Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola podmíněnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola podmíněnosti"— Transkript prezentace:

1 Kontrola podmíněnosti
pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce plateb Jan Dvorský poradce náměstka ministra Projekt: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských produktů „ 07/002/13100/561/001893 1

2 VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:
Od vstupujeme do nového období výplat přímých plateb. Přímé platby již nejsou dotací či příspěvkem k výnosům za produkci nebo výměru půdy. Odrážejí požadavky veřejnosti na hospodaření zemědělců v krajině, na odpovědný přístup ke kvalitě potravin, udržování životního prostředí a zajištění dobré pohody zvířat. Krácení přímých plateb na základě zjištěných porušení standardů a požadavků není sankcí, ale sníženou platbou za nedodržení kvality služby. Proto je zemědělec v systému „vzájemného plnění“ především partnerem MZe a formou závazku k dodržování pravidel kontroly podmíněnosti je také partnerem široké veřejnosti. Ministerstvo zemědělství 2

3 PRÁVNÍ RÁMEC KONTROL PODMÍNĚNOSTI:
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (hlava I kapitola 1, příloha III a IV) nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (zaváděcí pravidla čl. 9, 41-48, 65-67) národní implementace nařízení - přímo aplikovatelné směrnice - transponovány do českých právních předpisů Ministerstvo zemědělství 3

4 PRVKY SYSTÉMU PODMÍNĚNOSTI:
Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) a udržování poměru stálých pastvin - Good agricultural and environmental condition - čl. 5 a příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 Zákonné požadavky na hospodaření (SMR) - Statutory management requirements - čl. 4 a příloha III nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 Ministerstvo zemědělství 4

5 Zavedení systému kontroly podmíněnosti
závěry Rady ke zprávě Komise o zjednodušení Cross Compliance z března 2007 prověrka funkčnosti SZP (Health Check) Komise návrh zavádění 2009, 2010, 2011 NČS požadavek 2009, 2011, 2013 Vyjednáno 2009, 2011, 2013

6 POSTUPNÝ NÁBĚH KONTROL V ČR
SMR – C až od 1.1. 2013 SMR - B SMR - A SMR - A GAEC 5 + poměr SP GAEC ? + poměr SP GAEC 5 + poměr SP GAEC 1 2004 od od

7 Systém kontroly podmíněnosti
KONTROLNÍ ORGANIZACE ÚKZÚZ, ČPI,ČIŽP, SZIF, (SRS). KONTROLOVANÉ POŽADAVKY GAEC – 5 stávajících standardů (ustavena pracovní skupina, návrh, zavedení nových od ). SMR provedena revize => 29 požadavků od (celkem návrh 80). Minimální požadavky pro AEO - 11 požadavků od Ministerstvo zemědělství 7

8 KDO BUDE KONTROLOVÁN: Všechny fyzické a právnické osoby, které žádají o přímé platby Žadatele o platby v rámci Programu rozvoje venkova (PRV II. osa), Jiné platby a dotace, pro jejichž poskytnutí je podmínkou plnění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (SOT víno). Musí být zkontrolováno nejméně 1 % žadatelů o přímé platby a 1 % žadatelů o platby v rámci PRV. Kontroly jsou prováděny v témže kalendářním roce, ve kterém byly podány jednotné žádosti o platby. Ministerstvo zemědělství 8

9 Výběr podniků ke kontrole
Minimální míra kontrol je 1% žadatelů Náhodný a rizikový výběr

10 Proces kontroly – kontrola na místě
Výběr subjektů ke kontrole Vytvoření plánu kontrol Oznámení / neoznámení kontrol Podle kontrolovaných opatření v rámci způsobilosti Kontrola na místě Zahájení kontroly Provedení kontroly Ukončení kontroly Vyhotovení kontrolního protokolu Řízení o námitkách – lze podat do 5 (7) dnů od seznámení s protokolem Předání kontrolního protokolu – žadatel musí být informován o všech porušeních do 3 měsíců od provedení kontroly.

