Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuálně k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva k předkládání individuálních projektů ostatních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuálně k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva k předkládání individuálních projektů ostatních."— Transkript prezentace:

1 Aktuálně k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva k předkládání individuálních projektů ostatních

2 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  vytvoření a pilotní ověření obsahu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k podpoře inkluzívního vzdělávání:  vytvoření a pilotní ověření obsahu a způsobu realizace dalšího vzdělávání:  speciální pedagogové – logopedi ve školství  komunikační kompetence a prevence poruch vývoje řeči  školní metodici prevence  kariérové poradenství

3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  ověřování a rozšiřování různých forem vzdělávání k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy,  ověřování a rozšiřování dalších inovativních akcí DVPP v oblasti EVVO, např. doplňková školení pro proškolené koordinátory EVVO,  odborné semináře, praxe a stáže k EVVO,  pilotní akce s cílem aktualizace standardu DVPP

4 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů:  při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování  při realizaci odborných stáží a exkurzí učitelů odborných předmětů a praktického vyučování

5 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  vzdělávání řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rozvoje kompetencí, projektového řízení, osvojení metod a nástrojů řešení problémů, rozhodování, organizování a Time managementu, finančního řízení a dalších; včetně tvorby manuálu pro účinné používání nástrojů v praktickém řízení škol a školských zařízení

6 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  celková výše alokace:  300 000 000 Kč  minimum a maximum výše finanční podpory:  5 000 000 Kč - 100 000 000 Kč  trvání výzvy:  16. června – 15. října 2008

7 Rovné příležitosti dětí a žáků  Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu  vytvoření nabídky speciálních vzdělávacích aktivit pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení, které nevyužívají služeb sociálních zařízení a nejsou schopny zaměstnání ani v chráněných pracovištích

8 Rovné příležitosti dětí a žáků  Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání:  multikulturní výchova a vzdělávání pro účinnou prevenci rasismu a xenofobie; pro podporu integrace národnostních menšin

9 Rovné příležitosti dětí a žáků  Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných. Zdokonalování systému vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání  Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

10 Rovné příležitosti dětí a žáků  celková výše alokace:  200 000 000 Kč  minimum a maximum výše finanční podpory:  1 000 000 Kč - 40 000 000 Kč  trvání výzvy:  16. června – 15. října 2008

11 Zvyšování kvality ve vzdělávání  V rámci aktivit budou podporovány pouze projekty zaměřené na:  inovaci a implementaci školních vzdělávacích programů (ŠVP pro ZV) s akcentem na dovednosti žáků ve čtení a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků a schopnosti porozumět psanému textu.  zpracování a ověřování podpůrných materiálů - pro práci učitele a inspektorů ČŠI k využití integrace předmětů a průřezových témat, k účinnému rozvoji čtenářských dovedností.  zpracování testovacích materiálů pro zjišťování úrovně čtenářských dovedností pro oblast základního vzdělávání

12 Zvyšování kvality ve vzdělávání  podporu zavádění výuky cizího jazyka formou CLIL (obsahově a jazykově integrované vyučování) a výuky cizích jazyků napříč předměty 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií; zpracování metodického postupu a vytvoření metodických materiálů  podporu zavádění moderních trendů ve výuce jazyků a jejich praktické aplikace s využitím Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Evropského jazykového portfolia  zajištění jazykového metodického vzdělávání vedoucích předmětových komisí v základním vzdělávání a inspektorů ČŠI se znalostí cizího jazyka na úrovni B2  podporu méně vyučovaných cizích jazyků  evropské jazykové portfolio (EJP)

13 Zvyšování kvality ve vzdělávání  vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb

14 Zvyšování kvality ve vzdělávání  hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ  nabídka standardizovaných evaluačních nástrojů pro hodnocení na konci 1. a 2. stupně ZŠ v oblasti základního vzdělávání, včetně evaluačních nástrojů pro skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vývoj nástrojů k naplnění banky testových úloh a DVPP v oblasti využívání evaluačních nástrojů. Projekt poskytne informace pro koncepční a strategická rozhodnutí MŠMT a krajů.  hodnocení škol zřizovatelem (Projekt bude zasahovat školy různých zřizovatelů v rámci daného regionu.)

15 Zvyšování kvality ve vzdělávání  vývoj materiálů, metodik pro EVVO nadregionálního významu, rozšiřování metod aktivního učení v EVVO, včetně praktických činností a výuky mimo školu (v komunitě, v terénu).  tvorba učebnic, celostátních metodických materiálů k výuce ekologicky zaměřených předmětů, celostátně využitelných databází k EVVO.  vzdělávací projekty a výukové programy EVVO realizované ve školách a školských zařízeních na území více krajů.  nadregionální projekty zaměřené na metodiku ekologizace provozu škol a školních pozemků.  nadregionální projekty zaměřené na spolupráci škol s veřejnou správou, neziskovými organizacemi a dalšími partnery v udržitelném rozvoji komunit.  vytváření a rozvoj nadregionálních sítí škol a jejich partnerů zaměřených na počáteční vzdělávání v oblasti EVVO a nadregionálních systémů metodické pomoci školám v EVVO

16 Zvyšování kvality ve vzdělávání  celková výše alokace:  600 000 000 Kč  minimum a maximum výše finanční podpory:  5 000 000 Kč - 60 000 000 Kč  trvání výzvy:  ?? – ?? 20??

17 Bude kraj žadatelem?  hodnocení škol zřizovatelem (exkluzivní žadatel)  vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb (exkluzivní žadatel)  podpora méně vyučovaných cizích jazyků (?)  podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů: při vzdělávání a při realizaci odborných stáží a exkurzí učitelů odborných předmětů a praktického vyučování (?)

18 Informační a vzdělávací portál  Potřebujeme informační a vzdělávací portál? (Nebo je to jen snaha sjednotit nesjednotitelné?)  Co od něj očekáváme? (Pokud první odpověď byla „ano“.)  Co vše by měl umět? (A přitom jsme s tím uměli zacházet a byli schopni to využívat.)  Naplníte cíle projektu společně s námi? (Sami to nemůžeme zvládnout.)  dotazník na skolstvi.kraj-lbc.cz sběr údajů do 11. července

19 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů  Je smysluplné řešit záměr na geografické bázi? (Jednodušší je řešit jedno odvětví.)  Je možné uspět v konkurenci? (A máme ji vytvářet vůči jiným projektům?)  Budeme řešit všechna zaměření odborného vzdělávání? (Nebo projekt rozdělíme?)  Poskytnete učitele? (Jak často? Na jak dlouho?)  dotazník na skolstvi.kraj-lbc.cz sběr údajů do 11. července

20 DĚKUJI za odpovědi a dotazy


Stáhnout ppt "Aktuálně k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva k předkládání individuálních projektů ostatních."

Podobné prezentace


Reklamy Google