Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo J.Kožiak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo J.Kožiak."— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo J.Kožiak

2 Pracovní právo Soukromoprávní odvětví s veřejnoprávními prvky (Státní dozor, politika zaměstnanosti..) Předmět regulace pracovněprávních vztahů – vztahy závislé práce Povaha – balancování mezi rovností stran a ochranou zaměstnance

3 Členění pracovního práva
Individuální pracovní právo Kolektivní pracovní právo Veřejné pracovní právo Mezinárodní pracovní právo

4 Základní zásady PP Práva na práci Práva na svobodnou volbu povolání
Svobody práce – zákaz nucené práce Rovného zacházení – zákaz diskriminace Úplatnosti vykonávané práce Svobody sdružování se k ochraně zájmů Bezpečné a hygienické práce

5 Prameny pracovního práva
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a minimálních mzdových tarifech zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník na základě odkazů Podzákonné prováděcí předpisy (minimální mzda, platy ve veřejné sféře, cestovní náhrady...)

6 Obecně k zákoníku práce:
zákon č. 262/2006 Sb. účinnosti nabyl dne zrušil zejména tyto dosavadní právní předpisy: - zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce; - zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách; - zák. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku; Koncepčně o něco modernější, ale nepřináší zásadní změnu v postavení zaměstnance nebo zaměstnavatele

7 Pracovní poměr a obdobné vztahy
postup před vznikem pracovního poměru, pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Pracovní poměr a obdobné vztahy

8 Náležitosti pracovní smlouvy
Povinné náležitosti pracovní smlouvy den nástupu do práce místo vykonávané práce druh vykonávané práce Písemná forma

9 Náležitosti pracovní smlouvy
Pravidelné náležitosti pracovní smlouvy údaje o době trvání pracovní smlouvy (doba určitá, neurčitá) údaje o zkušební době souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty a s přeložením do jiného místa výkonu práce, v případě agenturního zaměstnávání s přeložením souhlas zaměstnance s výkonem práce přes čas nad zákonný limit 150 hodin souhlas zaměstnance s použitím osobních údajů a rodného čísla odkaz na vnitropodnikové normy (pracovní řád, normy BOZP) údaje o délce dovolené a jejím čerpání údaje o možnostech ukončení pracovního poměru (zejména o výpovědních dobách)

10 Změny pracovního poměru
Změny v subjektu Zaměstnavatel – při přechodu provozní činnosti na jiného zaměstnavatele Jinak zásadně nový pracovní poměr Převedení na jinou práci – povinnost zaměstnavatele zaměstnanec pozbude způsobilosti těhotná zaměstnankyně koná nevhodnou práci (dle posudku lékaře) povinnost uložená rozhodnutím soudu či správního orgánu zaměstnanec pracující v noci uznán nezpůsobilým práce v noci na žádost kojící či těhotné zaměstnankyně nebo matky do 9. měs. v. dítěte

11 Změny pracovního poměru
Převedení na jinou práci – právo zaměstnavatele zaměstnanci dal výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g) proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení (v souvislosti s prací) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon práce (max.30 dní za kalendářní rok) NENÍ-LI MOŽNÉ PŘELOŽIT na jinou práci v rámci sjednaného druhu, lze přeložit i na jiný druh práce! Pracovní cesta Přeložení do jiného místa – na základě souhlasu a v rámci zaměstnavatele

12 Ukončení pracovního poměru
Způsoby ukončení pracovního poměru - obecně Právní úkony dohodou výpovědí okamžitým zrušením pracovní smlouvy zrušením ve zkušební době odstoupením od pracovní smlouvy Jiné právní události smrtí zaměstnavatele nebo zánikem bez právního nástupce smrtí zaměstnance uplynutím doby, na niž byl pracovní poměr sjednán dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR (zrušení trvalého pobytu) dnem, kdy nabyl právní moci rozsudek ukládající vyhoštění uplynutím doby, na niž bylo vydáno povolení k zaměstnání

13 Ukončení pracovního poměru
Důležité informace k právním úkonům Dohoda specifikace smluvních stran specifikace pracovní smlouvy a pracovně-právního závazku uvedení důvodu: „na žádost zaměstnance bez uvedení důvodu“ uvedení data, k němuž má pracovní poměr skončit písemnost, podpisy obou smluvních stran Výpověď identifikace zaměstnance a zaměstnavatele vymezení skutkových okolností případu („jak se to stalo“) uvedení konkrétního paragrafu a výpovědního důvodu ze zákona předpokládané datum ukončení pracovního poměru s délkou uvedení výpovědní lhůty a počátkem jejího běhu Písemnost, podpis a v případě osobního převzetí podpis o převzetí, jinak zaslat doporučeně na dodejku a do vlastních rukou

14 Ukončení pracovního poměru
Důležité informace k právním úkonům Okamžité zrušení pracovní smlouvy identifikace zaměstnance (adresáta) a zaměstnavatele (odesilatele) specifikace pracovní smlouvy a pracovně-právního závazku vymezení skutkových okolností případu („jak se to stalo“) uvedení konkrétního paragrafu a důvodu zrušení ze zákona (§ 55, § 56 ZP) skutečnost, že zrušení pracovního poměru nabývá účinnosti okamžikem převzetí podpis zaměstnavatele a v případě osobního převzetí zaměstnance podpis o převzetí, jinak zaslat na doporučeně, na dodejku a DO VLASTNÍCH RUKOU!!! Zrušení ve zkušební době odkaz na ustanovení pracovní smlouvy a zákona o zkušební době okamžik nabytí účinnosti zrušení ve zkušební době – standard 3 dny