11 Proces kontroly – kontrola na místě
Vyhotovení zprávy o kontrole Obecná část Popisná část Hodnotící část (rozsah, závažnost, trvalost, opakování) Předání zprávy o kontrole SZIF Do 1měsíce od vyhotovení Elektronickou cestou do MZK na MZe Dostupná na portálu FARMÁŘ

12 Průběh kontroly podmíněnosti
Průběh kontroly – se řídí zákonem č. 552/1992, o státní kontrole a nařízením Komise (ES) č. 796/2004. Oznámení o kontrole – max. 14 dnů, běžná praxe v cca dnů, minimálně 48 hodin. Zahájení kontroly na místě – předložení písemného pověření ke kontrole

13 Průběh kontroly podmíněnosti
Provedení kontroly – kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění – popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání stejnopisu protokolu kontrolované osobě). Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu – do 5 (7)dnů. Řízení o námitkách – rozhodnutí do 15 dnů ředitel OSS.

14 Průběh kontroly podmíněnosti
Zpráva o kontrole – vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení kontroly Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, hodnotí pouze míru porušení

15 Hlavní kritéria hodnocení nedodržení požadavků a standardů jsou:
Rozsah – malý, střední, velký Závažnost – malá, střední, velká Trvalost – porušení trvalé / odstranitelné Opakování – stejné porušení ve třech po sobě následujících letech Úmysl – porušení úmyslné / nedbalostní

16 HODNOCENÍ NESHOD: Rozsah - hodnotí se především, zda se dosah porušení omezuje na samotné hospodářství nebo je širší. Závažnost - hodnotí se významnost důsledků daného porušení. Trvalost - hodnotí se délka doby porušení i možnost ukončit jeho působení přiměřenými prostředky. Opakování - představuje stejné porušení kontrolovaného standardů / požadavku, vícekrát než jednou v průběhu tří po sobě jdoucích let, pokud byl žadatel o předchozím porušení informován, a měl tedy i možnost přijmout a zajistit nápravná patření. Ministerstvo zemědělství 16

17 GAEC - Co bude kontrolováno ?
Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech. Ministerstvo zemědělství 17

18 GAEC – kontrola na místě SZIF
Rizikový výběr podniků – na základě rizikových kriterií: Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou T Žadatel má evidovaný pozemek se svažitostí nad 12o Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou R a svažitostí nad 3o Žadatel má v žádosti o PP počet PB 20 a více U žadatele bylo zjištěno porušení GAEC v předchozích letech U žadatele bylo zjištěno rozorání T za účelem zúrodnění Žadatel ještě nebyl kontrolován.

19 Zákonné požadavky (SMR) od 1.1.2009
Poř. číslo Název oblasti řízení Název podoblasti 1 Životní prostředí Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků. 2 Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami. 3 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. 4 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 5 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 6 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin Směrnice Rady Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1760/2000 ze dne 17. července 2000, o systému identifikace a evidence skotu, označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 820/97. Nařízení komise (ES)č.911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků. 8 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS Ministerstvo zemědělství 19

20 MINIMÁLNÍ ROZSAH KONTROL
Zákonné požadavky od MINIMÁLNÍ ROZSAH KONTROL Budou kontrolována pouze pravidla, která ES k vyžaduje, tj. prvních 8 nařízení a GAEC. CO SE BUDE KONTROLOVAT OD 1) Ochrana volně žijících ptáků 2) Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami. 3) Používání čistírenských kalů v zemědělství 4) Nitrátová směrnice 5) Ochrana přírodních stanovišť 6) – 8) Označování a identifikace hospodářských zvířat Minimální požadavky pro používání přípravků na ochranu rostlin. Minimální požadavky pro používání hnojiv. V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavky). Minimální požadavky musí být zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců plateb AEO se snižují nebo ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II, a to v souladu s postupem vyhodnocení kontrol požadavků podle předpisů v oblasti řízení zavedeným v rámci SAPS. Ministerstvo zemědělství 20

21 Kontroly podmíněnosti - ÚKZÚZ - 2009
SMR 3 Kalová směrnice - 86/278/EHS Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. č. 382/2001 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech SMR 4 Nitrátová směrnice - 91/676/EHS Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech Agroenvironmentální opatření (AEO) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

