidi bez domova mnohdy impulzem k rozhodnutí nerezignovat a vytrvat v hledání nových východisek ze své životní situace

22 Lidská důstojnost V Emauzských domech bezdomovci získávají zázemí a materiální pomoc, ale tím, že sami pomáhají druhým, jim je navráceno vědomí jejich lidské důstojnosti.

23 Vina Malé % lidí bez domova připouští svoji vinu na stávající situaci
Velké množství viny na bedrech Popírání, nepřijetí viny se pojí s odmítání zodpovědnosti – přirozený jev Díky nepřijetí viny a zodpovědnosti se dostávají až na dno Klíčovým tématem pro pacovníky je práce se zodpovědností, na čem závisí úspěch klienta

24 Duchovní působení mezi bezdomovci
Nabídnout odpovědi na jejich otázky Kdo pomáhá lidem bez domova musí jít s nimi, být trpělivý a mít naději Základním nástrojem duchovní formace je vztah – očekává se být s lidmy v nouzi, není třeba jim přednášet ten kdo přináší duchovní poselství nemusí nic rozdávat Jeho darem, pomocí, obohacením pro potřebné je on sám.

25 Literatura Hradečtí,V. a I.: Bezdomovství – extrémní vyloučení


Stáhnout ppt "Bezdomovci 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google