Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1"— Transkript prezentace:

1 Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1
Garant programu: Mgr. Štěpán Blahůšek Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most

2 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Obsah konzultace: Rozhodnutí a pokyny VŠFS, o.p.s., literatura ve vztahu k ZP. Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP). Formální náležitosti ZP, dle Rozhodnutí rektorky č. 66/2009 Bakalářské a diplomové práce na VŠFS – „nová šablona ZP“; Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9/2009. Odborná úroveň ZP (BP, DP). Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP. Test na podobnost, Archív ZP, Úschovna. Náležitosti obhajoby ZP (zadání ZP, teze ZP, prezentace ZP, hodnocení ZP, otázky oponenta ZP). DOTAZY a ODPOVĚDI 2 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 2

3 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha : VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9 / Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2009/ Praha : VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Samostatná příloha: Zadání bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_PRVCVV_c._9_zadani_zaverecne_prace Samostatná příloha: Šablona bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_PRVCVV_c._9_sablona_zaverecne_prace (K dispozici v IS – Úřední deska VŠFS – vnitřní předpisy / Instrukce prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy.) 3 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 3

4 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. na AR Metodické doporučení č. 2/ k předmětům Bakalářský a Diplomový projekt 1 a 2 v AR 2010/2011 Dodatek k Metodickému pokynu prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9/2009. Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2009/ Praha : VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Termíny, postup a organizace vypracování závěrečných prací studentů B9, N9 v akademickém roce 2010/ Zimní semestr 2010 Cílem předmětů B_BP_1 a N_DP_1 je, aby student samostatně vypracoval text teoretické části ZP a s využitím zvolené metody zkoumání problémů tématu práce stanoveného v Zadání dospěl k relevantním odborným východiskům a dílčím výsledkům podmiňujících splnění cíle ZP vytčeného v jejím Úvodu. Tyto předměty jsou zakončeny zápočtem, který uděluje vždy vedoucí ZP a to nejpozději do konce zkouškového období zimního semestru, do 4 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 4

5 Metodické doporučení č. 2/2010-11 v AR 2010/2011
Pokyny VŠFS, o.p.s. Metodické doporučení č. 2/ v AR 2010/2011 Výuka v BP_1, DP_1 má formu individuálních konzultací studenta s vedoucím práce podle časového plánu v Zadání ZP. Student v průběhu zimního semestru dopracuje Teoreticko metodologickou část ZP, kterou předkládá jako podmínku k udělení zápočtu vedoucímu práce v rozsahu min. 10 s. pro BP (20 s. pro DP) nejpozději v průběhu zkouškového období zimního semestru – Zápočet uděluje vedoucí závěrečné práce na základě: splnění rozvrhu konzultací s vedoucím závěrečné práce v semestru podle Zadání, předložení vypracovaného textu Teoreticko metodologické části ZP, zápočtu z předmětu Bakalářský/Diplomový seminář, uděleného příslušným vedoucím semináře na základě schváleného Zadání a Úvodu ZP. K udělení zápočtu z B_BP_1, N_DP_1 je student dále povinen předložit vedoucímu práce minimálně v elektronické podobě všechny dosud vypracované části ZP a doložit stav rozpracování tématu ZP, včetně příloh. Zjištěný stav zapíše vedoucí práce studentovi do Zadání ZP, pořídí si kopii zápisu a současně s udělením zápočtu z BP_1 (DP_1) uloží studentovi další postup dopracování textu a dokončení ZP. Zápočet z předmětů B_BP_1 a N_DP_1 v zimním semestru je předpokladem pro vstup do předmětů B_BP_2 a N_DP_2 v následujícím letním semestru. 5 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 5

6 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Doporučené materiály v DSO < 6 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 6

7 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Literatura TICHÝ, J., NETOLICKÝ, V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. [CD-ROM]. Vyd. první. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, s. ISBN Dostupné na WWW: < Kapitoly: POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ LITERATURA 7 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 7

8 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Literatura: 8 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 8

9 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Literatura: 9 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 9

10 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Klíčové osobnosti ZP student/ka lektor Bse, Dse, (DSO pilotně LS2010) vedoucí ZP (projekt 1, projekt 2), konzultant/i ZP, oponent ZP, Fáze schvalování a kontrol (téma ZP, zadání ZP, externí vedoucí nebo oponent, udělování zápočtů, test plagiátorství, kontrola podobnosti elektronické a tištěné verze, hodnocení vedoucím a oponentem ZP, hodnocení komisí). 10 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 10