22 Kriteria pro rizikový výběr subjektů ke kontrole - Nitrátová směrnice - ÚKZÚZ
Subjekty hospodařící ve zranitelných půdních oblastech Vzdálenost půdních bloků od vodních toků Svažitost půdních bloků Znečištění vod dusičnany Existence chovu hospodářských zvířat Hustota živočišné výroby Ochranná pásma vodních zdrojů Ekologické / konvenční zemědělství Výsledky předchozích kontrol

23 Kriteria pro rizikový výběr subjektů ke kontrole - kalová směrnice - ÚKZÚZ
Vzdálenost podniku od ČOV Hodnoty pH půdy Zatížení půdy těžkými kovy Chráněné území Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách Výsledky předchozích kontrol

24 Počty kontrolovaných subjektů v rámci C-C pro rok 2009 - ÚKZÚZ
Kontrola používání upravených kalů z ČOV – 236 subjektů Kontrola dodržování nitrátové směrnice – 128 subjektů Kontrola agroenvironmentrálních opatření subjektů

25 Výsledek rizikové analýzy 2009 - ÚKZÚZ
Celkový počet žadatelů – Počet plánovaných kontrol – 469 (NS – KS – AEO - 105) Kontrola 296 subjektů = 1,25% žadatelů

26 Výběr hospodářství ke kontrole ČPI
Podle národních předpisů 10% tuři 3% ovce, kozy 1% prasata Kontrola podmíněnosti 1% žadatelů 236 podniků.

27 Kriteria pro rizikovou analýzu ČPI 2009
Správné předávání úplných a správných údajů do ÚE Veterinární a zoohygienické podmínky, nákazová situace Výše ročních finančních podpor Výsledky kontrol v uplynulém období Významné změny v hospodářství Další kriteria stanovená MZe

28 Minimální požadavky AEO – ÚKZÚZ, SRS
Vztah (C-C) a plateb v rámci osy II. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV): V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavky). Minimální požadavky musí být zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců plateb AEO se snižují nebo ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II, a to v souladu s postupem Vyhodnocení kontrol požadavků podle předpisů v oblasti řízení zavedeným v rámci SAPS. V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavky). Minimální požadavky musí být zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců plateb AEO se snižují nebo ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II, a to v souladu s postupem vyhodnocení kontrol požadavků podle předpisů v oblasti řízení zavedeným v rámci SAPS. Ministerstvo zemědělství 28

29 Minimální požadavky pro agroekologická opatření
Požadavky na používání hnojiv – ÚKZÚZ Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nachází ve vzdálenosti menší než 25 m? Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry ? Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? Byl dodržen zákaz hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlou do hloubky větší než 8 cm? Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě se svažitostí nad 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití?

30 Minimální požadavky pro agroekologická opatření
Požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin – SRS. Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin zacházení s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou nebo absolventem odborného kurzu podle § 86 odst. 4 ? Plní odborně způsobilá osoba nebo absolvent odborného kurzu povinnosti podle § 86 odst. 3? Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech, podle jejich druhů nebo odděleně od jiných výrobků nebo přípravků určených k likvidaci jako odpad nebo mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

31 Minimální požadavky pro agroekologická opatření
Kontrola minimálních požadavků na používání přípravků na OR bude zahájena v dubnu 2009; Plán kontrol byl zpracován rizikovou analýzou, bylo vybráno 47 podniků 35 rizikovou analýzou, 12 náhodným výběrem.

