Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy"— Transkript prezentace:

1 Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy
Petr Šmíd

2 Přepravní potřeby společnosti ?
Snaha o nejrychlejší a nejjednodušší přepravu mezi libovolnými body ? Investice do infrastruktury a efektivnější organizace, modernizace dopravních prostředků zvyšování mobility obyvatelstva

3 Mobilita a dosažitelnost cílů
Zvýšená mobilita suburbanizace obytné a komerční zóny na okrajích měst dostupnost pouze automobilem další růst objemu automobilové dopravy samoúčelnost mobility (stejné cíle – více km)

4 Mobilita a dosažitelnost cílů
Růst objemu dopravy Snaha o další zvyšování kapacity komunikací atd… dopravní indukce = vztah přímé úměry mezi kapacitou infrastruktury a objemem dopravy („kdo seje silnice, sklízí auta“) Zdroje dopravní indukce: nové nebo rozšířené komunikace komerční výstavba suburbanizace Indukční potenciál mají všechny druhy dopravy (veřejná, cyklodoprava…)

5 Dopravní indukce – projev lidského chování
„Hledáme dům do 40 minut od centra. Teď, když otevřeli tu novou dálnici, začínáme uvažovat i o XYZ, které je poměrně daleko“ Subjektivně zlepšená dosažitelnost Zvyšování počtu jízd i jejich délky

6 Přináší zvýšená mobilita úsporu času ?
příklad ze života běžného českého automobilisty km ročně = Kč (3600 €) = 4,5 Kč/1km (0,18 €/1 km) PHM Kč (2000 €) odpisy Kč (1000 €) pojištění Kč (400 €) údržba, parkovné, poplatky Kč (200 €) = 1100 hodin 500 hodin jízda hodin vydělávání na provoz (průměrná mzda 150 Kč/hod (6 €) netto 20000 : = 18 km/hod.

7 Automobilová doprava v Praze
Rok Celkový počet registrovaných motorových vozidel Z toho osobních automobilů 1990 (78%) 1999 (83%) 2000 2001 (83%) 2010 (75%) 1,8 Počet obyvatel na 1 osobní automobil (2010): 1,4 Průměrná obsazenost osobního automobilu: Automobilový provoz v Praze v období vzrostl více, než za předcházejících 100 let existence automobilismu od konce 19. století až do roku 1990.

8 Automobilová doprava v Praze
dělba přepravní práce Rok Veřejná doprava IAD 1990 80 20 2001 60 40 2009 57 43 Nároky na plochu: IAD vyžaduje 5 – 9 x více místa než MHD

9 Trvale udržitelná dopravní politika
integrace územního a dopravního plánování aktivní podpora šetrnějších druhů dopravy omezování méně šetrných druhů dopravy znečišťující látky zábor půdy hluk zdraví Jak určit, který druh dopravy je více a který méně ekologicky přijatelný? skleníkové plyny fragmentace krajiny … ekologická stopa

10 Ekologická stopa potraviny energie doprava bydlení spotřební zboží
služby produkce odpadů = plocha ekologicky produktivní půdy, kterou potřebujeme k zajištění naší spotřeby státy, regiony, města domácnosti, jednotlivci sektory, aktivity Údaje za rok 2007 Ekologická stopa (gha/osoba) Dostupná ekologická kapacita (ha/os.) (+) přebytek (-) deficit (ha/osoba) Svět 2,7 1,8 -0,9 ČR 5,73 2,67 -3,06 USA 8,00 3,87 -4,13 Německo 5,08 1,92 -3,16 Brazílie 2,91 8,98 6,07

11 Ekologická stopa

12 Ekologická stopa emise při provozu
Typ dopravního prostředku Ekologická stopa (m2/1000 osob.km) auto 590 letadlo 500 autobus 430 motocykl 370 vlak 210 trajekt 220 kolo 20 emise při provozu emise při výrobě a údržbě dopravních prostředků plochy zabrané dopravou Automobilová doprava: Jeep 4WD > Ford Fiesta dálnice, města > ostatní silnice 0-15 nebo nad 130 km/h > km/h Praha 1998: celková ES IAD …………………….………2201 km2 celková ES městských autobusů ……… 186 km2