11 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP) Osnova závěrečné práce (struktura tématu, stručný obsah) Odborná literatura (minimálně 5 titulů u BP a 8 u DP, včetně cizojazyčné) Rozvrh konzultací s vedoucím ZP: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Podpisy – student/ka, vedoucí práce, vedoucí katedry Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce Stav přípravy závěrečné práce na závěr předmětu BP1, resp. DP1 Důraz je kladen na studentův originál zadání ZP 11 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 11

12 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Rozvrh konzultací s vedoucím ZP Rozvrh konzultací s vedoucím diplomové práce: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Březen zadání ZP Červen úvod, část teoretické části Říjen teoretická část Listopad teoretická část, praktická část Prosinec finální teoretická část, praktická část Únor praktická část Březen praktická část, finální formální podoba ZP Duben odevzdání ZP, teze ZP, prezentace ZP Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce: 03/ % dle rozvrhu podpis vedoucího ZP 12 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 12

13 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Formální náležitosti ZP – „šablona ZP“ šablona (*.dot/dotx) × vzor textu (*.doc/docx) návod textu (*.doc/docx) 13 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 13

14 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Změny plynoucích z Rozh. rektorky č. 66/2009 – „nová šablona ZP“ Formální změny: V „Prohlášení“ je doplněna věta „Prohlašuji, že svázaná a elektronická podoba závěrečné práce jsou shodné.“ Změňte číslování v ZP Jak začít číslovat ZP na straně za obsahem číslem 7? Je potřeba zrušit číslování v dokumentu, potom za obsah vložit konec oddílu (Rozložení stránky / Vzhled stránky / Konce / Další stránka). Kurzor mít v novém oddílu za Obsahem a vložit číslování stran, včetně první (pro tento oddíl) a volbou propojit s předchozím – první fáze. Druhá fáze v prvním oddílu vymazat číslování, klidně delete. Obsahové změny: obsahově se požadavky výrazně nemění 14 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 14

15 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Ilustrace v ZP: obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce a jiné do textu vložené prvky, přispívá k objasnění smyslu textu, číslovat a popisovat tak, aby byl odkaz k nim v textu jednoznačný, umístěny na střed stránky, výstižný název (titulek) je umístěn nad objektem, zdroj informací ihned pod objektem. Součástí může být také legenda, na konci práce může být uveden „Seznam obrázků, grafů a tabulek“, vlastní tabulky či grafy, umísťujeme je do textu, kde vysvětlíme postup, označení proměnných, ilustrace by měly být jednoduché, srozumitelné, je třeba pamatovat na možnost pořizovat černobílé kopie (aniž by byla snížena čitelnost ilustrací). 15 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 15

16 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Ilustrace v ZP obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Graf 3: Čas věnovaný mediálním aktivitám za týden - ve věkové skupině let 16 Zdroj: ČSÚ 2007 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 16

17 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Ilustrace v ZP obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Zdroj: ČSÚ 2007 17 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 17

18 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň BP (norma VŠFS) Odborná úroveň bakalářské práce Zpracováním BP student prokazuje, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru, eventuálně studijním směru, že studiem získal a v praxi je schopen uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod a zároveň, že je schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury. Zpracovaná BP zároveň svou úrovní dokazuje, že student zvládl základní postupy a etiku tvůrčí práce a že dokázal pracovat s odbornou literaturou (včetně cizojazyčné dle požadavků schválených v Zadání ZP). 18 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 18

19 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň DP (norma VŠFS) Odborná úroveň diplomové práce DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční). 19 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 19

20 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP - Abstrakt Abstrakt – výtah práce, asi řádek - stručná charakteristika obsahu dokumentu. V českém jazyce, stejný text také v AJ, nebo NJ. Styl psaní - výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a „čtivost“. Někdy je psán heslovité, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací ze závěrečné práce, ale jako celek je formulován nově. V Abstraktu by mělo být stručně uvedeno: čím se BP zabývá, proč si myslím, že tato práce má být napsána (vyslovení hypotézy), co je jejím cílem (vymezit cíl, kterému se budu věnovat), /lze vymezit i negativní cíl/, mělo by zde být naznačeno, jaké metody je v práci použito (komparace, dedukce, analýza…). 20 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 20

21 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP - Úvod Úvod definuje obsah práce, obsahuje 4 odstavce: Zdůvodnění zvoleného tématu, nastínění problému, který bude v práci řešen. Charakteristiku současného stavu řešené problematiky v odborných kruzích. Stanovení cíle práce (a hypotéz u DP). Cíl musí být přesný, exaktně hodnotitelný, měřitelný, atraktivní, reálný, termínovaný (SMART). V závěru práce musí být zhodnocení naplnění stanoveného cíle ZP (a potvrzení či vyvrácení hypotéz u DP). Lze formulovat dílčí cíle, nebo hypotézy (u DP je toto povinností). Popis vědeckých metod práce, které k dosažení cíle budou využívány, včetně zdůvodnění jejich výběru. 21 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 21