32 Vyhodnocení zpráv o kontrole
Oblasti podmíněnosti Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAEC AEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti Celková míra porušení: Ztráta bodů z maximálního možného porušení: Celkové bodové hodnocení: zanedbatelné porušení do 10 % včetně 0 bodů malé porušení vyšší než 10 % do 40 % včetně 1 bod střední porušení vyšší než 40 % do 80 % včetně 3 body velké porušení nad 80 % 5 bodů 32

33 Vyhodnocení zpráv o kontrole
Oblasti podmíněnosti Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAEC AEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 SMR 6 GAEC hnojiva SMR 2 SMR 7 přípravky SMR 3 SMR 8 SMR 4 SMR 5 33

34 Vyhodnocení zpráv o kontrole
Oblasti podmíněnosti Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAEC AEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 malé SMR 6 GAEC hnojiva SMR 2 SMR 7 střední přípravky SMR 3 střední SMR 8 SMR 4 SMR 5 Hodnocení za oblast Nejvyšší porušení Střední = 3 body (procenta) Střední = 3 body (procenta) 5% Celkové hodnocení 3 + 3 = 6 Max 5% 34

35 Vyhodnocení zpráv o kontrole
Oblasti podmíněnosti Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAEC AEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 malé opak SMR 6 GAEC hnojiva SMR 2 SMR 7 střední přípravky SMR 3 střední SMR 8 SMR 4 SMR 5 Hodnocení za oblast Nejvyšší porušení, výsledek za oblast vynásobit 3 3 x 3 = 9 body (procenta) Střední = 3 body (procenta) 12% Celkové hodnocení 9 + 3 = 12 Max 15% 35

36 Vyhodnocení zpráv o kontrole
Oblasti podmíněnosti Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAEC AEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 malé opak SMR 6 GAEC hnojiva SMR 2 SMR 7 střední přípravky velké SMR 3 střední SMR 8 SMR 4 SMR 5 Hodnocení za oblast Nejvyšší porušení, výsledek za oblast vynásobit 3 Velké= 5 bodů 3 x 3 = 9 body (procenta) Střední = 3 body (procenta) 17% 9 + 3 = 12 Celkové hodnocení Max 15% 36

37 Kdy se snížení plateb neprovede ?
Pokud nejsou zjištěny žádné neshody. Pokud jsou neshody u jednotlivých kontrolovaných požadavků zanedbatelné, tzn.nedosahují 10% možných penalizačních bodů. Pokud je vypočtené snížení za nedodržení podmínek 100 EUR a méně (2.500,- Kč). Ministerstvo zemědělství 37

38 Jak jsme přísní? Bewirtschafter mit Vorortkontrolle 2007
Anzahl der berechneten Bewirtschafter mit Direktzahlungen 7.090 Anzahl der sanktionierten Bewirtschafter 1.702 Prozent sanktionierter Bewirtschafter 24% Stand November 2007 Ministerstvo zemědělství 38

39 Jak jsme přísní? Zusammensetzung der berechneten Sanktionen je Bewirtschafter Gesamt 1% 3% 5% 2 bzw.4% Wieder-holung Vorsatz, Verweigerung Sankt.Bewirtschafter 1.702 946 468 23 25 235 5 Prozent 100 55,6 27,5 1,35 1,46 13,8 0,29 Ministerstvo zemědělství 39

40 Úkoly pro rok 2009 OPERATIVA Příručka pro zemědělce leden/únor
Počátek kontrol CC únor/březen Dovýběr subjektů, květen 2009 REAKCE NA HEALTH CHECK Revize SMR SOT Víno => CC Revize GAEC DOPRACOVÁNÍ SYSTÉMU v roce 2009 Krajinné prvky Příprava na 2011 Centrální riziková analýza Ministerstvo zemědělství 40

41 Co nového přinese kontrola podmíněnosti ?
Závěry Co nového přinese kontrola podmíněnosti ? Výběr kontrolovaných osob na základě rizikové analýzy Nedojde k nárůstu počtu kontrol ve srovnání s rokem 2008 Kontrolní požadavky jsou kontrolovány v ČR od počátku platnosti směrnic – implementace do národní legislativy = nic nového nebude kontrolováno Hodnocení zjištěných porušení – nově zavedeno ! Nově má výsledek kontroly vliv na přiznání výše podpor mimo běžných postupů podle správního řádu.

42 Děkuji za Vaši pozornost E-mail: jan.dvorsky@foa.cz
Ing.Jan Dvorský Mobil: Ministerstvo zemědělství 42


Stáhnout ppt "Kontrola podmíněnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google