Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Project "Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Project "Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading""— Transkript prezentace:

1 Project "Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading"
Projekt "Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava" Project "Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading"

2 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava
Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading Postup při uplatňování žádosti o podporu z fondu ISPA Genesis of Application for assistance under the ISPA Březen 1999 – Vznik Projektu „Regionální plán ochrany povodí řek Jihlavy, Brtnice a Zlatého potoka“ March 1999 – Start working on the Project „Regional plan protection on river-basin Jihlava, Brtnice and stream Zlaty potok“ Květen 1999 – Předložení žádosti o poskytnutí podpory z fondu ISPA Zařazení Projektu na 4. místo mezi projekty, které byly předloženy Evropské komisi May 1999 – The application for assistance submitting and its registration Project was included on 4th place among submitted projects to EU commission Rok 2000 – Doplňování údajů a dalších podkladů k žádosti Year 2000 – Topping-up data and other necessary details Leden Nová Směrnice EU č. 91/271/EEC  Ukončení Projektu „Regionální plán ochrany povodí řek Jihlavy, Brtnice a Zlatého potoka“ January 2001 – New Directory EU No. 91/271/EEC  End of Project „Regional plan protection on river-basin Jihlava, Brtnice and stream Zlaty potok“

3 Regionální plán ochrany v povodí řek Jihlavy, Brtnice a Zlatého potoka
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Okresní úřad Jihlava, starostové měst a obcí a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Water Mains and Sewerage Union of Jihlava Region, District Authority of Jihlava, mayors of cities and municipalities and VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. Regionální plán ochrany v povodí řek Jihlavy, Brtnice a Zlatého potoka Regional plan protection on river-basin stream Jihlava, Brtnice and Zlaty potok

4 Regionální plán ochrany v povodí řek Jihlavy, Brtnice a Zlatého potoka
Antonínův Důl Dobronín Pávov Velký Beranov ČOV (WWTP) Jihlava Luka nad Jihlavou Brtnice Stonařov Kněžice Opatov Předín Nová Říše Regionální plán ochrany v povodí řek Jihlavy, Brtnice a Zlatého potoka Regional plan protection on river-basin stream Jihlava, Brtnice and Zlaty potok

5 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava
Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading Postup při uplatňování žádosti o podporu z fondu ISPA Genesis of Application for assistance under the ISPA Leden 2001 – Nový Projekt „Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava“ January 2001 – New project „Jihlava WWTP and sewer system upgrading“ Březen 2001 – Michael Ralph navštívil Jihlavu – seznámení s Projektem March 2001 – Michael Ralph visited in Jihlava – familiarising with Project Červenec - Září 2001 – Mise EU (Kampsax) - posouzení Projektu July - September 2001 – EU Mission (Kampsax) – review Project Říjen Řídící výbor ISPA přijal Projekt k financování z fondu ISPA October ISPA Management Committee accepted the Project for financing from ISPA fund Únor 2002 – Podpis Finančního memoranda February 2002 – Signature of Financing Memorandum

6 Projekt sestává z následujících prvků:
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading Projekt sestává z následujících prvků: The Project consist of three components: 1. Intenzifikace ČOV Jihlava (Intenzifikace stávající ČOV ve městě Jihlava) Jihlava WWTP upgrading (Upgrading of the existing WWTP Jihlava) 2. Rozšíření kanalizace v Jihlavě (Rekonstrukce kanalizace ve městě Jihlava) Jihlava Sewer Rehabilitation (Improvement of the municipal sewer network) 3. Připojení kanalizace Antonínův Důl a Pávov do ČOV Jihlava (Rozšíření sběrné sítě kanalizace do přilehlých oblastí) Connection of Antoninuv Dul and Pavov to the WWTP (Connection of two outlying municipal areas to the WWTP Jihlava)

7 Navrhované řešení - Project Design
1. Intenzifikace ČOV Jihlava 1. WWTP Jihlava - upgrading Navrhované řešení - Project Design Doplnění lapače štěrku A new gravel trap Gravitační zahušťování kalu Gravity separator of sludge Zahuštění přebytečného aktivovaného kalu tlakovou flotací A superfluous activating sludge thickening consolidation by means of pressure flotation Rekonstrukce stávající technologie a budov Current technology and buildings reconstruction