13 Dosavadní vývojový trend
Nejrychleji rostou výkony nejméně ekologických druhů dopravy: individuální automobilové a letecké Velká část externích nákladů není započítána do celkových nákladů Deformace dopravního trhu externí náklady (externality) náklady na infrastrukturu škody způsobené kongescemi škody způsobené dopravními nehodami škody na životním prostředí, zdraví obyvatel

14 Externí náklady v dopravě
Příklad externalit v silniční dopravě: ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v ČR (2002) dopravních nehod usmrcených osob těžce zraněných lehce zraněných 49,7mld Kč (1,98 mld €) Celkové ekonomické ztráty: Z toho: 8,9mld Kč (356 mil.€)…. hmotné škody (není externí náklad) 40,8mld Kč (1,63 mld.€)…. externí náklady zdravotní péče policie, soudy ztráta na produkci sociální výdaje Všechny ostatní druhy dopravy: cca 49mil Kč (1,96 mil.€)

15 Další externí náklady (ČR, 2002)
Emise znečišťujících látek do ovzduší Emise skleníkových plynů Druh dopravy Střední odhad (mld.Kč) osobní automobily 3,269 autobusy 0,754 silniční nákladní doprava 3,745 MHD (bus) 0,532 železnice (motorová trakce) 0,443 vodní doprava 0,043 letecká doprava 0,595 celkem 9,380 Druh dopravy Střední odhad (mld.Kč) osobní automobily 3,993 autobusy 0,585 silniční nákladní doprava 2,827 MHD (bus) 0,410 železnice (motorová trakce) 0,345 vodní doprava 0,032 letecká doprava 0,862 celkem 9,054 Hluk z dopravy Druh dopravy Střední odhad (mld.Kč) silniční doprava 4,636 železniční doprava 0,724 letecká doprava 1,883 celkem 7,244

16 Podpora rozvoje šetrné mobility
ekologická daňová reforma „internalizace“ externích nákladů přesun části daňového zatížení (nižší zdanění práce, vyšší zdanění odpadu, energie nebo těžby surovin) Přínosy: ekonomický tlak na zavádění ekologicky šetrnější dopravy zlevnění práce, podpora vzniku nových pracovních míst modernizace ekonomiky (nové technologie, nižší náklady) řízení poptávky po dopravě Komplexní nástroje: dopravní strategie měst - redukce potřeby IAD mobility management Dílčí nástroje: opatření na komunikacích (včetně redukce kapacity a zpoplatnění vjezdu) politika parkování podpora veřejné osobní dopravy podpora chůze, cyklistické dopravy a alternativních způsobů dopravy informační strategie

17 Dopravní strategie měst
zásady rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem sídelní soustavy, vhodným urbanistickým řešením primárně snižovat přepravní nároky ve městě a okolí zajistit pro území s vysokou hustotou osídlení a velkou nabídkou pracovních příležitostí obsluhu veřejnou dopravou dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako komplexní systém všech doprav, které se musí vzájemně doplňovat a racionálně spolupracovat dopravní vztahy k centru města zajišťovat v maximální možné míře hromadnou a nemotorovou dopravou

18 Dopravní strategie měst
zásady individuální automobilovou dopravu v centru města je nutno regulovat a v přepravě nákladů lze připustit pouze nezbytnou dopravu zásobovací dbát na správný a proporcionální vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho technickou základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje při zajišťování přepravních potřeb města a zájmového území preferovat provoz a rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí

