Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan V E L E B A prezident AK ČR. Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan V E L E B A prezident AK ČR. Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web:"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan V E L E B A prezident AK ČR

2 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU ÚBYTEK PŮDY Z POHLEDU ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNOSTI STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA, SPOLEK PRO OCHRANU VENKOVA ČR 19. května 2008, Praha

3 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Zemědělský půdní fond ČR 1/2 Rozloha ČR 7.887 tis. ha. Z toho 4.254 tis. ha zemědělský půdní fond, téměř 54 %. Z toho orná půda 3.030 tis. ha. TTP 976 tis. ha, zahrady 162 tis. ha, sady 47 tis. ha, vinice 19 tis. ha, chmelnice 11 tis. ha. Podle evidence LPIS jsou uživatelsky využívané cca 3.500 tis. ha. Z toho orná půda 2.620 tis. ha. Rozdíl je dán odlišnou metodou evidence. ČÚZK dle vlastníků. MZe dle žadatelů o podpory.

4 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Zemědělský půdní fond ČR 2/2 LFA oblasti na 50 % zemědělské půdy. Chráněné oblasti (NP, CHKO, ptačí oblasti, Natura 2000, apod.) na 8,5 % zem. půdy. Za posledních 60 let u nás došlo k úbytku 800 tis. ha osevních ploch. Z toho o 600 tis. ha za posledních 15 let ! Důvodem zástavba, jiný druh hospodaření (TTP, zalesnění), apod.

5 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Stav ve světě a jeho potřeby 1/2 Celosvětově aktuálně roste poptávka po zemědělských komoditách a tedy i potřeba zemědělské půdy. Světová populace vzroste z dnešních 6 mld. lidí na 8,3 mld v roce 2030. Hlavním zdrojem potravy bude i nadále obilí, tedy jeho produkce se musí zvýšit o třetinu. Další zdroj potravy – maso, musí dojít ke zvýšení produkce o 160 mil. T. Další cestou spíše intenzifikace hospodaření, zavedení GM plodin, studie EU počítá s výnosem pšenice 7,5 t/ha.

6 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Stav ve světě a jeho potřeby 2/2 V současnosti svět zemědělsky hospodaří na 1,5 mld ha. B ěhem následujících 10 – 15 let se odhaduje světový nárůst ploch o 105 mil ha. V tom J. Amerika o 45 mil ha, země bývalého SSSR o 20 mil ha, J. Afrika o 20 mil ha. S. Amerika o 15 mil ha. EU o 5 mil ha. Vláda Spojených arabských emirátů pro výrobu vlastních potravin zakoupila za poslední rok 800 tis. ha půdy v Pakistánu. Vláda Číny podporuje podobné investice svých podniků v Africe.

7 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Charakteristika užití půdy v ČR 1/2 Půda je základní výrobní prostředek. Zemědělství pak nejvýznamnější zdroj obnovitelných surovin. Přímé propojení s venkovem. Tradiční úloha (potraviny) i nové výzvy (biomasa). Plocha zemědělské půdy na 1 obyvatele poklesla z 0,46 ha v roce 1937 na 0,40 ha v současnosti. Odpovídá zhruba průměru EU. V ČR na 3,5 mil vlastníků půdy. Zemědělci mají většinu půdy v pronájmu. Průměrná cena za ha půdy cca 50 tis. Kč.

8 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Charakteristika užití půdy v ČR 2/2 Omezená možnost dalšího rozšiřování ploch zemědělské a orné půdy. Pěstování obilí i řepky na hranici podílů v osevních postupech. Avšak také tisíce ha hospodářsky nevyužívaných. Jako primární úkol vnímáme produkci kvalitních potravin v dostatečném množství, péči o kulturní krajinu a venkov, ochranu přírodních zdrojů. Příležitost pro renesanci výroby. Významné státy EU (Francie, Německo) si to na rozdíl od nás plně uvědomují a jdou šancím vstříc.

9 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Cena půdy ve V. Británii a Nizozemí Velká Británie. Nárůst za první 3 měsíce 2008 o téměř 26%. Nabídka půdy vzrostla po změně daňového systému, ale silně se zvýšila také poptávka. Průměrná cena 11 000 liber/ha. (cca 346 tis. Kč) Nizozemí. Rekordní ceny od 35 000€ do 45 000€ za ha (875 – 1.125 tis. Kč). Ceny od roku 2006 vzrostly o 50 %. Navýšení cen je důsledek velmi dobrých výsledků ve výrobě mléka a velkých kultur. Rovněž stále větší poptávka po půdě přicházející od průmyslu a ostatních sektorů.

10 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Vnější tlaky na zábor zeměd. půdy Tlak investorů, developerů, spekulantů, ale i státu a místních samospráv. Pod záštitou veřejných zájmů přehlíženy skutečné potřeby. Zábor na stavební účely. Mezi lety 2000 – 2006 zmizelo průměrně 4.500 ha ročně, tj. 14,5 ha denně ! V tom dálnice, obchvaty, sklady, továrny, bytová zástavba. Převážně stavby na „zelené louce“. Minimální zájem o využití tzv. brownefields. Zpravidla jde o kvalitní a úrodnou půdu, která je tímto způsobem ztracena trvale. Nepříznivý vliv i na další funkce krajiny, např. vodní režim.

11 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Vnitřní tlaky na zábor zeměd. půdy Hledání nových příležitostí zahraničními farmáři (Nizozemí, Dánsko, Rakousko…), viz. uvedené ceny půdy a výhody dalších nižších vstupů. Půda a zemědělské komodity se stávají horkým zbožím, vstup a vliv spekulativního kapitálu. Pozemkové úpravy. Dobrá myšlenka na ochranu půdy a úpravu funkčních vlastnických práv. V praxi však často atak na stávající držbu a nájemní vztahy. Jejich průběh neodpovídá potřebám praxe. Přitom značně nákladné. Nezodpovědnost některých zemědělců. Podpory na zalesňování využity na kvalitní orné půdě. Využívání podpor na nevýrobní činnost. Značná degradace půdy, eroze, utužování, narušený vodní režim, apod.

12 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Možnosti zlepšení stavu Výrazně zpřísnit legislativu k ochraně ZPF ! Důsledné dodržování stávající národní i unijní legislativy ošetřující nakládání s půdou a její ochranu. Zrychlení a větší využití pobídek k prodeji státní i soukromé půdy pro zemědělskou výrobu. Přehodnocení podmínek pro provádění pozemkových úprav. Jistota podnikání v zemědělství. Větší podpora ze strany státu, stanovení a obhajoba národních priorit. Zvyšování povědomí o významu půdy a její ochraně. Jde o neobnovitelnou složku, která má přímý vliv na lidský život jako prostředí k výrobě potravin.

13 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan V E L E B A prezident AK ČR. Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web:"

Podobné prezentace


Reklamy Google