Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie a komunikace Základní pojmy v psychologii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie a komunikace Základní pojmy v psychologii"— Transkript prezentace:

1 Psychologie a komunikace Základní pojmy v psychologii
PÉČE O NEMOCNÉ Psychologie a komunikace Základní pojmy v psychologii Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s vybranými pojmy z teorie psychologie. Vyžaduje doplnění výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53–41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Psychologie, psychika, prožívání, chování, osobnost Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaná Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z tematického celku psychologie a komunikace

3 Úvod do psychologie základní pojmy

4 PSYCHOLOGIE Věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí Věda o psychice, tedy o prožívání, chování a psychické regulaci chování Vydělila se z filosofie ve druhé polovině 19. stol Neustále ji provází spor, zda má přírodovědeckou nebo duchovní podstatu Je současně vědou i uměním

5 Cíle psychologie Popsat rozmanité projevy chování a duševního dění
Jak lidé myslí, cítí a jednají v různých situacích Vysvětlit význam získaných údajů Vytváření teorií, hypotéz, myšlenek a názorů, které umožňují získané údaje smysluplně objasnit Předvídat lidské chování a prožívání Zvyšovat lidskou spokojenost a zdraví

6 Základní psychologické pojmy
Psychika Prožívání Chování Osobnost

7 PSYCHIKA (mysl) souhrn duševních dějů během celého lidského života Je tvořen prožíváním, chováním a nevědomím Mnozí psychologové zastávají názor, že si uvědomujeme pouze část svých duševních dějů. Existuje tedy vědomá a nevědomá část psychiky. Nevědomí – myšlenky, strachy a touhy, které si člověk neuvědomuje, ale které působí na jeho chování Nevědomí – obsah mysli, který ovlivňuje naše chování, aniž o něm víme

8 PROŽÍVÁNÍ Nepřetržitý tok psychických zážitků (obsahů) (Plháková, 2000) To, co si člověk sám uvědomuje ze svého duševního života Vnitřní svět člověka (Štefanovič, Greisinger, 1985) Každý psychický zážitek má tři složky: Poznávací Citovou Motivační (volní) V různých situacích může některá z nich více vystupovat do popředí

9 PROŽÍVÁNÍ Předmětem prožívání může být Vnější svět Stav vlastního těla Stav mysli (sebereflexe) Prožívání má rozměr: Vztahový (člověk si uvědomuje citové vazby, začleněnost do sociálních skupin) Časový (v každém okamžiku má člověk na zřeteli svou minulost i budoucnost)

10 CHOVÁNÍ Jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenávat nebo měřit Souhrn všech vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu (Hartl, Hartlová, 2009) Volní chování (úmyslné, záměrné) – aktivita, která směřuje k určitému cíli a je řízena vědomou intencí, záměrem Mimovolní chování – vrozené formy chování (např. nepodmíněné reflexy, instinkty)

11 CHOVÁNÍ Expresivní chování – spontánní, upřímné, vyjadřuje skutečné prožívání, vlastní názory a postoje, bezprostřední výraz prožívání Adaptivní chování (utilitární, konvenční, konformní) – účelné přizpůsobení se dané situaci (předstírání, zastírání, stylizace)

12 Obsahem prožívání jsou psychické jevy:
Psychické procesy Psychické obsahy Psychické stavy Psychické vlastnosti Specifické získané dispozice

13 Psychické procesy Vedou ke vzniku psychických obsahů
Jsou rychlé a proměnlivé Mnohé probíhají mimo vědomí

14 Psychické procesy Poznávací (kognitivní) Paměťové
Laicky označované „rozum“ Slouží k získávání informací z vnějšího a vnitřního prostředí Umožňují rozhodování, usuzování, plánování, řešení problémů Vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč Paměťové Zapamatování, uchování, vybavení Motivační Citové (vedou ke vzniku emocí) a volní (aktivizují a usměrňují chování)

15 Psychické obsahy Jsou výsledkem psychických procesů
Nacházejí se buď ve vědomí, nebo si je můžeme do vědomí vybavit (Např. z dlouhodobé paměti si vybavujeme znalosti a dovednosti, které potřebujeme v každodenním životě.) Vjemy, představy, sny, vzpomínky, vědomosti, myšlenky,přání, pocity,…

16 Psychické stavy Jsou relativně stabilní
Jejich existenci potvrzuje introspekce Lze je chápat jako podmínky či pozadí, na kterém probíhají psychické procesy a vytvářejí se duševní obsahy Dočasné ( dobrá či špatná nálada, stav podrážděnosti, únavy) Trvalé – relativně stálé podmínky psychického dění Psychické stavy pozornosti Citové stavy (nálady, neklid, tréma,…)

17 Psychické vlastnosti Schopnosti Rysy osobnosti Temperament Charakter

18 Specifické získané dispozice
Vědomosti Dovednosti Návyky Zájmy Postoje

19 Mentální reprezentace
Lidská mysl nezachycuje vnější realitu („věc o sobě“) takovou, jaká je, ale znázorňuje ji („reprezentuje“) s pomocí poznávacích prostředků, kterými disponuje Nejdůležitějšími prostředky znázornění je obraz a slovo Vytváříme mentální reprezentace vnějšího světa, vlastního psychického dění, psychického života druhých lidí, ale i mezilidských vztahů

20 ZDROJE NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 1. díl: Učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, ISBN KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN ŘÍČAN, Pavel. Psychologie: Příručka pro studenty. Praha: Portál,s.r.o., ISBN


Stáhnout ppt "Psychologie a komunikace Základní pojmy v psychologii"

Podobné prezentace


Reklamy Google