19 Dopravní strategie měst
zásady zvláštní pozornost věnovat zajištění bezpečného a pohodlného pohybu chodců a dbát, aby dopravní systém byl spolehlivě a snadno použitelný i pro děti a handicapované osoby rozhodnutí o provozu a rozvoji dopravního systému přijímat na základě analýz zajišťovaných odbornými organizacemi a založených na výsledcích průzkumů a prognózách očekávaného vývoje soustavně spolupracovat s veřejností s cílem dosáhnout co nejvyšší míry informovanosti a spoluúčasti obyvatel na tvorbě dopravní politiky města

20 Management mobility problém možnosti řešení
Individuální automobilová doprava ve městech: nároky na plochu hluková zátěž emise CO2 možnosti řešení regulace a restrikce: omezení vjezdu do městských center cenově politické nástroje: mýto za vjezd do centra nebo na určité komunikace Restriktivní opatření jsou nepopulární, obtížně se prosazují Promyšlenější strategie: management mobility

21 Management mobility hlavní cíl Co je a co není management mobility?
Snížení škod vznikajících: dopravními kongescemi (ekonomika) zhoršením životního prostředí (zdraví) zhoršením dopravní dostupnosti pro skupiny obyvatel (sociální vyloučení) Co je a co není management mobility? Investiční a časová náročnost, obtížná modifikovatelnost MM není prioritně zaměřen na: budování infrastruktury údržbu a modernizaci vozidel řízení dopravního provozu Charakteristické rysy MM: organizace, marketing image, kvalita, životní styl informace motivace Efektivní vynaložení nákladů, rychlá uskutečnitelnost, flexibilita

22 Management mobility realizace managementu mobility
převážně na lokální a regionální úrovni (podniky, školy, úřady, obytné čtvrti, města, regiony) na základě zjištění skutečného stavu dle skutečných potřeb zadavatele („šitá na míru“) MM přispívá ke zvýšení účinnosti dopravy jako celkového systému, není však všelékem. Vyžaduje integraci do celkové koncepce.

23 Management mobility nástroje informační kampaně
inicializace systému car-sharing využívání car-poolingu podpora environmentálně příznivých vozidel podnikový management mobility akce „Do školy pěšky a na kole“ centrála mobility jako koordinační faktor plány mobility

24 Účinný nástroj řízení poptávky po dopravě
Plán mobility (PM) Účinný nástroj řízení poptávky po dopravě Strategický dokument: konkrétní cíle akční plán k jejich dosažení způsob implementace PM je sestaven na určité období; je třeba ho pravidelně aktualizovat. Rozsah PM: území (region, město…) místo, objekt (úřad, podnik, kulturní zařízení, nemocnice…) škola (MŠ,ZŠ, SŠ…) jednorázová událost (společenská akce, veletrh, festival …)

25 Přínosy PM pro podnik nebo instituci
Problém: Každodenní objíždění pracoviště a hledání místa k zaparkování… Příklad opatření: Podpora dojíždění na kole. realizace PM snížení poptávky po parkovacích místech vyřešení problémů s dopravní zácpou v okolí sídla společnosti snížení nákladů na údržbu parkovacích ploch snížení nákladů na údržbu vozového parku pozemky původně využívané jako parkoviště mohou mít nový, přínosnější účel

26 Přínosy PM pro podnik nebo instituci
Problém: Každodenní stres v dopravní zácpě… Příklad opatření: Podpora dojíždění veřejnou dopravou. realizace PM zlepšení zdraví zaměstnanců a omezení jejich nepřítomnosti v práci podpora spolehlivějších způsobů cestování pomůže zajistit dochvilnost zaměstnanců snazší získání nových zaměstnanců, udržení těch stávajících: cesty do práce budou levnější a snazší snížení nákladů na služební cesty

27 Přínosy PM pro zaměstnance a spolupracovníky
zajištění pohodlného parkování těm, kteří to opravdu potřebují možnost méně stresujícího způsobu dopravy do práce možnost každodenního pohybu zkrácení času stráveného cestou do práce, jeho lepší využití snížení nákladů na dopravu a odvrácení nutnosti kupovat auto