22 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP - teoretická část Odlišení DP náročnějším cílem práce, postupnými cíli, hypotézou, pracovní hypotézou. Teoreticko-metodologická část obsahuje základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému. Kompilační podoba může mít podobu literární rešerše. U DP musí být forma literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení. Obsahuje metodu, kterou student zvolil pro zpracování tématu ZP. 22 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 22

23 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – praktická část Aplikační (praktická) část, předložení vlastní koncepce řešení, charakterizovat svůj další pracovní postup a případně zvolené výzkumné metody. Jsou prezentovány: výsledky vlastního bádání, analýza a hodnocení těchto výsledků včetně prezentace úvah, polemiky, kritiky, komentářů, návrhů, postřehů apod. Výsledkem této části musí být srozumitelný a vyčerpávající popis vlastního řešení zkoumaného problému (podle zadání tématu ZP). Je vhodné, aby kapitoly této části textu byly ukončovány krátkými dílčími závěry 23 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 23

24 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – závěr Závěr shrnuje získané poznatky získané při studování a řešení dané problematiky (prezentace dedukcí, posouzení kvality výsledků, srovnání s jinými metodami). Prezentace, čeho bylo dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, čím případně student dosavadní stav poznání, obohatil (prezentace výsledků). V Závěru závěrečné práce je autor povinen jasně deklarovat, zda byl splněn stanovený cíl práce. Autor rekapituluje potvrzení či vyvrácení hypotéz a odkazuje na dosažené výsledky. (negativní výsledek je výsledkem) Lze zde uvést i kvantitativní hodnocení, ovšem neměly by se zde opakovat pasáže z hlavního textu, nebo přílišné podrobnosti. 24 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 24

25 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – přílohy Do přílohy zařazujeme dokumenty, které jsou rozsáhlejší a rušily by souvislý výklad textu, nebo mají jen doprovodný či doplňující charakter. dokumenty, tabulky, grafy aj., převzaté beze změn Přílohy, které nejde svázat (výkres, CD s audio-video záznamem, SW, skeny dotazníků atp.) jsou umístěny na zadní straně desek do pevné kapsy, pošetky. Všechny přílohy musí být uvedeny v obsahu. 25 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 25

26 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP Citace (citát) – v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Citaci graficky oddělujeme od okolního textu (např. uvozovkami, kurzívou). Citace (citace díla) – ve vědě má jiný význam – citace je formalizovaný odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci. K uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Jde tedy o bibliografický odkaz. Bibliografický záznam = bibliografická citace – (reference) souhrn normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu, nebo jeho části, umožňující jeho identifikaci a vyhledání. Parafráze – převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy části jiného textu. 26 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 26

27 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP Norma ČSN ISO 690 umožňuje tři základní styly odkazů citování v textu na citace zdroje: citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. anglosaský způsob, harvardský systém), citování pomocí průběžných poznámek (poznámky pod čarou), citování pomocí metody číselných odkazů (křížové číselné odkazy v závorce) (vancouverský způsob, na VŠFS se nedoporučuje). 27 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 27

28 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský systém) Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu [HELÍSEK, 2002, s. 2], makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. [VALENČÍK, 2005, s. 5] Na konci práce je pak uveden soupis bibliografických záznamů (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami). HELÍSEK, M Makroekonomie : základní kurs. Praha : Melandrium, ISBN VALENČÍK, R.; BEDRETDINOV, R Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího). Praha : VŠFS, ISBN 28 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 28

29 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citování pomocí průběžných poznámek Příklad textu s citacemi: …Zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu25, makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů.26 Citace uvádíme v rámci číselně řazených poznámek pod čarou na téže stránce (v poznámce pod čarou), na konci kapitoly, nebo na konci práce: 25HELÍSEK, M. Makroekonomie : základní kurs. Praha : Melandrium, s. 2. 26VALENČÍK, R.; BEDRETDINOV, R. Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího). Praha : VŠFS, s. 5. Bibliografické záznamy (bibliografické citace) v Bibliografii/Literatuře: HELÍSEK, M. Makroekonomie : základní kurs. Praha : Melandrium, ISBN VALENČÍK, R.; BEDRETDINOV, R. Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího). Praha : VŠFS, ISBN 29 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 29