8 Navrhované řešení - Project Design
1. Intenzifikace ČOV Jihlava 1. WWTP Jihlava - upgrading Navrhované řešení - Project Design Nové stavební objekty A new buildings Oběhové aktivační nádrže Circulation activating tank Dmychárna a čerpací stanice A blower and pumping stations Dosazovací nádrže A final sedimentation tank Výměna zařízení na odvodnění kalu Upgrading treatment for sludge dehydration Hygienizace kalu - spalovna A sanitation of sludge – termic degrader

9 2. Rekonstrukce kanalizační sítě Jihlava:
2. Jihlava Sewer Rehabilitation Připojení průmyslového parku - vírový separátor na konci stoky B a dešťová zdrž na konci AA Jihlava, Hruškové Dvory - rekonstrukce kanalizační stoky „AA“ Jihlava, Hruškové Dvory - rekonstrukce kanalizační stoky „BA“ Jihlava - kanalizační sběrač Sasov, 3. Etapa Jihlava - rekonstrukce kanalizační stoky „AJ“ Odkanalizování obce Hosov, příměstská část města Jihlavy Odkanalizování městské části Jihlava - Helenín Jihlava, ul. Znojemská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Odkanalizování příměstské části Jihlava - Pístov 3. Připojení kanalizace Antonínův Důl a Pávov do ČOV Jihlava 3. Connection of Antoninuv Dul and Pavov to the WWTP Kanalizační systém pro odvádění dešťových vod Kanalizační systém pro odvádění splaškových vod Přečerpávání splaškových vod do kanalizačního systému města Jihlavy

10 “INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE ČOV A KANALIZAČNÍ SÍTĚ JIHLAVA“
„JIHLAVA WWTP AND SEWER SYSTEM UPGRADING“ Odkanalizování obcí Antonínův Důl a Pávov na ČOV Jihlava Antoninuv Dul and Pavov sewer conection to Jihlava WWTP Rekonstrukce kanalizační sítě Jihlava Sewer system Jihlava - Upgrading ČOV Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Jihlava WWTP Jihlava - Upgrading

11 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava
Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading Postup při uplatňování žádosti o podporu z fondu ISPA Genesis of Application for assistance under the ISPA Únor 2003 – Zahájení výběrového řízení na Supervizora February 2003 – Start tender procedure for Supervisor Říjen Zahájení výběrového řízení na Zhotovitele October Start Tender procedure for Contractor Listopad Podpis smlouvy se Supervizorem November Signature of Contract with Supervisor Srpen Podpis smlouvy se Zhotovitelem August Signature of Contract with Contractor Září Zahájení realizace Projektu September Start of realization of the Project 31. Prosinec Termín dokončení Projektu (Finanční memoranda) 31st December Deadline for completed of Project (Financing memorandum)

12 Organizace Projektu Project organization
Investor Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Projektant Designer HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha Zhotovitel Contractor Sdružení „Sdružení firem ČOV Jihlava“ Vedoucí člen sdružení - Metrostav a.s. Ostatní členové sdružení - OHL ŽS a.s. - Stavby silnic a železnic a.s. - VCES a.s. - IMOS Brno a.s. Inženýr Supervisor Konsorcium SWECO International AB Sweden a HYDROCOOP Bratislava Manažer projektu Project Manager VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Divize Jihlava

13 Financování projektu Project financing
Náklady na realizaci Projektu Realization of Project Costs Zhotovitel Contractor Inženýr Supervisor Celkové náklady Total costs Zdroje financování Source financing Uznatelné náklady Eligible costs Evropská Unie European Union 65 % Ministerstvo životního prostředí Ministry of Environment of the Czech Republic 10,7 % Státní fond životního prostředí State environmental fund of the Czech Republic 3,6 + 3,6 % Investor Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Statutární město Jihlava 17,1 % Investor dále financuje všechny neuplatnitelné náklady Investor further finances all noneligible costs

14 Cesta k úspěchu The Way to a Success Vzájemná spolupráce The
Cooperation


Stáhnout ppt "Project "Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading""

Podobné prezentace


Reklamy Google