28 Sestavení plánu mobility
Příprava Analýza Akční plán Monitoring, vyhodnocení, aktualizace. přípravná fáze sestavení pracovní skupiny stanovení cílů vymezení území analýza stávající situace průzkum dopravních preferencí zaměstnanců analýza území (dopravní dostupnost, služby, parking, cyklostezky, možnosti pro car pooling) ekonomické faktory současné situace (náklady na dopravu – vozový park, parking; vedlejší ukazatele: nemocnost, pozdní příchody…)

29 Sestavení plánu mobility
stanovení dílčích cílů časový harmonogram určení zodpovědných osob sestavení rozpočtu motivace zaměstnanců na všech úrovních propagace PM vytvoření akčního plánu Příklad struktury akčního plánu: cíl indikátor dílčí aktivity termín(y) způsob financování zodpovídá Zvýšení počtu zaměstnanců dojíždějících na kole % z uskutečněných cest za časovou jednotku Vybudování krytého přístřešku na kola Do Grantový program XYZ Koordinátor mobility Zavedení servisního dne pro cyklisty Podnikový fond sociálních a kulturních potřeb Zaměstnanec XYZ Finanční příspěvek pro dojíždějící na kole Od Mzdový fond monitoring, vyhodnocení, aktualizace vyhodnocení v předem určených časových intervalech. Metody: rychlý dotazníkový průzkum porovnání ekonomických ukazatelů aktualizace PM

30 Nástroje k dosažení cílů plánu mobility
Cíl: snížení frekvence pravidelného dojíždění do zaměstnání teleworking (umožnění práce z domova) teleoffice (veřejný kancelářský prostor mimo sídlo společnosti) Cíl: snížení potřeby mimopracovních cest zaměstnanců Nabídka služeb v areálu instituce nebo podniku = snížení nutnosti dojíždět autem Cíl: zavedení a podpora zaměstnanecké dopravy firemní autobus smluvní taxislužba car pooling

31 Nástroje k dosažení cílů plánu mobility
Cíl: zvýšení atraktivity veřejné dopravy lobování za zkvalitnění veřejné dopravy Jednání s provozovatelem veřejné dopravy, správcem komunikací a místní správou: přemístění nevhodně umístěných zastávek zkvalitnění pěších tras mezi zastávkami a podnikem (čistota, osvětlení…) zkulturnění zastávek (lavičky, přístřešky, čistota…) zlepšení informačního systému, zkvalitnění vozového parku prodej jízdenek v areálu pracoviště Jízdenky distribuuje podnik nebo provozovatel v.d. (prodejní automat). finanční zvýhodnění cestování v.d. peněžní příspěvek na nákup sezónní jízdenky hromadný nákup jízdenek, prodej se slevou slevová karta pro zaměstnance poradenské služby o možnostech v.d.. informační materiály provozovatelů veřejné dopravy zřízení střediska mobility v podniku

32 Nástroje k dosažení cílů plánu mobility
Cíl: zvýšení atraktivity pěší a cyklistické dopravy zkvalitnění infrastruktury zřízení pro cyklisty vyhrazeného vjezdu do areálu omezení povolené rychlosti v areálu na 30 km/h a méně vypracování dopravní studie zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů v okolí podniku vybudování stojanů, přístřešků, úschoven kol zřízení sprch a převlékáren pro cyklisty bezplatná údržba jízdních kol dohoda s cykloservisem vybavení cyklodílny finanční příspěvek na jízdních kolo a vybavení podle ujetých kilometrů paušál bez ohledu na km příspěvek na pronájem kola poskytnutí vybavení: pláštěnka, zámek, reflexní vesta, apod.

33 Děkuji za pozornost Petr Šmíd Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10 tel.:


Stáhnout ppt "Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy"

Podobné prezentace


Reklamy Google