15 Ukončení pracovního poměru
Odstoupení od smlouvy identifikace zaměstnance (adresáta) a zaměstnavatele (odesilatele) specifikace pracovní smlouvy a pracovně-právního závazku uvedení dne nástupu do práce a skutečnosti, že zaměstnanci v nástupu nebránily závažné důvody NEBO uvedení dne nástupu do práce a skutečnosti, že zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupil, a zaměstnavateli neoznámil povahu závažné překážky uvedení konkrétního paragrafu a důvodu odstoupení ze zákona (§ 36/2 ZP) skutečnost, že na pracovní poměr se hledí, jako by nikdy nevznikl podpis zaměstnavatele a v případě osobního převzetí zaměstnance podpis o převzetí, jinak zaslat na doporučeně, na dodejku a DO VLASTNÍCH RUKOU!!! Ukončení pracovního poměru

16 Ukončení pracovního poměru
Ostatní důležité informace zaměstnanec odmítne osobně převzít ukončení PP = má se za to, že bylo převzato (doporučuji proto předávat před svědkem) zaměstnanci bylo doručeno domů, ten si však zásilku nevyzvedl, má se za to, že bylo doručeno 10. dnem ode výzvy. veškeré úkony týkající se ukončení PP zasílat DO VLASTNÍCH RUKOU!!!

17 Dohody o pracích konaných mimo PP
Dohoda o provedení práce povinné náležitosti – identifikace stran, předmět práce, rozsah sjednané práce pravidelné náležitosti – rozvržení práce, odměna za provedenou práci, mlčenlivost, místo výkonu práce, termín a místo odevzdání práce, podmínky sjednání: zaměstnanec v 1 kalendářním roce nesmí na tuto dohodu pro zaměstnavatele odpracovat více než 150 hodin neodvádí se platby na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, odvádí se záloha na daň z příjmů FO nevyžaduje se písemná forma

18 Dohody o pracích konaných mimo PP
Dohoda o pracovní činnosti povinné náležitosti – identifikace stran, předmět činnosti, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se smlouva uzavírá pravidelné náležitosti – odměna za provedenou práci, mlčenlivost, místo výkonu činnosti podmínky sjednání: stanovená doba nepřekračuje ½ stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance, maximum za období 52 týdnů. vyžaduje vždy písemnou formu pod sankcí neplatnosti!!! odvádí se záloha na daň z příjmů FO, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení stejně jako u zaměstnanců výpovědní doba 15 dní, počátek: dnem doručení

19 Pracovní doba a doba odpočinku
stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin práce v podzemí (báňská činnost), důlní výstavba, třísměnný nepřetržitý provoz = 37,5 hodin týdně dvousměnný provoz = 38,75 hodin týdně mladší 18-ti let = max. 30 hodin týdně (jednotlivé dny max. 6 hodin) rozvržení pracovní doby (rovnoměrné, nerovnoměrné, konto pracovní doby) Přestávky v práci 1 půlhodinová přestávka zařazená nejpozději po 6-ti hodinách (4,5 hod. u mlad.) přiměřený oddech, bezpečnostní přestávky, přestávky na kojení

20 Pracovní doba a doba odpočinku
Odpočinek mezi směnami (alespoň 12 hod.), výjimečně 8 hod. ve specifických provozech s tím, že následující odpočinek bude o zkrácenou dobu prodloužen Dny pracovního klidu – víkendy, svátky (nařízení výjimečné v zák. stan. příp.) Nepřetržitý odpočinek v týdnu – alespoň 35 hodin, u mladistvých 48 hodin, výjimečně lze zkrátit na 24 hodin s tím, že příští odpočinek bude prodloužen

21 Pracovní doba a doba odpočinku
Práce přesčas MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNA ZÁKLADNÍ DOBA ODPOČINKU A PŘESTÁVEK!!! Maximum je v průměru 8 hodin v kalendářním týdnu, max. 150 hodin v kal. roce Nad rámec 150 hodin je nezbytná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, i zde je to v průměru max. 8 hodin týdně, tj. 416 hodin za rok Lze nařídit pouze výjimečně, je-li to nezbytné z provozních důvodů Nesmí konat mladiství! Příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

22 Pracovní doba a doba odpočinku
Noční práce Maximální délka noční práce je 8 hodin během 24 hodin, z provoz. dův. jinak Nesmí konat mladiství! Nezbytnost lékařských prohlídek: před zařazením na NP, min. 1x ročně, na požádání zaměstnancem Příplatek ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku Pracovní pohotovost Nelze jednostranně nařídit, nutná dohoda! Odměna = 10 % průměrného hodinového výdělku

23 Odměňování za práci Mzda (odměňování v soukromé sféře)
tržní mechanismus, regulace zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy Splatno do konce následujícího měsíce regulace některých příplatků stanovených zák. práce příplatek za práci přesčas = 25 % příplatek za práci v noci = 10 % příplatek za práci ve svátek = 100 % (nebo náhradní volno) příplatek za práci ve ztíženém prostředí = 10 % příplatek za práci v sobotu a neděli = 10 % Plat je odměňováním ve veřejné sféře (platy zaměstnanců organizací napojených na státní rozpočet)

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pracovní právo J.Kožiak."

Podobné prezentace


Reklamy Google