30 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. SW generátory citací: doporučuje využít automatický generátor citací, a který umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem (pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje o zdroji, generátor vrací chybu a vyžaduje doplnění) nedoporučuje se využívat databáze vytvořených citací, kterou také obsahuje nedoporučuje využívat softwarový nástroj „Vytvoření bibliografie“, který je obsažen v MSO Word 2007, 2010, protože mj. nepokrývá všechny typy dokumentů (zákony, závěrečné práce, atd.). Další generátor: 30 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 30

31 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Automatický generátor citací, 31 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 31

32 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citace ZP – pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (Harvardský způsob) Landová, 2009, s. 45 LANDOVÁ, Monika Logistické systémy nákupu, zásobování a skladování. Most, s. Bakalářská práce. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Dostupné na www: < 32 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 32

33 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citace zákona – pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (Harvardský způsob) Česko, 2010, s. 12 Česko Ministerstvo vnitra České republiky. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn. In Stejnopisy Sbírky zákonů : Zákony od 30. června , 12 36, 36 / 2010, s Dostupný také z WWW: < ISSN 33 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 33

34 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. Citace dokumentu ministerstva ČR – dle Harvardského způsobu MPSV, 2010, s. 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009, [cit ]. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení : Česká republika. 23 S. Dostupné z WWW: < 34 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 34

35 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
6. TEST plagiátorství ZP, Rozh. rektorky č. 60/2009 1. Dokončení ZP v kvalitě umožňující její předložení k obhajobě potvrzuje vedoucí ZP udělením zápočtu na základě: a) předložení vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS studentem, b) porovnání Výpisu podobností tohoto vloženého textu ZP v Archivu ZP v IS VŠFS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“ v Archivu ZP v IS VŠFS). Toto udělení zápočtu je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke SZZ. 2. Vytištěný formulář Výpisu podobností v Archivu ZP v IS VŠFS přiloží vedoucí ZP k Posudku vedoucího ZP. 3. Vedoucí ZP je zodpovědný za to, že: a) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je větší nebo rovna 50 %, neudělí studentovi zápočet a podá podnět k disciplinárnímu řízení pro plagiátorství, b) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je menší než 50 %, vykázané procento podobnosti ZP zapíše do Posudku vedoucího ZP, slovně zhodnotí a zohlední v celkovém hodnocení práce známkou. 4. Pokud vedoucí ZP udělí zápočet přes to, že ZP vykazuje vyšší nebo rovnou 50% podobnost, bude toto jednání vedoucího ZP posuzováno jako pracovně-právní pochybení a řešeno v pracovně-právním kárném řízení a postoupeno k řešení rektorce VŠFS. 35 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 35

36 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
6. TEST plagiátorství ZP 36 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 36

37 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
6. TEST plagiátorství ZP Zkontrolujte si „svůj text“ (v archívu ZP, nebo v úschovně, kterou má každý student). Doporučuji „svůj text“ po kontrole odstranit. Provádějte průběžnou kontrolu (databáze je doplňována). Pokud zjistíte vyšší procento shody (přibližně 15 %), text upravte. Vyšší procento shody je sporné i v případě řádné citace (viz Rozhodnutí rektorky č. 60/2009). 37 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 37

38 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
7. Náležitosti obhajoby ZP zadání ZP, výtisky ZP, teze ZP, prezentace ZP, hodnocení ZP, otázky oponenta ZP. vystupování studenta znalost práce a posudků – příprava na otázky výsledná klasifikace – soubor mnoha faktorů 38 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 38

39 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
7. Hodnotící formuláře - Posudek ZP 39 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 39

40 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
7. Náležitosti a příprava obhajoby ZP - teze ZP stručně shrnuté hlavní výsledky práce, nebo základní myšlenky práce. Titulní list (nadpis Teze ………………. práce) Řádkování i písmo jako v ZP Okraje nemusí být jako do vazby Formální úprava titulního listu a textu je podobná úpravě závěrečné práce Jméno oponenta nedopisovat. Teze BP/DP se odevzdávají ve čtyřech výtiscích zároveň se závěrečnou prací a dalšími dokumenty, v rozsahu 3 – 4 stran textu (pouze sešité, ne v kroužkové vazbě), obsahující základní záměr a formulace základních závěrů ZP. Formální úprava titulního listu a textu je podobná úpravě závěrečné práce. 40 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 40

41 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
7. Prezentace ZP 41 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 41

42 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
8. DOTAZY a ODPOVĚDI DOTAZY a ODPOVĚDI Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko Most ulice Pionýrů 2806, Most mob.: 42 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 42

43 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Děkuji za Vaši pozornost 43 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 43


Stáhnout ppt "Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google